Foreningen Trankebar

Hvad arkivet gemte.

Guldblikket fra Tanjore

  Guldblikket fra Tanjore

 I år 2020, dvs. om godt 10 år, er det 400 års jubilæum for oprettelsen af tropekolonien Tranquebar.

Tranquebar var etableret i det 13 århundrede af Kulasekhara Pandyan, som kaldte den Shadanganpadi, efter et han byggede et tempel for Shiva. Shadangan referer til guden som mestrer de seks grene af vedaerne (udtalelse af vedaerne, grammatik, retorik, leksikografi, gudsdyrkelse og astronomi/astrologi). Shadanganpadi blev muligvis til Thadanganpadi i det daglige udtalelse og til Tharangampadi (Tharangam=bølger, padi=by), således at det intet er med syngende bølger at gøre, selv om det lyder romantisk.

 Christian IV var ivrigt for at handle med østen, og sendte Jens Munk til at finde en nordvest passage til Indien. Samtidigt var han interesseret i at finde en anden vej.  I 1615 besøgte de hollandske købmænd, Hermann Rosenkrantz og Marchelis de Boshouwer Christian IV. Boshouwer, med en imponerende attest,  påstod at han repræsenterede Kejseren af Kandy (Ceylon). Boshouwer kom til Danmark, fordi han mente, at Kejseren ville af med de portugisiske skibe, som plagede hans land og Holland ville ikke hjælpe ham. Christian IV var imponeret over Boshouwer, og blev til og med Boshouwers søns gudfader. Barnet kom selvfølgelige til at hedde Christian. Straks satte Christian IV en ekspedition i gang, bestående af fire skibe. To af dem var fra det ostindiske selskab (Christianus og Kiøbenhaffn), og to var orlogsskibe (Elefanten og Dawidt). Ove Gedde på blot 24 år blev leder af ekspeditionen. Roelant Crappé, en hollandsk købmand rejste flere måneder før, for at bane vejen for Ove Gedde med jagten Øresund. Skibene sejlede fra København d.14 november 1618, og ankom til Ceylon d. 18. maj 1620. Forholdet mellem Ove Gedde og Boshouwer var ikke det bedste. I Ceylon erfarede Ove Gedde, at den oprindelige handelsaftale, som Boshouwer var ansvarlig for, ikke kunne gennemføres. Kongen af Kandy mente, at Boshouwer var en bedrager.

 Den 4. juni, mens Ove Gedde var på Cotiaram ( Kottiyar?), blev han kontaktet af Jan Peitersen, som berettede, ”hvorledes de Portugiser havde aflivet tvende af Jagtens Folk, hvis hoveder endda stode ved Strandsiden paa Stagen”1. Det drejede sig om jagten Øresund med Roelant Crappé. Ove Gedde nåede Tranquebar i oktober, 1620. Det endte med, at en traktat om Tranquebar blev underskrevet mellem Raghunatha Nayak fra Tanjore og Ove Gedde, den 19. november, 1620. To kopier af traktaten blev underskrevet, en på malabarsk (tamil) og en på portugisisk.

 Den portugisiske kopi på pergament med Raghunathas underskrift er bevaret på Rigsarkivet. Oversættelsen af traktaten findes i Rigsarkivet’s Traktatsamling. ” Nos Ragonado Nayquo, par la gracia de Deos rey de Tansioure e todos los tierres aredores, publicamento confessamos e fasemos notorio por nos e nossos succedores, regonatos e reyes de Tansjoure, e todos outros: ..” (Vi Ragonato, Naike af Guds Naade, Konge of Tanjaur og alle omliggende Lande, bekiende og gjøre vitterligt for os og vore Efterkommere, Ragnater og Konger of Tanjaur og for alle andre, hvorledes den durchlautige Fyrste og Herre, vor elschelige Ven og Bundsforvandte Christian 4de af Guds Naade Konge til Danmark og Norge, naadig har afsendt til disse indiske lande sin Ambassadeur, den ædle og agtbare Herre Ove Gedde til Tømmerup..)1

Man hvorfor netop Tranquebar? Tranquebar har ingen havn den dag i dag. Skibene skal ankre på reden og transportere al gods med katamaraner. Svaret findes måske i et guldblik som Nayak’en skrev i 1620 til kongen af Danmark. Blikket er ca. 40 cm lang og 25 mm bred og består af 8 liniers tekst. Det er bevaret på Rigsarkivet. Sproget er Tamil, men Nayak’en har underskrevet på Telugu. C. T. Walther, en missionær har oversat den til Dansk og Tysk i 1741; Nagaswamy oversatte den til engelsk i 1987 i et hefte trykt i anledning af den daværende statsminister Poul Schlüters besøg i Tranquebar. Der er forskelle mellem de to oversættelser. Jeg fotograferede guldblikket sidste år. Her er min oversættelse på dansk:

 ”År Raudra, Chittirai måned, den 20:  Raghunadha Nayak sender Kongen af Danmark de bedste ønsker. Vi har det vel. Venligst meddel Os om Deres velstand. Vi var glade for at høre beretninger om Deres land fra ’Ulandisu general’ (hollandsk general) og ’Rulangkalappai karpithar’ (Roelant Crappé). Vi skal ikke skelne mellem Jeres Højhed og Os. Vi har besluttet, at vi skal bo som et land. Vi har foræret General Rulangkalappai en bærestol. Vi har oprettet en havn som hedder Tharangampadi for at alle folk fra jeres land kan komme og bo her. Vi har foræret peber fordi det  ikke kan fås i jeres land. Vi har skældt de ’parangiyal’ (udlændinge - portugisere) ud, og givet dem en bøde på 12000 ’pon’ (guld mønter); Vi har bedt ham om at ikke rejse med skib. Vi har sendt Generalen tilbage, og beordret Roelant Crappé at blive her. Han har det godt. Da det ikke skal gøres forskelle mellem jeres land og vores land, har Vi sagt, at folk fra jeres land skulle komme og bosætte sig her. De skal sende eksotiske ting fra Deres land. Vi sender to ’pitambaram’ (silke stof), et hængetæppe, to skjorter, fire malede tæpper, to ’jamutad’ sværd, et daggert med løve håndtag, en kniv og fire ’singaram’ pile. Sikre jer, at de bliver afleveret. Vær venlig, og meddele kongen af Danmark dette”.

Fig. 2  Guldblikket fra Tanjore, med Raghunatha Nayaks underskrift. Teksten på tamil er fra 25. april 1620.

 Den tamilske tekst er skrevet rundt om Nayak’ens underskrift, som flyder over flere linier. Det må betyde, at Nayak’en havde skrevet under før teksten blev fyldt op. Teksten begynder med en dato på Tamil: Raudra år, Chittirai måned, 20. I Walthers oversættelse, blev den Raudra, april 2. Tamilske kalendere er ’luni-solar’ kalendere, dvs. året er på 365,2596 dage og følger solen; men månederne er baseret på månen. Det betyder, at det samme måned kan have 31 eller 32 dage (Indiske almanakker er præcise, men uhyre komplicerede).  Det første måned på året er Chittirai, og med den nuværende tidsregning er det Tamilske nytår omkring d.14 april. Årene har ikke noget tal, men et navn. De er baseret på jupiters bane omkring solen (12 år), og har en cyklus på 60 år. Sidste gang man havde Raudra var 1980 – dvs. 1920 var en Raudra og 1620 var en Raudra. I 1620 fulgte man det Julianske kalender system i Danmark. Det var først i 1700, Danmark gik over til det Gregorianske system. Dagen efter søndag, d.18 februar 1700, var det mandag, 1. marts og man mistede 10 dage i kalenderen.  Altså, 1. Chittirai, Raudra  er sandsynligvis d. 4. april 1620. Hvis vi lægger 20 dage til, er den 20. Chittirai nævnt i Nayak’ens brev kan dateres til d. 24 april 1620. Mere præcise udregninger viser, at det ville være d. 25 april2.

 Den anden linie i brevet nævner ”Ulandisu chenneral” og ”Rulangkalappai karpithar”. ’karpithar’ eller ’karpithan’ er kaptajn på tamil. ’Rulangkalappai’ referer til Roeland Crappé. Nogen gange brugte man ’l’ i stedet for ’r’, således at ’Tharangampadi’ er refereret som ’Thalangampadi’. Jon Olafsson beretter om Roelant Crappé3:”Han havde gjort syv Rejser til Indien som Købmand og var nu naaet til denne Værdighed. Han var ugift, af fattig hollandsk Slægt og var som ganske ungt Menneske gaaet til søs. Han havde først tjent som Kahytsdreng og fejet Gulv og Dæk, blandt Søfolkene fik han sin første boglige Lærdom, efterhaanden gjorde han Fremskridt, forøgede sine Kundskaber og naaede til sidst sin Lykkes Tinde. Det fortalte han mig engang paa en kort Spadseretur ”. Crappé rejste i 1618 til Ceylon med jagten Øresund. Kongen i Kandy bad ham om holde de portugisiske skibe væk. Crappé fortalte senere Ove Gedde, hvordan han ”havde taget fem portugiske Champagner med Arecca og Riis, med hvilke han siden til kusten seilede, samme Arecca og Riis at forhandle. Og imidlertid de derom til Karchall vare liggende, bleve de af nogle Portugiske Galleier og Knubski angreben, og der de var under Seil, kome de med Skibet paa Grunden, saa han der udi Land drog efter Commandeurens Begiering udi Byen; hvor han blev anholden, og siden af naichen der i Landet med de andre vores Folk, som fra Skibet svømme til Landet var bleven underholden. Saa den foreskr. naiche havde beviist dennem alt got, og dennem den By Trangabari foræret, med stor Beløfte, at dersom vi der vilde handle, vi da der maatte bygge en Fæstning”1. Nayak’en tog godt imod ham fordi de havde kendt hinanden fra forrige tider. C. T. Walther oversætter Rulangkalappai til Roeland Crappe og Ulandisu Chenneral til Ove Gedde. En chenneral er en general på tamil, og Ulandeesu betyder hollandsk.  Hvem oversatte Raudra til 1621 vides ikke – men Walther’s oversættelsen kan ikke være rigtig. Johann Heinrich Schlegel skriver om Ove Geddes rejsen til Indien: “Das Datum dieses Briefs ist ins Jahr 1621 zu setzen, weil darin von dem bereits geschlossnen Tractate die Rede ist, und Geddes als seines noch anwesenden gedacht wird. Gedde war im April 1621 noch unter Ceilon. Warum er in diesem Briefe Ulandisa gennant wird, muss sich wohl aus dem Malabarischen erklären lassen. Baldeus nennet den Dänischen Befehlhaber immer Gule Gedde, ich weis nicht, ob aus blossom Irrtum, oder in einer Beziehung auf diesen namen Ulandisa. Roeland Crappe wird hier Rulangalappei genannt, welches wohl nur eine Verdrehung seines namens ist”1. I april 1620 var Ove Gedde stadig udenfor Afrikas Horn, og i april 1621 var han på vej hjem.

 Som Nayak’en skriver, blev Roelant Crappé modtaget pænt , fil gaver i form af en bærestol, og fik foræret peber. Men i Walthers oversættelsen bliver det: “men efterdi Capitain Rulangalappai efter den franske måde har begynt striid, så have vi derfor ladet ham eftertrykkelig erindre og pålagt ham en straf at 12000 Pardao, og befalet ham ikke efter skibsmaade at opføre sig”. Efterfølgende historikere følger Walther og skriver4:”Allerede 1621 tilskrev naiken Christian IV, at Roelant Crappé havde begyndt strid, så naiken havde måttet pålægge ham en bøde på 12,000 pardou og befale ham ikke at optræde på skibsfolks vis” og .”her er en skrivelse fra nayak’en  2. april 1621 til Christian 4., hvori han orienterer om traktaten med Ove Gedde og klager over Roelant Crappé”5. Begge udtalelser er ikke korrekte. Tværtimod, skælder Nayak’en portugiserne ud for at volde problmer og giver dem en bøde på 12000 guld mønter, og opretter en havn som skulle hedde Tharangampadi, hvor danskerne kan bosætte sig, og sender en del gaver til kongen af Danmark. Guldblikket er altså ikke en traktat, men et venligt brev som Nayak’en skrev til Kongen af Danmark. Hvem havde den med til Danmark vides ikke. Så det er en ren tilfældighed, at Danskerne kom til Tranquebar. Længe før Geddes ankomst, var det besluttet fra Nayak’ens side, at tilbyde Tranquebar til danskerne, selv om det var Roelant Crappé som fik den!

 Hvem den hollandske general, der ledsagede Crappé skulle være, er et mysterium. Er det muligt, at det var Johan Kater, en svoger til Roelant Crappé, som var kaptajn på Øresund6? Det er usandsynligt, at det kunne være Boshouwer, selv om hans død er omgærdet af mystik. Schlegel skriver for d. 24 maj 1620: “Gesandten og hans Søn vare for 8 måneder forleden ved Døden afgangen, udi Stephen von Hagens Bay, hvor David havde taget Forstærkning”, og videre for september 1620:  ”Gesandtens liig uden nogen hæderlig Følge begraves, men at hans Søn nogle Dage derefter med de fornemste Ceremonier, den Tid kunde medbringe, til Jord skulde bestædes”1. Det er forbavsende, at ligene låg i Dawidt i mere end 8 måneder i tropisk varme, mens alle andre der døde blev kastet overbord! Ove Gedde begyndte at anlægge Dansborg i december, 1620. Han noterede i sin dagbog: ”Den 7 drog jeg i land at lade fæstningen forfærdige…Den 24 accordered jeg med nogle Murmestere, som skulde opmure paa deres egen Omkostning en hvalt Port for Dannisborg, som skulde være 17 Alen lang, 5 Alen bred, Corpsdegarden 8 alen lang, 6 Alen bred, og 4 Alen høj”. Ove Gedde forlod Tranquebar d. 13 februar, 1621 med Elefanten og efter have besøgt Ceylon ankom til København d. 4 marts 1622.

 Udover brevet fra Nayak’en, findes der to andre guldblik. Men de er skrevet meget senere af en Rama Naik, som tak for at hans familie kunne bo i den ejendom, som hans familie havde ejet i over 300 år. Der skulle også være 4 sølvblik, med breve fra diverse konger af Tanjore, som skal være pantebreve for de byer de pantsatte til Danskerne i 1644, 1660, 1670 og 1676. De kunne ikke findes, men teksten fra de pantebreve kan ses på papir i Rigsarkivet. Guldblikket fra Tanjore stiller flere spørgsmål, end det giver svar. Et billede af guldblikket kan ses på www.tharangampadi.dk

Kilder.

