Foreningen Trankebar

Hvad arkivet gemte.

Walters Skrifte.

Walters skifte: (p: 261)

Walters steenmuurede Huus i Bÿen, og een liden öde grunden samme stæds, paa og Hands paa Ohrunemengalam beliggende Hauge, at holdes sidste Gang den 23de ejusdem, og loede Vi i den Anledning indrÿkke i Madras Courier fölgende Avertissement:-

                             Notice is herebÿ given, that on Tuesday the 23th instant, will at Tranquebar be sold at public Auction, the large & commodious House, belonging to the Estate of Thomas Christian Walter Esquire, deceased built by Collonell Kelly, and on the best and newest Construction and situated in one of the principal streets.

                             On the same Day will also be sold the Garden and House, belonging to the said Estate of Thomas Christian Walter Esquire, situated about two Miles from the Fort.-

                             The Garden is stocked with a Number of excellent Fruit Trees, Wines &c.

                                                                                                                                                                                                                                                                     M. A. Fugl

                                                                                                                                                                                                                                                                     J. P.Pingel

                                                                                                                                                                                                                                                                     /. Executors ./

P: 355

Og Finance-Raad Thomas Christian Walter, til actens Indlemmelse vedgaaer.

                                                                                                                                                                                                                                        Chr. J. Boalth

Datum ut supra

                                                                                                                                                                                                                                        M. A. Fugl

J. C. Pingel

Den 28de December indfandt Vi  undertegnede Skifte “Commissarier os, först i afdöede Justice-Raad Walters Vaaning her i Bÿen, dernæst i Hands Hauge paa Ohrunemamgelam, og sidst paa den ommeldte öde grund Boet tilförende, og i Bÿen beliggende, hvilke Eÿendomme hver for sig, belven efter...

P: 360

Bemeldte Gaard blev derpaa, som paa forhen soldte tvende Auctioners, opraabt og indsadt for 2000de Portonovo Pagoder, og efter giordt Bud og Overbud, tilslagne Herr Capitaine Muhldorff, som höystebÿdende, for den Summa /: 2,800 de :/ Toe Tusinde og Aatte Hundrede Portonovo Pagoder, og saaleedes underskrev Conditionerne.- fornævnte Justice-Raad Walters Stervboe tilhörende Gaard, beliggende udi storegaden, er mig i Dag som höystebÿdende bleven tilslagen, for den summa 2,800de Portonovo Pagoder, siiger Toe Tusinde og Otte Hundrede Portonovo Pagoder, og lover ieg at holdle mig ovenanfördte Auctions Conditioner efterrettelig.

Tranquebar den 23de December 1788.-

                                                                                                                                                                                                           Mathias Muhldorff

                                                                                                                                                                                                                                       In fidem                                                                                     

  K. A. Borgen                                                                                                /: efter Fuldmagt                                                                                     

  Fra  Auctions-                                                                                                                                                                                                               Directeuren, S. T.

Hr. Cancellie Raad Fugl                                                                                        (L. S.)                                                                                                                                                                                                                                      

Walters Testermente

Original   Skifte Act

Efter

Afgangne Justice Raad Walter

i Tranquebar

Begyndt den 20de November 1788

Sluttet den 25de Julii 1793

Michael Alröe Fugl,

Kongelig Majestæts Gestalter, Cancellie -Raad og Tredie Medlem af de Kongelige Gouvernement i Tranquebar etc.,

og

Johan Christian Pingel

Förste Factor i det Kongelig Octroÿerede Danske Asiatiske Compagnies Tieneste sammestæds;

Giöre vitterligt at Aar 1788de den 20de November blev og Undertegnede Cancellie-Raad Michael Alrøe Fugl og Factor Johan Christian Pingel, af det Kongelige Gouvernement herstæds, tilsendt et af afdöede Herr Justice-Raad Thomas Christian Walter forfattede, og af höÿbemeldte Gouvernement confirmerede Testamente saa lÿdende:-

  Vi Christian den Syvende af Guds Naade, Konge til Dannemark og Norge, de Venders og Gothers, Hertuger udi Slesvig, Holsteen, Stormarn, Ditmarsken og Oldenborg;

  Giöre alle Vitterlig at saasom for Vores Gouvernement i Tranquebar, allerunderdanigste er bleeven ansögt og begiærdt Vores Allernaadigste Confirmation paa efterskreeven Testamente og sidste Villie Ord til andet saaleedes lÿdende som fölger:

In Nomine Jesu! ???????????????

  haver Jeg Undertegnede Thomas Christian Walter, hands Kongelige Maÿestæts Justice-Raad, samt Finance-Raad, og Secund i Tranquebar, med sund fornuft, og vel overlagt Hue, for Notario Publico J. E. Colbiörnsen, med Vidne Chr. Tullin Boalth, erklæret, og i Pen ladet föere denne min sidste Villie, om hvorleedes efter min Död med mine Efterladenskaber kan forholdes:-

  1. Efterat ald min giæld er betalt, annammer mine Arvinger halvtredsindstiuge Rigsdaler Tranquebarske Courant, til Deeling efter Loven.

