Generalforsamlinger

Generalforsamling 2018

Referat fra generalforsamlingen 14.04. på Vestfyns Efterskole kl.15.30

Poul bød velkommen til alle nyankomne, de fleste havde været tilstede siden kl. 14, hvor Flora generalforsamlingen lagde for med dagens 2 generalforsamlinger.                            

1.  Valg af dirigent. Stig Holdgaard blev valgt.

2.  Formandens beretning. –

Poul : Det går rigtig godt Museet og det ny filmlokale fungerer og er meget velbesøgte. Driften bliver betalt af entre indtægter – også vor søde unge dames løn. Der er mange besøgende. (antal)    De lokale viser stor interesse. Postmesteren har været der med en delegation på 10 og nu viser Kystvagten interesse. Familier med børn bruger det som udflugts mål og kommer der i stiveste pus om søndagen. Der er indkøbt en ny projektor og film vises nu i storformat. Birgit sponsorerede nye stole til filmlokalet under sit besøg der, tusind tak. 

Der har været arrangeret et vellykket højskoleophold og et nyt kursus er planlagt til sidst i juli – først i august. Målgruppen er personer omkring  60 + og da det er folk med interesse for historien om Trankebar, giver det noget begge veje, når folk kan bidrage med viden.

Det ny colleges, som drives af nonner og som kun er for unge kvinder… har Poul og Knud undervist på i februar. Det var vist en succes, selv om det kniber for de unge studerende med at tale engelsk. Jeg kan dog lige bemærke, at de herrer drog glade og optimistisk afsted til undervisningen hver dag i en uges tid. Tre danske firmaer har støttet op om tilblivelsen af colleges, men da byggeriet blev forsinket, nåede der ikke at komme mange studerende i år. Nonnerne gør et stort arbejde for at få fyldt de smukke lokaler med elever i det kommende skoleår.

Andre aktiviteter. 

Vi har været til et møde  til udgivelsen af bogen om Guvernørboligen blev præsenteret, til at udgive om. Der har været  Møde vedr. 400 års jubilæum for Kolonien Trankebar i Asia House. Festlighederne løber over 2 år, da begivenhederne fandt sted fra 1618 – 1620. Poul har henvendt sig forskellige steder, for at få arrangeret nogle gode tiltag. Bl.a. forespurgt hos udenrigsministeriet og Dronningen m. fl., men har ingen tilbagemelding fået. Det er første gang Margrethe ikke svare, men hun har sikkert haft nok at tage sig til her omkring Prins Henriks død. Staten arbejder med noget vedr. jubilæet…men har ikke meldt tilbage.  Skoleskibet Georg Stage har sagt nej til at deltage og har foreslået, at vi spørger Skoleskibet Danmark – og det gør vi så. Poul vil meget gerne have Kongeskibet derned -det vil være helt fantastisk, om det kan lade sig gøre  

Birgit Stricker har givet tilsagn om at betale for vedligeholdelse af kirkegården i Trankebar fremover, det skal hun have stor tak for. Den var i en slem forfatning, da vi ankom her i januar. Foreningen har modtaget flere bidrag fra medlemmer, vi har fået fået 10.000 kr. som er skænket til foreningen og andre har også været meget rundhåndede. Alle bidrag bliver modtaget med stor glæde.

Renoveringen af højre halvdel af Kommandørgården, hvor museet ligger til venstre, er i fuld gang og forventes færdigt i nær fremtid. Næste projekt er kommandørens hus, som er meget forfaldent, men som har store muligheder med buer som en vinkælder. Arkitekter har vist stor interesse og vil komme med forslag til renoveringen af denne og det bliver spændende, hvad de kommer frem med. Og så skal der søges sponsorater igen – vi håber at også Dronningen vil fatte interesse for projektet og igen kommer på banen.

Pouls beretning var god og fyldestgørende, og derefter var der spørgsmål fra de fremmødte. Der blev bl.a. spurgt, om vi ejede eller lejede lokalerne og Poul oplyste, at vi arbejder i lejede lokaler. Til den nette sum af 200.000 dk.kr. for 10 år. Såfremt vi kan købe grunden, må vi prøve at forhandle om, når lejekontrakten udløber. Eller leje den en del år mere. Der var også spørgsmål vedr. dykning. Der har været forsøgt flere gange, der arbejdes videre på sagen.Der ligger måske en skjult skat gemt på havbunden. - Lidt om kystvagten som meldte sig på banen.