1. Johan Heinrich Schlegel “Samlung zur Dänischen Geschichte, münzkenntniss, Ökonomie und Sprache” (1771)

2. L. V. Swamikannu Pillai, ”Indian Chronology”, Asian Educational Services (2005)

3. Jon Olaffson ”Islænderen Jon Olafssons oplevelser som ostindiefarer under Christian IV nedskrevne af ham selv”, Gyldendalske Boghandel, 1907.

4. Ole Feldbæk og Ole Justesen, “Kolonierne i Asien og Afrika”, Politikens Forlag (1980) s. 64

5.Gunnar Olsen, “Vore Tropekolonier” Bind 5, s. 97

6. Torben Abd-El Dayem, ”Det ostindiske eventyr”, Fiskeri- og Søfartsmuseet (2006) s. 180. 

Ove Gieddes rejse.

Man bemerkt hieraus, daß die Abweichung der Magnet» nadel nach Westen, (woben doch nicht aus der Acht zu laßen, daß die Beobachtungen in verschiednen Jahren angestellt sind) in dieser Gegend fast in dem VerlMniße abnehme, wie die Polhihe zunimt. Nur bey der zweyten Beobachtung ist eine Ausnahme, indem Nord« Emterud etwas nördlicher liegt, als Haahn und BihN/ und doch dt» Abweichung d» «m grlßtln «Mesew ilK

II.

Fortcgnelse paa alt hvis paa

C e t l o n  med Kciscrcnsaa og paa Coromandel medNaichcn af Tanjour forefalden er
fra 18 May 1620 til i Iun. 1621

Ved

Ove Giedde. Bericht

von allem was auf

C e t l 0 n  mit dem Kaiser

und

uf de Küste Cowma,!del mit dem Naichcn von Tanjour binnen Iahrszeit vorgefallen

durch
Ode Giedde, nach dem gehalmen Tagebuche
eingegeben den 1 May 1623.

Vorbericht.

R H^s erscheint hier der zweyte Theil von Ove Gieddes Manuscripte, der einen sehr umständlichen Bericht von seinen Unterhandlungen in Ceilon und im Königreiche Tanjour enthalt. Er ist wichtiger und auch un« terhaltender, als der erste Theil, oder das Tagebuch von seiner Ostindischen Reise. Man findet hier aufs zuverlaßigste, auf welche Weise und unter welchen besondern Schwierigkeiten die Dä« nische Handlung in Ostindien gegründet, und wie die itzt blühende Colonie zu Tranqvebar erworben worden; und man wird sich überzeugen, wie unvollkommen und irrig die bisher in allerley Sprachen davon gedruckten Nachrichten sind. Man lernt den damaligen Zustand von Ceilon und von einem Theile der Küste Coromandel in ihrem . ^ Innersten  kennen. Man findet hier manche noch wenig oder gar nicht bekannte Anmerkungen über die Sitten der Einwohner; man sieht, daß sie ohne Zuthun der Europaer eine sehr ordentliche Statsverfaßung gehabt haben; und wenn man sie, nach dieser Erzehlung, mit Rechte der Schlauigkeit beschuldigen kann, so wird man zugleich ein« gestehen, daß sie in der Kunst, ihre Vortheile zu beobachten, Schwierigkeiten auf die Bahn zu bringen, oder bedenklichen Antragen auszuweichen, schwerlich den feinsten Statskünstlern etwas nachgeben.

Ove Giedde zeigt sich hier, so weit es seine Umstände zuließen, als einen treuen und geschickten Unterhändler. Auf Ceilon war es ihm unmöglich, etwas erhebliches auszurichten. Der sogenannte Kaiser von dieser Insel, der Ceneradt Adaßin hieß, erschien hier nicht als derjenige Potentat, für den man ihn in Dänemark nach Boshouwers Vorstellungen gehalten hatte, und der er auch ehemals gewesen seyn mochte. Er war durch dieMacht der Portugiesen und durch innerliche Zerrüttung so herabgesetzt, daß er nicht vielmehrinne hatte, als dasKönigreichCandy in der Mitte der Insel, daß er sich vor den Portugiesen schmiegen mußte, und es ihm an Geld und an Volke fehlte; denn er konnte, nach seinem eignen Gestandniße, keine 4Oo0 Mann aufbringen, und das Geld, welches Ove Giedde zu fodern hatte, und weniger als 100200 Rthlr. Danisch betrug, war für ihn eine unerschwingliche Summe. Daher kamen ihm selbst die großen Reichthümer und die prachtigen Titel lacherlich vor, die ihm Bojhouwers in untergeschobenen Briefen beygemeßen hatte. Bey seinem bedruckten Zustande verrath er in seinem Betragen gegen Ove G.ied« den eine nicht gemeine Klugheit, und so viel ich urtheilen kann, auch ein gutes Herz.

Mit dem Naichen von Tanjour war es weit anders beschaffen. Er war ein wirklich machtiger und reicher Herr. Er konnte damals noch die Europaer als solche betrachten, die die Hand« lung in seinem Lande in Aufnahme brachten, und seine Einkünfte vermehrten. Er wollte daher die Danen gern aufnehmen, doch ohne sich zu weit einzulaßen; er wollte es aber auch mit den Por« I.BztesSt. C tugiesen nicht verderben. Wie sehr er stillen Vortheil kannte, zeigte sich unter andern daraus, daß er die Danischen Kronen, die ihm dem Äußern nach gefielen, sogleich probieren ließ, um ihren Gehalt zu erfahren, und daß er mit dem Dänischen Gesandten handelte, ob sie in seinem Lande 15 oder nur 14t Fanons gelten sollten; daß er die Kanonen, die er kaufen wollte, erst lange durch einen sogenannten Bombardirer untersuchen ließ; wie auch durch die vielfältige Ueberlegung eines jedcn Artikels von dem endlich geschloßenen Tractatt.

Man sieht ferner aus dieser Schrift, daß die Dänische Handlung nach Ceilon nicht, wie man gemeiniglich glaubt, über Boshouwers Tod unterblieben sey, sondern vielmehr durch Ove Giedden gegründet, und hernach! auch eine Zeitlang fortgesetzt worden. Es zeigt sich auch, daß die Absichten der Danen schon damals noch weiter gegangen sind. Denn es wird hier der Handels« tractaten gedacht, die auf der Insel Socotora, und in der Landschaft Valdure, einem andern Theile der Küste Coromandel, geschloßen worden.

Bey den Erläuterungen, die ich für nöthig erachtet, dieser Schrift beyzufügen, habeich mich der Kürze bestißen. Es sind daher alle solche Stellen übergangen worden, die sich schon aus dem vorhergehenden Tagebuchs und den dabey befindlichen Erläuterungen verstehen laßen.

Fortegnelse paa alt , hvis paa Ceilon passeret er' imellem Keiseren, Hans Tienere, og os, fta den 18 . May 1620 mdtil den l Iunii 1621.

l62O. Majus.

Den 19, esterat vi under det Oland Ceilon den for< rige Aften vare anlangede, og sat under et Land, fom kaldes Panua, forsendte vi tvende Baade med Folk til Landet, at erfare Landsens Tilstand, saa vel somFor« ferstning os at tilforhandle, med hvilke 10 eller 12 Per« foner udkome, (dog vores Folk nogle der maatte forvagte fom sagde os «. (^). Hvorfore vi formente os iblant Por« tugisernes Tienere at vcere, efterdi de vare paa Portu« gist udklcedte, og ellers brab Folk, og seilede derfor derfra stimme Dag. Dog vi siden erfore til Palligamme, «t deres Capitain var Prinz de Ove, (fom heder Anw« nius Bora«) fom der laae med fit Folk, og havde Fiend« fiab med Kongen af Candia.

Den 2Z May, efterat vi den forrige Aften havde sat under Palligamme, udsendte Kongen til os Alkaittlt «fByen med en Gesandt, fom adstillig Forferstning havde os at forcere.

Den 24 udsendte Kongen nogle affine Fornemme til Skibet, som begierede, at jeg til Kongen paa Landet vilde komme, de saa lcenge udi Skibet skulde fortsve. Hvorfor der jeg havde ladet mig undstylde, og Kongen Fornring efter Landsens Viis tilstitket, stikked han sin Sosterfon med en anden Herre om Borde til mig, med Kiedcltrommer, Spill og stor Felge, fom mig paa Kongens vegne sagde at stulle vcere velkommen.

Den 25 May, efter at de forestrevne Herrer vare igien dragen til Landet, kom Kongen stlv ud til mig, og med stor Ceremonie tog en Ring af sin Finger med en Saphir udi, og satte paa min Finger, og siden talte han saa vidt om Kongens af Candia Leilighed, de Por« tugisers Tilstand, og Gesandtens og vores Ankomsi, Nt jeg noksom kunde ersare, at der paa Landet intet andet var at hente, uden Legn og Bedragerie, hvilket jeg fornam den Nation perfect at have lcert. Og efterat jeg havde discurreret med ham om altingest, og jeg ham havde begavet, fulgte jeg ham efter hans Begiering til Landet, med Skibsbaaden vel bemandet. Og der han alt sit Folk havde afviist, lod han et Stykke Lcerred paa nogle Pinde opsette ved Banden paa Landet, hvorunder jeg fik Mad med hannem, o<f siden foer om Borde. Men han beloved os Aren, Viin og anden Forferst« ning, hvoraf vi alligevel intet bekome. vielmehrinne hatte, als dasKönigreich Candy in der Mitte der Insel, daß er sich vor den Portugiesen schmiegen mußte, und es ihm an Geld und an Volke fehlte; denn er konnte, nach seinem eignen Gestandniße, keine 4Oo0 Mann aufbringen, und das Geld, welches Ove Giedde zu fodern hatte, und weniger als 100200 Rthlr. Danisch betrug, war für ihn eine unerschwingliche Summe. Daher kamen ihm selbst die großen Reichthümer und die prachtigen Titel lacherlich vor, die ihm Bojhouwers in untergeschobenen Briefen beygemeßen hatte. Bey seinem bedruckten Zustande verrath er in seinem Betragen gegen Ove G.ied« den eine nicht gemeine Klugheit, und so viel ich urtheilen kann, auch ein gutes Herz.

Mit dem Naichen von Tanjour war es weit anders beschaffen. Er war ein wirklich machtiger und reicher Herr. Er konnte damals noch die Europaer als solche betrachten, die die Hand« lung in seinem Lande in Aufnahme brachten, und seine Einkünfte vermehrten. Er wollte daher die Danen gern aufnehmen, doch ohne sich zu weit einzulaßen; er wollte es aber auch mit den Por« I.BztesSt. C tugiesen

 nicht verderben. Wie sehr er stillen Vortheil kannte, zeigte sich unter andern daraus, daß er die Danischen Kronen, die ihm dem Äußern nach gefielen, sogleich probieren ließ, um ihren Gehalt zu erfahren, und daß er mit dem Dänischen Gesandten handelte, ob sie in seinem Lande 15 oder nur 14t Fanons gelten sollten; daß er die Kanonen, die er kaufen wollte, erst lange durch einen sogenannten Bombardirer untersuchen ließ; wie auch durch die vielfältige Ueberlegung eines jedcn Artikels von dem endlich geschloßenen Tractatt.

Man sieht ferner aus dieser Schrift, daß die Dänische Handlung nach Ceilon nicht, wie man gemeiniglich glaubt, über Boshouwers Tod unterblieben sey, sondern vielmehr durch Ove Giedden gegründet, und hernach! auch eine Zeitlang fortgesetzt worden. Es zeigt sich auch, daß die Absichten der Danen schon damals noch weiter gegangen sind. Denn es wird hier der Handels« tractaten gedacht, die auf der Insel Socotora, und in der Landschaft Valdure, einem andern Theile der Küste Coromandel, geschloßen worden.

Bey den Erläuterungen, die ich für nöthig erachtet, dieser Schrift beyzufügen, habeich mich der Kürze bestißen. Es sind daher alle solche Stellen übergangen worden, die sich schon aus dem vorhergehenden Tagebuchs und den dabey befindlichen Erläuterungen verstehen laßen.

Den 2Z May, efter at vi den forrige Aften havde sat under Palligamme, udsendte Kongen til os Alkaittlt «fByen med en Gesandt, fom adstillig Forferstning havde os at forcere.

Den 26 havde Kongen sin Tolk paa Skibet David, at beste Gesandteus Lüg, fom han tilforn havde kiendt, i den Mening at ha« vilde erfare, om vi af dere« Complexion vare, eller ikke.

Samme Dag strev jeg Keiseren et Tydsi Brev til, fom det brede Raad blev forelcest, liudendes udi sin Mening: At eftersom min Allernaadigste Herre med Hans Gesandt havde accorderet, (hvorom jeg ikke tvivlede han jo nokfom ved Iachten var adviseret) om hannem at assistere, saa var vi nu med 5 vel munterede > Skibe og Folk under hans Land geraaden; begierede dersor, at han saaledes det vilde forordne, at des udlovede Summa ester Contracterne med ferste Leilighed maatte blive erlagt. Og naar saadant steet var, vilde jeg selv til hannem opkomme, Mine anbefalede Vcerf afiegge, og al« tingest efter Contracterne overlevere og clarere. Og end» og hans Gesandt med sin unge Ssn ved Deden paa Reisen var afgangen, saa var hans Qvinde og nemste Rand endda udi Skibene, hvilke kunde blive tilstcedet at tale med Hans Maj., naar han det begierede. Og blev samme Brev med den Konges Folk opstikket til Candiam (*).

Den Zo kom forestrevne Konge ud til mig, og medbragte trende Personer, fom os vores Anker skulde opsoge, fom der fra Flaaden var forsat, og en Styr» mand, fom os til Banen as Trinqvenamale stulde ledsage.

Iunius.

Den 4, efterat vi med Flaaden den 2 ejusdem havde sat under Landet Cotiaram, stikked Kongen der sämmesteds Bud til mig, at den Champagn?, der laae ved Landet, herte de Portugiser til, dog de den havde forladt, og var ladt med Arecca, hvilken han begierede vi vilde tage og hannem forcere; hvorfor han os al ned« torftig Forserstning vilde forstaffe.

Den 7 lod Kongen af Cotiaram os paa vores Begiering svare, om vores Folk til Candiam at opge« leide, at han af Kongeu af Candia havde udi Befaling, at uaar vi did anlangede, stulde han ingen af vores Folk lade opdrage til Candiam, inen il'knn Breve fra os annamme og hannem tilsende. Og udi Synderlighed, fordi de af de Pornigiser, fom allcvegne vare omstreet udi Landet, stulde blive ihielflagne.