  2. Doctor Folly faar for hands i min sÿgdom havde Umage, Tree Hundrede Rigsdaler Tranquebarske Courant.

  3. Charles Karrier, som er hos Madamme Knie, faaer Fiire Hundrede Rigsdaler Tranquebarske Courant, og haver Executores Testamenti at paasee, at han? derfore saaleedes bliver opdraget at hand selv ka? fortiene sit Bröd.

  4. Hver af Executores Testamenti nÿde fem hundrede Rigsdaler Tranquebars Courant.

  5. Mine övrige Efterladenskaber deles til Erkiendtlighed for min opdragelse, i liige Deele imellem General Major von Clasen, og Conference-Raad Clasen.

  6. Til at forvalte mit Boe, og paasee dette Testamentes fuldbÿrdelse indsættes til Executores Testamenti, og Skifte-forvaltere, Cancellie-Raad Fugl, og Factor Pingel. Paa dette mit Testamente, som forseiglet deponeres i Conseillet, udbeeder ieg mig efter min Död det Kongelige Gouvernements Confirmation.

  Tranquebar den 16 de November 1788.

  Ths. Chr: Walter

  Til Vitterlighed, som overværende ved Testamentets forfattres, underskriver

J. C. Colbiörnsen  C. J. Boalth

  Da saa, vilde Vi herved foreskreevne Testamente, i alle dets ? Puncter, og Clausuler, saa som det oven anfördt findes, allernaadigst have Confirmeret og stadfæstet, ligesom Vi og samme hermed confirmere og stadfæste, forbÿdende alle og eenhver herimod, efter som foreskreevet staaer, at hindre, eller i nogen maade forfang at giöre, under vor hÿldest og naade.

  Givet paa Vores Castell Dansborg, udi Vores Kongelige Gouvernement for Vores ostindiske Etablissementer den Tÿvende November Eet Tusinde Sÿv Hundrede, Fierdsindstiuge og Aate.

  Under Vores Kongelige Segl

  L. :S. R.

  Ad Mandatum Ha?ae Regie Majestatis.

  P. Anker Braun Fugl J. C. Colbiörnsen

  Allernaadigst Confirmatiom

paa Salig Justice- Finance-Raad Thomas Christian Walters Testamente

  Fremlagt i Skifte Retten efter afdöede Justice- og Fiance -Raad Thomas Christian Walter, til Skift Actens Indlemmelse, den 20de November

Breve  afskrevet af Rarman  som ligger på rigsarkivet.

Ramans arkiv arbejde.

Rarman  Har brugt rigtig mange timer på rigsarkivet, til at finde gamle breve frem af de arkiver der ligger gemt. Og måske endda glemt. Raman er så heldig at han kan læse de gamle Tamilske skrifter. Derved dukker der uvurderlige skatte frem, omkring Trankebar.
_________________________________________________________________________

Aller underdanigst forestilling

angaaende en Observator paa Tranquebar.

MissionsCollegii forslag og Cancelliets indstilling bifalder alh.

Christiansborg i det geheimeratsraad nov. 1785

In Fidem

Luxdorph  P.Aagaard

Missionscollegium er kommen i erfaring at vor Majestæt allerede for nogle aar siden, paa daværende Obersekretær Geheimeraad Greve Thotts forestilling har approberet at der paa 8 forskellige Steder skulle være astronomiske observators hvor iblant og nu paa Tranquebar hvilke kunne overdrages uden præsten eller en af missionærerne som indtil havde lyst og kundskab, som da derfor kunne tillægges 100 rd. aarlig og forsynes med de fornødne instrumenter hvorimod han nøje skal observere alle formørkelser og andre særdeles Phænomena samt derom aarlig indsende Beretning til Videnskabernes Selskab for af samme nærmere at overvejes og bekendgiøres, ligesom og disse observatores skulle mest muligt bestemme ? steds latitudinem og longitudinum.