3.  Forlæggelse og godkendelse af regnskab og budget.v.Karin - Regnskabet blev godkendt af forsamlingen. Karin præsentation af regnskabet havde stor underholdningsværdi, Tak   Vi er 175 medlemmer. Nogle betaler kontingent hvert år, andre for 2 år eller 5 år af gangen. Alle beløb indgår i regnskabet det år, der er betalt. Budget for 2018 også godkendt.

4.  Kontingent for 2019. Efter megen snak frem og tilbage om evt. forhøjelse af kontingentet, endte det med, at vi fastholder priserne på kr. 175,- pr. næse og kr. 250,- pr. husstand.

5.  Indkomne forslag.  Der var ingen !

6.  Valg til bestyrelsen. På valg var Poul, Jan, Kirsten og Karin. Alle modtog genvalg.

7.  Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen.  Anders Bjørn og Niels Jørgensen blev valgt.

8.  Valg af revisorer. Gitte Hougaard og Birgit Stricker blev valgt.

9.  Evt. Under evt. foreslog Birgit, at vi fremover lavede en mere indbydende invitation til årsmøde/ generalforsamling, med navne på gæster/ foredragsholdere m.m.

Efter pausen var der foredrag af nr. 2 fra den indiske ambassade, hr. John. Ambassadøren havde meldt afbud i sidste øjeblik og havde sendt sin næstkommanderende. Hr. John var mødt op med sin smukke kone lige før vor generalforsamling og de fik alt flot oversat til engelsk af Jan og Gittes datter, så de fulgte med i dagsordenen. Det var et godt foredrag, om indisk / dansk samarbejde på flere niveauer og hr. John foreslog et seminar i København. Meget sympatisk repræsentant, alle var begejstrede.

Derefter var der endnu en foredragsholder. Jeg fik ikke hans vanskelige udtalebare indiske navn i farten, han og hans danske kone havde også overværet generalforsamlingen. Han talte et lidt  vanskelig forståbart dansk, men det gik. Han vidste ikke meget om Trankebar – hans egne ord. Hans kærlighed er i Serampore, som  han havde besøgt mange gange. Vi fik lidt om historien fra Serampore, bl.a. fortalte han, at de havde den første trykpresse og oversættelse af den første bibel  … det må undersøges nærmere, da vi mener det var i Trankebar det vil vi lige se på!!!  Meget spændende og underholdende foredrag.

Generalforsamlingen blev afsluttet kl. 17.30 og vi gik alle ind i spisesalen, hvor vi fik serveret en dejlig middag med lammekølle, bådekartofler og salat.  Dertil kunne købes en dejlig King Fischer øl. Derefter kage og is. Meget fint arrangement og utroligt hyggeligt. Tak for en rigtig god dag 

Med venlig hilsen 

Referent Kirsten


Efterfølgende har bestyrelsen konstitueret sig:

Formand: Poul Pedersen

Næstformand: Knud Helles

Kasserer: Karin Knudsen

Sekretær: Lisbeth Svensmark

Facebook: Lene Sørensen

Flora: Jan Skaarup

Hjemmesiden: Kirsten Grønning

Redaktør: Knud Helles

1. suppleant: Anders Bjørn

2. suppleant: Niels Jørgensen

Revisor: Gitte Haugaard

Revisorsuppleant: Birgit Stricker

Generalforsamling 2017


1) valgt til dirigent: Stig Holdgård. Valgt til referent: Frank Skovgaard. GF lovligt indvarslet.