Den 9 levered jeg Kongen af Cotiaram et Brev til Keiseren, hvorpaa han os Besteden om elleve Dage derefter tilsaqde, fom linde udi sin Mening: At efterdi jeg ikke vidste, om mine forrige Breve Hans Keiserl. Maj. vare behcendiget, da stikted jeg nu tvende af min Herres fornemme Tienere til hannem, som Hans Maj. stnlde lade forsiaae alt, hvis de oprettede Contracter vedkom, med hvilke jeg begierede han nogle sine Fornemme vilde til os nederstikke, om samme Alliance at efterkomme, forventendes dem stor Gavn og Fordeel. Efterat Bre« vet var strevet, og Kongen af Cotiaram ingen as vo< res Folk vilde opstcede, strev jeZ derunder: At endog C 4 Kon«

Kongen af Cotiaram ingen af min Herres Tienere vilde til hannem opstcede, tvivled jeg dog ikke, at han jo enten selv udi egen Perfon kom til os, eller andre sine Fornemmenederstikked, fom altingest, fom belovet var, kunde suldendige. ^

Samme Dag led Kongen as Cotiaram begiere, at derfom den store Konge Madonne begierede med os ataceordere, vi da det ikke vilde giere, wen holde med Kongen af Candia, som vi vare til udstikkede. Noget derefter kom om Borde tvende Gesandter fra den fore« strevne store Konge Madonne, fom er den rette Arving til Ceilon, og begierede, at jeg vilde lade hannem vide, hvor jeg paa Landet vilde tale med hannem, saa vilde han der til mig komme; og derhos lod tilkiendegive, at 4 eller Zs Pladser af Landet Ceilon vare nok for hannem, det andet Mlde vcere for min Herre. Hvorpaa jeg lod hannem svare, at jeg havde intet hos hannem at for« rette, meu dersom han begierede med mig at tale, da kunde han komme til Skibet, hvormed de og toge Afsted.

Den 14 Iunii forsendte Kong Madonne tvende afhans Fornemme med en Tolk til mig, og lod begiere, at jeg hannem med tvende Offnerer vilde til Skibet lade hente; angivendes, hannem med mig paa Kongens af Candia vegne noget at have at forrette. Hvilkct der bevilget var, og de den 17 ejusdem vare igienkonimen, medbragte de tvende af de Indianste Breve, som Kongen afCandia Madonne havde tilstrevet, udi den Mening; at efterdi vi da der under Landet vare kommen, og han selv ikke for dc Portugiser med os kunde accordere, Madonne da derfor til os stulde forreise, og med os for« handle, hvor han siden vilde hielpe med hvishan kunde.

Med foreffrevne Brevevare og tvende af Madon« nes fornemme Mcend, som paa Madonnes vegne begie« rede, at jeg vilde belove, med Madonne at accordere, saa vilde hau komme til Skibet til mig; angivendes, der hverken Penniuge eller kosteliqe Gesteine at Mlle man« quere. Men jeg lod hannem svare og^sige, at vi hver« ken kunde eller vilde handle med nogen anden, end Kei< seren af Candia. Endog hvis vi hannem siden med Keiserens Villie kunde favorisere, det vilde vi gierne giere.

Den 21 lodc vi Kongen afCotiaram venligen bede, at han vores Folk til Candiam vilde lade passere og opge* leide, angivendes os at vcere resolveret, dennem med Gode eller Gevalt at ville have opstaffet; hvilket Erich Grubbe, Pcder Nielsen og en Oversiyrmand hannem den efterfslgendes Dag forebragte. Hvorover han blev meget bange, og selv med alle sine Fornemme saldt paa Knc e for dennem, og begierede, at vi heller Milde siaae dennem ihiel, efterdi Kongen af Candia det dog stulde giere med alle deres Venner; men maatte dog endeligen saadant bevilge>

Den 2Z kom Kongen af Trinqvenamale om Borde til mig, og blev paa Skibet om Natten, belonendes meget om Dyr og daglig Forferstning. Og endog jeg hannem begavede, saavel som de andre Konger i Landet, med Bosse, Vcerge og andet smaatToi, efter hans Vegiering, holdt han sit Lofte lige saa meget, fom de andre.

Den 24 om 3 Slet kom keiserl. Gesandtere til mig om Borde (fom var hans Secretair,' som talte Portugist) og en gammel Modellar (^), hvor der han mig ferst, udi u.Zantens og der brede Rands Ncervcerelse, paa Keiserens vegne havde saluteret, begieretze han strar, uden nogen videre Imellemtale, at vidc, hvor starke vi vare, og om vi Portugiserne kunde jage af Landet, hvorom han noget indiscret anholdt; saavel fom, hvor mange af vores vare dede, (alligeveljeg hannem nogle gange sagde, at derpaa stulde Keiseren en vis Taxt blive overleveret) angivendcs, Keiseren saadant af v. Zantens Brev at have fornummet, (efterdi de iugen havde, fom mit' Brev kunde forstaae) hvilket han mig overlevered at läse, og var det Brev, fom jeg begieredc v. Zan« ten stulde foraudre, og den 27 May sidst forleden iblant Hans Acter er omrsrt.('). Og efterdi jeg fornam, hannem Breve fra Keiseren at medhave, adspurgte jeg ham derom. Hvorfor han overlevered mig Keiserens Brev, liudendes udi sin Mening, at han Brev havde bekommen, hvoraf han baade Sorrig og Glcede haver havt, og at Crape haver udi det forrige Aar vceret hos hannem med en kongelig Ambassade, saa Gud stulde betale den store Kierlighed, min Herre haver beviist han» nem, efterdi han veed det ikke at forffylde; item, at han stikked de tveude Perfoner neder, at trestc Migomme« rales Kone. Hvilket der fortolket var, efterfom fore« skrevet staaer, udspurgte jeg af Secretairen Keiserens og

des Nigers Tilstand ogLeilighed, saa og om voresIach« tes, Officerer havde vcerct hos Keiseren. Hvorlil han sagde, haus Embassador udi lang Tid, hen ved A Aar, havde vceret borte, hvorfor Keiseren imidlertid blev berovet og perstqueret af de Portugiser, saa han endeli« gen ncdtes til, for 3 Aar siden forleden, med dennem at ««ordere; og at Dirccteuren Crape havde vceret hos Keiseren med de medgivne Breve, og at Keiseren var saare glad ved vores Ankomst. Og adspurgte mig igien nogle gange, om vi saa stcerkevare, at vi de Portugiser af Landet stulde kunne udjage? Hvortil jeg hannem endeligen svarede, at det var ferst nodvendigt, at de af hans Gesandter oprettede Contracter kunde blive ratifice« rede og efterkomne; saa stulde vi vel vores Beste anvende, Keiserens Fiendcr efter Forbunds gemäß at con« traricre og imodsiaae, saa derudi ncest Guds Hielp ingen Raad stulde manquere. Og adspurgte, om han og Hans Keiser Contracterne havde forstandet, og om Hans Maj. havde provideret, hvis denne Udrustning efter Contracterne kunde belobe? Hvortil han svarede, at hans Keiser vilde holde, hvis hans Gesandter havde contracte« ret, men om nogen Betaling vidsie han intet at sige. Hvorfor jeg sagde, at dersom han begierte, Contracterne at see og vide, da vilde jeg lade hannem dennem koneli« geu transferere paa Portugist, saa hau dem den ncest« efterfelgendes Dag kunde bekomme; hvilket hau ogsaa «ar begierendes, og foer dermed hen til SkibetKwben« havn, med Erich Grubbe, fom laae under Cotia« ram, til hans andre Folk.

Den 25 Iunii lod jeg Keiserens Gesandter de principaleste Puncter af Contracten forelcese, hvorpaa de svarede og sagde: 1) At Keiseren var adviseret ved Crape om altingest, uden aleene om den Bekosining, hvoraf han aldeles intet vidste, og ikke heller havde befalet sin Gesandt saaledes at accordere. Thi det hannem var umueligt, da, eller nogen Tid, den Summa med al Cel< lon at kunne betale, enten med Stene, Gods, Pen« ning eller andet, hvilkct hans Gesandt vel vidste, efterdi Hans Lande vare af Portugiserne destrucrcde, og Candia spoleret, lcenge forend han drog fra Landet, hvor han og al hans Gesteine og hans Kostelighed miste; saa han derfor 2 Aar, efterat hans Gesandt var fra Landet, var nedt og tvungen til at accordere med dennem, saafremt han fit Liv og Land vilde beholde. Og paa det vi saadant vist stulde troe, vilde de os saadan deres Svar vel striftligen overqive, fom de ogsaa giorde, udi den Mening: At efterfom de af deres Herre til mig var stikket om de Eon« tracter, fom vare oprettet imellem begge Rigerne, da var deres Svar paa Keiserens vegne saaledes, at han alle Puncter vilde efterkomme, uden om den Betaling og Omkostning, som var 94449 Dlr, fom han nu eller nogen Tid ikke kunde betale, og at det aldrig havde vce« ret hans Mening; men at jeg kunde nogen Fornemme opstikke, at höre hans egne Ord, efterdi de ikke havde udi Besaling, saaledes at svare. 2) At fercnd Gesandten Marcellis de Boshouwers forreiste fra Landet, der Calwia var af de Portugiser spoleret og indtagen, Keiseren da selv undvigte paa et hsit Bierg, hvor han haver sin Fcestning, og at han den Tid kunde vcere ungeser 5200 Mand sicerk, men at han nu ikke mere end Zvoo, eller 4202 Manb i det hsieste, kunde tilveiebringe. Thi Antonius Boratt,Prinz de Ove, var hannem med hans Folk frafalden, der han med de Portugiser havde accor« deret, og at han havde siaget Keiseren sine fornemste Ossicerer fra samme Tid, saa han ikkun havde een fernem Officer igien; saa den forestrevne Prinz de Ove Keiseren ogsaa berovede hans beste Klenodier og Edelstene, efterdi hannem vel bevidst var, hvor han dennem havde forvaret. Hvoriblant han en Kalte « Sie havde bekommet, fom var Keiserens allerstersie Skat, og for sin Skisnhed og Storelse ikke kunde esiimeres.

Gesandterne lod jeg fremdeles tilspsrge, om de hos Skibene vilde forteve, om vi lode nogle vores For« nemme opdrage til Candiam, indtil de kome igien? Hvortil Secretairen svarede, at Kongen af Candia havde ingen uden hannem, som kunde Svroget, hvorfor han maatte med op; men han trmttedes lcenge med den gamle Modellar, fom med ham var, saa han paa det sidste sagde, at han vilde her blive hos mig, men at jeg stulde vcere baade hans Fader og Moder, hvilket er de« res Recommendation.

Den 26 lod jeg Keiserens Gesandter henroe til CotiaralN, ester deres Begiering, at bestille hvis paa Veien for dennem og vores Folk vilde giores forneden; fom kome den efterfslgenves Dag igien, at Kongen af Cotiaram dennem Veien vilde forsikre; begierede, de sirax maatte blive afferdiget. De adspurgte samme Dag, om Kong Madonne ikke paa Kongens vegne af Candi« havde talt med mig'^ efterdi han hannem havde tilstre,vet, at han med os stulde handle, thi han det selv ikke kunde giere. Og sagde, at de begge havde siddet i Raa« det hos Kongen af Candia, der Brevene blevstreven, nemlig eet paa Cingles og et paa Malabars (^). Hvonil jeg svarede, jo, men at jeg aleene var udstik« ket til Keiserl. Maj. af Candia, var derfor ikke udi Villi«, at handle med nogen anden. Og var det de Breve, som Madonne mig tilstikked den 17 Iunii, fom jeg Secretairen lod lwst, og striftligen fortolke, og linder, fom den 17 sindes antegnet.

Den 28 asserdiged jeg Keiserens Secretair og vores Folk med Brev til Keiseren: At jeg Haus Maj.Af« ferdigte de oprettede Contracter (som hannem dog ved vores Directeur tilforn vare overgiven) havde ladet fo< reholde. Men efterdi de ingen noiagtigog tilberlig Bested derpaa vidste at kunne give, da stikked jeg dermed tvende Officerer til hannem, samme Contracter til Hans Maj. at forklare og udtyde, med vis Tilforsigt, Hans Maj. vilde ratisicere forestrevne Contratter, og dennem nsiagtigen med det allerferste efterkomme, saavel fom sorestrevne vores Folk med allerserste til os afferdige; an« seendes at Hans Maj. selv, saa vel som min Herre, stor Skade og Afbrek lide, for saa lang Dilation, fom indtil des steet var; og ikke aleencste med hvis Omkostning derpaa kunde oplsve, men endogsaa med Tiden, fom blevforstmt, udi hvilken det eene Skib David den ganste Udrustnmg og Omkostning kunde have betalt. Udi Memorialen, fom jeg vores tvende Offnerer med« gav, stod iblant andet befalet, at de stulde vaaminde Keiseren, at vi allerede havde saa mcget til Bytte bekommet, fom han den halve Omkostning med kunde betale (^).

Den 29 sirev Hendrich Hcrß mig til, at der til Cotiaram var kommen Folk fra Candi, med Bested paa mine opstikkede Breve, saa at Secretairen stulde lade blive Modellaren hos os, paa det han een eller to af vores Capitainer kunde med sig bekomme, og at hass lod os advare, at vi hverken Folk eller Gods stulde om Natlen paa Landet lade blive, efterdi vi ikke kunde vide, hvad vores Fiender kunde foretage.

Samme Dag lod Madonne mig ved nogle sine Tienere ombede, at hans Broder den efterfelgendes Dag maatte tale med mig. Hvilket der jeg med det brede Naads Deliberation havde bevilget, kom han den Zv ud til Skibet, og begierede, at dersom Kongen Madonne dlev forfulgt af de Pormgiser, fom da vare optrotken, at jeg hannem da paa Skibeue vilde salvere.

Julius.

Den l siitted Kong Madonne Bud til^nig, t Portugiserne havde vceret der paa 3 Mil ncer, den for« rige Aften, hvorfor han da til Stranden var kommen, og l«>d begiere, at han om anden Dagen maatte komme nd til mig, og lod mig til sig bede. Samme Dag blev refolveret, at vi den forestr. Madonne under min Herres Bestyttelse for de Portugiser stulde haandhceve, og hannem paa eet as de blander, hos Flaaden beliggendes, fiulde udhielpe.

Den 2 lod jeg Madonne hente med Erich Grubbe, og blev han hos lnig indtil imod Ästen, og begierede, atjeg Hans Göds og Folk til -^landet vilde oversette; hvilket ogsaa st'eede, og forcered han mig med en ufattet Saphir, og en Ring med nogle Rubincr udi.

Den 12 Iul. kom der et Bud fra Keiseren til mig med et Brev, liudendes udi sin Mening, at Keiseren begierede, at jeg nogle as vore Capitainer til hannem vilde opsende, og at vi god Vagt stulde holde. Samme Bud berettede^ at han havde talt med vores Folk 1o Mil fra Candia.