Som der da for nærmere tid er en  Missionær paa Tranquebar som har vist lyst til at undervise ungdom der paa stedet adskillige videnskaber og tillige være oplagt til slige astronomiske observationer.  Saa indstiller Missionscollegium om bemeldte Samuel John dertil maatte antages og til den ende efter overtog med Justitz-Raad Bugge forsynes med de der til fornødne instrumenter samt derfør tillægges 100 rd aarlig.

Hvilket Cancelliet saaledes skulle indstille til approbation og saavel 100 rd som Betalingen paa Instrumenterne at udredes af den halve Deel af det Norske Auctions Sallarium Syndenfjelds som til dette Brug er bestemmt.

Cancelliet den 28. October 1785

Allerunderdanigst

Stampe
Luxdorph
P.Aagaard
Schow

Franz
Appendix 4: H. Engelharts Beskrivelse over det Trankebarske astronomiske Observatorium, samt observationer til Bestemmelse af dets geografiske Brede og Længde

Det behagede hans Kongelige Höihed Kronprindsen i October maaned 1786 at befale Anskaffelsen af et Sæt astronomiske Instrumenter til Brug i Indien. Disse Instrumenter bleve endnu samme aar, ved Hr. Justitsraad Bugges Omsorg, anskaffede, og derefter af mig udbragte til Trankebar.

Efter min Ankomst til Trankebar i Juli Maaned 1787 foranstaltede det Kongelige Gouvernement, at et Observatorium blev bygget. Hertil blev Taarnet paa Zions Kirke, i mangel af et beqvemmere Sted, udseet. Det for forsynet med et lidet Spiir, hvilke skulde afbrydes, og det Överste derefter indrettes til et Observatorium. Arbejdet med at nedrive Spiret blev Strax begyndt, men nogle derefter opkomne Uroeligheder i Colonien, som skilte den ved dens fleste Haandværkere, og andre hindrende Omstændigheder foraarsagede at Observatoriet ikke blev i brugbar Stand, förend ved Enden af August maaned 1788.

Det Trankebarske Observatorium er det höieste Bygning i Byen, og har en ubehindret Udsigt til alle Sider,. Det her Söen paa den östlige Side i en kort Frastand. Mod Syd seer man hen over det Trankebarske District, til de engelske og franske Etablissementer Nagor, Nagapatnam og Karikal. I Vest sees alleene Trankebars Grund og de seenere forpagtede Landsbyer. Mod Norden seer man over Grændsen ind i det Kongelige Tanjourske Land. Overalt er Landet uden Forhöjninger.

Taarnets Höjde fra Grunden inddtil Gulvet af Observatoriet er 40 Fod, og Murens Tykkelse neden til 3 Fod. Man gaaer op af nogle Trapper til Altanen paa Zions Kirke, og derfra ved en Trappe af 22 Trin il Observatoriet, som til den Side er forsynet med et Gallerie. Taarnet er bygget i en Firkant af 13 ½ Fod Længde og 12 Fods Brede. Observatoriets indvendige Længde er efter Midten 11 ½ Fod, og dets Brede 10 Fod. Mod Hiörnerne derimod har Muren en större Tykkelse. Höiden af Observatoriet er mod öst og Vest 6 172 Fod, men til de to andre Sider er det 3 ¼ Fod höiere, og denne Forskiel udgiör Höiden af de verticale meridian-Aabninger. Til alle Sider er Observatoriet forsynet med Vinduer, som i Forhold til dets Störrelse mod O og W, er fast og af en liden Skraahed. Den anden halve Deel bestaar af 2 store Luger til hver Side, hvilke i en skraae Stilling ligge an til 2 smale Bielker, som danne den horizontale Meridian-Aabning, samt af 2 smaae Luger til at lukke denne Aabning med. Observatoriets Gulv bestaar af en stærk muret hvelving, hvorpaa mod den Nordre Side Transit-Instrumentets Piller ere anbragte. Disse ere 6 Fod höie til Axelens Pander, og have 17 Tommers nedre og 10 Tom. Övre Brede. Sidestykkerne med de bevægelige Pander ere fastskruede til Krydsjern, som ere indmurede i Pillerne. Baade i N. og S. ere Meridian-Mærker i Horizonten til Transit-Instrumentets Verification. Omtrent i Midten af Observatoriet er en rund muret Forhöjning af 4 Fods Diameter og 16 Tommers höide, hvorpaa Instrumentet med dets Stativ er anbragt saaledes, at det kan verificeres og stilles efter Transit-Instrumentets meridian mærker, og hvorpaa man kan staae eller sidde under Observationerne. Naar Lugerne aabnes, kan man fra denne Forhöjning maale eller med Kikkerten observere næsten over den gandske Himmel.

