Foreningen Trankebar

Standardside

Af Anders Kjæulff Knudsen 2005

           Periodiske Annotationer paa  Serampore i Bengalen   1809 - 1822.

                           Sort tekst = Lorentz Bie i Personalhistorisk Tidsskrifter                                                             TYK tekst = Handels og Søfartsmuse                            

                        Skråt tekst = Anders Kjærulff Knudsen. December 2005                              

 

                       Periodiske Annotationer 1809 - 1822. Ved L. Bie.

 

Disse Optegnelser fra Aarene 1809 - 1822, som indeholdes i 13 sirligt skrevne Hefter

(1815 mangler), ejes af Søfartsmuseet paa Kronborg, i hvis ostindiske Afdeling de

opbevares.

Forfatteren til dem, Factor S ø r e n K i e r u l f , var født i Svindinge paa Fyn d. 17.

Decbr. 1752 som Søn af Præsten dér, P o u l S ø r e n s e n K j æ r u l f og K a r e n F r i i s

F a b r i t i u s . Med Asiatisk Kompagnis Skib »Ganges« kom han i Januar 1777 som BottelérAssistent til Bengalen, fik Lyst til at gaa i Land, blev ved Overhoved 0 le Bie's Hjælp

udløst fra Skibet og fik Ansættelse som Assistent ved Factoriet i Frederiksnagore

(Serampore). Han latiniserede sit Navn Søren til Severin, indtraadte i 1782 som Medlem af

Handelshuset »Duntzfeldt, Blom og Kierulf« og var tillige dets Bogholder. Ved Siden heraf

forblev han i Kompagniets Tjeneste, hvor han fra 1783 som første Assistent havde 500 Rdl.

aarlig. I 1788 opholdt han sig i Trankebar, og selv efter sin Udnævnelse til 3. Factor i

Frederiksnagore forblev han efter Raadets Ønske i Trankebar, som han først forlod i 1799 for

at gaa til Bengalen. I Trankebar havde han i 1790 ægtet Frederikke Amalie Humble, f. i

Kbhvn. 14. Aug. 1770. Efter 45 Aars Ophold i Indien vendte han i 1822 tilbage til Danmark

paa sin Søns Skib, og døde i København 8. Oct. 1834. I Ægteskabet var 5 Sønner og 2 Døtre.

Om Slægten se i øvrigt C. Klitgaard, Kjærulfske Studier, 80-142, Nørholmlinien. Portræt af

Søren Kierulf findes S. 117.

Annotationerne gengives her i Uddrag i det væsentligste med Forfatterens Tekst og

Stavemaade; dog er visse Optegnelser at Pladshensyn udeladt, nemlig saadanne, som angaar

Forfatterens personlige Hændelser, Naturbegivenheder, Ulykker etc. Saaledes er

Annotationerne for aaret 1822 ikke medtagne, da de kun angaar Forfatterens Hjemrejse.

 Optegnelser af personalhistorisk Interesse er medtagne, forsaavidt de kan siges at

være Førstehaandsoplysninger eller tjener som Karakteristik af en Person, men udeladte, naar

de skriver sig fra Breve, som Forfatteren har modtaget fra Danmark, og saaledes omhandler

Begivenheder, der formentlig kan findes i danske Kilder. Personer af fremmed Nationalitet

er medtagne saavel i legitim som illegitim Forbindelse med Danske, da Forhold af

sidstnævnte Art vare hyppige i Kolonierne, og Børn af disse Forbindelser undertiden kan

have Interesse.

                                                                          1809.

January 1809. Natten i mellem den 14. og 15. Havde en besynderlig Drøm om et svært

Skib med mange aabne Porte, grønmalet bund og Dansk Flag, der i opsejlingen her til Stædet

– Serampore – kæntrede og med ét forliste så totalt paa en for mig forekommende udløbende

banke her fra Stædet, at Kiølen strax kom i veijret, at ikke en eneste Siel dermed blev reddet,

- med mange andre Parti læred der got vil erindres.

Febr. 11. blev Mr. E d v a r d B r o w n - Dansk af Fødsel gift - og viet paa Calcutta til

Miss I d a M a r i a n n a S c h o r n - en Datter af Mr. I. M. Schorn - altsaa Dansk - og Indigo

Manufactorist, i Nærheden af Dacca.

Febr. 14. blev Mr. L a u r i t z P a y , Assistent i Det Danske Asiatiske Compagnis

Tieneste gift - herpaa Stædet - til Jomfrue P e t r o n e l l a O l e r t a , af spansk Herkomst, og

fød paa den Spanien tilhørende Phillipinske Øe Manilla, hidkommen med sin Slægtning

Madame V . R a n l y , hos hvem været indtil dette Parthie tog Stæd.

April 16. Blev Skibs-Capitaine C h r i s t i a n R ø r d a m givt - og viet Kl. 9 om

Morgenen i den katolske Kirke herpaa Stædet - til Jomfru G a b r i e l l e R a n l y - en

naturlig Datter af Mr. J. Ranly, Negotiant paa den Phillipinske Øe Manilla, født derstæds, og

for nogle Aar siiden sendt til Calcutta for at vorde educeret. 3

May 27. Blev Madame Jessen - hvis Mand Fuldmægtig J. F. W. Jessen gik til

Europa i Januar Maaned 1806 – forløst med et uægte Drengebarn, avlet i ulovlig Samleie

med den herpaa Stædet værende Copiest nu constitueret Byeskriver S. N. Agri, efter begges

frievillige Forklaring og Tilstaaelse.

Juny 13. Om Morgenen lidet efter Kl. 6 døde herpaa Stædet Capitaine Johan

Henrich Meyer, efter Anseelse nogle og 50ve Aar gammel. - Blev anden Gang gift i

Auguste 1801 med Gesine Couperus i Tranquebar - en Datter af Mr. Abraham Couperus,

tilforn Gouverneur paa det forrige Hollandske Etablissement Mallacca.

July 4. Om Eftermiddagen lidet efter Klokken 3 ved at gaae langs af det vestlige Kirke

? fortoug efter nyelig falden megen regn for at betyde Arbejds Folkene, der vare paa Altanen

af det iboendes huus, hvad jeg formente burde eftersees, mødte jeg med det stoere Uheld,

ved at gliide, og .?. falde, at brække mit høiyre Laar, som saavel jeg selv, som Lægerne trøste

mig med, vil blive helbredet, men fulde Sex Maaneder vil vist medgaae, forinden jeg bliver

bragt ganske tilrette igien.

Nov. 21. Modtog Doctor Wallick et brev fra Mr. John Brown, hvori han melder ham at

have modtaget Brev fra sin Moder i Kiøbenhavn, der iblandt andet underretter ham om at

Caroline Pingel var bleven gift med Mr. Paxton, og at Hr. Pingel døde fiortendes Dagen efter

Carolines Bryllup, men hverken Bryllups eller Døds Dagen ere nævnte.

Dec. 14. Ankom Hr. Kreftings Betient Anthony Barnard hertil Stædet udkommen i det

Engelske Skib Sancte Christinah melte Anthony forloed Kiøbenhavn i de første Dage af dette

Aars Juny. Han bekræfter Efterretningen om Hr. Pingels Død; men kunde ikke erindre Tiden,

dog forekom det ham, som Dødsfaldet indtraf engang i dette Aars February.

Dec. 18. Om Aftenen lidet efter Kl. 8 ½ slet, blev Madame Pay forløst med en Datter.

                                                  1810.

Jan. 1. Nye Aars Dag - om Morgenen lidet efter Kl. 6 blev Factor H. G. Bangs

Kiereste forløst paa Chandernagore med en Søn.

Jan 10 Modtog brev fra Hr. Boalth i Tranquebar af 14d

 f.md hvori han bekræfter vor

Ven Johan Christian Pingels dødelige afgang i Kiøbenhavn og modtagne efterretninger,

derfra berette at Dødsdagen indtraf den 12te February forrige Aar. Nævnte Hr. Pingel var fød

i Jylland den 9de Juny 1758, altså død i en alder 50 Aar 8 Mder og 3 Dage.

Jan. 18. Om Formiddagen, 25 Minutter efter Kl. elleve blev Madame Rabeholm

forløst med en Datter.

Febr. 4. Om Morgenen 40 Minutter efter Kl. 5 blev Madame Otto Bie forløst med en

Søn.

Febr. 5. Om Morgenen Kl. 3½ slet døde herpaa Stædet Madame Gabrielle Rørdam

fød Ranly.

Febr. 7. Om Natten Kl. 1 døde Otto Bie's Søn, født d. 4de hujus.

Febr. 12. Døde Mr. Charles Deverinne paa Cawnpore.

Martii 15. Indløb Efterretning fra Tranquebar at Mrs. Kelso - the Lady of Alexander

Hamilton Kelso Esq., British Commissioner derstæds, og en Datter af afg. Hr. Consul

Eward Colbiørnsen, og endnu levende Frue Manonna Colbiørnsen - var lykkeligen

forløst den 16de f. Md. med en Søn.

May 30. Om Morgenen - Natten - Kl. 1 blev Madame Fiellerup forløst med en

Datter.

Juny 15. Begyndte den sædvanlige regntid.

Juny 26. Modtog Brev fra Boalth, dat. Tranq. 4de hujus, hvori meldes at Dagen forud

nævnlig d. 3de hujus døde derstæds Mad.me C. Meinhardt fød Borgen.

July 26. Modtaget Brev af Gaars Dato fra Hr. Peter Reiersen paa Calcutta, hvorved han

melder mig at have modtaget Brev fra hans Broder i Kiøbenhavn af 27de Novbr. f. a., der

deelagtiggør ham i den sørgelige Tiidende, at Vor uforglemmelige værdige og fortienestfulde 4

Ven Hr. Agent Christian Wilhelm Duntzfelt, efter et vattersoetigt Tilfælde, der først

viiste sig i Begyndelsen af forrige Aars Juny, rejste til Badene i Tyskland, dernæst til Paris, i

Forventning at et mildere Climate vilde have fordeelagtig Indflydelse paa hans Helbreed -

men høyst beklagelig, det modsatte; thi han endte derstæds sit virksomme og vel tilbragte

Liv den 20de Octbr. f. A. til stoer Sorrig og Bedrøvelse og uoprettelig Tab, for hans

trøstesløse talrige Familie og mange sande og uskrømtede Venner, i en Alder af 47 Aar 1

Md. og 12 Dage værende fød til Verden i Nagapatnam paa Corromandel Kysten i Ostindien

den 8. September 1762.