Den 17 talte der een af Keiserens Modellarer med mig, som var udstikket at erfare, hvis Portugiserne paa Veien foretog, og om de nogen Fcestning til Mate« «alou vilde opbygge.

Den 2Z lod Kongen af Cotiaram mig sige, at Madonnes Folk stial og reved udi hans Land, og be« gierede Forlov af mig, at staae dennem ihiel. Item kla« gede, at vores Folk havde studt 5 af Kongeno af Can« dia beste Keer. Hvortil jeg udi Keiserens gamle Modellars Ncervcerelse svarede, at derfou» Madonnes Folk kom udi hans Land at rsve, da maatte han dennem vel lade fange eller ihielsiaa?. Og de Koer var jeg erbodig at ville betale, hvis de derfor begierede. Men lod begiere, at han os efter den Tid vilde lade forstaffe sex eller syv Beester om Ugen for Betaling; sta stulde der alde« les intet blive siudt, fo,n indtil des var giort. Men dersom han os med Ord ikkun vilde opholde, maatte han  formode, os det samme at giere efter den Tid, fom til« fprn, og dagligen styde, saa meget vi til Flaaden for< neden havde, hvilket Keiserens gamle Modellar ogsa« sagde, Keiserens Villie at vcere.

Den 26Iulii stikked KongMadonne mig et Brev, (fom de kalder Olie (°) s>m Keiseren havde strevet til hannem, liudendes, at han meget glad var, at Ma« donne havde talt med mig, og at vi tre efter den Dag vilde tilsammenholde imod de Portugistr.  Den 28 var Peter van Zanten og det brede Raad med andre Officercr paa ^landet, mig at befege, (hvor jeg udi 14 Dage havde ligget ved Sengen) hvor vores Folk imidlertid med Keiserens Secretair fra Can« dia kom, og medbragte et Brev til min Herre (som til« sicede sindes) og eet til mig. Hvilket jeg sirar udi alle vores Ncervc«relse ved Morten Fmche, som v. Zanten brugte for sin Tolk, lod lcese og fortolke, og linde udi sin Menig: 1) At han meget var forblidet, der han herte om vores Ankomst. 2) At Migommerale havde Be« faling, at handle med de Holländer eller med andre Kon^ ger paa saadan Maueer; at naar han og de havde drevet Pottugiserne adaf de Havne, fom de havde indta« get, saa kunde de Holländer tage Veras to Havne med lMes, Casteller. Og 3) at med Kongen af Danmark kunde lige saadan en Contract oprettes, saa min Herre künde tage to H^ue med deres Bescestninger, hvoraf hans Navn kunde forheies, og stor Gevinst selv bekomme. Begierendes, at jeg samme Contract vilde holde, efterdt mit Navn og Rygte derudi stod. I.B.ztesSt. D Hvilket

Hvilket den forestrevne Secretair altsammen tilforn berettede, sorettd ha« mig levered forncevmeBrev, og sagde derhos, at det Patent var salst, som vi tilforn havde sagt hannem, at Migommerale min Herre havde overleverrt, med Keiserens egen Haand og Segl under. Thi enhver kunde vel strive Keiserens Haand efter, og den samme, som havde giort det eene Segl, kunde og« saa vel giere fiere. Vores Folk berettede, at Keiseren udi ingen Maade vilde forstaae noget om Beinlingen, med mere, efter deres striftlige Indlagde, fom de udi det bredeRaad igien bekräftiget) sandru at vcere, indleverede, og udien Summa sagde, der ingen Apparenz at veere, at vi nogen Betaling kunde have at formode.

Augustus.

Dm 1 seilede jeg med Keiserens Secretair ft« ^nnqvenamale, i den Mening, at vi til Keiseren fta Cotiaram vilde forreise.

Den Z lod jeg Secretairen og Styrmanden drage i Land, at bestille denuem, fom os til Candiam stulde opgeleide, med hvis mere til Reisen lykteligen at fuld< ende vilde gieres fornoden»

Den4kom Styrmanden ud igien og sagde, at der var Tidender paa Landet, at Portugiserne vare der paa 2 Mil ncer, og havde siaget Prinz de Ove ihiel, hvilket, Secretairen blev efter, at ville erfare.

Den 6kom Secretairen ud til Skibet, og berettcde forestrevne Tidender at vcere sande, at vi derfor ikke kunde opreise, og begierede, at jeg med hannem vilde strive, og Hannem forlove, efterdi de Portugiser hannem intet ont stulde giere, uden jeg med hannem var. Hvorfor jeg hannem adspurgte; om han nogen Fuldmagt havde afKeiseren, anderledes at ««ordere, (som han sagde) han mig de Puncter striftligen stulde overgive. Hvortil han svarede, ja, og strev nogle Puncler, fom stulde vcere alt, hvis Keiseren vilde indgaae. Hvis Mening var, 1) at min Herre tunde tage to Bescestnin« ger. 2) At han kunde tage et Huus udi Ccmdia til al hans Kiebmandstab, der var udi Landet, Z) Ac maae have en Port (?) udi Trinqvenamale. 4) At hvis udi fandet faldt, stulde til ingen selges, uden til dennem af Danmark» §) AtKeiseren stulde hielpe at giere Fcest, ningen i Trinqvenamale med Fcetallie, Folk, og hvis han os ellers kunde med favorisere. Hvilket han sagde, sigikkeat kunne eller ville undertegne, efterdi Keiseren hannem ikkun saadaut mundlig havde befalet. Og der jeg saae, saadant ikkun Legn og Ophold at vcere, spurgte jeg^«m, Keiseren vilde min Herre intet vcere til Villie, for Hqlis Maj. Naadigsie Velgenegenhed og siore Bekystning? Svarede han, at Keiseren kaustee det vel giorde, naar jeg talte med hannem; og urgerte öm Forlov og Brev til Keiseren. Men jeg svarede, mig intet at ville strive, og at han stulde sige Keiseren, »t efterdi han os saa ubestedentligen entfanged, saa stulde han snart sange andre Bud fra os. Hvorover han blev bange, og ikke kunde tale et Ord, endog han gierne vilde talt. Og lod jeg ham saa sidde ned«,  wedens jeg strev et Brev tilKeiseren udi saadanMening: At derfom han ikke efterkom hvis belovet var, og ingen Villighedmin Herre beviste, da maatte han al Fiend« lighed afmin Herre have at formode. Begierede dog, at dersom han jo ikke vilde eller kunde den ganste Eon« tract efterkomme, (hvorudi dog hans Wre og ganste Land var perderende) han os dog nogcn Skibsladninger vilde lade forstaffe, og betcenke, hvis viderc derefter kunde folge ic. Og dermed drog han meget bange til Lands.

Den 7 kom Secretairen ud til Skibct igien med Keiserens egen Vaad,- og sagde sig mit Brev at have opMket, og! at de Portugiser vare da hendragen til Point de Galli (^) igien', Veien derfor sikker at vcere, og begierede, at jeg hannem vilde opfolge. Hvilket der jeg havde bevilget, (endog begge Skibenes Officerer, fom med vare, syntcs det daikkeraadcligt at vcere) begierede han Forlov i Land, at bestille hvis Folk vi til vores Gods at fremdrage Milde fornoden have, hvilket og« saa sseede. Han berettede frcmdeles, at Prinz de Ovs havde singet Kongen af Panva ihiel, (fordi han advi« sered de Portngiser om Heiseren og hans Forcering, fom den Tid nylig var steet) og var i hunö Hnuo det at plsn« dre, hvor Portugiserne hannem med 1520 Mand over« saldt, som fta Galli hemmcligen vare kommen, og der unkeligen drwbtc hannem, efterat han sig vaa et hoit Bierg, hvor ingen Mennester tilfsrn havde vceret, vilde salveret, og deraf ncdcrfaldt.

Den 8 kom Secretairen selv ud til Skibit, og roede jeg strax med Skibsbaadene op til Mottuaram, selv attende, og dermed begyndre i Hcrrens Navn vores Reise, hvor jeg fik Mad med Kongen af Palligamme, og roede fta derfta med Kongen selv, med andre Baade og Thoncr, og kome om 1o Slet om Natten til Palligamme, hvor Kongen mig med stor Pragt og Spil, Paa deresManeer, lod entfange, og mig siden magnifice med en haard TCgeblomme lod tractere, og siden ledsa« gede mig med et stort Tal Folk til et andet Huus, hvor jeg om Natten stulde ligge.

Den y Aug. roede vi derfta, og kome imod Ast»nugen til Srambandurc, fom Kongen af Mateca« lou boer, og er den andens Broder af Palligamme; hvor jeg vcd en ganst'e Hob Folk med Spil og Trommer blcv entsanget, og en halv Fierding VeiZ til hans Huus fra Byen ledsaget, hvor han mig uden sin Dor begeg« ncve, (thi han var syg) og dertalte med hannem, og siden lod mig tilbage igien ledsage til Byen, og indlagde mig i et smukt Huus, hvor han os ret vel Hefter den forte Maneer) lod tractere, indtil den n om Midnat, vi be« kome Folk og ginge derfta, endog vi ingen Villighed uden store Forceringer kunde have.

Den 11 Aug. laae vi udi Marken om Natten halvfierde Mil derfta, hvor jeg eftcr Secretairens Befaling lod styde tvende smaa Kalve, fom vi lod sude, thi Vi andet intet havde at cede.

Den 12 laae vi udi en Dorp^ heder Patipal, hvor Folkene vare forremte, saavel fom andensteds pa« Veien, og Mede vi der udi lige Maade, hvad vi stulde cede.

Den 13 var vi til Middag i en Dorp, heder Nilgal, og om Natten laae vi udi en By, heder Ho« chaville, hvor vi singe Kiileriam, saavel fom paa de andre Steder.

Den 14 kom vi i en god Dorp til Middag, heder Bibilli, hvor nogle Folk tilstede vare, og os vel trac« terede. Der voxte Peber ved den By, og var der no« gen afIndbyggerne, fom vilde folgt noget Peber. Paa hvilket jeqspurgte Prisen, og lod fom jeg det vilde kiebe; men der Keiserens Secretair det fornam, lod han den samme bortstaffe, saa ieg ikke Prisen kunde fange at vide. O» Natten laae vi Z Milderfra udien Skov veden Revir, fom kaldes Cannepaduble, hvor vi aad, hvis vi medhavde.

Den 150m Natten gik vi derfra, og holdt Milx Hag Z Mil derfra hos et lidet Vand, hvor Keiserens Bud kom til mig og sagde, at Keiseren lod mig sige, at han udi gaar var udi en Dorp, heder Remia« chatte, og vilde den Äften mode mig udi Ventha« nen ('). Og gik vi saa to Mil, ferend vi kom til Venthanen, hvor migen Modellar en halv Mil uden sor Byen imodkom, med en ganste HobSpil, 0342 eller 50 bevcergede Mcend, fom mig i Byen indsulgte. Hvor de havde lagt uden forHuset, 20 eller go Skridt dcrfta,

pa« Iorden med grovt Lcerred af en Bred, hvor jeg stulde gaae paa, og dermed indfsrte mig i et lidetHuus, fom med Lcerred var omdragen.

Den 6 August kom Secretairen til mig, og sag« de, at Kongen var der lidet fra, begierte derfor, at jeg med Hannen, vilde gaae Kongen imod paa Veien. Men jeg undstyldte mig nwd adstillig Dont, jeg havde atbestille. Hvorfor han gik hen, og om 12 Slet igienkom og sagde, at Kongen fortovede paa Veien lidet herfra efter nogle hans Raad, han vilde sirax komme til mig. Begierte, «t jeg ikke stulde forlcenges, og ei Kongen fortcenke, fordi han mig ikke med fiere Folt havde opgeleidet.

Siden efterat Keiseren var kommen, lod jeg mig ved Hendrich Hceß angive, at jeg fom Kong. Maj. Gesandt til hannem var forMket, begierede at vide, naar jeg til Audienz maatte stcedes. Hvorpaa jeg bekom Svar, a1 det i Morgen stulde stee, Keiseren vilde lade fit Hoved toe.

Den 17 om Morgenen blev jeg ved en hel Hob Folk og Spil ophentet til Keiseren, hvor jeg min Proposition paa Tydst forebragte, hvilken jeg tilforn havde givet Fmche, min Tolk, paa Portugist at lcere uden. Hvilket der steet var, overlevered jeg Keiseren min Her« res Creditiv, og siden salutered hannem paa min Herres vegne efter videre min Instructions Indhold^ Hvorpaa Keiseren ikke anderledes lod svare, end at han ikke kunde forstaae, hvis Hans Embarador ('") havde giort

og contracteret. Hvorpaa jeg hannem lod sige, athans Gesandt havde paa hans vegne vcl accorderet, hvilket jeg hannem altsammen vel vilde forklare, hvormed han löd mig nedergaae. Om Eftermiddagen om 4 Slet blev jeg igien ophentet, og samme Asten ved Lys förklarede Eon« tracterne og alle Puncter, hver iscer, for Keiseren, ög derhos sagde hannem al den Nytte og Gavu, som hau ved samme Contracter, og des medfolgende Folk og Skibe kunde bekomme; item at vi da allerede saa meget Bytte havde bekommet, som den sterste Deel af Om« kostningen kunde betale^ Item at man vel paa een MaanedsTid meddet Skib Patientia (som vi til Bytte havde bekommet, og hannem halv tilhsrte) saa meget kunde tage, at det den ganste Omkostning kunde be« drage; hvorpaa han sig meget forundrede, og sagde, sig Contracterne da noksom at forsiaae, og at han det til om anden Dagen vilde tage udi Betcenkende, hvomted han mig den gang lod nedergaae.

Denne Morgen, der jeg udi min Proposition Kitserens Titel enumerered, holdt han sin Haand for Munden, og saae til sine Raad og loe. Og om Eftermid« dagen skikked han Secretairen neder til mig med Crediti« vet> hvilket han begierede jeg paa Portugist vilde trans« serere, og adspurgte, hvad den gyldne Soel (") betydte, fom udi Titelen stod. Hvorpaa jeg svarede, at hans Gesandt det saa havde angivet, saavel fom den ganste Titel, og adspurgte, om det ikke var Keiserens rette Titel. Hvortil han loe og sagde, at Keiseren vidste intet, hvad det betydte, men Hans Titel at vcere oleene Konge af Candia. Dog der jeg spurgte, om . - jeg det andet Mlde udelukke, sagde han, dct kund«? vel siaae, dct giorde hvcrken ont cller got. Og tranoferered jeg Creditivet efter hans Begiering, og le vered hannem.