Det astronomiske Uhr er ved indmurede jern fas i en uforrykkelig Stilling, og er anbragt saaledes, at det let og tydelig kan haves i Öjesyn ved alle Observationer, hvor det behöves.

Det Trankebarske Obseratorium er forsynet med fölgende Instrumenter;

1)      En astronomisk Cirkel af 2 Fods Diameter. Dette Instrument, som tillige maaler hoorizontale Vinkler, er bestemt for geographiske Reiser i Indien, i Fölge der höikongelige General land Oeconomie- og Commerce-Collegii Rescript af 12te Maj 1787; hvorfore med al Grund haabes, at et större Höide Instrument af samme Construction bliver skienket til bestandigt Brug paa Observatoriet.

2)      Et Transit-Instrument med en 3 Fods achromatisk Meridian Kikkert.

3)      3) Et astronomisk Uhr.

4)      En 2 Fods achromatisk Kikkert med 2 Objectiveglas;

Brevene er fundet frem af Raman.

Copie   Lit:A

                      I fólge det Höy Kongel: Gouvernements Ordre paalydende-

                      Da Gouverneur David Browns Gaard her i Tranquebar af os skal imodtages toæ Vaaning for Gouverneuren, saa vilde De behage at sammentræde i en Commission, for samme af vedkommende paa Vores Vegne, tillige med Inventarier og alle Documenter at lade overlevere, samt os derefter Deres Forrettning at tilstille.

Castellet Dansborg i det Kongelige Gouvernementet den 27 Aprill 1784.

Abbestee Lichtenstein Restorff Walter

Til hr. Capitaine Brauns bogholder

Grave, og Consumptie skriver Múhldorff.

       Som og Höÿbemeldte Gouvernements Ordre af fólgende Indhold.

P. M.

Da det saa kaldede Boÿds pakhuus paa holmen af Os fra Factorerene her i Tranquebar skal imodtages som en Hands Maysts: tilfhórende Eÿendom saa vilde De behage at sammentræde i en Commission for sammen af vedkommende paa Vores Vegne at lade overlevere samt os derefter Deres Forrettning at tilstille.

                      Castellet Dansborg d 1 Maý 1784.

Abbestee Lichtenstein Restorff Walter / Grave

Til Herr

Capitaine Braun

&

bogholder Grave og Consumptie Skriver Mühldorff

haver Vi Undertegnede, og i ovenmedlæte tvende hóÿe Ordres benævnte, indfunden Os den 12de Maý sidstleden? udi bemeldte Hr. Gouverneur Browns her i Byen tilhórende og af hands Velbaarenhed Hr. General Major Abbestee beboende Huus, for samme at imodtage Og befandtes det de af fólgende beskaffenhed:

                                            Ud til Parade Pladsen.

                      1 Barande 10 foed breed, og 64 foed Lang.

                      1 Sahl 18 foed breed, 28 foed Lang.

                      4re Siide Kamre 16 Foed breed, 19 Foed Lang.

                      1 Gaard 28 foed breed og 49 foed Lang.

                      Paa höÿre Siide af samme 1 liidet Siide Kamre

                       16 foed breed og 17 foed lang, samt og

                         3de meget smaae Kamre.

                      Paa Venstre Siide 1 Kammer 16 Foed breed og 24 foed Lang.

                      1 Liden Siide gaard med 4ew smaae Kamre.

                      1 Liiden Siide gaard med Kiokken og Privat

                        brónd og Barande hvori Een bager Óvn.

                                            Ud til Providiteurens Gade.

                      4re Store Gudonger, hver 14 Foed breed, 38 Foed Lang.

                                            Ud til Kalkuns Gaden.

                      1 Hauge 64 Foed breed og 180 Foed Lang.

                                            Paa Venstre Siide Samme befandtes

                      1 Hónse Gaard med 1 store brónd og 2de hónse Gudonger.

                      1 store bag Gaard 30 Foed breed 50 foed Lang.

                      Udi Samme 1 heste Stall til 7 hester, og 1 Lidet Siide Kammer   samt  5 Vogn Remisser

                      1 Stoer Goudong og 2de Smaae Kammer til folkene

                                            Videre befandtes ikke; hvorpaa Hands Velbaarenhed, Hr. General Major Abbestee overleverede Os alle, ovenmeldte huus og Gaard vedkommende Documenter, som af mig erich Emanuel Grave, som hands Kongelige Majestæts bestalter Gouvernements Secretaire bleve imodtagne, og i Det Kongelige Archiv needlagde.

