Foreningen Trankebar

Humble

Frederica Amelia Humble

©  Frederica Amelia Humble  1770-1811 

                                (Ud af en Humble familie i Humble)
Fra København til Trankebar 

Frederica Amalia Humble blev født d. 14. august 1770, dbt. 23. aug. 1770 i Skt. Petri sogn, KBH, Døbt af pastor Münter. Vater: Hr. Frantz Joachim Humble. Mutter: Madame Anna Maria geb. Neumann . Gro.: 1. Madame Meyer, 2. Jgf. Wilhelmina Augusta Hopmann, 3. Hr. Stadt Schrieber Geder, 4. Hr. Stadtspecteur Henrich Schreiber, 5. Hr. Budtz, ein Kauffmann. (Skt. Petri kirkebog 1767-1778, AO opslag 102)

Gift Trankebar 1790
Blev gift m. Søren Kierulff i 1790 Trankebar. Søren Kierulff blev ifølge Kjærulfske Studier født i "Svindinge d. 17. Decbr. 1752, død Kbh. 7.—8. Okt. 1834. Han er utvivlsomt den Mand af samme Navn, der 1776 var Bottelér paa asiatisk Kompagnis Skib »Ganges«, med hvilket han da kom til Bengalen. Her latiniserede han sit danske Søren til Severin og blev 11. Jan. 1777 ansat som Assistent ved Faktoriet i Serampor (eller Frederiksnagor) nær ved Kalkutta. Fra 1782 af var han Medlem af Handelshuset »Duntzfeldt, Blom og Kierulf« og var dets Bogholder. 1783 ansattes han som 1. Assistent under as. Kompagni med 500 Rdl. aarlig, havde 1788 Bopæl i Trankebar og blev 1792 ansat som 3. Faktor i Frederiksnagor. Raadet bestemte dog, at han foreløbig skulde blive i Trankebar, og først 1799 kom han til Bengalen, hvorfra han vendte hjem til Kbh. 1822." (Kilde: Kjærulfske Studier) ( i kirkebogen under Copuleret står: den 24 juni 1789  )


Kierulff-slægten - slægtshistorie
Hent "Kierulfske Studier" digital udgave af Anders Kjærulff Knudsen, 2006.

Børn 
1. John Kierulf, 1790-? "f. Trankebar 14. Maj 1790,( I kirkebogen står: døbt d. 24 juni Johannes) død paa Manila som ung. Var 1810 i Kbh. og rejste om Forsommeren over Gøteborg og London til Kalkutta og kom hjem til Serampor 6. Decbr. I en Faktor Søren Kierulf efterladt Dagbog, der nu ejes af en Slægtning, Rentier Castberg i København, fortæller Kierulf om denne Rejse og dvæler navnlig ved Livet om Bord, hvor det hørte til Hverdagsbegivenheder, at Matroserne blev »kattede«, og lagt i Lænker. Skibet, som han og adskillige andre Passagerer rejste med, var en engelsk Fregat, der sammen med flere konvojeredes af Fregatten »Lea«. Fra Frederiksnagor rejste han over til en yngre Broder paa Manila. (Kay Larsen: Dansk-ostindisk Personalia og Data (Manuskr. kgl. Bibl.)" (Kilde: Kjærulfske Studier)

2. Marie Frederikke( Friderica) Kierulf , 1791-1870 "f. Trankebar 21. Novbr.( Hjemmedøbt d. 30.nov.) 1791, død Vedbæk 14. Juli 1870. Gift Kbh. 13. April 1813 med Friedrich Gotschalk, f. Clauberg ved Solingen 10. Juli 1786, død Kbh. 8. April 1869, Grosserer i Kbh. (Fr. & Ed. Gotschalk). Med ham havde hun 3 Sønner og 6 Døtre, hvis talrige Efterkommere, Familierne Gotschalk, Blom, Broberg, Knudtzon, Hansen, Hornemann o. fl. Hører til danske Patricierslægter." (Kilde: Kjærulfske Studier)