Den 18 var jeg igien onl Morgenen hos Keiseren, og efterdi han alt med eet Mundheld sagde, sig ikke at kunne forstaae, hvis hans Embaxador falsieligen havde handlet, foruden hans Befaling, og ingen Pcrfuasion kunde hielpe; uanstet jeg ogsaa sagde, at enhvrr kunde vel see og vide, at Keiseren selv Patente! havde under« streven og forseglet, efter hvilket min Hcrre hannem denne Succurs havde tilsendt, endog han da sagde, at Hans afdode Gesandt den falMigen havde ladet giere; begierede jeg endelig min Afsted, og sagde, at han umatte vist betcenke, at dersom han saadan en Naadig Assistenz udstog, ingen Potentat estcr denne Dag stulde hielpe hannem, men snarere noget fieudligt imod hannem begynde; og at de Portugiser vel med hannem st'ulde holde, indtil de engang hannem kunde blive mcegtige, og Landet fra hannem tage; med mere adstilligt, fom jeg hannem at betcenke forevendte, hvormed jeg formente, hannem at kunne moderere. Hvorpaa han noget zag< haftig lcenge hängte med Hoved, og talte med sineRaad, og endeligen sagde: Ia, om han endstient bctalte den Omkostning til min Herre, og han ikke kunde udgive den Summa til Kiebmandstabet, saa var alt det audet in« tet. Hvortil jeg svarede, efterat jeg havde ladet hau» forstaae, det en synderlig Contract at vcere, som med Bevindhebbernc var anrettet, og han selv med hans Undersaatter Mlde have den halve Part af Gevinst Veraf, i / D 5 som

fom ucest Guds Hielp eftcr den Tid aarligen kunde lebe nogle Millioner. At derfom han den Accord, som Hans Gesandt med min Herre havde anfanget og besiut« tet, (fom den anden ikke angik eller vedkom)udi alleMaa« der efterkom, da maatte han forlnde sig til, at den udi alle Maader stulde blive äs min Herre holden og efler« kommen; eftersom Originalen ogsaa findes udi Han« Maj. Skib David, med min Herres egen Haand og extraordinaire Segl under, fom hans Secretair havde seet, og hannem tilborligen stulde blive overleveret. Og paa det at saadant ubrodeligen imellem min Herre og hannem stulde holdes, var jeg sorordnet, der hos hannem paa Landet at blive, indtil min Herre mig Naa« digst ved andre sine fornemme Tienere af Danmark vilde lade revocere. Derpaa svarede han mig meget gladeli« ligen, at han denne Accord udi alle Maader vilde efterkomme, ikke sor hans Gesandts styld, fom salsteligen imod hans Besaling havde handlet, men for det Ven« stab, min Herre paa haus Brev havde beviist. Og derhos adspurgte mig, paa hvad Maneer vi Fienden vilde attaquere? og hvad Auflag vi kunde giere paa dennem? Hvortil jeg svarede, at uaar Accorden var efterkommen, og Folket var kommen paa Landet, og Leiligheden noget ersaret, da stulde vel, ncest Guds Hielp, de Middel og Ansiag blive brugt, som hannem vel stulde befalde og vel stulde gelinge, derfom de tilborligen udi Secret bleve holdne. Hvormed han meget vel var tilfteds, og bad mig lidet at ville nedergaae, fta vi paa begge Sider med stor Glcede og Venstab gav hü» «nden vore« Hcender.

Om Middagen stikked Keiseren sin Secretair ne« dsr til mig, at lade mig siqe, at han den Contract ikke sor sin Gesandtes styld, meu for min Herrcs Godvillig« heds stnld efterkom, og at han vilde giere mig til Ad« miral over Seen, og giere mig til en Prinz, s>?m hans Gesandt vat> og forcere mig det Gods, som Migomme« rale havde, hvoraf jeg stulde leve. Hvorpaa jeg lod svare, at jeg hannem belakkede, jeg begierede ingen anden Titel, Gods eller Gave af hannem, end at han vilde, hvis da belovet var, med det snareste efterkomme, mueligt var, paa det min Herre kuude Advis der« om bekomme, og at han med det ferste videre Succur« kunde erlange.

Om 3 Slet stmme Eftermiddag lod Keiseren mig igien opheme. Og der jeg begyndte at tale om Lontractens Ratification, sagde han, det ferst nedigt at vcere, at tale om den store Bekostning; og at hvis Mi« gommerale havde giort, kunde han ikke holde eller efterkomme. Thi han havde handlet falsMigen, og sel» giort sin Patent paa Veien, den og beseglet og under« strevet, med ulange vidtleftige Ord, han forestrevnr Migommerale nled diffamerede. Og spurgte expresse Morten Finche, fom var min Tolk, (thi han vidste hannem af deres Slegt at vcere) ad, hvem der havde raadt hans Gesandter at giere stadane falste Stykker? Hvortil den forestr. Finche svarede resolut, at de nu kunde sige, hvad de vilde, efterdi han var ded, og kunde sig ikke defendere. Hvorfor jeg svarede, at Keiseren jo i Dag havde belovet, den oprettede Contract imellem min Herr« og hannem «t ville udi alle Maaader

ratificere og efterkomme, hvilket jeg visseligen for« haabte han ikke stulde igientage, efterdi en cerlig Her« res eller dercs Gcsandters Tale burde saalcdes at holdes og cestimeres, saa og udi sig selv at vcere saa vis og sikker, ligesom, hvis de talte, allerede steet var. Men han disturrerde meget om Migomwerales falste Handlina., og udi alt var Claufula, at han det ikke burde eller kunde efterkomme. Saa jeg dog endeli« <^en svarede, efterdi jeg hannem altingest paa ny havde foreholden, og intet kunde udrette eller erlange, end Bedragerie, som mig tyktcs, og Ophold, at jeg og huer <rrlig Mand vel kunde see, hvorledes han sin Embaxa« dor for Falsthed og falst Haudling ndgiorde, efterdi han nu saaledes sine egne Ord og Belofte betragtede, fom han for nogle saa Timer lilforn baade med Ord og Haand lnig selv havde belovet, og han dennem da igieneog, som ingen cerlig Herre femte. Og sagde, at efterdi jeg af en cerlig Potentat var udstikket, fom hannem saa stor Venstab og Naade havde beviist, fom den ene Broder ikke den anden, uden storre Forsikring, stulde bevise; og ham Hoibem. min Mernaad. Herre, og mig paa hans Maj. vegne, med Legu og Ophold ikkun igien begegned, begierede jeg min Afsted. Hvormed han mig lod neder» gaae, og sagde sig den tilkommendes Dag derom at ville handle. i

Den 19 August om Morgenen var jeg igien hos Heiseren, og iblant andet adspurgte han mig, om han var styldig at holde det, som hans Gesandt havde fal« steligen coutracteret? eller om han, eller Ml'gomme> raie, derudi havde Skvld? Hvorpaa jeg svarede, fo tilforn den forgangne Aften, og at min Herre ikke paa Migommcrales Ort» og Tale, men paa Keiserens Haand og Segl saadan Onlkostning havde qiort paa disse ncer« vcerende Skibe og Folk. Hvortil 6an svarede ogsaa, fom tilforn, at hans Gesandt havde det giort paa Reisen, og spurgte, huor saadant hans store Segl stulde vcere? oz endeligen sagde sig, Contracterne ndi ingen Maade at kunne efterkomme. Begierede, at jeg med hannem paa den Maneer stulde accordere, som han med de Holländer havde giort; nemlig at hvis Fcestninger og Stceder erobres kunde, Mlde min Herre og hannem mellem dek5. Hvortil (efterat vi nogen Discurs om de opret« tedcHollandsteContracter, fom jeg sagde, af hannem og det ganste Raad at vcere underteqnet udi en cmden Forma, end fom han sagde, havde havt, og han benegtede, samme Contracter hverken af sig eller sine Raad at vcere undertegnede, uden aleene udi den forestrcvne Maade) jeg svarede hannem, at jeg paa nogen ny milbsrlig Maade at comractere ikke var bemcegtiget, men foreholdt hannem endda paa ny de Portugisers og hans Fieuders Gemyt, saa vel som nogle de Portugisers tyranste Gierninger der paa Landet med andre Konger, og derhos raadte hannem, saadan min Herres Velgenegenhed ikke saa letferdeligen at stulle udsiaae, med mere, fom mig dog intet kunde hielpe. Thi da han svarede, at hvis han «llers kunde tiene min Herre, det vilde han altid giere; »nen Contraclerne kunde han intet indgaac. Og adspurgte mig, hvorfor jeg udseilet var, efterdi jeg ikke paa den Maneer, fom han begierte, kunde comractere'^ og sagde, jeg da lige saa gierne maattc blivct hiemme. Hvorpaa jeg svarede, mig af en oprigtig Christen Potentat at vcere fom en Gesandt Mkikket til hannem, ei andet vi< dendes, end fom til en oprigtig Herre, paa det altiu« gest, eftersom contracteret var, kunde efterkommes, og etlers hvis videre en Gesandt burde at giere, hos hannem atforfremme. Og efterdijegda noksom havde fornum« met, deCeilonste Herrer (hvilke1 jeg og offentlig sagde) ikke lcenge ved en oprigtig Mening at blive; begierede jeg, at efterdi han mig paa hans Troe og ved hans Hoved havde til sig ladet opheute, han da derfor, som en cerlig Herre, mig igien nl Flaaden stulde lade geleide; hvorfra jeg vel da inden kort Tid den anbeviste Spot stulde vide hos hannem og hans ganste Land saal^es at rccompensere, at det dennem skulde fortryde. Og der jeg ingen Ende derpaa kunde bekomme, men han oft« og ideligen adspurgie, om vi vare saa stcerke, at vi kunde Portugiserne af Landet jage, og ved hvad Middel? og jeg nogle gange derpaa havde svaret, sendog jeg mig ikke lod bemerke, at vi ikke imo> de Pormgiser vare udstikkede) sagde jeg, mig intet videre derpaa at ville eller kunne sige, men at jeg min Aftfed kunde bekomme. Efterdi han da min ende lig Mening havde hert, da begierede han, at han sine Gesandter maatte tilDanmark med mig forstikke. Hvortil jeg sva« rede, og adspurgte, hvad de der kunde bestille? efterdi Keiseren min Herres extraordinaire gode Affection og Be« kostning med saadan Indiscretion og Falsthed begegned. Dog endeligen, formedelst Keiserens vigtige Anmodning, consenterede jeg, dennem at ville overfere, med saadane Ord: At jeg vel vidste, dennem ikke synderligen vel at fiulle ankomme, efterdi ham af min Herre saa stor Ven« si«b var beviist, og det ikke igien med «ndet, end Leg«

 Underfundighed recompensered. Hvorover baade han selv og de andre hans Raad bleve langtid tavs, og ende« ligen sagde mig, at kunne nedergaae at hvile; han siden nogle af hans Foruemme vilde understikke, med mig derom at handle. Hvormed jeg gik neder, og begie« rede, at han den Sag bedre med sit Raad vilde overveie, eg forestrevnL Accord, som han belovet havde, ftm en «erlig Herre efterkomme.

Om Z Slet om Eftermiddagen kom Secretairen neder til mig og sagde, at Kongen havde bestilt Folk, fom mig til Skibene Mlde led age, og at han mig dermed vilde bave largeret. Og sagde, at Keiseren vilde firive min Herre til, som hau til mig vilde undnMke. Da spurgte jeg Secretaireu ad, om Keiseren da min Herre ingen VMqhed vilde bevise, med en Skibsladning «Uer anden Forcering? Hvortil han svared, at Keiseren sagde, sig altid at vcere tilfreds, at min Herres Skibe maatte bekomme der under Landet, hvis de kunde erlange, og at det da ikke udi Tiden var, med Peber, Caneel og andet Kryderie; og Vor samt saadane Vahre havde han ikke samlet, kunde det og ikke udi sex Maaneder samle. Men derfom han nu künde tiene min Herre med noglePundVor eller Peber, det vilde han vel giere, og ellers vcere min Herres gode Ven. Hvorfor der jeg saae, al Taknemmelighed at vcere forglemt, simulered jeg, ligesom jeg dermed vilde drage min Vei til Skibene igien. Hvorpcm de dennem ikke noget besvcerede, men vare gierne tilfreds, at de mig qvit vare, og sagde Folkene at vcere ferdige. Og der jeg saae, saadant deres rette Alvor at vcere, adspurgte jeg siden Secretairen: Om vi en Fcestning vilde lade opdygge der udi Landet, hvad Keiseren da dertil stulde ville giere? Dertil svared han, at Keiseren Mlde dertil hielpe med alt hvis han kunde ogformaaede; og bejucrede, at han hannem dct maatte tilkiendegive. Hvilket der jeg bevilgede, gik han og til hannem, og sirar igien nederkom med tvende af dem, fom stode iblant hans Raad, fom sagde, at det Keiseren vel befaldt, og at han dertil vilde hielpe med alt hvis der udi Landet vor.

Den 20 om Morgenen var jeg igien hos Keiseren, og havde nogle Puncter optegnede, fom jeg hannem forehoidt, hvilke han noget ncer bevilgede. Hvor« med jeg gik neder igien, at forferdige samme Contracter, fom jeg dog ikke sik ferdig, forend noget paa Natten.

Den 21 kunde jeg ikke komme til Ende dermed; thi Secretairen opholdt os den ganste Dag med samme Contracter, som han paa Cingles Sprog vilde transfe« rere. Den samme Dag Mked Kongen tvende af hans Forncmme neder til Mig, og paa hans vegne begierede, at jeg altingesi vilde derhen lempe, at Madonne vilde komme til hannem og vcere hans Ven. Hvortil jeg belovcd min Flid at giere.

Den 22 om Morgenen var jeg hos Kongen, og efter stor Besvcering og mcgen hans ustadige Vidtloftig« hed, gik jeg neder at corrigere Contracternc, med hvilke jeg lidet derefter stikked Hendrich Haß op til hannem, om han sig dermed vilde lade contentere. Men han kom »«der igien, og var Kongen dermed ikke lilfreds, »nen  lod begiere, jeg dennem vilde reenstrive, hvilket jeg og< saa giorde, og der de ferdige vare, lod jeg ved Secre« tairen Keiseren det ansige. Men han igien kom, og sagde, mig ikke ferend den tilkommende Dag at kunne bekomme Afsted. Hvorfor jeg stikked Hendrich H<rß op til hannem at sige, jeg vilde selv bort den Aften. Dersom hansLeilighed ikke var, at jeg kunde hannem strax komme i Tale, da vilde jeg lade hannem efterblive, som Con« tracterne kunde lade understrive og medtage. Hvorfor jeg strax blev ophent, og der Contracterne vare confere« rede , forklarede og udtydede, (som dog vared indtil 10 Slet om Aftenen) bleve de understrevne af hannem og Hans tvende Raad, med stor Latter og Snak; og begie« rede Kongen, jeg den efterfelgendes Morgen vilde tage Assked hos hannem, og prcesentered mig sin Sons Heste at ride neder paa. Han lod den ene Elephant folge os neder, fom Contracten om formeldte, han Kong. Maj. stulde lade levere, saa vores Folk red neder paa den.