                      Hvornæst Vi forfóýede Os med paa Dannis Holmen, for at imodtage det sammenstæds beliggende og saa kaldede Boýds "Pak" Huus, hvor udi da maalede samme, og befandtes dettes Strækning, at være i Længden fra Nord til Sÿd 90 Foed og dets breede fra West til Ost 23 Foed med 4re fag Vinduer paa den Østre, 1 Stoer Dör paa den Sóndre og 3 Fag Vinduer samt 1 Dór paa den Venstre Siide.-

                      Til bekræftelse paa at foranfórte Eýendomme befindes af den Storrelse og beskaffenhed, som nu maldt er, haver Vi denne Commissions Forrettning, enhver selv egen hændig underskreven og sadt Vores Sædvanlige Seyl derunder.

                      Tranquebar den 25de May 1784.

                      Braun E. Grave F. Mühldorff

                                                                                                                                                        Copiene Rigtighed vedstaaer

                                                                                                                                                                              Fugl

Copie   Lit: B.

                      Jeg Uttilia Elisabeth Ravn vice Commendant Sallig Christen Bruns Efter Leverske; Kiendes og hermed Vitterlig giór, at Jeg af Velberaad h? og frie Villie haver bortgivet og foræret til min kiere Broeder Borchard Brochmand; Skipper udi Royale Compagnies Tieneste; Et mig tilhórende huus, som oven velermelte min Salg: Mand Christer Brun forhen tilfórte og selv i boede; med sin tilhórige Hauge Grund og Muure paa Sÿdre og Østre Side; beliggende her udi Tranquebar; Lige nest Norden for Kongens Pýndt af Castellet Dansborg; Og bestaaer samme Huus og Grund udi sit begreb, saaledes: Huusets Bÿgning fra Øst-West ud til Gaden, 14 Rhoder 5 Fódder, Dýbden fra gaden i Sÿd til den nederste Hauge muur, i Nord 21 Rhoder 4 3/4 fódder, haugen som ligger Norden for Huuset dens breede udi Ost og West 8 Rhoder 5 fódder Endnu een Baggaard mod Øster Side dends Længde fra Wester til Øster; 13 Rhoder, og breeden af samme (af samme) Baggaard Syd og Nord. 4 Rhoder 3 fódder hvor udfra er een udgang til Setti Gade Alt Sammen, beregnet med Rhinlandske fódder; Samme Huus med sine Grunde som oven specificeret, er, haver mere ermeldte min Salg. Mand af Johan Kreýer forhen Secrete Raad og Under Kióbmand udi det Royale Compagnies Tienste sig til forhandlet for den Summa Fem hundrede Pardaus, siiger 500 Pardaus, som det derpaa meddelt skióde udviiser; hvilket bemelte Huus og Grund samt Bygning som det nu forefindes, Jeg hermed som sagt er; Forærer og bortgiver til min Kiære Broder Borchard Brochmand og hands Arvinger til fuldkommen Eýendom, og at hand og De kand gióre sig samme saa nýttig som De i alle optænkelige maader bedste vil ved og kand; Efterdi Jeg og mine Arvinger herefterdags aldeles ingaa ydermeere lod skal eller Rettighed dertil haver. Til bekræftelse haver ieg med Velbaarne Hr. Gouverneur Christian Ulrich von Nissens Gunstige Tilladelse, dette Kongelige Octrýerede danske Ostindiske Compagnies Indseyl her oven ladet paatrykke. - Med min haand underskrevet, og mit signete? hostrykt; Samt tienstlig omedet Ærværdige Præstmand Hr: Rasmus Orm; saa og Byefoged Monh.? Claus Stall, dette til vitterlighed at undertagen Tranquebar den 1ste Juny 1724;

(L. S.)                                   Uttilia Elisabet

                                            Salg. Bruns

Efter begiæring til vitterlighed underskrevet af:

Rasmus Orm                                              C. S. Halle

                                                                                       Copiens Rigtighed vedstaaer

                                                                                                             Fugl

Copie    Lit: C.