3. Poul (Paul)Severin Kierulf , 1793-1842 "f. Trankebar 2. Marts 1793, ( døbt d. 31 marts)død Kbh. 30. Maj 1842. Blev 1813 Secondløjtnant i Marinen og kom s. A. i engelsk Fangenskab. Afgik fra Tjenesten 1815 og rejste til Indien, hvor han 1817 i Serampor i Forening med Faktor H. I. Fiellerup og »Mohren« Ruggoram Gossain købte Skibet »Lady Elliot«, der omdøbtes til »Nymphen«; han førte selv Skibet til Danmark 1817, afgik fra Kbh. April 1818 og kom til Serampor om Efteraaret. 1821 førte han atter »Nymphen« til Danmark, hvor han 1822 paa ny indtraadte i Søetaten med Anciennitet som Premierløjtnant fra 1820. Han kom dog ikke i aktiv Tjeneste, men tog i Efteraaret 1822 tilbage til Indien, og han og Hustru kom 23. Juni 1823 til Serampor. 1828 fik han af Guvernementet Papirer som Ejer af Briggen »General Suere«, og han kaldes da Borger i Kbh. 1829 blev han udnævnt til Kaptajnløjtnant og var da i Aarets Slutning i Kbh. i en mindre behagelig Anledning. Han havde blandet sig i en skandaløs Sag mod Løjtnant Horstmann i Trankebar og paatalt Guvernementets Optræden i et bengalsk Blad, hvorfor det var besluttet at sætte ham under Anklage. Han slap dog med en mundtlig Røffel af Frederik den 6., der 4. Maj 1830 befalede, at Sagen dermed skulde være endt. 1830 fik han Tilladelse til at gøre en Fragtfart til Indien og Manila som Fører og Ejer af »Nornen«, og samme Aar købte han Briggen »Diligent«, der omdøbtes til »Dansborg« og sendtes fra Trankebar til Bengalen og Kina. Chef for Briggen »Allart«, til Vest-indien 1835 og i Sommeren 1838 Fører af det kongelige Dampskib. 1836 blev han R. af D. og samme Aar R. af Æreslegionen, og 1840 udnævntes han til Kaptajn. Ved sin Handel i de oversøiske Lande skal han have tjent en betydelig Formue, der nævnes 300-350,000 Kr., over hvilke hans Enke fik Raadighed i Henhold til reciprokt Testamente af 24. April 1818. Forøvrigt var Kierulf vist noget af en Eventyrer, og han omskrev sit Navn til »Flureik«, כ : Kierulf læst bag fra. Allerede 13. April 1815 var han i Christian ssand bleven gift med Johanne Marie Mørch, f. Christianssand 6. Jan. 1798, død Kbh. 30. Maj 1867, Datter af Ole Mørch og Margrete Tobiesen. Hans Hustru var sandsynligvis ikke med, da han først drog ud til Indien, og Ægtefolkene, der ingen Børn havde, harmonerede næppe; Broderen William Kierulf kalder i et Brev af 1821 deres Ægteskab »et uoverlagt og nu ulykkeligt Giftermaal«, og han beklager særlig den »stakkels Hanne«. (Kilde: Kjærulfske Studier)

4. Christian Pingel Kierulf  tvilling. 1800-1849 "f. Frederiksnagor eller Serampor16. Juni 1800, død Kbh. 16. Novbr. 1849. Blev Student i Rudelbach 1818, Kand. ved alm. Hospital 1823, Kand. kirurg. i Kbh. 1824, Dr. med. i Halle 1825. Gik derefter til Manila som prakt. Læge og senere i spansk Tjeneste som Regimentskirurg paa Manila, men vendte 1840 tilbage til Kbh., hvor han var praktiserende Læge. Han gav sig iøvrigt af med zoologiske Studier og efterlod sig en betydelig Konkyliesamling. Var gift med Catrine Nielsen, der døde i Macao i Kina 22. Sept. 1832. Børn: (a Josepha Marie Kierulf, f. Binando paa Manila 18. Juni 1826, død 13. Maj 1876, gift i Aalborg 29. April 1856 med Ole Tycho Didrik Castberg, f. 10. Marts 1823, død 11. Juni 1865, Distriktslæge i Saltum (Hvetbo Herred). (b Severino Christian Kierulf, f. Manila 1828, død Ordrup 20. April 1903. Var først Landmand og ejede Kvisselholt i Vendsyssel (1857), fallerede og tog til Sydafrika, hvor han i mange Aar gjorde Rejser til det indre af Landet for at købe Strudsfjer o. l., blev saa Stevart paa Skibe i Kinafart, kom derefter til Kbh., hvor han en kort Tid var Sporvogns-konduktør og endte som Pensionist hos Moresco i Ordrup. Ugift. (c Anna Emilie Kierulf, f. Manila o. 1830, død Aalborg 23. Aug. 1870, gift med Kaptajn Henrik Arboe, f . . . . . . . . . . død Faaborg 24. Febr. 1883." (Kilde: Kjærulfske Studier)