Den 23 om Morgenen var jeg hos Kongen, og bekom min Afffed, ogdiscurerede noget om Madonne, Mlgommerales Hustrue (fom han nogle Derper paa min Fotbsn belovede at forcere)og Peter V. Zanten, fom han sagde sig udi ingen Maade at ville vcerc til Villie, efterdi han ikke havde givet hans Gesandt bedre Raad; item om de Portugiser, og om vi Hans Soldater til Skibexe vilde have, vi da dennem kunde bekomme. Og efterat jeg i Lossamentet var kommen, kom Secre« lairen neder til mig, og sagde, at Keiseren Mked mig nogle as Landsens Stene, jeg dennem vilde tage til Takke, og havde udi lige Maader nogle til Folkene, fom  tilsammen af saare ringe ÄEstima vare, dog betydte meget efter deres Mening. Hvorfore alle deres Officerer, hole og lave, ikke forglemte al begiere Forcering og Drik« kepenge igien, meget ustamferdeligen, som dog tilforn meget vare begavede.

Den samme Dag forreiste jeg fra Venthcmen om Eftermiddagen, og kom sex Mil om Aftenen derfra til en Dorp, heder Vargamme, hvor vi tem< melig Fcetallie bekom. Den 24 laae vi udi en Skov ved et Huus og nogle Limon«Trceer, heder Milgal, hvor Folkene med Elephanten og Bagagen efterkome.

Den 25 til Middag vare vi til Patipal, hvor jeg tog 5 Mand med mig, og gik 5 Mi! om Aftenen, og laae ved et Band om Natten ved en By, heder Talleville.

Den 26 om Morgenen kom jcg til Byen Talleville, siden derfra til Vattcvitti, hvor vi nogen sod Melk bekom, og kome om Middagen tilSiambandure,, hvor jeg strar bekom en Kanon, ("), fom er en stoc ^)Ege med Trceer paa Siden, paa det den ikke Ml om« falde; og talte tilforn med Kongen af Matecalou, fom med en ganste Mcengde Folk og Pile kom til Stranden til mig, saa jeg om Natten om 10 Slet kom til Kongen af Palligamme selv fierde; thi der 2 Mand paa Veien maatte efterblive formedelst Blodsott; hvor« af vi og nogle til Venthanen, som dedsyge vare, maatte esterlade.

Den 27 forteved jeg hos Kongen indtil 4 Slet efter vores Folk, og der de ikke kome, roede jeg med Kongen neder til Byen Motuaram, og kom der om 12 Slet, og kom samme Nat Capitainen paa Skibet Patientia op til Byen til mig, fom var der nogle Timer tilforn paa Renen ankommen.

Den 29, der vores Folt med min Bagage var kommen, foer jeg med Keiserens Folk ud til Skibet, og gik strar til Seils, og kom den Za til Flaaden.

September.

Den 7 asserdiged jeg Keiserens Modellar, fom med mig var nederkommen, med Brev til Keiseren, om hvis Fcetallie, Folk og andet til Fcestningen vilde ^iores forneden; og begaved jeg dennem med adsMigt sumat Tei. Og seilede saa selv til Kusten af Coromandel, hvor der vi nogen Tid havde ligget, asserdiged jeg Skibet Patientia til Ceilon.

December.

Den 2 var Erich Grubbe(") hos mig, og bekom sin Afsted til Ceilon, med et Brev til Keiseren, fom lwde, at Keiseren vilde sine Gesandter, med hvis han min Herre vilde tilstikke, ferdig giere, saa vi der ikke lcenge med Skibene stulde blive opholden, og at jeg sendte hannem og hans Prinzer 2 Par Pistoler med Hylster, og nogle forgyldtt Silke- Klceichens.

Erich Gmbbe laante jeg Copien af samme Brev med sig efter hans Begiering, og derhos levered han« nem et striftligt Memorial paa hvis han udrette stulde, udi den Mening: 1) At han stulde see, at Fcestningen blev suldendiget »ned det ferste. 2) At han enten selv eller ved andre lod erindre Keiseren af Ceilon om Fntallien, saafremt nogen Efterladenhed derudi befandtes. Z) At han des medgivende Brev og andet stulde til Keiseren lade opforstaffe, og derhos strive, om hvis til Fcestningen giordes fornoden. 4.) At han mig med Skibet Patientia en rigtig Rolle paa alle Soldaterne stulde tilsende. 5) At derfom der endda intet var giort ved Fcestningen, Soldaterne da stulde saa lcenge paa Chri« stian underholdes, at de kunde bekomme Huus paa Landet, efterdi Skibet Patientia stulde til os igien komme.

1621.

Martins.

Efterat vi den iZ Febr. fra Dannisborg vare afseilede og til Ceilon geraaden den 21 Marl., forscndtejeg den 24 ejusdem Brev til Keiseren udi den Mening, at jeg der erfoer intet ved Fcestningen at vcere giort, dog udaf hvis Faut, vidste jeg endnu ikke. Men derfom han endda Folk og Fcetallie inden 13 Dage kunde neder« stikke, stulde jeg mit Lofte efterkomme, og at hans Ge« sandter strax knnde nederkomme, med hvis andet han min Hcrre vilde tilsende, efterdi Skibet strax stulde hiem, og den ganste Handel derudi var peuderende.

Den 26 vare alle Madonnes Capitainer hos mi^ og sagde, at de paa den Fortrostning havde saa lang Tid vceret hos Madonne, at jeg dennem stulde en Fcestning opbygge. Hvilket om ikke steede, de da ligesaa vilde handle med hannem, som vorcs Soldater havde giert modos ('^). Hvorpaa jeg svarede, at der horte me« get til en Fcestning at opbygge, hvoromjeg selv vilde tale med hannem, men raadte, at de jo intet ottt iwod hannem stulde begynde. De sagde, dennem at ville ftr, staffe alt hvis dertil fornoden giordes, hvortil, der jeg dennem adspurgte, de «lligevel ingen Raad vidste.

Den 28 Marl, begierede Madonne, atjeg hannem en Fcestning vilde opbygge, hvorfor han vel med Tiden min Herre vilde betale. Hvorfor der jeg mig havde undstyldt, og sagde os om nogle faa Dage at ville seile, blev han saare bedrovet, saa at han begyndte at grcede.

Den 18 April, efterat vi den 8 var gangen fra Cotiaram, og den 16 vare V?r-til Palligamme ankommen, strev jeg Keiseren til udi saadan Mening; at jeg hannem den 24Mart. sidstforleden havde lilstrevet, og fordi'jeg ingen Svar derpaa havde bekommet, var jeg selv med min Herres Skib did kommen, hvor jeg udi 1o Dage vilde forteve, derfom han nogle sine Fornemme vilde ne« derstikke, om altingest at endige. Og derfom han ot nogen Riis og Arrak vilde tilsende til vores lange Reise, giorde han os en stor Tieneste.

Den 2Z afferdiged jeg en Underkiebmand ved Navn Motten Finche tilCandiam, med Brev til Keift« ren udi denMeuing; at jeg tilforn tvende Breve til haw mm havde opstikket, og ingen Svar derpaa bekommet, hvorsor jeg igien opstikked mit Brev til hannem med den Brevviser, og vilde hans Gesandter endda udi 8 Dage forvagte, med mere, fom jeg hannem derudi forte til Sinde. Endog jeg formener dette Brev ikke at vcere sremkommen, efterdi den Underkiebmand for en Stielt^ bortremte.

Majus.

Den 9 var Erich Grubbe hos mig, og asserdi« ged jeg hannem med Brev til Keiseren, fom liude udi sin Mening: At efterfom jeg hannem nogle Breve havde tilstrevet om de oprettede Contracter, og ingen Beste» den derpaa havde bekommet, da vidste jeg ikke, om ha» for vores forenede Ven, eller for vores Forraster og Uven kunde holdes. Medens efterdi jeg saadant ikke forhaabte, stikked jeg min Herres Capitain op til hannem, begierendes, han med hannem vilde nedersende Breve, Embaradores, og hvis0 han min Herr« til Forcering vilde tilsende, saaatman derafklarlig kunde forstaae, hvis han af min Herr« var begierentzes. Og jeg derefter vilde endda udi 8 Dage forteve der, om han imidlertid sorestrevne Capitain vilde igien til mig afferdige.

Derforuden befoel jeg Erich Grubbe at paaminde hannem: 1) Om de Pormgisers Forhold. 2) At dersom han denne AWenz udstog, han da ingen af nogen havde  at forvente. ^j) At derfom Keiseren vilde sig, med den Recompens at stikke min Herre, undstylde, efterdi der ingen blevhos hannen,, da at sige hannen,, at jeg enten selv, om han det begierte, eller Erich Grubbe der i Landet hos hannem vilde lade blive, indtil anden Forord« ning fra min Herre kunde hende at komme. . . "

Efter Erich Grubbe, og Svar paa dette Brev, for« tsved jeg der til Palligamme udi Z Uger og 2 Dage, nanseet der ikkun var concluderel at fortove udi 8 eller 9 Dage, og da at gange til Seils, om vi ingen Bud fr« Erich Grubbe bekom.

Den 11 strev jeg Kongen af Palligamme til,' at derfom han ikke forstaffed mig mine tvende Mand igien, fom fra Skibet bortleb den 20 April, og han underholdt, da stulde jeg brcende og sticrnde hannem og hansganste Land. Og stikked jeg hannem Brev ved Jens Bilde, ved hvem han lod mig svare, at jeg dem den efterftlgendes Dag stulde bekomme.

Den 12 kom der en Modeltar fra Kongen af Candia med tvende Breve, som linde, at det var ikke hans Skyld, at Forlen ikke var ferdig, men vores Felkes Skyld', som ikke efterkom, hvis jeg dennem havde befalet. 2) Om Skibets Ulykke og Davids Foneisning. Z) Äthan forlod sig meget paa den Assistenz endog det kostet ham stor Besvc?ring hos de Portugiser. 4) At han havde havt hans Gesandter serdige, meu havde dennem forlovet, saa det vilde tage nogenTid hen, ferend han dennem kan bekomme. Z) At derfom han iu< gen kan opbringe paa Reisen medmig, jeg da vilde selv al« tingest forferge og bestille; ogkpmmemed enstorFlaade, efterdi jeg selv vidste Fiendens Magt, saa stulde altingest vcere giort. Og6), at han havde hos Prinzen af Matecalou og Palligamme ladet Feetallie til os bestille, hvilket alligevel ikke var udi Sandhed.

Den 13 May asserdiged jeg forestrevne Modellar med Brev til Kongen afCandia, liudendes, 1) at vo< res Folk umueligt var, nogen Fcestning med 6o Mand at opbygge, som han til vores Folk havde nederstikket, foruden Fcetallie, Penge og andet, hvis dertil her«. 2) At jeg ikke videre om den Faut vilde strive, men ittun om hvis hansVelfcert angik, begierte derfor, han stulde considerere, at inqen Herrc udi den ganste Verden stulde giere det for nogen anden Herre, som min Herre havde med sin store Skade ogOmtostning giortfor hannem. Hvorfor Keiseren ikke indtil des min Herre den ringest« Cortesie havde beviist. Men dersom han paa ny igien vilde have nogen Hielp af min Herre, var det nedigt, at han da strax forsendte min Herre en stor anstelig Recompens, hvormed han baade sin tilberlige Taknemmelighed kunde tilkiendegive, saavel fom min Herre derover til videre Succurs og Undsetning bevege. Hvilket om han ikke kunde giore, var det nedigt, at han selv kom der neder inden 12 Dage, og da altingest, fom nyttigst var, suldendige. Dog at han forestrevne Recompens ikke forglemte, saaftemt han vilde vcere hiulpen og beftiet fra sine Fienders Hcender. Og 3) at jeg al« deles ingen Hielp hos den Konge af Palligamme kunde ^ - bekomme men at han giorde al Modvillighed og Trods) vm vores Folk sra os at lokke.

«. . > Den forestrevne Modellar berettede, at Jan Deitersen, som der var bortrsmt, selv siette, fom var de Franste og een Danst, var udi Velafe, og belo« vede, at han mig dennem alle stulde igien forjkaffe, hvor^ for jeg hannem stor Forcering belovede; og vidste denn« Modellar aldeles intet af Erich Grubbe at sige.

Imidlertid jeg afferdiged Modellaren, kom Kons gen afPalligammes Bud, at han var neder ved Stran« den, og lod sporge, om jeg vilde komme til hannem, eller om han stulde komme til mig? Hvorpaa jeg lod svare, at jeg ikke kunde tale med hannem, ferend jeg voreS Folk havde igien bekommet»

Den 14 May stikked Kongen af Palligamme mig vores tveude Baadsfolk igien, som vare bortloben. Hvorpaa jeg om Eftermiddagen drog tU Landet til hannem, hvor han mig Mad forstafte, men jeg forstaffed hannem Viin. Endeligen beloved os meget, og begierede Passer«Seddel til de 15 Champagner, der laue. Hvortil jeg svarede, at naar de havde lagt ud paa Reyen, og jeg vidste, hvor de hen vilde, saa kunde det stee. Og imidlertid kom der en stor Regn, saa jeg tog Afffed og gik tll Baader hvor han mig iligen med en blot Dolk efterleb, mig uaf« videndes, og begierede, at jeg dennem der paa Landet stulde give Paß« Seddel; hvorfor jeg viste paa min Degen, og,sagde, at jeg vel burde at tage imod hannem, men han kom paa saadan Maueer, Hvorovet

han bleu forfterdet, og lagde Dolken fra sig; hvor jeg da svarcde hannem, at Hans Begiering ikke der kunde efterkommes.

' - Den 19 lod jeg Adrigaren og Skriveren, hver et af Kustens malede Klceichens tilsende, paa det de oS skulde forhielpe til Oren.

Den Z1 strev jeg Kongen of Palligamme til, «t han Erich Grubbe, om han i Live var, og vores an« dre Folk vilhe vcere udi alle Maader behielpelig, og den« nem Underholding forstaffe, indtil jeg igien kom, (an« givendes mig ikkun tilSumatraM at ville seile, og siden verfra did at komme) og begaved hannem og alle hans Offnerer med nogle StykkerKlceichens og andet Ragerie, og seiled dermed udi Herrens Navn derfra, den 1 Iunii udi samme Aar

Offue Gedde. mpp.

Fortegnelst
paa alt hvis imelle
Naichen af Tanjoure

og os forefalden er, saa vel som alt hvis den Coromandelste Kiobmandstab anlanger (").