- Hans Støv hviile i Freed. – Amen!!!-

20 Oct Om Formiddagen trak over Stædet fra Syd til Nord en Sværm eller Strøm af

flÿvende Græshopper, og det i saadan Mængde, at de paa en slags Maade fordunklede

Luften. Og de laveste i Luften, nedlode sig i Flugten på de Træer – især Morongo? og

Cacies? Træer – de foer over, hvis Toppe og Grene de i en Hast afklædte ved at fortære

Bladene.

Dec. 6. Om Eftermiddagen imellem Kl. 5 og 6 ankom hertil Stædet min ældste Søn

John Kierulf, afreyst fra Kiøbenhavn den 9de Apriil d. a. over Sverrig til Engeland, og

derfra den 9de Juny derpaa, og udkommen til Bengalen i Det Engelske Compagnies Skib

Larkins, Captn. Dumbletin.

Dec. 14. Needkom Mrs. Colonel Meisselback om Morgenen Kl. fem med en Datter.

Dec. 25. Om Eftermiddagen lidet efter Kl. 2 døde herpaa Stædet Maria Pereira -

Fruentimmeret bedre kiendt under Navnet Harreney - af den hertil Lands saa giengse Syge

Bass, i den unge Alder af 15 Aar og 4 Maaneder, efterladende sig en Søn, født den 30te

Augustii 1808 - og næste Dags Formiddag

Dec. 26. Begravet paa herstæds Roman. catolske Kirkegaard.

Dec. 29. Om Aftenen - rettere om Natten - Kl. 11, 50 minutter blev Madame Otto

Bie forløst med en Datter.

                                                             1811.

25 Jan. Indløb den første Efterretning at Isle de France havet overgivet sig den 3de Dec

f.a. til den Engelske Magt sendt derimod under General Abercrombie.

Febr. Kl. 12 om Natten imellem den 19. og 20. Needkom lykkeligen paa Calcutta Hr.

Factor Bangs Kone med en Datter.

Febr. 26. Om Morgenen tiidlig - strax efter Midnat - blev Madame Jessen forløst med

et uægte Piigebarn, avlet - som det forrige Drengebarn - med den constituerede Byeskriver

Agri.

16. Mar Løverdag om Morgenen Kl. 3 begik Skibstømmermand Jørgen Belder – efter

eget siigende fød i Hamborg – et afskyeligt Mord på et herpå Stædet sig opholdendes og til

offentlig Løsagtighed overgivet Portugis Fruentimmer ved Navn Annette – alias Mary – ved

med en almindelig Bord Kniv, at overskære ved et sikkert snit Struben paa hende, dernæst

plyndrede hendes døde Legeme af paahavende Guld Smykkerier, saasom Halskiede, Ringe

om Haandleedene m: m: item hendes Giemmer af alt der var af nogen værdie, derpå

forføyede sig bort, ved at tillukke Gade Døren og forhængte den dertil hørende Hængelaas,

der lod Naboerne formode, at hun var reyst andetsteds hen for en Tiid, som jevlig tilforn

havde været Tilfældet. Saaledes henlaa den Dræbte indtil paafølgende Onsdag Eftermiddag,

da Naboerne af den utaalelige Stank, blev gjort opmærksomme på, at noget Aadsel maatte

være indelukket i Mary’s Værelse, som de anmeldte for Øvrigheden der indfandt sig, lod

Døren bryde op, og fandt meget uventet, at Aadslet bestod i den dræbte Mary selv, og

adskillige af hende Bekientere i Nærheden, blev strax hæfdede, og efter en gammel Kones

udsiigelse, der forklarede at have seet Belder gaa sildig derind, blev han paagreebe, som først

benægtede alt; men da hans Logi og Kiste blev randsaget, og deri fandtes eendeel af den

Dræbtes Guld og andre Smykkerier – noget havde han allereede forinden funden Leylighed 5

at realisere – bekiente han baade Drabet og Plyndringen, såvel paa hendes Legeme, som af

hendes Giemmer. Nævnte Morder og Røver vil sikkerlig ikke undgaae at blive straffet efter

Fortieneste.

Apr. 15. Døde Factor H.G.Bang's Søn paa Calcutta, født paa Chandernagore den 1ste

Januarv f. A.

May 30. Ved et givet Sælskab af Herr. Otto Bie i Anledning af hans Kones - Madame

W. Carolina Bies - Fødselsdag - født Dags Dato 1774 - blev Mariagen declareret imellem

nævnte Madame Bies anden og yngste Datter med hendes forlængst i Kiøbenhavn bortdøde

Mand - Herr Christoffer Hals - Jomfrue Juliana Hals, og Stædets Læge, Herr Chirurgus

Nathan Wallick. Fuldbyrdelsen heraf - nævnlig Bryllups Dagen - er endnu ikke, til mit

Viidende bestemt; - idet mindste ikke bekiendt.

Aug. 7. Om Morgenen liidet efter Kl. 3 døde herpaa Stædet Herr Lieutenant Johan

Jørgen Billefelt, fød herpaa Stædet i de første Dage af September 1777, altsaa 33 Aar og

omtrent 11 Maaneder gammel. - Hans Forældre vare Hr. Jørgen Billefelt, Medlem af

herstæds Raad og død derpaa Stædet i July Maaned 1781 - og Madame Ursula Billefelt,

død herpaa Stædet i Juny Maaned 1802, - deres Aand svæve i Freed.

Aug 16 Efter i Dag modtagne Breve fra Kiøbenhavn af December Maaned forrige Aar

døde min Mor derstæds den 27de Augustii f: a: om Aftenen Klokken 10 i hendes høye Alders

Firssindstyve Aar.

Aug. 20. Om Morgenen omtrent Kl. 5½ Slet, blev Madame Rabeholm forløst med en

Datter.

Aug. 29. Om Morgenen omtrent Kl. 3 Slet, døde herpaa Stædet forhen afdøde

Fruentimmer Harreney's Søn, født den 30te Augustii 1808.

Septbr. 22. Om Formiddagen forloed Hr N: Rabeholm Stædet for at begive sig ombord

Briggen Governor Keating Capte Bishop hvormed foretagende en Reise til Isle de France.

Septbr. 25. Om Aftenen omtrent Kl. 9½ Slet, needkom Enken efter den, den 13.

Novbr. 1805 afdøde Doctor Gucintzius med en Søn, avlet i Samleye med - indtil Stædets

siidste Bemægtigelse af de Engelske - den Danske Chef Herr Jacob Krefting.

Septbr. 27. Modtog Brev fra Hr. C. J. Boalth paa Pondichery af 7de hujus, hvori han

iblandt andet, melder mig at Capt. - Major - Kaas var død i Tranquebar nogle Dage i

Forvejen i Tranquebar, uden at angive bestemt Dagen.

Oktbr. 5. Modtog Brev fra Ob. Lt. Stricker i Tranquebar af 14de f. Md. hvori han

melder mig iblant andet, at Capte Major - Kaas's Dødsfald indtraf den 31. Augustii sidst.

Oktbr. 20. Blev Hr. Oberst Lieutenant O. C. Strickers - Tranquebar - ældste Datter

Emine givt derstæds med Engelsk Capitaine Thomas Smyth i det 14de Native Infanterie

Regiment, Madras Establishement.

Novbr. 24. I Middagsstunden døde herpaa Stædet Mr. Jacob Goverts nogle og 60ve

Aar gammel - og af Fødselen Hamburger.

Samme Dags Aften Klokken 6 needkom Hr. Assistent L. Pays Kone med en Datter.

Dec. 28 Om Aftenen omtrent klokken syv fornemmedes her og sandsynligt i en langt

videre Omfang, et ualmindeligt heftigt Stød af et Jordskælv dog uden – saavidt viides og som

hældigt – at giøre mindste skade.

                                            1812.

Febr. 9. Søndag blev afdøde Harreneys yngste og eeneste Søster Joannah Gomez

- almindeligt kaldet Nonna- gift herpaa Stædet med Domingo de Ramos, - employeret

som Cuccanny-Roer Gienger i Indlands Farten.

Martii 8. Om Morgenen Kl. 3 needkom Madame Otto Bie med en Søn.

Martii 11. Om Aftenen Klokken 6 opdagedes at Ild havde taget fat i Baptist

Missionærernes Bogtrykkerie og Magaziner for alt didhørende, formedelst derfra igennem

Sammenføyningerne paa Døre Vinduer Skudder med mere, uddrivende stærk Røg. Og 6

uagtet at alle anvendte Midler til at quæle og undertrykke Ilden tog den Overhaand, omtrent

Klokken 10 – og da Klokken var omtrent 2, var alting forvandlet til saagotsom en

Steenhob, og alt der værende saasom trykte Sager i Mangfoldighed og i mange Sprog,

Papier Forraade – Bogtrykker Bogstaver – Typer – i femten forskellige Sprog med øvrigt til

Trykkeriet og dets Drift henhørende – Presserne undtaget – fortæret af Ilden. Skaden

angives at være betydelig, og det er indlysende at den maae være det.

April 10. Om Morgenen Klokken 2 og 45 Minutter fornemmes under tvende

temmelige kraftige Stød af Jordskiælv med ikkuns en meget kort Tiid imellem hvert Stød

eller Rystelse hidtil ikke erfaret , at dermed er foraarsaget Skade.

April 17. Modtog min Søns Johns Skrivelse dateret 9de hujus, der - foruden et den 9:

hujus modtagne Brev fra Diamond Harbour af 6’ s. m. – tilkendegiver mig: at: den 4de Imod

Aften forlod han Calcutta for at begive sig ombord Skibet Bres de Mar Capte

 W. Kenzie,

hvormed som anden Handels Betient på en Expedition til Manilla.

den 5. Om Aftenen kom ombord melte Skib ved Diamond Harbour.

den 9 Efter forud melte Skrivelse, datered Sandheads modstaaende Dato, forloed

Lodsen nævnte Skib frie af Bankerne den Dags Aften Klokken 8, alting og alle vel inden

Borde.

April 22. Om Formidagen opkom hertil Stædet Hr N: Rabeholm, retouneret fra Ile de

France på Briggen Governor Keating, Capte  Birkop.

April 23. Om Morgenen Kl. 9 og 10 Minutter døde herpaa Stædet et ungt Menneske

ved Navn Jean Francois Brulée omtrent 22 à 23 Aar gammel, født i Tranquebar, hvor

hans Moder og Bedstemoder - Madme Götting endnu leve.

Apr. 29. Om Aftenen omtrent Kl. 7 døde herpaa Stædet Herr Byefoged Prinzlings

Kone, hvis Døbe og Familie Navn var Anne Christine Almitz, fød i Nærheden af

Roskilde i Siælland den 27. December 1760, altsaa 51 Aar 4 Maaneder og 2 Dage gammel.