5. William Duntzfeld   tvilling. 1800-1841 "f. Frederiksnagor (Serampor) 16. Juni 1800, død paa Manila 18. Aug. 1841. Rejste 1820 til Manila, hvor han etablerede Handelshuset Kierulf & Co. Var i Sommeren 1837 i Kbh. og fremkom da med Forslag til Regeringen om at oprette et Generalkonsulat for Philippinerne med Sæde i Manila. I Skrivelsen anfører han: »Efter at have været i 15 Aar etableret som Købmand i Manila under Firma Kierulf & Co. er jeg kommet for en kort Tid til Kbh. for at besøge min Familie hersteds, men agter med det Første at vende tilbage til mit fornævnte Etablissement . . . . . . . . .« Endvidere skriver han, at han personlig er kendt med mange af de vigtigste Handlende i Kbh., saa han tør smigre sig med disses velvillige Anbefalinger til den attraaede Post. Efter at Kommercekollegiet havde hørt Grosserersocietetet og Flensborgs og Altonas Handelskamre om Betimeligheden af et saadant Konsulat, hvilede Sagen til 1839, da de førnævnte 3 Institutioner atter forespurgtes, og de anbefalede dens Fremme, samt at Kierulf ansattes som Generalkonsul; man tør vist antage, at hans Svoger Gotschalk har virket derfor. 7/9 1839 kom kgl. Resol. paa Konsulatets Oprettelse og Kierulfs Udnævnelse til Generalkonsul, og nogen Tid efter blev Wolff (Fader til General Ellis Wolff), der var ansat i Kierulfs Forretning, paa hans Initiativ udnævnt til Vicekonsul. Wolff indberetter 1841, at Kierulf er død 18. Aug. 1841 efter 3 Ugers Sygeleje. Et Brev fra Kierulf til hans Broder Chr. Pingel Kierulf, skrevet kort Tid efter hans Ankomst til Manila, meddeles nedenfor; det ejes nu af Rentier Castberg, Kbh. Om William Kierulfs Familieforhold er det kun lykkedes mig at faa oplyst, at han var gift med en Dame fra Manila,maaske den luceniske Skønhed, han omtaler i sit Brev. Han havde flere Børn; Professor Plum (f. 1829) mindes, at der o. 1836 —37 i hans Hjem i Spjellerup Præstegaard var to halvvoksne Drenge i længere Tid, de hed John og William Kierulf og var sikkert Sønner af Konsul Kierulf. En Datter, Adelaide Matilde Kierulf, f. Manila 1829, opholdt sig 1845 hos sin Onkel, Dr. Kierulf i Store Kongensgade i København, og en Datter, Frederikke Kierulf, skal ved samme Tid have været paa Besøg hos Slægtninge (Fam. Gotschalk) i København. Om en af Sønnerne berettes, at han blev Trappistmunk i Spanien, de øvrige Børns Skæbne er mig ubekendt.

6. John Palmer Kierulf  1804-1821 "f. Frederiksnagor (Serampor) 6. Febr. 1804, død s. St. 30. Aug. 1821. Kom til Bengalen i Febr. 1821 med Kaptajn Duntzfeldts Skib, men døde samme Aar." (Kilde: Kjærulfske Studier)

7. Cathinka Hampton Kierulf   1806-1835 "f. Kalkutta 5. Juli 1806, død Kbh. 9. Jan. 1835, gift 25. Septbr. 1824 med Eduard Gotschalk, f. Clauberg, Solingen, 22. Novbr. 1791, død Kbh. 12. Juni 1858, Grosserer og fra 1823 Medindehaver af Firmaet »Fr. & E. Gotschalk « i København. 2 Sønner." (Kilde: Kjærulfske Studier)
 

Død i Trankebar 
Frederica Amalia Humble  døde i Trankebar, d. 8. juli 1811, kun 41 år gammel. (Kilde: Kjærulfske Studier) (Hun er ikke i Kirkebogen i Trankebar, Mon ikke hun er død i Serampore?)

Et familie medlem har sendt det til mig.