1620.

Den 4 Iunius, efterat vi den 18 Maj nnder Ceiion vare »rriverede, kom OresUNds Styrmand ved

Navn Jan Peitersen under Cotiaram i Land til os, som siden jnAprili 1621 for enSkielm under Ceilon bort-» leb, og bragte trende Breve med sig.  Forestrevne Styrmand berette, hvorledes dePor< tugiser havde afiivet tvende af Iuchtens Folk, hvis Ho« veder endda stode vcd Strandsiden paa Stagen ("). Item at alt saaledes var tilgangen, som Prinz de ^)ves Folk under Panva den 19 Maj havde os berett.

Den 4 Inlii, efterfom det Skib KwbenhavN var af det brede Raad forordnet, til Kusten af Coro« mandel at henseile, saa blev Erich Grubbe og Officererne en Memorial, paa hvis de forrette stulde, medgi» ven, udi saadan Mening: 1) At Capitaiuen Ench Grubbe stulde forssie sig med Skibet til Trangabari, og der erfare om Directenren og de andre Ischtens Folk; saa at han forestrevne Directeur udi Byen eller Skibet kunde komme i Tale, og hos hannem anholde om Riis og anden Forferstning, fom der til Flaaden kunde falde, for hvis Penge, Bly eller andet de udi Skibet indehavde. 2) At han ham erindrer, om eet eller to Skibsladninger med Peber hos Nüichen at anholde. Z) At han ved Directeuren lader erfare Nai« chens suldkommelige Mening, paa hvad Maneer han begierede med mig at accordere. 4) At han lader Di> recteuren give sig fuldkommen Svar paa alt hvis jeg haw nem tilstrevet haver. 5) At forestrevne Capitain ikke stulde begive sig fra Skibet uden heie Nsd, og ey heller de andre underhavendes Ofilcerer og Folk det tilstcede, paa det de altid Skibet kunde vkre bemcegtiget, og al Skade at forhindre. 6) At dersom nogen af de Portw gisers Skib og Gods kunde dennem forekomme, han dem da stulde indtage og medbringe, efterdi de Fiendstab not imod os havde beviist; dog ikke saa, at hau dermed fetter Skib og Folk udi Fare, og forlober Landet. Og 7) at han inden 14 Dage med Guds Hielp kunde vcere igien hos os. Directeuren strev jeg ogsaa til med den« nem udi saadan Mening: At vi havde af hans Breve ved Styrmanden Iachtens Forliis erfaret, hvorved intet kunde rsres, forend altingest med Keiseren var clareret; dog at han maatte sig vist tilforladc, at jeg paa min Her« res vegne hannem og de andre vores Folk, med den Han« del, der, efter hans Skrivelse, kunde falde, ikke stulde forlade; begierede, at han der med Naichen vilde handle, at han os et Skibfuld Peber vilde til Beste indkisbe, som hannem med en god Forcering med det allerforste stulde blive erlagt, og at Crape os, om han jo ikkeselv kunde komme, om al det Ceiloniste Lands Leilighed, saa vidi hannem bevidst var, stulde lade forstaae, saavel fom af hvis Befaling eller Commis de paa de Portugiser havde taget; og at han Naichen paa vores vegne sZulde salute, re og ansige, at der med forste Leilighed Skibe stulde henkomme, som hannem om altingest fkulde accordere.

Den 14 Sept. efterat vi den forrige Dag der un« der Kusten af Coromandel ved Byen Trangaba«, hvor vi siden den Fort Dannisborg opbygte, havde sat, og der Skibet Ktsbenhavn for os sunden, forsendte jeg een af Mine egneTienere op til Tanjoure, med et Brev til Naichen udi den Mening; at jeg var kommen efter hans Begiering til Hans Land, med hannem tilbsrlige

Eon

Contracter paa min Herres vegne at indgange og conclu« dere. Hvorom jeg ogsaa til hannem vilde opkomme, derfom han nogle af sine Fornemme igien til Flaaden vilde forstitte; hvilket jeg med allerssrste at maatte stee begierede. Directeuren strev jeg udi lige Maader til om min Ankomst, og begierede, at han stulde komme neder lil os.

Den 21 lod een af Naichens fornemme Tienere mig om Borde til Forcering stikke et Svin, nogle Butte og andet cedendes Bahre, hvorfor jeg dennem igien lod forcere noget af ringe Wstima.

Den 2Z kom min Tiene« igien fra Tanjoure, og medbragte et Brev fta Visitateuren og Directeuren, fom formeldte, at vi 4002 Dlr. til Naichen stulde for« cere, og ved andre Perfoner med hannem lade accordere. Item at uanseet det meget ilde lod sig ansee til en god Ende, saa var der dog vel Raad, derfom jeg dennem vilde folge. Udi et andet Brev adverterer han mig, at jeg Naichens Tiener vel stal entsange og begave, saa vel fom Naichen selv. Samme Dag strev Erich Grubbs mig til fta Landet, at Ragnato Naiche^") havde mig en synderlig Forcering tilstikket, fom med synderlig Process stulde overleveres. Begierede, jeg vilde komme i Land, dem at entsange. Hvorfor jeg mig und« styldte, og lod tvende Capitainer drage i Land, dem at entsange. Dog dermed efterblev indtil den 12 October, jeg selv kom til Landet, og var det 5 eller 6 Mceichins, hver vcerd der i Landet ^ Daler.

Den 26 opstikted jeg andre Breve til Directeu< ren, og derudi formeldte, at eftersom han stre» om 4220 Dlr. at bortstienke til Naichen, saa tykkes mig saadant uraadeligt at vcere, efterdi hos Flaaden ikkun io eller 12200 Dlr. siden siulde findes, og endda ingen Forsik« ring havde om vores Ladning. Med mere om Flaadens Ladning, jeg formeente 8 (^) udi Naichens Land af Valdure, ('^) (efterden Accord, Eriä^ Grubbe med Hannem havde oprettet) for medhavende Penning at stul« le kunne bekomme. Hvorsm at beraadsiaae, ftavel fom alt andet Flaadens og Participanternes Gavn og Beste, jeg begierede han med de andre Iachtcns Fol? til os vilde nederkomme.

Den 2 October afferdiged jeg Martin Finche, en Underkiobmand med min Tolk, med Brev til Naichen, hvowdi jeg hannem ferst lod forstaae Aarsagen, hvorfor min Herre sine Skibe til Indien havde forstikket, med Relation paa hvis paa Ceilon pufferet var; og begierede, at efterdi min Herre ikke, for forestr. Ceilonste Accord, Penninge til Ladning havde medgivet, han os derfor en Skibs - Ladning, 2 eller Z, vilde forsirekke, og ellers min Herres Undersaatter udi alle Maader favorisere. Hvor« om derfom han noget vilde indgaae og sikker Geleid give, vilde jeg selv forreise til hannem. Directeuren adver« tered jeg, at dersom han ikke inden 7 Dage til Flaaden kom, da nodtes jeg til at gange til Seils, eftcrdi jeg hannem saa lang Tid da havde forvagtet; begierede, han med Folkene stulde nederkomme inden forestrevne Tid, saafremt de med mig agtede at ville tale.

Forestrevne Finche, fomjegopstikked, giordesin Eed, at han selv stulde Naichen mit Brev lade overle« vere, og inden 7 Dage igien komme. Den 7 October kom Martin Finale igien, og bragte et Brev fra Direc< teuren, fom liude, at han var en halv Mil fra Tran« gabari, og ikke kunde for Sufpicion komme til os, be< gierede, at jeg vilde med saa Folk komme til hannem, og hannem om min Ankomst advertere. Derom lod jeg det brede Raad forgadre, fom refolverede, at jeg ikke. paa saadan Maneer stulde opdrage, men en Person til hannem opstikke, fom al Leiligheden af hannem kunde erfare. Hvorfor jeg den 8 stikkede det brede Raads Skriver op til hannem, og strev hannem til, at saadan Hans Absenz gav os underlig Opinion om ham, efterdi Naichen stlv strev, at han havde stikket hannem til os, at berette mig om det Lands Gelegenhed, formenendes hannem at befrygte, at han ikke noksom stulde blive rospecteret. Begierede, han stulde nederkomme, og sin Wre bedre betragte.

Den 9 kom Hans Mars igien med Brev fta Crape, 1) at han ikke kunde komme for Naichens Sufpi« cions styld. 2) Fordi han ikke turde mig betroe, efterdi han med Galgen blev undsagt, begierede, at jeg gode Raad vilde sslge og med hans Tolk opkomme. Hvorfor j<g opstikked Peder Nielsen, med mit Geleidsbrev til hannem paa min adelige Wre liudendes. Og dermed forcered jeg hans Tolk nogle Stykker Toi. 3) Begierede hqn, at jeg vilde hannem fra hans Tieneste entledige. Derfom det var anderledes tilgaaen paa Ceilon, end jeg vilde, det künde han ikke bedre; dog han seer, at alting blev optagen i den vcerste Mening, og at ql Skyl« den blev de Holländer tilregnet. 4) At det principaleste dar, at dersom jeg end^avilde felge Raad, da var der god Forhaabning om en god Udkomst; hvorom jeg kunde have at ordele, om enten med 3Ere eller Skam at hiemkomme, hvilket kunde forekommes, derfom jeg vilde troe dennem. Med mere om den Ceilonfte Cow tract og Trangabari Rettighed, fom jeg ftulde for raade, uaar Folkene for deres Gage vare forsikrede, fom var omtrent 2400 Dlr. Samme Dag lod Tolken efter Crapes Befaling, som de sagde, opstaae den Portu« gifte Kirke udi Trangabari.

Den 11 kom Peder Nielsen igien^og sagde, at Directeuren og Visitateuren da vare udi Trangabari, dog at de ikke turde til Skibene udkomme; og sagde fremdeles, at de vare undfiyede fra den By, de tilforn udi vare, der han did kom, og vare hart ved Karchall, hvor han dennem efterlsb og indhented.

Om Formiddagen drog jeg i Land at tale med dennem, hvor Crape ferst sig tilborligen excuserede, fordi ha», ikke ftr turde komme til os, og sagde det at vcere fteet, formedelst Visitateurens Angivende, som havde sagt, at jeg vel god nok var, dersom onde Raadgivere ikke vare, endog jeg intet var at betroe. (^ ?) Derncest sagde han om Iachtens Forliis og des Aarsag; nemlig, at Gesandten dennem paa Iachten et forseglet Brev havde medgivet fra Danmark, som de ikke maatte opbryde, fsrend de kome igiennem Mqvinoctialem; hvorudi de siden erfocr, at de ingen siulde attaqvere, ssrend de kome under Ceilon. 2) At min Herres Artikler vare dennem paa Skibet tilstikkct udi Sundet, fom dennem stden blcv frahent, og udi deres Sted blev dennem af Bevindhebberne en tydst Klatt overleveret og medgi« ven, fom med adstilli^e Hcender var streven, og dog ikke undertegnet, saa at dmnem ikke det ringest« videre var medgiven, hvorefter de dennem stulde rette, andet, end at overlevere Keiseren min Herres og Gesandtens Breve. Hvilket der han ogsaa havde giort, gav Keiseren hannem en Commis at lage paa de Pormgiser; og at Ojficererne med Iachten, midlertid han var paa Ceilon opdragen til Keiseren, havde taget syv Portugi« sie Champagner med Arrecca og Riis, med hvilke (dog han deraf wende Mohrer deres Champagner lod frigive) han siden til Kusten seilede, samme Arrecca og Riis at forhandle. Og imidlertid de derom til Karchall vare liggende, bleve de af nogle Pormgiste Galleier og Knub« siib angreben, og der de var under Seil, kome de med Skibet paa Grunden, saa han der udi Land drog efter Commandeurens Begiering udi Byen; hvor han blev anholden, og siden af Naichen der i Landet med de andre vores Folk, fom fra Skibet svamme til Landet, var bleven underholden. Saa den foresir. Naiche havde beviist dennem alt got, og dennem den By Trangabari forceret, med stor Belefte, at derfom vi der vilde handle, vi da der maatte bygge en Fcestning; med mere, fom han om Handelen der udi Landet og Participanternes Gemyt forevendte, efterfom han tilforn udi sit Brev til Ceilon havde formeldet.

Den 12 var Visitateuren med Directeuren til Ords; og den forestkr. Directeur sagde hannem , hvis han ham om mig og os andre Danste havde sagt, kunde han det ikke stort fornegte, wen vilde Ordene til anden Udtydning detorquere.

Den iZ roede jeg igien til Skibet, og befol Di« recteuren , at ko»nme om anden Dagen til mig, hvilket han ogsaa giorde, og berette mig vidtleftigen om den ganste Handel.

Den 16 stikked Directeuren mig 12 Dlr., som var syu Dages Told af Byen Trangabari; og var det min Herres ferste Rente af de Indiste Lande. Samme Tid strev han mig til, om hvis Forceringer til Tanjoure vilde giores fornoden at udgive.

Den 20 strev han mig til igien, at det ikke var raadeligt, Pengene (1000 Dlr., fom stulde til For« ceringer og Fortcering) til Landet at stikke, fer Bren« dingen havde lagt sig, og ellers om Bogholderens Negn« stab for loo Dlr. og hvis Penge hos Flaaden besindes.

Den 21 bekom jeg et Brev fra Naichen , hvorudi han begierede, at jeg vilde opkomme, og at han derom stikked Hefte nedeNil mig, efterdi han meget forlcengtes at tale med mig. Crape strev mig samme Dag til, med Udtndning paa forestr. Brev, og begierede, at jeg de Kaaber«Stekker med Cattamarans vilde til Landet sende, med hvis jeg paa Reisen vilde medhave.

Den 24 Oct. strev Crape mig til, at det var tienligt, en Underkiobmand at medtage til Tanjoure. 2) At han intet havde kiebt til at sfienke bort der oppe. Og 3) begierede , at jeg mit forgyldte Harnist, store Seierverk, og ellers hvis synderligt jeg havde, vilde med mig optage til Tanjoure, om jeg det kunde miste.

Den 27 begcw jeg mig paa Reisen til Tanjoure.

