Foreningen Trankebar

Bernt Pessart

Pessart

Bernt Pessart.

Antoges i Indien som Overkøbmand i Ostind. Komps. tjeneste på Dansborg; var en driftig mand, der var velkendt med forholdene i Indien. Udnævnes af Ronald Crappe den 9 nov. 1636 ( i Masulipatnam, en loge lidt nord for Chennai..) til Oppehoved. Han antog efter R. Crappe*s bortrejse titlen af presiden,  vedblev at residere i Masulipatnam, medens Overkøbmand Jacob von Stackenborg forestod "Negotien" på Dansborg. Snart efter omtaltes han som en fordrukken og hensynløs Libertiner,der bragte forvirring i alle koms. sager. - endnu i 1642 boede han i Masulipatnam og gav derfra 18 jan. 1642 Øvrigheden på Dansborg indstrukser. Da kommandant W. Leyel ventedes til Tr ankebar for at undersøge forholdene dèr, var han indviklet i en strid med Bengalen. ( Læs K. Larsens." De dansk- ostind.kol.hist. side 31)

Han rejste til Dansborg og var dér da Leyel d. 5 sep. 1643 kom med "Christianshavn". Der var udrustet flere skibe til Handelsfart, og for at trække tiden for regnskabsaflæggelse ud, opfordrede han Leyel til at deltage i togtet med "Christianshavn". selv gikhan ombord i et Bengalsk Priseskib, hvis besætning kompletteredes med folk fra " Christianshavn" Få dage efter afgik skibene tillige med Jagten "Waldbye" en stor 2 mastet Charlup. Skibene lå 23 sep. - 7. okt. ved Masulipatnam. Kom med "flåden" 10 okt. til Emeldy ( i golconda) . Dér blev " Den Bengalske Prise" omtrent ødelagt ved hans fejl og stædighed, idet det -- måske på ordre --  blev lagt for nær brændingen og drev i land.  Ladningen solgtes, og Pessart og  hans folk svirede i telt, der blev opslået på kysten. Bægeret flød over, men da W. Leyel ombord på " Christian"  med skibsrådets samtykkehavde besluttet at lade ham arrestere, og d. 28 okt. 1643 om morgenen sendte både i land for at tage ham, (Pessart) var teltene rømmet, på nær nogle ærlige folk. Pessart var med en styrmand en bartskær og 20 mand flygtet i " Den store Chaluppe" om natten,medførende penge og varer. - Han blev forfulgt  af storbåden fra " Christian" en dagstid, men undslap og nåede Dansborg og forberedte sig til videre flugt. Han instruerede Fortcherfen Stackenborg om at nægte Leyel afgang til Fæstningen. Monsunen hindrede Leyel i at gå i skibene til Trankebar. 31. okt. lod han Pessarts ejendele på " Waldbye" registrere og beslaglægge, men der var kun 40pd. krudt, flere par pistoler og nogle skibskister med klæder, søkortog bøger. - Pessart købte imidlertid i Nagapatnam en hurtigtsejlende Jagt på 100 læster, som han døbte "dend gode Håb" indtog en god ladning bestemt til afsætning i Japan, medtog næsten alle " Contoirets" rede penge og bestykkede skibet med Dansborg bedste kanoner under foregivende   af at ville gøre et togt øst på for kompaniets regning. Ikke så få danske folk, således styrmand Petersen Svart og Bartskær J. Caulitz, fulgte ham, og 5 juni 1644, kun 6 dage før Leyel ankomst til Trankebar,  Afsejlede Pessart fra Trankebar.  -- I Malakkastrædet blev han dog opbragt af Hollænderne og bragt til Batavia, men året efter fik han sit skib igen mod at sejle som spion til Manilla, maskeret som dansk købmand - Undervejs anløb han en ukendt ø, og mens han holdt måltid på stranden,  blev han overfaldet og dræbt af de indfødte ( i juni 1645) sammen med en del af mandskabet. Enken Anna Pessarti Trankebar havde endnu dec. 1646 komps. " signet og segl".; Det blev hende først da afkrævet.