May ? Modtog med den Engelske Fregat Owen Glendower til Madras udbragt Brev fra min

Svoger Hr Obersten J. H. Kirchhoff, datered Kiøbenhavn 24 Augustii f.a. hvorved han

tilkendegiver mig den høyst sørgelige Tidende, at min uforglemmelige Kone Frederikke

Amalie Kierulff fød Humble den 14 Augustii 1770 i Kiøbenhavn var død derstæds

Mandagen den 8 July forrige Aar om Eftermiddagen Klokken 41/4 Slet, altså i en Alder af

40 Aar 10 Maaneder og 24 Dage, efterladende sig en trøstesløs Ægtefælle og Syv levende

Børn, Fem Drenge og Tvende Piger.

May 1. 16. Needkom Hr. Otto Bie’s forrige holdte Fruentimmer Julie med en Søn,

efter hendes egen Erklæring avlet med hendes forrige Herre og Beskytter, nævnte Hr. Otto

Bie.

May 30. Indtraadte Herr Doctor Nathan Walick, herstæds Chirurgus i Ægteskab

med Jomfrue Juliana Maria Hals, en Datter af forlængst - paa en Reyse til, og i,

Kiøbenhavn - bortdøde Herr Christoffer Hals, og Madame Carolina Bie, Siiden i

andet Ægteskab med Hr. O. L. Bie herstæds p. t. Gemidahr.

Juny 8. Fra i Dag af kan regnes at dette Aars periodiske Regn Tiid have indsat

Juny 26. Om Eftermiddagen Kl. 4½ døde paa Calcutta, og begravet næste Dags

Morgen Hr. Factor H. C. Bang's Kone Madame Magretha Bang - fød Schultz - i

hendes Alder 27de Aar.

July imellem den 9. og 10. Døde Madame Agatha Sundt i Tranquebar i sit Alders

75 Aar.

Juli 22. Om Eftermiddagen omtrent Kl. 2½ Slet døde herpaa Stædet Hr. Jesper

Nicolay Rabeholm, forhen Assistent i Det Danske Asiatiske Comp.s Tieneste ved det

forrige Bengalske Factorie og siiden dette Stæds sidste Bemægtigelse i January 1808

Assistent to the British Commissioner for the Affairs of Serampore. Nævnte afdøde

Rabeholm var fød den 25. July 1782, altsaa bortrykket i en Alder af 29 Aar 11 Maaneder og

27 Dage, efterladende sig en Enke med 4re Døtre, item 2 Sønner avlet forinden givt med et

holdt Fruentimmer. - Næste Dags Morgen blev han begravet paa herstæds Kirkegaard. 7

Aug. 1. I Middagsstunden Kl. 1 og 20 Minutter døde herpaa Stædet Madame

Juliana Maria Wallick - fød den l9de September 1797 altsaa i en Alder af 14 Aar 10

Maaneder og 14 Dage, og efter 2 Maaneder og 2 Dages Ægteskab.

Aug. 20. Om Formiddagen Klokken 10 blev døbt i hersteds lutherske Kirke ved the

Reverend Mr. Thomas Thomason Engelsk Præst paa Calcutta, efterstaaende Børn. Nævnlig:

4 Piigebørn af afg. Hr. N. Rabeholms - og til den yngste deraf, der blev kaldet

Elizabeth - Betzy - var jeg Fadder.

2 Piigebørn af Hr. L. Pays - til hvis Ældste, der blev kaldet Maria Christina, jeg var

Fadder.

1 uægte Drengebarn at Hr. J. Kreftings.

1 do. Piigebarn af Hr. Capt. B. v. Wickedes.

1 do. Drengebarn af afg. Hr. Lieutenant G. Billefelts.

2 do. Drengebørn af Hr. Skibs Capte C. Sønningsen.

Ialt - 11 Børn. 4 Drenge og 7 Piiger.

Septbr. 2. Om Morgenen Kl. 2 døde paa Calcutta – hvordid flyttet for omtrent 6

Maaneder siiden, formedelst misfornøyet med dette Stæd, og de fleeste paa Stædet - Frue

Carolina Mathilda Schaffalitzky de Mucadell en Datter at afgangne Oberste Ole

Bie. - fød Tranquebar den 9. Septbr. 1766, altsaa i en Alder af 45 Aar 11 Maaneder og 24

Dage.

Hun var først givt i Jan. 1779 med Mr. John Carmichael i Det Engelske

Compagnies Tieneste, der døde i Europa paa en Reise over Land fra Scotland til Dannemark

i Lisle i Flandern eengang i 1781, dernæst gift i 1784 med, men allerede for een deel Aar

siden separeret fra Kammer Junker Frederick Schaffalitzky de Mucadell, der ikke

viides andet, end at leve endnu i Dannemark.

Oktbr. 3. Om Eftermiddagen omtrent Kl. 5 døde paa Calcutta Herr Jens Christian

Wolff - dansk at Fødsel - og efter Siigende ey stoert mere end 25 Aar gammel; efterladende

sig en uægte Søn, ey stoert over 4 Aar gammel. - Nævnte Hr. Wolff var lige til sin Død,

employeret i Calcutta Handels Huus, under Firmaen Cruttenden & Mackillop.

Novbr. 6. Om Eftermiddagen omtrent Kl. 5 needkom Mrs. Colonel Meisselback

med en Datter.

Novbr. 7. Om Natten lidet førend Kl. 12 blev Roergienger Domingo de Ramos's

Kone, Johannah de Ramos fød Gomez - forløst med en Søn.

Decbr. 18. Om Aftenen Kl. 6 døde herpaa Stædet Herr Casper Top, forhen Første

Factor ved Det Danske Asiatiske Compagnies Factorie i Bengalen, indtil sammes

Bemægtigelse af Den Engelske Regiering paa Calcutta den 28. January 1808. - Efter

Forlydende var den Afdøde ey ældre end 55 Aar, lad være hans Udseende forkyndte en langt

høyere Alder.

1813.

Jan. 24. Blev Philip Alexander - employeret i Baptist Missions Bogtrykkeriet - gift

med - Amme Florindas Datter - Dorothea de Sylva - almindelig kaldet Mammenie.

Jan. 27. Om Middagen Kl. 13

/4 Slet needkom Herr Assistent L. Pays's Kone med en

Søn.

Febr. 28. Søndag - Blev Madame Neuss's yngste Datter Carolina Neuss givt

herpaa Stædet med Mr. C. D'Sowza, Opraaber i Messrs Gould & Campbells Auktions

Huus paa Calcutta.

Samme Dag blev Søemand Domingo de Ramos's og Hustrues Joannah de

Ramos's - fød Gomez - Søn - kommen til Verden den 7. Novbr. f. a. - døbt i den nye Kirke

paa Calcutta af The Reverend Jos. R. Henderson og kaldet John Henry de Ramos.

Martii 19. Blev Herr Aquarius Schaffalitzky de Muckadell - p. t. en at Assisterne

in the Accountant Generals Office under the British Government at Calcutta - givt paa 8

Calcutta og viet i derværende roman. catolske Kirke, til Enken - efter paa Manilla den 28de

Apriil forrige Aar afgangne Herr John Ranly - Madame Vincenta Ranly, hvis Familie

Navn er mig ubekiendt.

Apr. 10. Om Eftermiddagen Kl. omtrent toe Slet, needkom Madame Jessen med et

uægte Piigebarn avlet - som de forrige tvende Børn - med den constituerede Byeskriver

Agri.

Juny 22. Indtraadte Manufactur Handelens forrige Factor Enkemanden Herr Henrich

Carl Bang i andet Ægteskab, ved i Dag at blive viet af Calcutta Engelske Præst Herr Henry

Shepherd i herstæds Protestantiske Kirke til Miss Sophia Moore - en Datter af for nogle

Aar siiden afdøde Mr. Assistent Surgeon Moore i Det Engelske Compagnies Tieneste, - og

for Tiiden herpaa Stædet boende Moder Mrs. Moore.

Aug. 9. Om Eftermiddagen omtrent Kl. 4 needkom Capte Wickedes holdte

Fruentimmer - Christine Neuss - med et Pigebarn.

Aug. 10. Om Aftenen Kl. 7 døde - efter langvarig Sygedom - Herr Otto L. Bie’s

naturlige Datter Juliana Maria fød til Verden den 11. Novbr. 1794, altsaa i en Alder af 18

Aar og 9 Maaneder.

Aug. 16. Om Aftenen omtrent Kl. 7½ døde herpaa Stædet Værtshuusholder Mr. John

Baptiste; efter Udseende mellem 35 og 40 Aar gammel.

Septbr. 28. Om Morgenen Kl. 2 døde paa Calcutta herstæds Tavern eller Hotel Keeper

Mr. Cadet Flouet, efterladende sig en Enke og en deel Børn af begge Kiiøn i de meest

beklageligste og fattigste Omstændigheder. - Afdøde Mr.. Cadets Alder viides ikke.

Samme Dag om Aftenen døde paa Calcutta - den herpaa Stædet velkendte - Mr.

James Roet, Meubel Manufactorist etc. derstæds - efter Udseende en middelaldrende

Mand.

Oktbr. 13. Indtraadte constitueret Byefoged Herr Conrad Henning George

Prinzling heraf Stædet i andet Ægteskab, ved at blive viet i St. Johns Kirke paa Calcutta til

her i Landet fødte Jomfrue Anna Birch, hvis Forældre opholde sig et Stæds høyt oppe i

Landet.

Oktbr 27. Omtrent i Middags Stunden blev Capitaine B:v: Wiekede - forhen interims

andet Medlem af herstæds Raad – hæftet for Gield i Jailen paa Calcutta.

Okt. 28. Om Morgenen omtrent Kl. 3½ Slet blev Madame Otto Bie forløst med en

Datter.

Novbr. 23. Om Aftenen omtrent et Quarteer etter Kl. elleve, blev Skibs Capitaine

Peter Daniel Schmidts Kone forløst med en Datter.

Decbr. 1. Om Morgenen omtrent Kl. 3 døde herpaa Stædet - Bramin Gulluck

Chander Roys, Homme d'Affaire for Det Europæiske Departement - Rammah Nundu

Mittre, og som en Hindu brændt samme Dags Formiddag Kl. 10. - Ved hvilken Leylighed

den yngste af hans ægte Koner, lod sig følge de Hindu Religions Grundsætninger, rettere

Fordomme, levende brænde tilligemed sin afdøde Mand. - Og var jeg - Kierulf - en nøyagtig

Tilskuer, ved alt hvad der foregik, og blev foretagen i den Henseende.

Dec. 12. Om Eftermiddagen lidet efter Klokken 5 fornemmedes der herstæds – og

formodentlig på flere Stæder et Stød af et Jordskiælv, uden at have - til mit Tidende –

anlediget nogen Skade

                                                                    1814.