Kiendes Jeg underskrevne Michel Erune?; og hermed for alle vitterlig giøre ved offentlig auction, fra mig og mine Arvingers at have ladet selye, Eet mit Eyendoms huus, med sin tilhórige hauge Grund og muure, paa Sýnder og Øster Siide, beliggende her udi Tranquebar liige næst Norden for Kongens pýnt af Castellet Dansborg, og er huuset samt havens breede i dend Øster og vaester Kant 69 foed, des Længde Sýnder og Nord 119 Foed, og baggaarden der foruden dends Lengde strekker siig, Øster og Wester 68 fod samt brede Sönder og Norden 27 fod, altsammen beregnet med Rinlandske fódder: - Og som berorte huus, med sin grund tilhórende Hauge og Baggard, Er tilfalden som höÿstbydende Monsr. Johan Kreýer nu under Kiöbmand i det Kongel. Octrojerede danske Ostindiske Compags: tieneste for hvilket hand mig; rigtig og fornóÿelig derforre haver betalt, sit hóýeste bud; nemlig fem hundrede fem og halftredsindstýve Pardau, siger 555 Pardau / hver pardau til thi Tranquebahrs fanno beregnet, Saa er nu berórte Monsr. Johan Kreýer fuldkommen Eýere dertil, og hverken ieg, mine Arvinger, eller andre, hvem det og være kand; haver nogen Rettighed eller Eýendel til meer bemeldte Vaaning og Grund; mens Mesr: Johan Kreyer og hands Arvinger kand gióre sig det saa nottig og tienlig som der veed, Lýster og tilraade Vorder, Uden nogens paaank i alle optænkelige maader; Til bekræftelse haver ieg med velædle og Velbyrdige Hr. Johan Sigismund Hassie gunstige tilladelse dette Kongelige Octojerede danske Ostindiske Compagnies Indsegl; her oven paa ladet trykke, og min haand her underskrevet, samt venlig ombedet Hr. Secrete Raad og Over Kióbmand Monsr. Andreas Krake, saa og over bogholder Hr. Jens Schielderup, saa og Secrete Raad og Kasserer Hr. Andreas Werming, med mig til Vitterlighed at underskrive-

Actum Tranquebar den 16de Octobr 1704.

                                                                                                             M. Krone

Efter begiering til

Vitterlighed                                                                       A. Werming (L. S.)

Andreas Krake

                      Indbemelte mit i boende huus, med sine tilhórige Muure og Grund have Jeg, Johan Kreyer, fra mig og mine Arvinger, til Secrete Raad og underkiöbmand Hr. Christer Brun over Transportteret, med ligge samme Rettighed, som ieg eller min Formand det Eýet haver, saasom hand mig samme med Reede penge = 500 Pardous betalt; thi maae hand eller hands Arvinger Efterdags, gióre sig det lige saa nóttig, som de best veed, og kand. Till dette meere bekræftelse, haver ieg denne overdragelse med egen haands underskrivelse og mit Sædvanlige zigunts? hostrókkelse Verificeret. Tienstvenlig ombedet?; Secrete Raad og ober Kióbmand Hr. Andreas Krake, og Secrete Raad og Over Bogholder Hr. Andreas Werming; af de samme med mig til Vitterlighed vilde underskrive; - Actum Tranquebar den 1ste Augusti 1708.-

                                                                                       Johan Kreýer

                                                                                                             (L. S:)

                                                                 Copiens Rigtighed vedstaaer

                                                                                       Fugl.

Copie                                                         Lit: D

De housigné Jean de Fischer, ancien Commendant des Troupes Francaises allemandes á Pondichery, resident á Tranquebar, comme Chargé de Pouvoir de Madame Louden Veuve Dumon á Pondichery, declare avoir vendû á Mr. George Christian Huulbech, second á Tranquebar, une Maison avec ses Dependences, telle qu'elle se comporte apartenante au dit Madame - Louden Dumon sizi grande Place devant le Fort Dansborg advisé á L'Est á la Pagode des Troquedors et le petite Rué ainsi nommée & á L'Ouest á la Maison de Mr. Halkier,- moyennant la somme de ?ing Cent Cinquante Pagodes de Portenove, laquelle Somme 550 Pagodes Portenove m'estaat paye se comporte, qu'il se peut faire si utile, qu'il sache, vent et peut, sans Prejodice d'aucun, quel qu'il soit. En Fog? Presence des Nessieurs soussignés. Fait á Tranquebar le 24 Juin 1771.-

                                                                 /Signé/ Fisher.

Jeg undertegnede declarer at overmeldte Huus er kiöbt for Monsr. Evard Stevensons frie Kióbmand og inabitant her i Tranquebar hands Regning, til hvilken Ende samme herved til hannem og hands Arvinger, som Een? rettmæssig Eýendom transporterer hvilken hand og De kand gióre sig saa nýttig, som beste viides ved og kand.-

Tranquebar den 29 Juný 1771.

                                                                                       H. Huulbech

#

Til Vitterlighed

O. Bie                                  J. Bille?

                                                                 Copiens Rigtighed vedstaaer

                                                                                       Fugl.

                                                                 Lit: E.