2)  beretning ved Poul Pedersen:       For ca 10  å r siden fors ø gte foreningen at leje/k ø be Kommand ø rg å rden i Trankebar. Ejeren er kirken TELC. Mod en h ø j bestikkelse ville de gerne leje ud - vi sagde, nej tak. I dag har vi en lejekontrakt for 10  å r, og det uden bestikkelse. Vi har s ø gt hos fonde og har f å et kr 50.000 af Dronning M, kr 150.000 af  Ø K- fonden og kr 50.000 af Bestseller. Faktisk er det 5. gang vi modtager penge af Dronning Ms fond. Med de penge er vi g å et i gang med at renovere Kommand ø rg å rden, den del der vender ud mod Paradepladsen. Sankar er valgt til byggeleder/koordinator. Han sender dagligt billeder af renoveringen og sender l ø bende regnskab s å  vi kan f ø lge med. Vi har flyttet TMM og Biblioteket ind i de nye rum. Vestfyns Efterskole hjalp med det praktiske, tak for det. Entr é indt æ gter r æ kker forel ø bigt til den daglige drift og l ø n til vores ansatte bibliotekar/kustode. Indvielsen af den renoverede del af Kommand ø rg å rden fandt sted i feb. 2017 med stor festivitas. Sportsdag for skoleelever p å  Paradepladsen, underholdning og taler fra fra scenen. Diplomer til 120 sportsud ø vere og bespisning af 400 mennesker. Udgifter til arrangement ca kr15.000 og de fleste blev sponsoreret. Vi er s å  i marts 2017 g å et i gang med 2. etape af renoveringen. Vi renovere s å  langt pengen r æ kker- forh å bentlig f å r vi tag p å  bygningen. Vi er n ø dt til at gemme kr 70.000 til n æ ste lejebetaling i 2019. Bidrag, store som sm å , til renoveringen er modtaget og modtages med stor gl æ de og respekt.  Vestfyns Efterskole har v æ ret p å  bes ø g i Trankebar og har kalket kirkeg å rden - tak skal I have.  Foreningen har ogs å  holdt  å bent i Guven ø rboligen. Den ejes af den indiske stat, men har v æ ret lukket for offentligheden siden renoveringen. Vi har l å nt n ø glerne og for egne penge holdt  å bent i et  å r. Desv æ rre har vi ikke  ø konomi til at forts æ tte. Meddelelsen om lukninge gav en del omtale og polemik i dagspressen.  Dervil v æ re endnu et h ø jskole ophold i efter å ret 2017.  å r 2018 er det 400  å r siden Gjedde forlod K ø benhavns Red for at s æ tte kurs mod en koloni i det indiske. Hvordan skal det fejres ? Hvad g ø r vi ? Vi vil afholde et m ø de i Asia House i K ø benhavn til efter å ret, hvor vi vil indbyde kulturministeren, kulturpolitikere, museumsfolk og andre med noget p å  hjertet.  —  Kommand ø rg å rden vil blive et fremtidens kulturcenter for udveksling af danske og indiske relationer siden 1620. 


3) Økonomi. Revideret regnskab for 2016 fremlagt. Enstemmigt godkendt. Budget for 2017 fremlagt. Enstemmigt vedtaget. Foreslag til husstandsmedlesskab. Grundet ans ø gninger til fonde. Ofte er det antal medlemmer der er afg ø rende. Pt er der 154 betalende medlemmmer. Ved husstandsmedlemsskab bliver dette tal ø get. Forslaget blev til to 1) kr 200, 2) kr 250. Forslag 2 blev vedtaget. Enkelt medlemskab er kr 175.


4) Ingen indkomne forslag


5) Valg. Til bestyrelsen valgtes: Knud Helles, Lisbeth Svensmark og Lene Sørensen. Valg af to suppleanter 1. Thorkild Jensen, 2. Niels Jørgensen. Valg af revisor og suppleant blev 1 Gitte Haugård og suppleant Birgit Stikker


6) Evt: bøger på bibliotek forsvinder, referat af GF p å hjemmeside, mø de om Fredriknagore i Nat. Mus regi.


Referent: Frank Skovgaard


Generalforsamling 2016

Foreningen afholdte Generalforsamling. Der var mødt 30 personer. 

Vi manglede 2 af bestyrelsesmedlemmer, derfor kunne vi ikke konstituere os samme dag. Det har vi gjort nu.

Formand: Poul Pedersen

Næstformand og kasserer: Karin Knudsen

Redaktør: Knud Helles

Medlemspleje. Flora: Jan Skaarup

Sekretær: Frank Skovsgaard

Indbetaling fra medlemmer: Lisbeth Svensmark

Hjemmesiden: Kirsten Grønning

Siden bliver opdateret

Generalforsamling 2015


Konstituering efter generalforsamling den 25. april 2015


Formand: Karin Knudsen

Næstformand: Poul Pedersen

KAsserer: Niels TAndrup

Sekretær: Frank Skovsgaard

Redaktør: Knud Helles

Flora: Jan Skaarup

Medlem: Gustav Anneberg

Suppleant: Camilla Kornerup

Revisor: Lene Sørensen

Revisorsuppleant: Niels Jørgensen


Foreningen Trankebar

Generalforsamling 2014


Referat af generalforsamling den 26. april 2014

på Vestfyns Efterskole


Georg fortalte sidste år, at når han var på valg, ville han ikke genopstille.Vi siger tak til dig Georg, for dit store slæb med at holde styr på pengene. Det fik jeg ikke sagt på mødet, da det hele gik så stærkt til sidst.Ingeborg skal også have en stor tak, hun har fået medlemmer på en liste på excel, så det nu er nemt og overskuelig at finde medlemmerne.