Jan. 4. Om Eftermiddagen omtrent Klokken 4 blev den 27de October f:a: - see det Aars

Periodiske Annotationer – i Calcutta Jail for Gieldhæftede Capitaine B:v: Wickede lødladt.

Og dagen derpå

Jan. 5 Om Morgenen Silde – Klokken henimod 10 opkom han hertil Stædet.

Febr. 26. Om Eftermiddagen omtrent Kl. 5 døde paa Chinsurah hvordid bragt, for at

attenderes af Lægen - Herr L. Pays Søn, fød den 27de January f. a. Melte bortdøde Barn 9

blev døbt paa nævnte Chinsurah, sidste Søndag den 20de hujus af Herr May, og kaldet Peter

Gregorius.

Martii 24. Blev Drengebarnet – fød d. 7de Nover 1812 – John Henry de Ramos

vaccineret af Stædets Læge Mr. Gilbert Mc Clure Kennedy - Chirurgus i Det Engelske

Compagnies Tieneste.

April 14. Erklærede Doctor Kennedy, at den paa Drengebarnet John Henry de Ramos,

den 24de f:m: foretagne Vaccinations Operation, var i enhver Henseende til fulde bevirket og

overstanden.

May 5. Modtog Breve fra min Sviger Søn Herr Grosserer Frederick Gotschalck i

Kiøbenhavn og min Datter Maria Frederikke af 4de Juny f:a:, hvori de tilkiendegive mig at

deres Ægte Foreening tog Stæd den 13de April forrige Aar.

May 29. Døde herpaa Stædet i en Alder af nogle og 60 Aar, den - af et besynderligt

rettere uordentligt ført Liv, og som en Følge deraf mødt med mange Gienvordigheder og

underlige Fata - saavel her som i Tranquebar og flere Stæder velbekendte Christian

Soetmann.

October 5. Indflyttede Capte

 A: J: Merredyth i ..?.. saa kaldte Ram .?. Gossaen, imod

betalendes .?. 64 i maanedlig Leye.

Oktbr. 9. Om Morgenen Kl. 4 needkom Mrs. Colonel Meisselbach med en Søn.

Oktbr 15. Modtog et Brev fra min Sviger Søn Herr Grosserer Frederick Gotschalck af

12te February d: a: hvorudi han beretter mig, at hans Kone , - Datter Maria Frederikke - var

bleven lykkelig forløst med en Datter den 5te forud samme Maaned om Morgenen Klokken 7.

Periodiske Annotationer paa Serampore i Bengalen i Aaret 1815.

                                        Ved L. Bie.

I Forklaringen til de Annotationer, som findes trykte i Tidskriftets Aargang 1931, 2.-3.

Hefte, Pag. 102 ff er angivet, at Heftet for Aaret 1815 mangler.

Da paagældende Hefte senere er kommet tilveje paa Museet, vil man nedenfor finde

den afbrudte Række suppleret, idet Fremgangsmaaden med Hensyn til Stoffets Begrænsning

etc. er fulgt som forhen.

                                                   1815.

Martii d. 9. Om Formiddagen Klokken 11 blev Madame Pay forløst med en Søn.

Martii 25. Om Eftermiddagen omtrent Klokken 4½ døde herpaa Stædet forhenværende

Skibs Capitaine Christian Søningsen.

April 13. Om Formiddagen omtrent 9 Slet, hængte sig i Arresten paa Chintzurah – den

i Annotationerne for 1811 under 16de Martii omtalte Deliquent Jørgen Belder, der kortelig

efter opdagedes, og ved Needtagningen befandtes endnu Tegn paa Liv hos ham, som blev

tilvejebragt ved andvendte Midler, men derpaa anfaldet af convulsion Tilfælde, der uden

næsten nogen Standsning vedvarede indtil Løverdagen

April 15. Da han opgav Aanden, og i al Stilhed blev begravet i en afsides Krog af

Kirkegaarden på melte Chintzurah.

April 20. Om Morgenen omtrent Klokken 2½ Slæt blev Skibs Capitaine Peter

Daniel Schmidts Kone forløst herpaa Stædet med en Søn.

September 25. Blev - ved Calcutta Præst The Reverend Mr. Henry Shepherd i Hr. Otto

Bie's Huus herpaa Stædet - Mr. Constantine Sherin viet til Miss Charlotte Frederika

Wassmus, eneste Datter efter forlængst afdøde Mr. Charles Philip Wassmus, forhen

Chirurgus i Det Engelske Compagnies Tieneste.

October Den 6. Om Morgenen Kl. 4 Slet døde herpaa Stædet Hr. Otto Bie's naturlige

Søn Ole, avlet med det endnu levende Fruentimmer Lucie. og født den 3die July 1796,

altsaa i en Alder af 19 Aar 3 Mder og 3 Dage. 10

October 31. Ankom her til Stædet min anden Søn Poul Severin Kierulf -

Lieutenant i Den Danske Søe Etat, - medbringende sin Kone ved Navn Hannah Mørch -

hvor til viet i Christianssand i Norge den 13 April d. A. og den 15de S. Md forloed Norge, for

at søge Passage i Engeland til Ostindien, som erholdtes med Det Engelske Skib Sir Stephen

Lushington, Captn Wm Chivers, der forloed den sidste Engelske Havn den 26de May d. A. og

paa Udrejsen anløb Madeira, Isle de France og Madras.

November den 29. Om Aftenen Klokken 10 Slet, døde herpaa Stædet Mr. James

William Emerson og begravet næste Dags Eftermiddag.

December 15. Blev det Danske Etablissement Frederiksnagore, bedre kendt under

Benævnelsen Serampore - som formedelst udbrudte Fiendtligheder imellem Dannemark og

Engeland, blev taget i Besiddelse af Gouvernementet paa Calcutta den 28 January 1808 -

atter tilbagegivet Den Danske Regering Dags Dato; i hvilken Anledning ved det Engelske

Flags Needtagen blev fyret d 21 Canon Skud, og ved det Danske Flags Ophejsen 27 Canon

Skud - og foruden andre Festiviteter var hele Byen brilliant illumineret om Aftenen, og nogle

Transparenter anbragte hist og her, iblandt andre, een over Det Danske Asiatiske

Compagnies nye Magaziner ved Flag Stangen, forestillende et Dansk Split Flag, hvorudi var

anbragt en Transparent af Compagniets Vaaben.

December 30. Om Morgenen omtrent Klokken 2½ Slet, døde herpaa Stædet Herr L.

Pays ældste Datter Marie Kristine, fød den 18de December 1809 - altsaa i en Alder af 6

Aar og 12 Dage.

                                       1816.

Jan 5. Døde paa Calcutta – hvortil medgaar faa Dage i Forveyen – den her paa Stædet

for omtrent 15 Aars boendes Amerikaner Mr Stephen Mirza, i en Alder af 69 Aar.

May 3. Om Formiddagen imellem 10 og 11 Slet, døde herpaa Stædet Mr. O. C.

Stricker - hans Alder ubekendt - en Søn af Ob. Lt. O. C. Stricker i Tranquebar.

May 20. Døde paa Berkampore efter faa Timers Upasselighed den agtværdige,

fortjentsfulde og med de roesværdigske Egenskaber udrustede General Lieutenant William

Palmer, efter Dagens Blade 76 Aar gammel.

May 23. Døde paa Calcutta om Aftenen omtrent Kl. 10 Slet, forrige Første Factor for

Den Danske Manufactur Handel Herr Hendrich Carl Bang, efter Dagens Blade 45 Aar

gammel.

Juny 15. Om morgenen ankom Hr H. J. Fiellerup hertil Stædet hidtil opholdt sig i

Tranquebar.

Oktbr. 20. Om Aftenen omtrent Kl. sex og en halv Slet, døde her paa Stædet Bramin

Gulluck Chander Roy i hans Alders 58 Aar og en Maaned. Den Afdøde var og havde været i

en Række af omtrent Tredive Aar, Det Danske Asiatiske Compagnies Native Hoved

Forretnings Betient eller Divan. Han var oprigtig, reedelig, medliidende, godgiørende,

ordholdende. - Samvittighedsfuld indtil Ængstelighed opfyldende sine indgangne

Forbindtligheder, der ikke usædvanlig - formedelst indtrufne Tilfælde - foraarsagede ham

følelig Tab og Skade, og som Factoriet paa Compagniets Vegne, har havt mere end eengang

Beviis paa. - Kortfatted - han besad alle de Egenskaber, der udmærkede den retskafne og

dydige Mand. Han har efterladt sig et roesværdigt og følgeværdigt Eftermæle.

Hans Aske - og det kan hans jordiske Levninger med Rette benævnes - hviile i Freed.

Oktbr. 28. Om Aftenen ankom Herr Assistent L. Pay hertil Stædet fra hans i Udgangen

af dette Aars April foretagne Reise til Batavia, hidkommen i det Engelske Compagnies Extra

Skib kaldet The Atlas.

Novbr. 10. Om Natten imellem den 9de og 10de, omtrent Kl.12½ Slet døde her paa

Stædet Herr Lauritz Pay, hidtil Assistent i Det Danske Asiatiske Compagnies Tieneste ved

hersteds Factorie, fød den 31. January 1776, altsaa i en Alder af 40 Aar 9 Maaneder og 10

Dage - efterladende sig en Enke med tvende Børn, en Søn og en Datter. 11

Novbr. 25. Om Natten omtrent Klokken et Slet, døde herpaa Stædet, min Salig Kones

Piige Elizabeth - Betzy – efter - Slutning 25 à 26 Aar gammel, hun fulgte nævnte min Salig

Kone til Europa – Kiøbenhavn og forloed dette Stæd den 14 de December 1806, men

formedelst den korte efter Hiemkomsten udbrudte Kriig, kom først tilbage den 20. Nov. f.a.

og det i bedste Sundheds Tilstand. Aarsagen til hendes Sygdom og paafølgende Død var

Bryst Svaghed, ?, og alt saadant som har Indflydelse på Lungen.

Decbr. 4. Blev den Franske Etablissement Chandanagore her i Bengalen tilbagegivet af

den engelske Regiering der udførtes paa Det Supreme Governments Vegne Calcutta, med

Dets Commissioner Mr Gordon Forbes.

Decbr. 10. Modtog et Brev fra Oberst Lieutn. O. C. Stricker i Tranquebar af 20de f. M.

hvorudi han meddeler mig den sørgelige Tiidende, at Ridder og Admiral G. S. Bille -

Gouverneur over samtlige Danske Territorial Besiddelser i Ostindien, var ved Døden afgaaet

i nævnte Tranquebar, Dagen forud - den 19de f. Md. - om Aftenen Kl. 9.

