Foreningen Trankebar

kommandant på Dansborg 1682-

Axel Juels Gravsten, i Landets kirke.
Axel Juels kårde.

Axel Juel rejste til TR.efter at havde været udnævnt til Kommandant. Hans farbrødre var begge direktører i OIK. - Han rejste til TR. 27 år gammel. - Guvernør Sivert Adeler var rejst hjem. Derefter blev Axel Juel Guvernør i 1682.  Axel Juel fik en voldsom start. Da kompeniet havde mistet logerne i Bantam, logen gik uigenkaldelig tabt. - Flere kilder skriver, at han ikke var sin opgave voksen.

Han levede som en "levemand" på Kompaniets bekostning.Forsømte bogføringen, bedrev sørøveri. Når han gik ud og ind af porten, skuller der affyres skud. 27 gang. 

Der var flere i Kolonien der var udtilfreds med ham. Der i bland Johan Gilles og Jacob Worm, han havde fundet en ny funktion, nemlig forvisningssted for politiske forbrydere. De 2 sendte breve hjem for at fortælle om Axel Juels bedrifter. Axel Juel blev sendt hjem til Dk, hvor han kom i fængsel. Men løsladt igen mod kauktion, da man ikke kunne dømme ham, med de beviser der lå herhjemme. Derefter blev han sendt til Tåsinge, hvor hans farbroder på Valdemarslot Niels Juel, havde givet ham en gård i Strammelse. Gården ligger der stadig , dog er hovedbygningen revet ned, og et nyt på samme sted genopført.

Der kan læses mere i : Vore gamle Tropekolonier nr.5  s. 187-  Der er også et lille skrigt af FR. Kraurup." Axel Juel.

Kay Larsens :De Dask-Ostindiske koloniers historie I. s.46.

AXEL JUEL
FØD PAA HANS FÆDRENE GAARD 
WOSBORG UDI JYLLAND Ao 1655 D: 7 JULII 
AF HØYÆDLE OG VELB: FORÆLDRE VELB: 
HERRE CLAUS JUEL TIL WOSBORG OG 
FRU SOPHIA GYLDENSTIERNE SOM EFTER AT 
HAND HAFDE LEVET HER I VERDEN MEGET FORNØYE= 
LIG OG KIÆRLIG MED SIN EGTEFELLE HØYÆDLE OG VELB: 
SOPHIA AMALIA PARSBERG UDI ET MED 2 SØN= 
NER SOM TILFORNE VARE HENSOVEDE VELSIGNET EGTE= 
SKAB UDI 28 AAR, 3 MAANEDER, 2 UGER OG 4 DAGE OG AL= 
TID TROFAST, VENLIG OG OMGIENGELIG MED ALLE, TOG VED 
EN MEGET GUDELIG BEREDELSE EN SALIG AFSKED FRA VER= 
DEN Ao 1720 D: 20 JANUAR DA HAND HAFDE OPFYLDT 64 AAR 
6 MAANEDER, 3 UGER OG 2 DAGE. HANS LEGEME GIEMMIS I 
JORDEN, HANS SIEL GLÆDIS I HIMMELEN. HANS DØD VAR 
FULD AF TRO OG TRØST, DERFOR VIL HANS OPSTANDELSE BLI= 
VE FULD AF ÆRE OG HERLIGHED. 
HER HVILER AXEL IUEL BORTFLYT FRA VERDENS IAMMER, 
HER ER HANS TRYGE SENG I JORDENS SOVEKAMMER. 
SLET INTET VEKKER HAM FØR DOMMEDAGS RØST, 
DA VAAGNER HAND IGIEN TIL ÆRE, FRYD OG TRØST.