I stedet for Georg blev Niels Tandrup valgt.


Bestyrelsen har konstitueret sig således:


Formand: Karin Knudsen

Næstformand: Poul Pedersen

Kasserer: Niels Tandrup

Sekretær: Frank Skovsgaard

Redaktør: Knud Helles

Flora: Jan Skaarup

Suppleant: Gustav Anneberg (rykker ind i bestyrelsen i stedet for Helge Kröger)

2. suppleant: Camilla Kornerup

revisor: Lene Sørensen

Revisorsuppleant: Niels Jørgensen


Ambassadør Niraj Srivastava og Poul Petersen:Generalforsamling 2013


Konstituering efter generalforsamling:

Formand: Karin Knudsen

Næstformand: Poul Pedersen

Kasserer: Georg Pedersen

Sekretær: Frank Skovsgaard

Flora: Jan Skaarup

Redaktør: Knud Helles

Medlem: Helge Kröger

Suppleant: Gustav Anneberg

2. suppleant: Henrik Jahnsen

Revisor: Lene Sørensen

Revisorsuppleant: Niels JørgensenGeneralforsamling 2012


Referat af generalforsamling den 28. april 2012Foreningens generalforsamling blev indledt med et medlevende oplæg af Troels Holck Povlsen fra Bestseller. Hans tid og arbejde bl.a. i Indien og hvorfor Bestseller lige valgte Trankebar som prioritet. Sunamien som ramt SydIndien var med til at træffe valget for Bestseller. Siden er de blevet i byen og lokalområdet og involverer idag ca. 2000 mennesker i projekter fra renovering af bygninger til planteskole, mikrobank og meget andet.
At Troel H. Povlsen var til generalforsamlingen, skyldtes at bestyrrelsen havde inviteret ham. Baggrunden for denne invitation var bestyrelsens ønske om at takke Troels H. P. og Bestseller for deres indsats i Trankebar. Denne tak kommer til udtryk i en medalje Foreningen Trankebar har fået gjort hos Den Kongelige Mønt. Den gives for en god indsats for arbejdet mellem Trankebar og Danmark. Tidligere har Sultan i Trankebar modtaget et bevis for medaljen.
I den efterfølgende dialog mellem Karin og Troels var der enighed om, gensidigt at støtte vores forskellige arbejder i Trankebar og tage en eventuelt debat her i Danmark. Så står vi fælles i Trankebar og kan debatere forskelligheder herhjemme.Ad. 1. Som dirigent valgtes Stig H. og som referent Frank S.


Ad.2. Karin berettede om vores bestyrelsesmøder hos de forskellige bestyrelsesmedlemmer fra Tønder til Egernsund, fra Tåsinge til Østby Mark, så vi kommer lidt rundt. Hvad har de forskellige bestyrelsesmedlemmer så gang i? Poul P. forsøger at skaffe penge gennem fonde – Knud H. arbejder med bladet og små skrifter om historie – Georg P. sørger for vores økonomi – Jan S. har Flora – Frank S. skriver referater af vores ikke altid lige strukturerede møder – Helge K., som kom til i løbet af året fordi at Jørgen L. har trukket sig, skal nok få noget at beskæftige sig med – Henrik J., som er suppleant er med til møderne, også han har haft travlt, mere herom senere. Selv prøver Karin at holde liv i hjemmesiden og får gennem den en del henvendelser. Hjemmesiden har haft mere end 102.000 søgninger på det år den har eksisteret.


Et par stykker fra bestyrelsen har været på besøg hos ØK i København. Vi fik lovning på 250.000,-kr til TMM-bygningen, på betingelse af, at vi kunne finde en anden fond eller sponsor der ville yde det samme. Dette har ikke været muligt.