                                    1817.

Jan 25. Om Formiddagen ved at forlade en paa Strømmen liggende Pinnace, som jeg

havde været ombord paa tillige med min Søn Severin og hans Kone, havde jeg det uhæld,

formedelst ? af det lidet Fatøy, der satte Os i Land, lagde pludselig fra Borde, at falde i dette

striidig løbende Revier, et temmelig Stykke fra Land, af hvilken Øyensynlige Fare jeg paa en

miracouleus Maade blev reddet, item ved nævnte Søns Anstrængelse, at faa mig derpaa

draget op af Vandet, uden anden Skade end et temmelig smertelig Slag eller Stød paa den

øverste deel af min venstre Arm strax under Skuldren.

Feb 20. Om Eftermiddagen lidet efter Klokken 4 slog Lynild need i den nordvestlige

Siide Værelse i Øverste Etage i Mr C. Sherins Huus, tog en Direction langs dette Værelse, og

gennemtrængte et Vindue, der er lige for Hoved Trappen ledende op til Øverste Varande, paa

hvilken Trappe var i opgaaende et Fruetimmer, Ayah til Herr Kreftings og Madame

Guzentzius’s Søn Charles, som var på Besøg hos nævnte Mr Sherin, og did leedsaget af

nævnte Ayah som Lynstraalen traf i Panden, og øyeblikkelig dræbte. Lynilden foer derpaa

ligesom tilbage, og giorde sig Vej igiennem et blindt Vindue i Vest, oven over nænte Trappe.

Martii 11. Om Morgenen omtrent Kl. 5½ Slet, døde herpaa Stædet af de for Tiiden

graserende Meslinger, Herr Assistent H. J. Fiellerups Søn Carl, fød i Tranquebar den 28.

April 1815. Og derpaa Om Natten Kl. 12 Slet, døde tillige her paa Stædet af nævnte

ondartede indslagne Meslinger, førnævnte Herr Assistent H. J. Fiellerups ældste Datter

Angelique, fød her i Serampoore den 14de Augustii 1808.

May 6. Om Morgenen imellem 5 og 6 Slet døde her paa Stædet Armeneansk

Fruetimmer Madame Regisse Lassar i en Alder af nogle og Halvtredssindstyve Aar.

May 11. Om Eftermiddagen et Quarteer efter Kl. fiire døde herpaa Stædet i en Alder

af nogle og Tredsindstyve Aar en Engelskmand ved Navn John Hyde, der siiden Aaret

1798 har været en Indvaaner heraf Stædet, og forinden været i en anseelig Betiening ved det

Supreme Court paa Calcutta.

May 12. Om Morgenen forloed min Søn Søe Lieutenant Severin Kierulf Stædet, for

efter faa dages ophold paa Calcutta, at gaae ombord det af ham kommanderede Skib

Nymphen, destineret til Kiøbenhavn.

May 14. Efter Brev fra min Søn John Kierulf fra The Sand Heads af 8de hujus,

forloed Lodsen, det ham tildeels tilhørende Skib Flora Captn

 Hammon hvorudi han returnerer

til sit for Tiiden værende Opholds Stæd Manilla.

May 18. Og en Søndag, blev min Kyst Betient hidtil benævnt Rama Sudmy – men

bedre kiendt under Benævnelsen Pedro – efter riimelig formodning omtrent 31 gammel, døbt

i herstæds Catolske Kirke og kaldet Pedro Joachim.

Juny 5. Blev min den 18de f. Md

. nævnte Kyst Betient Pedro Joachim viet i herstæds

Catolske Kirke til Fruentimmeret Anna Florinda.

 Juny 8. Om Formiddagen omtrent Kl. 10 blev Engelsk Militaire Capitaine A. T.

Maredyths Kone forløst med en Datter.

July 13. Døde paa Allipore - et District i Nærheden al Calcutta - Mr. John Palmers

Sviger Søn, Mr. William Drury Kerr, Junior Merchant i Det Engelske Compagnies

Tieneste, i den unge Alder af 25 Aar.

July 14. Om Middagen omtrent Kl. 12½ Slet, blev Fransk Subject Mons. J.

Dupplessy's Kone forløst med en Søn.

Sept. 8. Om Morgenen Klokken Et Slet, døde min troe og reedelig og mig hengivne

Kyst Betient Pedro Joachim, efter omtrent næsten 8te Maaneders gradvis aftagende Helbred,

som alle anvendte Lægemidler ikke formaaede at tilbagevende. Omnævnte Pedro Joachim er

berørt her forud under 18de May og 5te Juny d.a. – Hans Støv hvile i Fred, thi det fortiener

det.

Sept. 18. Fragtede på Det Danske Compagnies Vegne 700 Tons Drægtighed det

Danske Skib Fredrick den Siette, Capte

 Hans Jensen, i Overensstemmelse et af Dags Dato

imellem mig – S. Kierulf – paa Compagniets Vegne og nævnte Capte

 Jensen paa egne og

Med Rhederers Vegne oprettet Certeparti.

Sept. 30 Ankom hertil Stædet fra Tranquebar Mr Hypolite Sergé, der af mig er

antagen som min private Skriver.

                                       1818.

Jan. 4. Expederede - endelig – det i Bengalen udreedede Danske Skib Frederick den

Siette, Capitaine Hans Jensen der hiemfører det Danske Asiatiske Compagnies deri ved mig

indladte Vahrer imod erlæggende Fragt efter Afleveringen i Kiøbenhavn, beløbende ifølge

tvende Specielle Facturer af 4de og 31te f.m.S.a  Rr 4,71,370,8a 4ps

.Jan. 25. Om Eftermiddagen Kl. fire, døde herpaa Stædet Capitaine Arthur Tirdale

Meredyth i Det Engelske Compagnies Militairs Tieneste ved Invalid Corpset.

Apr. 22. Ved eet af mig i Dag givet Middags Sælskab til omtrent 20 Personer, blev

declareret Mariage imellem Herr Aquarius Schaffalitzky de Muccadell, - Associered

af Handels Huuset paa Manilla Stevenson & Co. - og Miss Fanny Ranken, en Beslægted

af Herr Capitaine W. D. Playfair - og Herr Doctor Geo Playfair - Brødre - begge i det

Engelske Compagnies Tieneste.

Nævnte Herr Schaffalitzky afgaaer om faa Dage til nævnte Manilla i Skibet

Mermaid Captn. Hammon, og ventes at være tilbage i Udgangen af dette Aars December,

eller Begyndelsen af næste Aars January, da Ægte Foreeningen vil blive fuldbyrdet.

May 7. Om Eftermiddagen Kl. 3½ Slet, døde herpaa Stædet, og begravet næste Dags

Morgen, Mr. Constantine Sherin - født den 25de May 1794 - altsaa i en Alder af 23 Aar

11 Maaneder og 12 Dage - efterladende sig en ung Enke, efter ikke fuldt 3 Aars Givtermaal.

Afdøde Mr. Sherin var af den grædske Troes-Bekiendelse.

May 18. Blev underrettet om, at min eendeel Aar værende Bekiendte og Ven Mr.

Francis Le Gros en Senior Merchant i Det Engelske Compagnies Tieneste, og seenest

Commercial Resident paa Patna, var ved Døden afgaaet, der stæds, den 10de hujus om

Morgenen Kl. 5, i en mig ikke tilfulde bekiendt Alder - efter Formodning nogle og

Halvtredsindstyve Aar.

Aug. 25. Var til Middags Selskab paa Barrackpore hos den Engelske General

Governeur i Ostindien Marques Hastings; hvor tillige vare herfra Stædet, Den Kongelige

Chef Herr Oberste Lieutenant Krefting – Anden Stemme , Herr Capitaine Wikede - Og

Tredje Stemme Herr Otto Bie.

Aug. 27. Modtog mine Breve fra Kiøbenhavn med det Danske Skib Henriette Louisa

Capitaine Hendrick Duntzfelt der i disse Dage er ankommen i Revieret.

Septbr. 1. Blev Mr. Henry Allan Williams, en Senior Merchant i Det Engelske

Compagnies Tieneste, og for Tiiden Commercial Resident paa Maldæh, givt herpaa Stædet 13

med Miss Susannah Lydia Marshman, ældste Datter af The Reverend Dr. Joshwa

Marshman - en af Baptist Missionairerne.

Vielsen blev forrettet af The Reverend Joseph Parson, Junior Presidency Chaplain i

Bengalen.

Septbr. 8. Modtog mine Breve udbragte fra Kiøbenhavn, med det Danske Skib

Nymphen Capitaine Poul Severin Kierulf der kom til Ankers ved Calcutta i Gaar.

Med denne Leylighed udkom min Søn William Duntzfelt Kierulf.

Oktbr. 22. Om Eftermiddagen Kl. 41

/4 Slet, needkom Madame Otto Bie med en Søn.

Oktbr. 25. Om Formiddagen døde herpaa Stædet Lieutenant Colonel Thomas

Turner Basse1, af Det Engelske Compagnies Europæiske Invalid Corps i Bengalen. - Man

er uviidende om hans Alder.

Novbr. 15. Om Eftermiddagen omtrent Kl. 2 Slet, døde herpaa stædet af den for en god

Stund forud, og end vedvarende i visse Maader, epidemiske Syge, benævnt Cholera Morbus,

i Colonel Meisselbacks Huus, hvor hun faa Dage i Forveyen var hidkommen i Besøg, Miss

Mary Richardson i en Alder af 17 Aar og 10 Maaneder. Hun var en Datter af Mr. R.

Same Richardson, Head Surgeon i det Engelske Compagnies Tieneste, og for Tiiden

attacheret til det 22de Native Infanterie Regiment, cantonerende paa Barrackpore lige over

for Stædet - Serampore.

                                                      1819.

Jan. 1. Blev Herr Aquarius Schaffalitzky, Associeret i Handels Huuset paa

Manilla under Firma af Stevenson & Co., og Miss Frances Rankens Giftermaal

høytideligholden i den Kongelige Chefs Bygning herpaa Stædet - der udførtes af Cheffen

Herr Oberst Lieutenant J. Krefting. Og Vielsen forrettet af the Reverend Henry Shepherd, for

Tiiden Senior Chaplain ved Cathedral Kirken i Calcutta.

Jan. 19. Om Morgenen Kl. 6 døde paa Calcutta - hvordid gaaen nogle Dage forud i

Forretninger - Madame Elisabeth Ham i en Alder - efter Dagens Blade - af 80 Aar.

Jan. 20. Blev min Søn William Duntzfelt Kierulfs Bestalling - Commission - udstædt

som ansat Cornet ved hans Brittiske Majestæts 22de Regiment lette Dragoner.