Ole Bie Secretaire af Gouvernementet samt Auctions Forvalter her i Tranquebar giór vitterligt at Anno 1766 den 30te Septbr. har Monsr. Jean Dumont ved offentlig Auction 3de og sidste Gang ladet sig tilslaae Eet afgangne Ober Assistent og Material skriver Henrich Corfitz Brochmans Stervboe tilhórende Huus beliggende her i Staden paa Castels Pladsen Norden for Kongens Pündt af Castellet Dansborg, bemeldte Huus og Grund er sit begreb og Strækning saaledes.

   Huusets bygning er udtil imod Castellet fra ost til West 5 Rohder 9 Foed.

     Dýbden fra gaden i Syd til Hauge Muuren i nord 6 Rohder 7½ Foed.-

                      Haugen som liger Norden for huuset dens breede er fra Ost til West 4 Rhoder 5 3/4 fódder, og dýbden fra Sÿd til Nord 4 Rohder 8 Foed.-

                      Endnu er en bag eller siide gaard med býgning paa, paa den Østre Siide hvorfra er en udgang til Setti Gaden, sammens Længde er fra West til Ost 6 Rohder 7 ½ Foed, og breden fra Syd til Nord 2 Rohder 7 fódder.

                      Hver af anfórte Rohder til 12 Rhindlandsje Fodder beregnet.-

                      Og som Kióberne af dette Huus ovenmældte Monsr. Dumont har Rigtig betalt og erlagt den paa Auctions Skodet som höÿstbýdende udlovede Kióbe Summa 1255 rdl. Siiger Eet Tusinde Toe Hundrede og Fem og Halvtredsindstÿve Rigsdaler; Alt i fólge mig forreviist quitteret Regning fra býefoged og Skifte Forvalter Jorgensen, og derforuden eý alleene opfýldt de óvrige paa Auctions Stædet bekiendgiorde Conditioner, Man endog betalt Compagniets Grund og Stempel Rettigheder 6 procento eller 75 rdl. 3 fa: 40 Kas Saa bliver dette huus og grund hannem herved tilskiödet som een ham og Arvinger med Rette tilhórende Eýendom, hvilken han og De kand gióre Sig nÿttig som de best veed, vil og kand upaatalt af enhver i hvem det være maatte. Dets til ýdermeere bekræftelse er med höÿædle og Velbýrdelige Herr: Gouverneur Abbestees Gunstige Tilladelse.

Compagniets Seyl herpaa bleven trÿkt paa har ieg og dette Auctions Skióde egenhændig underskreven.

Datum Tranquebar den 12te Decembris 1766.

                                                                                                                                   O. Bie

                                                                                                             Copiens Rigtighed vedstaaer

                                                                                                                                                        Fugl.

Copie.                                                                              Lit: F.

I underwritten Edward Stevenson Merchant in Tranquebar, do herebÿ acknowledge to have sold & disposed of to David Brown Esq, a Dwelling House with the several Gudowns Offices, Garden & other Ground with all the rights & Tittle Thereunto belonging such as has been built bÿ & belonging to me being situated, opposite to the Citadel of Tranquebar bounded bÿ Mr. Halkiers House to the West, & a Pagode to the East, the said David Brown Esq: having given me full and satisfactorÿ Paÿments for the same.

                      I therefore do herebÿ make over & Transfer in the amplest Manner, from me & my Heirs the Premises aforesaid, with Everÿ rights & Tittle thereunto belonging, what now lawfullÿ does belong to the said David Brown Esqr. so that he, or his heirs, Executors or Assigns maÿ appropriate & are the same in anÿ Manner he or they think fittest. In Wittness whereof I do hereunto putt mÿ hand & seal in Tranquebar Thirdth Daÿ of April in the year of our Lord, One Thousand Sevenhundred Seventy five 1775-

Signed & Sealed

In presence of

Wm. Haffÿ                                                                        (L. S.)

                                                                                       Edward Stevenson

G. C. Huulbeck.

Læst ind en Tranquebars Bÿetings Rett Mandagen den 1ste Martii 1779: og ? pandte og Skiöde Protocollen andfört Foy: 13: 14: hvorfor tillige Mesteres, at paabemeldte Huus og Grund, ikke indnu Retter er Læst eller bekientgiort nogens Panthæftelse g? Bogen, at være skeet.

                      Datum et Supra-

                                                                                       Borgen

                                            Kongl. Mayest. Byefoged i Tranquebar

                                                                                                             Copiens Rigtighed vedstaaer

                                                                                                                                   Fugl.