Poul og Karin har været ude og holde foredrag om Trankebar. Karin har bl.a. været i Flensborg.


Ude i Trankebar startede vi d. 22/2 2010 TMM. Som I ved er vi flyttet fra von Theiligens hus til nogle palmehytter, der er lagt nye blade på taget efter en storm. Museet kører rigtig godt med over 20.000 besøgende. Vi tager ikke entre men vi sælger lidt materiale og har fået ca. 10.000 Rps i donationer. Så er vi bare så heldige med vores kustode, han er altid på museet, er hjælpsom og en rigtig god fortæller. Karin og Viggo har sponsoreret nogle høreapparater, så nu kan han rigtig gøre sig.


Knud og Poul har udarbejdet et lille skrift om foreningen som også er udkommet i Trankebar. Det er skrevet på engelsk, tamilsk og dansk.


Tilgangen til kirkegården i Zionskirken holder som aftalt. Der er kodelås på porten og koden er tilgængelig i Flora.

Nygadens kirkegård bliver vi nødt til at holde ellers vil den vokse til. I år er der blevet ordnet 3 gravsteder.


Vi har prøvet at starte en Trankebar Højskole med hjælp fra Vagn Olsen. Vi har nok været for sent ude, det er i hvert fald ikke lykkedes at få nok tilmeldinger.


Knud og Poul var til indvielse af Guvernørboligen.


Sankar og Merinal er stadig os en stor hjælp i Trankebar.


Bestseller har lagt mange ressourcer og penge i byen. Også den indiske regering gør sig, så det tilsammen skal udvikle byen.


I 2012 fejrede vi 10 års jubilæet i Trankebar. Musik, optog gennem byen, elefant og optræden på en scene stillet op på Paradepladsen, byen var fuld af liv den dag. I anledningen af 10 års jubilæet fik Henrik en opgave: Vi skal have en medalje som vi kan dele ud til en person, som har gjort noget godt for Trankebar. Efter flere besøg hos den kongelige mønt om motiver og materialer har vi fået et sæt medaljer. En af de personer som har fået den tildelt er Sultan i Trankebar og den anden vil blive Troels H. P. ved denne generalforsamlingen.


Til sidst og ikke mindst en stor tak til alle som støtter foreningen med et medlemskab, tak til bestyrelsen og tak for de pengegaver foreningen har modtaget.


Ad. 3. Georg P. fremlagde regnskab, dette blev godkendt.


Ad.4. Kontingent hæves til 175,- kr. pr. år.


Ad. 5. Der er ikke indkommet nogen forslag.


Ad.6. På valg: Karin K., Poul P., Georg P. og Jan S. alle fik genvalg.


Ad.7. Valg til 1. suppleant Henrik J., 2. suppleant Gustav A.


Ad. 8. Lene blev genvalgt til revisor og Niels som suppleant.


Ad. 9. Ualmindelig meget løs snak som referenten ikke fik helt fat i.


Referent. Frank Skovgaard
Generalforsamling 2011

Referat fra generalforsamling 30. april 2011


Ad. 1.

Som dirigent valgtes Stig Holden og som referent Frank Skovgaard.


Ad 2

Gammelt og nyt TMM. Karin K. berettede om den første åbning af museum i Trankebar, kaldet TMM, Trankebar Maritime Museum. Det er et maritimt museum med forbillede i Thorsminde Fiskerimuseum. Åbningen fandt sted i februar 2010. Vi havde fået stillet en bygning (Von Teiligens Hus) til rådighed af Bestseller Fonden. Netop fordi vi kun havde Von Teiligens Hus til låns, har vi arbejdet på at skaffe nyt tag over hovedet. Løsningen er blevet, at leje en grund i Dronningensgade (lige overfor Flora), hvor vi har opført 2 bambus huse. Dette er så vores nye museum. Det ene hus er med fast gulv, der fungerer som udstillingslokale og et hus der fungerer som bådehus og arbejdende værksted. Det er her stjernen i vores udstilling står. Det er en bådtype der kaldes Selling, den er bundet sammen med garn i spanter og sidebeklædning, se Karins billeder på hjemmesiden. Vi er heldige at eje en sådan, det er nok den eneste af sin art på museum.