Inden foye Tiids Forløb afgaar han til Madras for at indfinde sig ved Regimentet der er

Stationeret et Stæds dybt inde i Landet paa Kysten.

Jan. 22. Forlod Skibet Nymphen Hughli-revieret for at gå tilbage til Kiøbenhavn.

Martii 10. Forlod Lodsen Briggen Lyna Captn. Siddons, der fører min Søn, Cornet

William Kierulf som Passageer til Madras - for derfra at forfoye sig over Land til Bangalore,

hvor hans Regiment, det kongelige engelske 22de Lette Dragoner, er indquarteret.

Apr. 7. Omtrent Kl. 4 om Eftermiddagen, blev engelsk Lieutenant Fitzgeralds Kone

Mrs. Conradina Fitzgerald forløst med en Søn.

Apr. 9. Omtrent Kl. 2 om Eftermiddagen, døde paa Isherah - Risherah - hos Capt. M.

T. Weatherall, Captn. C. H. Sheen af den for Tiden giengse Syge Cholera Morbus. - Om

hans Alder er man uviidende, og Dagens Blade melder intet herom,- han var en midaldrende

Mand til Anseelse nogle og fyrretyve Aar.

April 29. Blev underettet om Det Danske Asiatiske Compagnies Skib Kronprincessen

Capte S. W. Ørgaards Ankomst i Revieret, og allereede ved Diamond Harbour.

May 1. Ankom hertil Stædet Capte S.W. Ørgaard, tilliige med den i hans førende Skib

Kronprincessen udkommer Negotie Assistent Herr A. Berg, medbringende Directionens

Depeche med nævnte Leylighed dateret Kiøbenhavn 19de November f.a.

May 8. I Gaar Aftes silde opkom hertil Stædet Capte. Carl Frederich Smith,

Oberstyrmand med Compagnies Skib Kronprinsessen, meget syg og elendig af Vatersoet og

Astmah, og døde denne Dags Morgen omtrent Kl., 6 i Capte

 Wickedes Huus.

May 9. Om Morgenen døde paa Calcutta Herr John Christian Waage, Super Cargo

med det fra Kiøbenhavn udsendte particulaire Danske Skib Frederick Capte A. Amunson -

efter Calcutta Blade kuns 26 Aar gammel.

Juny 24. Om aftenen omtrent Klokken 7½ Slet i Forening med et hæftig Torden Slag,

slog Lynild ned og splittede herstæds Flag Mast og Stang, fra øverst til nederst uden at give

videre Skade.

Septbr. 14. Indløb Efterretning at Oberst Lieutn. Otto Christian Stricker forhen

Chef for Garnisonen i Tranquebar og Commandant paa Castellet Dansborg, var død derstæds

den 21.de July sidst i en Alder at nogle og Tredsindstyve Aar.

Sept. 15. Omtrent Kl. 11 Formiddag, døde herpaa Stædet i hans Alder 31. Aar Mr.

Joel Randel af Baptist Samfundet, og Overseer ved dette Samfunds Missionærers Papir

Fabrique ligeledes herpaa Stædet.

Sept. 27. Om Eftermiddagen imellem 5 og 6 Slet nedkom i Baptist Missions Huuset

herpaa Stædet the Lady of H. A. Williams Esq. - nu - Commercial Resident at Jungipore -

med en Datter.

Oktbr. 15. Om Morgenen omtrent Kl. 5 slet, døde herpaa Stædet Colonel Johan

Frederick Meisselback i hans Alders 49. Aar, tydsk af Fødsel og forhenværende i en Native

Fyrstes Rajah Hummel Bahaudarhs militaire Tieneste, efterladende en Enke med Tie

uforsørgede Børn af begge Kiøn.

Decbr. 15. Om Eftermiddagen lidet efter Kl. 5 slet, dræbte - uemployeret - Styrmand

Jens Peder Stephenson sig selv, ved et igiennnem Munden anbragt Pistol Skud, i et af de

Værelser over Vagten i den Kongelige Loge eller Chef Vaaning, for Tiiden beboendes af

Herr Byefoged Prinzling, hos hvem nævnte Stephenson logerede.

Den sig selv dræbte var dansk af Fødsel efter Siigende ikkuns 26 Aar gammel. - Ingen

veed, idet mindste paastaae enhver ikke at vide Anleedningen eller Aarsagen til denne

fortvivlede og beklagelige Hændelse.

                                                                     1820.

Jan. 11. I Morgenstunden indløb den første Efterretning, at de Associerede af Handels

Huuset i Calcutta De Verenne freres havde forladt, rettere flÿgtet fra Calcutta, formedelst –

som nu ført (først) er opdaget værende i en umaadelig Gield; - og formeente det derfor bedst

for dem, at rømme med hvad de vare betroede, der skal være betydelig.

Jan 12. Modtog yderligere Bekræftelse fra Mr John Palmer om disse Personers Flugt,

og totale Fallitsement, der vække mange følelig og uoprettelig mange Enker og Faderløse,

der vare blevne efterladte, eller med strængste Sparsommelighed, havde samlet en liiden

Skiærv, som de needsatte hos disse Personer, der fuldkommen forstoed at vedligeholde deres

Credit, og en stoer Tilliid af alle, være sig Europæer, derved lige agtede, og Landets

indfødte, for den et betydeligt Object, have mistet alt, maae dette enten gribe til Betlestaven,

eller omkomme i den yderste og beklagelige Elendighed. – Tanken herom er skrækkendig. –

Og hvad hidtil forstaaes er Fallissementet bedragersk, og at disse Personer have rømt med

Værdier af uhyre Capitaler.

Feb. 20. Og en Søndag – Opkom hertil Stædet hen paa Eftermiddagen, Min Søn Capte

P: S: Kierulf commanderende det Danske Skib Nymphen, ankommen for faa Dagen siden i

Revieret, med havende hans Kone Frue Hannah Mørch Kierulff. Og hendes Cousine Betty

Nyrup. – Og næste Dag

Feb. 21. Om Aftenen ankom min Søn Lieut. William Kierulf hertil Stædet,

overkommen med Engelsk Leylighed fra i Madras formedelst erholdt Tilladelse at forblive

til nærmere i Indien efterat hans Regiment det 22de Lette Dragoner var send til Engeland, for

om muelig at forflyttes til et af de i Indien værende og forblivende Engelske Cavallerie

Regimenter.

April 10. Om Morgenen forlood min Svigerdatter Frue Hannah Kierulf og hendes

Cousine Jomfrue Betty Nyrup Stædet, for at begive sig ombord Skibet Nymphen, Capte

P.S.Kierulf der forlader Calcutta om et par Dage for dermed at vende tilbage til Kiøbenhavn,

og mulig til Christiansand.

Apr. 19. Om Aftenen lidet efter Kl. 8, døde herpaa Stædet af den nu meget giengse, og

mange bortrykken Sygdom - Cholera Morbus - Herr Johan Henrick Wessel Tordenskiold,

barnfød i Holmestrand i Norge, og i sidste February indtraadte i sit Alders 63 Aar. Fra sin

Ungdom af, havde han appliceret sig til Søefarten, - rnen i de seeneste Aar, formedelst

Svaghed, levede af hvad han i de sunde Dage havde med stræng Sparsommelighed samlet.

Han var en Mand ÿndet og agtet af alle, for hans gode moralske Grundsætninger, reedelige

Handlinger; og tilsammen taget ulastelige Vandel. Hans Minde leve, hans Støv hviile i

Freed. Den afdøde blev næste Dag den 20. begravet paa herstæds Kirkegaard om

Eftermiddagen Kl. 6.

May 8. Efter faa Dages foregaaende Upasselighed med Feber Anfald blev det i Dag

opdaget efter sig viisende overtydende Symtomer at Drengebarnet John Henry de Ramos nu

7½ Aar gammel, som født den 7de November 1812 havde faaet Smaa Kopperne uagted

vaccineret den 24de Martii 1814. Stædets daværende Læge Mr Gilbert Mc

 Clure Kennedy Chirurgius i Det Engelske Compagnies Tieneste, som 14de Maaneden derpaa erklærede at Vaccinationens Operation var fuldkommen bevirket og overstanden. Hvad Tillied kan man nu have til Vaccinationen og sliige Erklæringer. Toe Dage derpaa. Nævnlig

May 10. Var allerede Ansigtet og næsten hele Kroppen bedækket med Kopper, uden

endnu at kunde skiælne til hvad Art den henregnes. Faa Dage vil give Lys heri, samt hvad

Vending det vil tage.

July 5. Needgik til Calcutta, og imidlertiid beboende et af Babu Ruggoo Ram Gossaen

i Boco Bazar, leyet ham tilhørende Huus No 77 - indtil

July 29. Da jeg op kom hertil Stædet, og indflyttede i mit forinden til Leye beboede Huus.

Oktbr. 21. Omtrent Kl. 3 om Morgenen, nedkom i Baptist Missions Huuset herpaa

Stædet, the Lady of H. A. Williams Esq. - Commercial Resident at Jungepore - med en

Søn.

Samme Dag blev afgangne Colonel Meisselbacks ældste Datter Miss Anne Maria

givt med Lieutenant William Hodgson i Det Engelske Compagnies Tieneste, og viet i

Cathedral Kirken paa Calcutta.

Oktbr. 31. Døde paa Calcutta i sit Alders 35 Aar Skibs Capitaine Hans Jensen, Dansk

af Fødsel og allerede i eendeel Aar commanderet Skibe saavel til Europa som i Indien.

Decbr. 26. Om Aftenen indløb den første Efterretning om Opløbet og Masacren af de

Indfødte paa Manilla den 9de og 10de October sidst, der i deres Raseri dræbte mange paa

den Tiid sig der opholdendes Europæer, af de fleste fremmede Nationer - Spanske undtagne

Item Amerikanere, samt mange der boesatte Chinesere. - Under Opløbet den første Dag

indbrød disse rasende Mennesker i Huuset, hvor de tvende Associerede af Handels Huuset

derstæds - Manilla - Stevenson & Co. opholdte sig. Vore meget agtede og yndede Danske

Venner De Herrer Aquarius Schaffalitzky og John Duntzfelt, hvilke de overfaldte, og

paa den gruesomste Maade myrdede, og derefter paa den umenneskeligste Maade

behandlede de myrdedes Legemer. - Som her ey er Stæd til at udvikle i sin fulde

Sammenhæng.

                                                         1821.