Translat af et Skióde paa et Huus her i Staden.-

                      Anno 1776 den 10de Maý har ieg undertegnede Conar Rama Pullei Trocador her i Tranquebar udstædt nærværende Skióde til S. T, Hr. Gouverneur Brown, her ibidem paa et mig tilhórende Huus beliggende udi Pojada Pullairs Pagods Stræde, Westen for Tocadors Gade, Osten for Hr. Harrophs Hæste Stal, Norden for Hr. Gouverneur Browns Hauge Muur og Sönden for den Gade hvor Hr. Harops samt Cunsapulleis? og Cumarasamis Huuse findes, hvilket mig tilhörende Steen býgste? Huus med tiiliggende Grund, som befindes inden benevnte Qvadratte Strækning ieg stilstaaer at have bortsolgt i Overværelse af nogle upartiske Mænd for den summa 160 Portn. Pagod; hvilke Hundrede og tredsundstyve P. Pagod mig rigtig ere bleven udbetalt. Saa Höÿebemelte Hans Velbaarenhed herefter bestandig kand eýe og beside samme Huus og Grund med alt det dertilhórende, uden viidere Prætention fra nogen Andre, da hviis noget sligt skulde indlóbe, ieg selv derfore indestaaer og er Ansvarlig.

                      Til desto ýdermeere bekræftelse haver ieg dette mit til Hóybemelte Hands Velbýrdighed udstædte Skióde selv egen hændig underskrevet.-

                                                                                       Ramen

Skriveren heraf er

Saraf Appy Cutty

Til Vitterlighed

Sesasala Setty

                                                                                                                                                                              Rigtig translateret

                                                                                                                                                                              testeres

                                                                                                                                                                              C. Daniel

Læst inden Tranquebars Býe Tings Rett Mandagen den 1ste Martii 1779 og udi Pandte- og Skiöde - Protocollen indfórt Pag: 14 & 15; hvorfor tillige attesteres et paa indbemeldte Huus og Grund ikke inden Retten er Læst eller bekiendgiort nogen Pandte hæftelse af Nogen at være skeed. - Datum ut supra

                                                                                                                                                                              J. Borgen

                                                                                                                                   Kongl. Majestes: Býefoged i Tranquebar

                                                                                                                                                        Copiens Rigtighed vedstaaer

                                                                                                                                                                              Fugl

Translation af et Soly Oles eller skiöde paa et Steen-muuret Huus beliggende i Staden; Saaledes lýdende:

Ao. 1776 den 17de Septembr: haver ieg Cunsa Pullei en Són af Waitia Linga Pullei samt Cumara Samia Pullei en Són af Masilamania Pullei, begge Indbyggere her af Staden med hinanden udstædt nærværende Skióde paa Vores fælleds tilhörende Huus til S. T. Hr. Gouverneur Brown. Samme vores Huus med Gruund findes beliggende Norden for Massa-Pulles Huus, Sönder for det Stræde hvor Madame Bartholomeis Huus findes; Westen for Gaden, Osten for baggarden af Massa Pulleis Huus; hvilket huus med Grund tilligemed alt det dertil hórende, Vi herved tilstaae at have bort solgt til overnmeldte Hands Velbaarenhed for den Summa, 120 Portn. Pagoder, hvilke Hundrede og Tÿve Porto Novos Pagoder er og rigtig bleven udbetalte, hvorfore Vi herved Gandske afsiger vores Rett til Samme og det staaer Höybemeldte hands Velbaarenhed frit fore dermed at skalte og valte som han vil, samt nýe og besidde Samme, saa Længe Sol og Maane er til; Hvis nogen mindste Prætension fra nogen skulle indlóbe, da skal Vi findes forbunden at indestaae og svare til samme.- til desto ýdermeere Stadfæstelse have vi dette vores Ollis eller Skióde og egenhendig underskrevet.

                                                                                                             Cumara Sami

                                                                                                             Cumara Sami

                                                                                                             Cunsan,

Skriveren af dette

Saraf Appu Cuttÿ

                                                                                                                                                                              Translationens

                                                                                                                                                                              Rigtighed vedstaaer

                                                                                                                                                                              C. Daniel

Læst inden Tranquebars Býetings Rett Mandagen den 1ste Martii 1779 og udi Pandte og Skiode-Protocollen undfórt pag. 15 & 16; hvorhos tillige Attesteres, at paa indbemeldte Huus og Grund ikke inden Retten er Læste eller bekiendtgiort nogen Pandtehæftelse af Nogen at være skeed

Datum utsupra

                                                                                                                                                                              J. Borgen

                                                                                                                                   Kongl. Majestes: Býefoged i Tranquebar

                                                                                                                                                                              (L. S.)

                                                                                                                                   Copiens Rigtighed vedstaaer

                                                                                                                                                                              Fugl.