Poul P. forklarede om ideen omkring museet og hvorfor han syntes foreningen skal prioriterer et sådant. Foreningen havde fra start ønsket nogle faciliteter på Fortet, men det blev hurtigt helt udelukket, derefter har foreningen været på udkig efter gamle danske bygninger. Dels har det været for dyrt, der har været for meget ønske om penge under bordet og vi har ikke haft garanti for medindflydelse, dette gælder for både Kommandørgården og Guvernørboligen. Nok har vi været gode til ideer og skaffet penge, men vi bliver ofte sorteper, når råde- og brugsret skal fordeles. Derfor vort eget hus – Museum / Kultur – mødehus, hvor dansk og indisk kan mødes. Bambushusene har allerede været i brug som mødelokaler for forskellige aktiviteter, der er også indrettet 2 nødtørftige toiletter. Visionerne er et fast hus med mødelokaler og flere andre anvendelser. Det skal blive et levende sted, hvor kulturer mødes.


Kunstnere fra Norge. Nogle norske kunstnere har i forbindelse med opførsel af et nyt musik og kultur hus i Kristianssand fået en bevilling så de kunne udsmykke gulvet i indgangspartiet. Materialerne skulle indsamles i Trankebar og bestå af plastrester, glas – og keramikskår, fundet på stranden, til stor forundring for borgerne i Trankebar, kunne de pludselig tjene penge på gammelt skrammel. Gulvet er så af tekniske og praktiske grunde aldrig blevet færdiggjort.

Kommandørgården. I vores søgen efter egnede lokaler til vores museum, har vi haft kig på Kommandørgården. Kirken TLC er ejer af kommandørgården og vi har forhørt os flere gange om mulighed for leje/køb, der har været lidt forhandlingsvilje så Trankebar foreningens bestyrelse besluttede på et møde at sende Karin K til Trankebar, hvis vi hørte noget positivt. Karin modtog det længe ventede opkald fra TLC og tog straks afsted. Da hun kom frem fik hun at vide at biskoppen tog på familieferie i Dubai. Der var nogle høflighedsvisitter og pseudoforhandlinger med TLC som nu mest gik på penge under bordet. Da slog Karin en streg i sandet og sagde stop. Vi tænker ikke længere i de baner.


Dansborg. Der har ikke været det store samarbejde i år.


Kirkegården. Der er fortaget restaurering af 3 gravsteder. Med hjælp fra håndværkere er ukrudt og store rødder blev fjernet og gravstederne muret op igen .Muren rundt kirkegården er også blevet kalket.


Andre tiltag i byen er at luftledninger for el er lagt i jorden. Det ser meget pænere ud og de store transformere er også blevet fjernet.


Brolægning. Bestseller er i gang sammen med lokal arbejdskraft at brolægge Paradepladsen og Guldsmedgade. Arbejdet på pladsen ventes færdigt til efteråret og Guldsmedgad er færdig.


Foreningsbladet. Vores blad har fået nyt navn og hedder nu blot Trankebar. Stor tak til Jørgen L. for det store løft han har tilført layout og indhold.


Hjemmesiden. Karin arbejder stadig med hjemmesiden og regner med i løbet af året, at der kun er EN henvisning, når der søges på Foreningen Trankebar. Siden ligger på www.foreningen-trankebar.dk


Trankebar kan forvente fint besøg fra Danmark til efteråret, så Guvernørboligen skal stå færdig, ligeledes Paradepladsen og den park Bestseller har etableret skal officielt indvies.


Formandens beretning blev godkendt.


Ad. 3.

Georg gennemgik det reviderede regnskab. Endvidere opfordrede Georg til at skrive medlemsnummeret først når vi indbetaler kontingent.

Regnskabet blev godkendt.


Ad. 4.

Ingen ændringer.


Ad. 5.

Ingen indkomne forslag.


Ad. 6.

På valg var Knud Helles, Jørgen Lundsager og Frank Skovgaard. De blev alle genvalgt.


Ad. 7.

Til suppleanter valgtes

1. Suppleant:Helge Krüger.

2. suppleant: Henrik Jahnsen


Ad. 8.

Til revisor genvalgtes Lene Sørensen

Til revisorsuppleant valgtes Niels Jørgensen


Ad. 9.

Poul P. efterlyser ideer, input fra generalforsamlingen til museets anvendelse, som bestyrelsen kan arbejde videre med.

Af hensyn til økonomi i museet foreslog Poul en eventuel entré.