Jan. 30. Blev Mr. Samuel Middleton i Det Engelske Compagnies Civile Tieneste,

viet her paa Stædet af Baptist Missionairen Mr. Hough til Mrs. Ann Smith - der i eendeel

Aar har levet under hans Beskyttelse, og - Enke efter for kort Tiid siden afdøde Major

Ferdinand Smith, tilforn i een af de Marratta Fyrsters Tieneste. 16

Febr. 3. Om Eftermiddagen op kom hertil Stædet min yngste Søn John Palmer

udkommen fra Kiøbenhavn med det i Revieret ankomne Danske Skib Antoinette Capitaine

Hendrick Duntzfelt.

Febr. 5. Blev Mr. Charles R. Barwell i det Engelske Compagnies Civile Tieneste, og

for Tiiden Judge & Magistrate of the Subburbs of Calcutta etc., viet i Chefs Vaaningen - til

den ved en Seramporsk Byetings Rets Dom, confirmeret af Gouvernementet i Tranquebar,

fra sin Mand Mr. John Burcton Birch, en af Calcuttas Police Magistrater, skilte Kone Ann

Maria Man, og viet af fornævnte Baptist Missionair Mr. Hough.

Det besÿnderlige saavel ved Skilsmissen, som ved Givtermaalet, har givet Anledning til

megen ikke saa ganske urigtig Omtale overalt, hvor samme er bleven bekendts og det er viidt

og breedt.

Martii 14. Om Eftermiddagen omtrent Kl. 6 døde herpaa Stædet, Mr. Pierre Tessier

Duplessie efter Siigende nogle og Tredsindstyve Aar gammel, seenest Fransk Sprog Lærer

ved Baptist Mission Skole Institut ligeledes her paa Stædet.

Martii 23. Om Middagen Kl. 12 blev Madame Elizabeth Fiellerup forløst med en

Datter.

Martii 29. Døde paa Chandernagore af Cholera Morbus det Stæds Chef Monsieur

Joseph Dayot i en Alder af 59 Aar og 5 Maaneder, efter at have været 11 Dage - nævnlig

den 19. forud - givt med Enken Madame Cassali.

Martii 30. Indløb Efterretning at Mr. Robert Stevenson, Senior af Handels Huuset

paa Manilla under Firma af Stevenson & Co., var ankommen fra nævnte Stæd i den Engelske

Kriigs Fregat Liverpool til Madras, hvor han den llte denne Maaned, blev ved Døden

bortrykket af den overalt giengse Syge Cholera Morbus i hans Alder …. Aar.

May 30. Om Morgenen tildlig døde herpaa Stædet Baptist Missionair the Reverend Mr.

William Careys Hustrue, Mrs. Charlotte Carey, tilforn en Frøken Rumohr fra det

Slesvigske, i en Alder af 60 Aar og 2 Maaneder.

Samme Dags Eftermiddag, døde her paa Stædet efter Toe Timers Upasselighed én her

sig nogen Tiid opholdt Engelskmand ved Navn James Imluck.

Juny 29. Om Eftermiddagen omtrent Kl. 3 døde herpaa Stædet Mr. P. Ferris i hans

Alder 55 Aar - forhen Editor of Calcutta Uge Blad The Morning Post og Eyer af Calcutta

Laane og Leye Biblioteck-circulating Library - og i de seneste Aar reduceret til den

Nødvendighed at holde en Slags Skoele herpaa Stædet for faa Børn af begge Kiøn.

July 18. Døde en her til Stædet i bedste Helsens Beskaffenhed et par Dage i forveyen paa

et besøg til et ungt Menneske i Baptist Missionens Institut opkommen Engelskmand ved

Navn John Carson, efter Anseelse næppe 30 Aar gammel af pludselig paakommen hidsig

feber, der øjeblikkelig medførte Delirium, Lægen anvendte alle mulige Midler, for at redde

denne unge Mand; men – at beklage – forgieves.

July 19. Indløb Efterretning at Herr Johan Gotlieb Meinhardt - hidtil Kongelig

Cassere etc. etc., i Tranquebar, var ved Døden afgaaet derstæds, den 23de f. Md. i en Alder

efter Formodning, at have passeret 50 Aar.

Aug. 11. Indløb den første Efterretning hertil Stædet, om forrige Fransk Kayser

Napoleon Bonapartes dødelige Afgang i sit Fangenskab paa Øen St Helena den 5te May sidst om Aftenen Klokken 6 efter Dagens Blade af Kræft i nogle Dele af Overlivet.

Han var fød i Ajaccio paa Corsica den 15de Augustii 1769 altsaa i en Alder af 52 Aar 3

Maaneder og 10 Dage.

Saaledes faldt denne talentfulde, denne i en hver Henseende, stoere Mand, hvis Helte

Daad, og berømmelige Handlingers Minde vil stedse leve. – Hans ærefulde Levnedløb vil

hans biographere ikke undlade at giøre Efter Verdenen bekiendt med.

Aug. 19. Efter at min Søn John Palmer en Tiid forud havde følt Smerter og Trykken i

Brystet, der ved anvendte Læge Midler blev remederet, fornam han i Dag de første

Symptomer af Feber, hvorfor øyeblikkelig blev søgt Raad, og som blev erklæret at være af

galdeagtig Natur, og uagtet alle anvendte Læge Midler, ikke kunde standses; derimod tog

saadan høyst beklagelig Vending, at giøre Ende paa hans tiemelige Liv i Dag. 17

Aug. 30. Torsdag om Eftermiddagen Kl. 2 og 15 Minutter i den unge Alder af 17 Aar 6

Maaneder og 7 Dage saasom født til Verden den 23 February 1804 - ved det Aars periodiske

Annotationer1

.

Hans Siel er gaaen til sin Skaber. - Hans jordiske Deele hviile i Freed indtil den Stund de

atter foreenes til et bedre og evig varende Liv.

Og disse hans jordiske Levninger bleve needsænkte i Graven, paa herstæds Kirkegaard

næste Dag den 31te om Morgenen Kl. 8 Slet.

Oktbr. 8. Mandag døde herpaa Stædet et Mahomedansk Fruentimmer ved Navn Julie,

efter Gisning i en Alder af omtrent 40 Aar, af en ondartet Feber. Nogle Tiimer forinden

hendes Opløsning ved Døden, blev hun ved Daaben indlemmet i den romersk catolske

Kristen Kirkes Samfund. - Bevæg Grunden til i de sidste Oyeblikke af Livet at overgaae fra

et Religions Princip til et andet - muelig uden Fruentimmerets Bevisthed men foranstaltet af

de omkring hende værende - er og bliver nok en Hemmelighed. - Endeel Aar tilbage i Tiiden

levede hun under nuværende Gemidahr Hr. Otto Bies Beskyttelse, med hvem avlet

adskillige Børn, hvoraf nogle forinden ved Døden bortrykkede, efterladende sig en Datter

ved Navn Betzy, og en Søn kaldet George - for Oyeblikket farlig syg af ligeledes ondartet

Feber. - Dette til romersk catolsk Kristen giorte Fruentimmer blev begravet næste Dag.

Oktbr. 9. Paa herstæds catolske Kirke Gaard med de brugelige Ceremonier efter den

catolske Kirkes Skikke eller Ritual.

Og samme Dags Aften - rettere Nat - 10 Minutter førend Kl. 12 Slet døde førnævnte

Fruentimrners forud benævnte Søn George, født til Verden den 15de Novbr. 1800 altsaa i

den unge Alder af 20 Aar 10 Maaneder og 25 Dage.

Oktbr. 18. Indløb Efterretning at Skibet Nymphen Capte

 P.S. Kierulff, var i Indseÿlingen

af Revieret, ude ved Sangur; forlod Kiøbenhavn 24de Martii sidst, og paa udreÿsen anløb

Christiansand, Madera Isle de France og Bencoolen og

Oktbr. 27. Derpaa modtages Depecherne og Brevene udsendte dermed.

Novbr. 2. Blev Herr Major Wickedes naturlige Datter Maria Lavinia, viet herpaa

Stædet i Faderens beboendes Huus til Mr. Frederick Blacker, en uemployeret Søemand,

forhen fahret som en af de mindre Styrmænd i Country Farten.

Novbr. 4. Efterat Herr Conrad Henning Georg Prinzling - hidtil interims Secretaire

ved det Kongelige Raad her, og Notarius Publicus - havde lang Tiid forud, følt gradviis

aftagende i Kræfter, desifølge Svækkelse i Helbred, forloed han Stædet Dagen forud i en

Bassurah, leedsaget af sin Kone, for at forsøge Lægens Tilskynding - som det sidste Middel -

Forandring af Luft paa Revieret - men kom ey længere, end til det nok som bekendte Stæd

Suck - Sagor - Sook Saugur - hvor han i Fartøjet afgik ved Døden Dags Eftermiddag Kl. 4 i

en Alder efter Formodning af nogle og 50 Aar. - Nu har han Ende paa alle sine

Gienvordigheder, Bekymringer og Lidelser.

Novbr. 29. Indløb Efterretning, at Herr Christian Giese, en beslægtet af Herr

Factor Fiellerup, var død paa Batavia den 4de f. Md. af Feber, i en Alder af 23 eller 24 Aar.

Dec. 10. Om Morgenen Klokken 5 – forloed Serampore for at begive mig ombord

Skibet Nymphen Capte

 P.S.Kierulf - nu til Ankers ved Calcutta – hvormed taget min Passage

til Kiøbenhavn, blev opholdt i Calcutta indtil Skibet forloed samme –

Dec. 13. Da jeg kom ombord om Aftenen efter klokken 6 ved Coolie Bazar.

Dec. 14. Om Morgenen Klokken 4 lettede, og saavel med Ebben som med en

favorable nordlig Vind, sejlede need af Houghly River, og kom i Aftenstunden til Ankers

lidet nordlig af den bekendte Grund i Revieret, benævnt James and Mary. – Næste Dags

Morgen

Dec. 15. Om Morgenen Klokken 4 lettede, og passerede over fornævnte Grund noget

op af Dagen; forsatte i Needgaaende og passerede Diamond Harbour omtrent Klokken 8

Formiddag. – Gik til Ankers i Aftenstunden imellem Culpie og Kedgerie.

(1 Mon disse Notationer stadig eksisterer?)

Dec. 16. Om Morgenen Klokken 4 lettede atter og seylede need efter; lod Ankeret

falde omtrent klokken 9 Morgen i Sigte af Kedgerie – i Forventning af Capitainens

kommende ombord - atter lettede imod Middag og forsatte needefter; Henimod Klokken 2

Eftermiddag kom Capitainen ombord; Vedblev Needseylingen saalænge Dagslyset og Ebben

tillod det, derpaa gik til Ankers i Sigte af Sangur Island, men fiern. Laae Natten over. – og

Dec. 17. Om Morgenen noget efter Klokken 4 lettede og seylede ud efter, - omtrent

imellem Klokken 8 og 9 passerede Sangur Island, fortsatte viidere ud imod Bankerne. – Efter

behøringen passeret samme, gik Lodsen – Mr Thomas Clarke – fra Borde omtrent Klokken 3

om Eftermiddagen. – Og Skibet vedblivende fortsatte sin Cours sÿd efter.

                                            1822.

Jan. 24. Torsdag Morgen omtrent Klokken 2 fik Land Kending af Øen Roderigues,

som havtes om Styrbord. Noget efter Klokken 6 Morgen var den lagt tilbage og ude af Sigte.

Jan 26. Løverdag om Formiddagen nærmede Skierene uden for Isle de France – op

af Dagen passerede dem.- Næste Dags Morgen

Jan 27. Søndag Seilede ind imod Havnen af Nævnte Øe. Noget op af Dagen kom en

Lods paa Siden af Skibet, og ordinerede at lade Anker falde hvor Skibet var; da det maatte

udholde en Quarantaine af Tree Dage ifølge en Gouvernements Ordre, hvoraf en trykt blev

meddelt. Lidet efter kom Lodsen tilbage i følge af Havne Sundheds Lægen, derfra deres

Fartoy af tilkiendegav Skibet, at det kunde nærme Landet end et stykke, som strax blev

iværksat.

Jan. 29. Tiirsdag – kom Sundheds Lægen tilligemed Lodsen ombord,

tilkiendegivende at Quaratainen var hævet, og Skibet tilladt at forføye sig til sin

bequemmeste Ligge Plads, der blev bevirket og fuldendt ved Varpning, og Skibet fortøyet

for got omtrent Klokken 2 Eftermiddag. Noget derpaa gik jeg tilligemed Capitainen –

P.S.Kierulf – i Land og blev meget venskabelige imodtagne af den Danske Consul Herr

I. I. Wieke- en gammel Ven og Bekiendt af mig fra Tranquebar – der i Aftenstunden bragte

Os ud til sit Landsted, hvor hans Familie for det meeste opholder sig, hvor Vi forblive Natten

over, og Dagen derpaa begave Os til Byen. Samme Dag tilskrev Doctor Mundt i Serampore,

og Baboo Ruggoo Ram Gossaen paa Calcutta, med Briggen Lady Farquahr.

Feb. 4. Tilskrev atter Doctor Mundt paa Serampore og Baboo Ruggoo Ram Gossaen

paa Calcutta med Skibet Lady Farquahr.

Fra denne Dato til

Feb. 28. Torsdag lagt til Ankers i Port Louis’s Havn på Isle de France, og imidlertid

intet interesserende eller antegnelsesværdigt forefaldet.

Mar. 6. Onsdag Morgen kastede gandske loss. – I Middags Stunden kom Police

Vessellen Ombord for hvilken Mandskabet blev mynstret, hvorpaa Skibet seylede ud af

Havnen, og kom i Eftermiddag Stunden til Ankers ved Flag Boyen. – Næste Dag.

Mar. 7. Torsdag lidet efter Klokken 2 Eftermiddag gik Capitainen i Land med nogle

deels til Expeditionen henhørende, deels til Bengalen sendes der Documenter og Breve.

Capitainen kom atter ombord omtrent Klokken 4 og Klokken 51

/4 var skibet under Seyl med

en føyelig Vind. – Næste Dag

Mar. 8. Fredag henimod Aften rejste sig en kraftig Vind, der kortelig derpaa voxede

til en virkelig Storm, i Forening med overordentlig høy Søe i modsat Direction af Vinden,

rettest Stormen, og som vedvarede tvende ?maal.

Mar. 9. Løverdag. og

Mar. 10. Søndag, da Stormen og den høye Søe lagde sig en god Deel. Og næste Dag

Mar. 11. Mandag var det – saakaldet Mags Veÿr.

Mar. 21 Torsdag, begyndte Veyret atter at blive meget stormende, med Regnbyer, og

modsat høÿ Søegang, hvilket alt tiltog, og var paa det høyeste Natten imellem

Mar. 23. Løverdag – Og

Mar. 24. Søndag, da det blæste en saa hæftig Storm, at kunne benævnes en Orcan i

Forening med ualmindelig stærk Lÿnild Torden svær Hagel og Regn og høye Søe, der slog

frÿgtelig imod og over Skibet i alle Directioner og foraarsagede en deel Ulempe, dog mindre

end med Rimelighed kunde formodes ifølge Veyrets Strænghed; - Henimod Morgenen lagde

det sig for en deel og op af Dagen en stor Deel mere. Næste Dag

Mar. 25. Mandag, fik Land Kiending af Kysterne om Cap det gode Haab, ved at faa

Sigte af Bufalo Bierget om Styrbord, og Coursen var på den Tiid Vest til Nord eller saa

omtrent.

Mar. 28. Torsdag fik Sigte i Afstand af Taffel Bierget på Cap det gode Haab.

Mar. 29. Fredag – Og

Mar. 30. Løverdag, havde dette Bierg endnu i Sigte

Mar. 31. Søndag, med en nordlig Cours, seylede Land og Bierg gandske ud af Sigte.

April 14. Søndag, på Dag Vagten, fik den bekiendte Øe St

 Helena i Sigte, forud om

Bagbord. Om Eftermiddagen henimod Klokken 5 kom til Ankers paa Rheden af James’s

Valley hvorved forelaaes Byen.

April 15. Mandag, Største deel af Dagen hengik med Vandfÿldningen og næste Dag

April 16. Tiirsdag, Kom under Seyl omtrent Klokken 12½ Slet Middag med en

føyelig N.N.O. Vind.

Juny 22. Løverdag. Om Aftenen henad Klokken 10 forandrede Vinden sig til Syd

Vest og Syd Syd Vest, som længe ? efter at have været ? næsten en Maaned med Vinde af

Nord og Nord Ost.

Juny 23. Søndag om Morgenen fik Land Kiending af Scilly Øerne ved Indløbet af

den engelske Canal fra det Atlantiske Hav. Højere op ad Dagen saa tydelig Fyhr Taarnet paa

disse Øer. I Middags Stunden saa ligeledes tydelig Lizard Fyhr Taarn. Om Eftermiddagen

Klokken 5½ igen lige overfor Bagbord. Senere hen paa Aftenen lagde dem agterud. Længere

hen paa Natten passerede Eddy Stone Fyhr. Næste Dag

Juni 24. Mandag om Aftenen fik Landkiending af Island Wight. Senere paa Natten

passerede samme.

Juni 25. Tirsdag. Om Eftermiddagen Klokken 6½ passerede ?

Juni 26. Onsdag. Om Morgenen Klokken 3 passerede Dungeness Fyhr derpaa

Klokken henimod 7 passerede Dover, og kort derefter North Foreland – siden i løbet af

Dagen Goodwin Sand og Gallopperne? og derpaa frie af Canalen og ude i Nord Søen.

July 1 Mandag- Om Formiddagen Klokken 10. fik Skagens Fyhr i Sigte. Klokken 12

Middag havde samme lige over for Skibet om Styrbord Side. Resten af Dagen passerede

Cattegat. I begyndelse af Natten omtrent Klokken 10 passerede Anholts Fyhr.

July 2. Tirsdag – Om Morgenen Klokken 6 passerede Cronborg med en føyelig Vind,

der med eet forandrede sig til Modvind, - fik en Helsingneørs Lods ombord der ved

krydsning bragte Skibet op imod Kiøbenhavns Rhed; var forbunden at ankre op et got Stykke

Vey ude. blev sat i Land med Sluppen og landede på Toldboden omtrent Klokken Tolv

Middag. – Forinden ud paa Rheden, kom mine Børn. Navnlig min Datter Maria Frederikke

Gotschalk og hendes Mand Groserer Frederick Gotschalk. Min Sviger Datter Hannah Kierulf.

Min Yngste Datter Cathrine Hamton, min Søn Christian Pingel Studiosus Medicin et

Chirurgia mig i Møde og i deres Fartøy geledede os til Land, bragte mig til min nævnte

Sviger Søns Huus, en prægtig Bygning i Amalie Gaden under No

 122 hvor han og hans kone

- min ældste Datter bestemt paastod, jeg skulle blive boendes medens mit ophold i

Kiøbenhavn.

July 17. Onsdag. Blev min Datter’s - Herr og Madame Gotschalk’s Datter – født den

20 January d.d. døbt af Doctor Theologie Kochen, første Præst ved St

 Petris tydske Menighed

og kaldet Julie Henriette til hvem jeg stod Fad­der tilligemed Frue Kammer Raainde

Eskilsen der holdt Barnet over Daaben – og Jomfrue Julie Gotschalk, der - som det kaldes –

holdt Huen.

Sep. 2. Mandag. Havde Herr Consul Frederik Dunzfelt en Søn til Daaben, som blev

kaldet Edmund, og til hvem jeg havde den Ære at være en af Fadderne.

Okt. 6. Blev min yngste Datter Cathrine Hampton confirmeret i Holmens Kirke af

Provst H.C. Gulfeldt, R. D.

Okt. 16. Og en Onsdag blev Jomfrue Amalie Hals – en Datter af for længst afdøde

Herr Christoffer Hals og nuværende Madame Carolina Bie, der indtraadte i andet Ægteskab

med Herr Otto Lauritz Bie, for Tiiden Gemidahr paa Serampore i Bengalen – givt i

Kiøbenhavn med Herr Becker i Herr Etats Raad, Directeur og Stads Mægler Holtens Employ.

Nov. 16 Løverdag. Havde Herr Hof og Stads Assessor I. P. Hertz Brÿllup med

Jomfrue Laura Mourier ; Herr Commerce Raad Franz Mourier, Secretaire ved Det Asiatiske

Compagnie – Ældste Datter, hvilken Høytidelighed jeg havde den Ære at bevaane.

Nov. 26. Tiirsdag om Aftenen gik Capte

 P. S. Kierulf ombord det af ham

commanderede Skib Nymphen, der allerede har lagt een deel Dage paa Rheden i Afseyling

for Tranquebar og Bengalen, og strax efter Ankomsten ombord seylede ud i Renden,. Næste

Dags Morgen

Nov. 27. Onsdag om Morgenen tiidlig, gjorde Herr og Madame Gotschalk, min

Datter Cathrine Hampton, min Søn Christian Pingel og jeg Capitainen og Kone – der gaar

med saa langt som til Christiansand – et Besøg ombord.

Formedelst disappointeret af Det Asiatiske Compagnies Direction, gik jeg glip af

Passagen til Indien med dette Skib, - henimod Klokken 10 Formiddag kom Skibet under Seyl

med en føyelig Vind Sundet udefter.

Med tilladelse af forfatteren.