Poul P. efterspurgte kendskab til Fonde hvor foreningen kan søge om penge til TMM. Konkret blev ingenørvirksomheden Larsen og Thouborg og den Obelske Familiefond foreslået.


Jan S. talte om foreningens 10 års fødselsdag, som vi i Danmark vil markere med udgivelsen af en bog om foreningen. I Trankebar vil vi arbejde for forskellige events og ikke mindst en elefant på festdagen.


Referent: Frank Skovgaard

Generalforsamling 2010

Generalforsamlingen afvikles uden store problemer den 24. april,( det plejer den nu altid at gøre) I det flotteste vejr, på Vestfyns Efterskole.Der var mødt ca.35 medlemmer. Gæstetaler var Torkild Dantzer fra Bestseller. 


Selve referatet komme senere.


Generalforsamling 2009


Referat fra  generalforsamling 25.04.09 på Vestfyns Efterskole.


1.    Valg af dirigent •    Georg Pedersen blev valgt. •    Valg af referent, Kristian Knudsen blev valgt. • Generalforsamling var lovligt indvarslet, herefter Georg ordet til Formanden v/ Karin Knudsen Foreningen har nu 298 medlemmer. Nye kommer,  gamle går.! Der kan berettes om nye tiltag i Trankebar. Vi starter med at restaurerer taget på det gamle Bedehus, i Admiralsgade. Huset har mistet hele rygningen. Huset blev brugt til samlingssal i Ziegenbalgs tid. Herefter har huset haft  en omskiftende tilværelse. Så som, seminar, hostel, og skolestue. Bladet. Bladet koster foreningen 20. tusind kroner om året. Der bliver udsendt 2 blade om året. Hjemmesiden. På Trankebar.net, ligger både den nye og gamle hjemmeside. Den nye mangler meget endnu. I bladet skrev jeg om et fort. Det fort ligger ca. 12 km. fra Mahabellapuram. Det er et Hollansk fort, et rigtig fint fort. Nav: SADRASPATNAM. Indsamling. I 2008 havde vi en indsamling i de Fynske kirker, til en klokke i Zionskirken. Der kom desværre ikke nok penge. Dansborg. Vi har igen i år, ordnet udstillingsskabene. Døre og vinduer har fået en gang lak. Kun i museums rummet. Guvernørboligen. Nationalmuseet fra DK. har været en tur i Trankebar. De skulle se på hvordan huset skulle se ud, hvor lang tid tilbage man skulle gå. En eller to etager. Kirkegården. Igen i år renser vi pladsen. og gravstederne fik en gang kalk. Som Vestfyns efterskoles elever stod for. Kommandørgården. Det står lidt i stampe. mere fordi Trankebar har fået en ny biskop. Han skal jo lige finde sine ben. Bestseller. De er i gang med et stort projekt. Hele byen er på tegnebrættet. De har lavet en helheds plan for byen. Der er dog stadig noget for os - Foreningen  - at gøre. Turister. Vi må sige, de sidste 2 år, har der virkelig været mange turister, i Trankebar De fleste kommer Ja/ Feb / marts. Tak til alle jer, der støtter os. Tak for gaverne. Det giver os mulighed for stadig at arbejde. Regnskabet blev godkendt. Valg af ny bestyrelsmedlemmer. ( Se bestyrelsen) Poul Petersen beretter. Infrastrukturen i Trankebar er skal nu i udbud således at den kan blive forbedret/anlagt (vej/vand/kloak/strøm) INTACH er rådgiver på dette projekt. Der arbejdes hen mod kloakering, som minirenseanlæg, fordi der er meget fladt i Trankebar. Og derved kan dette med fordel installeres. Landporten ser igen skidt ud, da der ikke er sket noget siden sidste restaurering i 2001-02 Der er lavet en tegnefilm som fortæller byens historie. Bestseller har bestilt en 4×4 m granitblok. Det er planen at der skal laves en mini udgave af byen, således at den bliver hugget ud af granitsten, i et givent målestoksforhold. Der var foredrag ved Raman. Raman fortalte om Guldblikket. Han kunne ligeledes fortælle at byens navn rent faktisk ikke betyder ”syngende bølger”, men nærmere ”byen ved søen (havet)” – Søby Læs hans hjemmeside; www.tharangambadi.dk Dagen sluttede med hygge middag.