Den 29 til Middag kome vi udi en stor By, kaldes Pcrtte, hvor Indbyggerne os udi deres Pagode lode ste tvende Kammer med Peber, og viste os vel 12 eller 16 saadane Kammer derinde, som med stcerke Laafe vc>re forvarede , hvilke vi ikke kunde komme udi. Thi Eiermanden var ikke tilstede, dog de alle vare sulde. Og sagde de fremdeles, at de os udi fire Maaneder 2020 Barreö Peber kunde til Stranden forstasse, fra den Plads, det voxte, fom er udi en anden Naiches Land, Z0 Mil derfra ind udi Landet til, paa den Nordre Eide af det heie Gebierg, hvorfra Portugiserne al deres Peber bekomme til CochlN. (")

Den Z0, der jeg udi Forstaden til Tanjoure kom, begegned Type« Naichen (^^) mig, fom er een af Naichens fornemste Officerer, inden for Porten, og lod sig bcere udi en Pallenkin, med 8 af Naichens Ele« phanter, fom hannem efterfulgte, hvor han stod af, og bad mig paa Naichens vegne vcere velkommen , og begierede, at jeg paa den stsrste Elephant vilde opsidde, hvil« ken var meget stor, og ferst med et fint Klcede paa Ryggen og over Livet bedetket, hvorpaa siden laae et redt

Floiels

Fleiels Hiende, med Guld«Snorer bebrcemmet. Men jeg undstyldte mig, for den Skade, jeg havde udi mit Been, fom jeg paa Veien havde bekommet, og lod mig, som tilforn, udi Directeurens PallenklN indbcere. Og fulgte de»» forestr. Typc«Naiche mig udi Lossementet, ogadspurgte, naar jeg med Naichen vilde tale? Det var nedigt, at jeg en Dag tilforn talte med den overste Bramene, (") fom er deres sverste Prcest. Hvortil jeg svarede, jeg intet med hanncm havde at tale, men jo fer jeg kunde komme Naichen i Tale, jo kierere det mig stulde vcere.

November.

Den 1 Nov. spurgte Type«Naichen mig ad, om jeg om Middagen vilde tale med Naichen. Og der jeg svarede, ja, sagde han, at efterdi Stekkerne ikke vare kommen, jeg da efter LandsensViis stulde forcere Nai6)en med Sukker og Silketei, fom vi der kunde kiobe. Hvor« paa jeg svarede, mig paa Naichens Skrivelse at vcere did kommen, og ikke for nogen Forceringer at udgive, fom jeg dog med Tilborlighed afiagde med vores Lands Brug, og dermed hannem contenterede. Om 2Slet kom Tolken til mig, og sagde, at jeg da kunde komme i Tale med Naichen, om jeg den Aften eller om Morge« nen vilde tale med hannem. Hvortil jeg svarede, naar han vilde.

Den 2 blev jeg om Middagen opfordret, hvor jeK ferst proponered om min Udstikkelse, derncest hvorledes jeg did til Landet efter hans Skrivelse og Begiering var kommen, og siden formedelst hans andet Brev did opreist, med hannem udi al Billighed paa min Herres vegne at beramme, hvis baade min Herre og hannem, samt begge deres Undersaatter til Nytte og Gavn kunde geraade. Hvorpaa, om han saa syntcs, vildejegnog« le Puncter striftligen forfatte, og hannem siden tilstille.

Han begegned mig med megetgode og venlige Ord, og beloved messet got. Men jeg maatte stande noget udi en gammel Sal, ftrend jeg indkom udi Palladsen til hannem, hvor, han laae paa en Stie, med en Fleiels Hwnde og Pude under sig, og havde den everste Prcest siddendes ved sine Been, med en Bistops Hat paa, stukket med Perler. Og maatte jeg hannem ikke paa 8 eller 1v Skridt ncer komme, men stod paa det everste Triu af en Trappe, hvor han mig siden bat» nedersidde.

Den Z om Aftenen var jeg hos Naichen med Contra1terne, hvilke han vel accepterte, og belovede dennem med det forste at revidere. Han discurrered me« get om vores Lande, og spurgte, om vores Lande vare vidt paa hin Side Portugal liggendes? Om min Herres, de Engelstes, Hollcenders og Portugisers Lande? Hvem af de Herrer den fornemste var?

Samme Dag besvcered Directenren sig meget, <« udi Contracterne ikke stod Companiet bencevnet, og der« for ikke vidste, hvem han tiente. Det kunde en anden Tid udtydes, paa hvem man vilde. Hvortil jeg svarede, derudi at kunne indsettes, hvad han begierede, paa det han vist stulde forstaae, mig ikke saadant at tcenke, meget mindre saadant at vcere mig befalet. Og sorandreddennem udi samme Puucter med det Ord Companie, hvilket han siden sagde ikke at giores fornoden. Fremdeles sagde han, at Naichen havde givet hannem og Folkene, denBy Trangabari forderes fortiemeMaa« neds«Penge med Iachten; ogatjeg dennem ferst maatte forsikre forforestr.deresMaaneds«Penge, fsrend jeg det udi Comracten kunde indftre. Ieg afiagde det dernicd, at Naichen, ( fom saa var) stulde sig det vel selv erin« dre, eller dennem euandenDorp i den Plads forcere, efterdi Companiet ikke med Billighed kunde begiere, hvis dennem med Rette tiltom.

Den 4 var jeg efter Crapes Begiering hos den overste Prcest, hvor jeg ikke maatte komme i deres Huus, (thi de vare Geistlige) men han medte mig udi Deren. Derncest var jeg hos NaichensceldsteSen, som mig lod bede, at jeg hannem ofte vilde befege, anseendes han efter sin Fader stulde vcere Naiche. Samme Äften var jeg hos Naichen, hvor han de overleverede 8 forste Punc« ter lod oplcese, og sagde ys, de andre den efterfelgendes Dag at ville here, og derhos striftligen overlevere, hvis han af »nig paa min Herres vegne vilde begiere. Ieg lod hannem og see min Herres heft og halve Selvkro« ner,(^) fom hannem saare vel besaldt, og sagde, derpan stor Arbeide at vcere, og adspurgte, om det var got Selv, og hvor meget det veiede? Hvortil jeg sagde, at han dennem künde lade forfege og veie; hvortil han nogle beholdt. .

Den 5 var jeg hos Naichen og begierede, at hau Contra cterne vilde lade lcese. Men han sagde, sig sam« me Asien altsammen at ville endige; angivendes, sig noget synderligt da med mig havde at accordere. Men om Aftenen lod han sig undstylde, med Kongen af Ve« Iure eller Madre, og Viroppe« ("^) Naichens Gesandter, som han lod sige ttl sig at vcere, kommen (som var ikkun en Undstyldning, thi der var ingen kommen) og at jeg den efterfslgendes Dag stulde bekomme Afsted.

Denne Dag lod Directeuren ved sin Tolk, mig uaftidendes, sige til Naichen, at efterdi han hannem og Folket den By Trangabari havde forceret, han derfor skulde lade mig forsikre dennem for deres Maaneds« Penge. Hvortil Naichen lod ham svare, at naar al« tingest var klart, da stulde han vel contentere mig. Hvorfor jeg siden sagde til foreffr. Directeur, at han in« genlunde maatte tale om nogen Partitulariteter udi min Ncervcerelse, ferend de General « Sager vare forrettede, saafremt fon« han videre med mig for Naichen stuldi opkomme.

Den 6 lod Naichen sig om Middagen med Svag« hed undstylde, og om Natten, at han mig ikte sin Herlighed da kunde lade see, dog jeg den efterfolgende5 Dag stulde forekomme.

. Den 7 Nov. levered Crape mig et Brev, hvor^ udi han tilkiendegav, han havde sig foresat at imodstaae, hvis jeg udi Contracterne begierede em Trangabari By, stm dennem samtlig Iachtens Folk var given 8 Maaneder , ferend jeg did kom. Begierede dersor, jeg dennem med allerferste vilde, med det brede Rands Bevilgning, forsikre for deres Maanedspenge.

Samme Dag lod Naichen mig bede, at jeg Hans mellemste Sen vilde besoge, som havde klaget, at jeg cndda ikke hos hannem havde vceret. Hvorfor jeg gik til hannem om Eftermiddagen.

Om Aftenen var jeg hos Naichen, sam sagde, at min Herres Selvkrouer vare ikke bedre udi Selv end 14 Fanous og ^. (der gaaer gemenlig 10 Fanous paa et Stykke von Acht.) 2) Sagde han, at vi med de Pormgiser maatte vcere Venner. Men jeg svarede og begierede, at min Hrrres Kroner for 13 Fanous maatte uvi hans Land vcere gangbar, og at han selv vilde hielpe at maintenere den Uret, de Pormgiser havde giort os under Hans Lande og Stremme, hvilket altsammen han betovede og tilsagde, og belovede mig den eftersolgendes Dag min Afsted.

Den 8 lod Naichen sig undskylde, og den 9 lod han mig en Hest med fire Elephanter tilsende, hvormed hnn mig Byen og des Leilighed at beste lod omfere.

Samme Dag overlevered Crape mig nogle striftlige Punctcr, angaaende 1) Penge ved Contoret at lade biive. 2) Hannem at overMke til Keiseren af Ceilon, at anlange, om han endda de gamle Contracter vilde ratisicere. Z) At jeg vilde lade mig noget moderere udi de Puntter med Naichen (menendes med Byen, fom dennem var given) hvorom aldrig et Ord var rort as Naichen eller nogen af Haus. 4) Om dm indenlandste Handel med det forste at lade komme i Svang. 5) Om Regnstab fra enhver at fordre. 6) Om enhver udi sin Officio at stille og paa ny at lade svcerge. 7) At jeg Companiets Victualier og Skibs« Redstab vilde lade beste. Og 8) at jeg ordinere vilde, at der paa Landet tilberlig blev spiset.

Den 10 Nov. var jeg hos Naichen. Dog der intet blev udrettet, efterdi det var deres?er12 lex«, paa hvilten de mener ingen deres Gierninger, fom da steer, tan lykkes; og der jeg hannem efter Directeurens Begiering den Dag, saavel fom hver Dag, med Force« ring begavede, lod han sige, at han billig burde at be« gave os, og adspurgte, hvis nyt han min Herre kund« tilstikke? SammeDag lod Naichen mig sin Have beste, fom han havde uden for Byen, fom var ikkun den vilde Skov udi, og siden lod han mig bede, at jeg den efter« folgendes Dag vilde folge hannem, han vilde uddrage, nogle sine Venner at bessge.

Den 11 lod Naichen mig 4 Hesie tilstikke, og lod begiere, at jeg vilde ovkomme , og der jeg opkom, blev jeg henviist til denPlads, fom hans fornemsteHerr C) sad; (fom var uden Hoved) og der Naichen indkom, giorde han sin Von til et Dievels«Billede,vaa Veggen var asmalt. Dog alle Folkene maatte tilforn bort, og mig forte de jevnsides ved Trappen, paa hvilken han paa det overste Trin sad paa sine Knn, der han bad, og lagde sit Hoved nogle gange ncder paa Gulvet med stor An

3 3 dagt for det Billede. Og der han det havde giort, ginge de tvende Bramenes til, og hengde ham to Kie« der paa Halsen, giort af Urter, hvilke hau igim for« cered nogle Klceichens, som vare tilsammen vunden. Hvormed han opstod og gik igien neder og salutered mig efter deres Maneer, som tilforn, der han opgik. Og dermed lod mig ved Type «Naichen til Hestenfere, og denned rede ud til Forstaden; og hvor han afsiod og ind« gik, der blev jeg med Hesien henfert til Deren, fom han stulde indgaae, og salutered mig altid, saa jeg maatte holde der, indtil han igien kom; (^thi ingen Christen maatte komme i deres Huus) og var han udi fire Huse, dog lidet udi hvert, og lod sig ferst bcere udi en Pallen« fin, sideu reed han paa en Hest, og dernwst paa en Elephant. Og der vi tilbage rede, lod han alle Folkene tilside gaae, saa jeg maatte ride ved Pallenkinen hos hannem. Og der vi indkom og stod af Hestene, lod han dennem stille staae med sin Pallenkin, og lod mig sige, at jeg da kunde hvile, og den efterfelgendes Dag stulde bekomme Assted.

Samme Asten lod han mig ved Type « Naichen bede, at jeg ikke stulde vcere bedrevet for de onde Tiden« der, der var kommen, fom var, at Peder Nielstn med tvende andre var druknet udi Brendingen, efterdi det var Guds Gierning. Forestr. Type « Naiche sagde, at Naichen lod mig sige, at han os Zoo Barres Peber vilde forstrekke, hvorfor vi en halv Snees Stekker hos Contoret kunde lade blive, indtil Betalingen kom. Hvorfor jeg hanncm lod betakke, og derhos tilkiendegive, at paa det han des sikrer stulde vcere, vilde jeg enten selv,

eller andre min Herres fornemme Tienere, der lade blive, indtil Betalingen steet var. Hvilket han Naichen at ansige opgik, og siden stikked Naichen enBramene neder til mig, og lod mig sige, at han det forestrevne havde forstandet, hvormed han var vel tilfreds. Og lod mig derhos bede, at jeg den efterfslgendes Dag vilde op« komme, atanstue, hvorledes hans Elephanter stulde fegte.

Den 12 Nov. kom jeg efter Naichens Begiering op, hvor Type«Naichen forte mig igiennem Naichens Have, som var med god Orden podet og gravet, og op paa et Huus, hvor Naichen op til os kom, saa vi dennem der saae fegte med 2 Boffeler. Og der vi om eet Slet ginge neder, blev Naichen hos mig standendes, og lod sige, at vi den eftersslgendes Dag vilde endige vores Handel. Den 1Z uudstyldte han sig, fordi hans Fod« sels«Aar begyndtes den Dag.

Den 14 var jeg hos Naichen, dog der blev intet udrettet, men belovede, som tilforn, den cfterfolgendes Dag. Hvorfor jeg lod hannem sige, at det giorde mig meget ont, at jeg noget af hannem stulde begiere; men hvad Aarsagen dertil var, vilde jeg hannem vel forklare, endog jeg hannem det tilforn havde tilstrevet; begierede, at han mig ikke lcenger vilde opholde. Hvorpaa han svarede, nt Han mig udi altingest, som jeg forusden havde, vilde sorhielpe. Om Aftenen stikked han mig Bud med Type« Naichen , at jeg om anden Dagen stulde hans Huus beste, og dermed bekomme endeligen Besteden.

Den 14 Nov. begierede Directeuren, at jeg han« nem og Folkene for deres fortiente Maanedspenge vilde forsikre for Trangabari Rettighed. Og der jeg svarede, mig ikke saadan Forsikring at kunne give dennem, sagde han, at han havde Companieten Eedsvoren, hvilken han ikke var pligtig at holde, esterdi de havde giort han« ncm en Eed igien, som de havde brudt. Hvorfor jeg svarede, om han derom havde nogen Breve? hvortil han svarede, ja, endog de vare med Iachten bleven, og «t han vilde vel, at han var undstagen. Hvortil jeg sag« de, at han sin Eed kunde holde, som hannem tykkes; jeg havde ingen Befaling paa at largere hannem eller nogen, forhaabendeo dog, uden hannem, ncest Guds Hielp at ville komme tilrette. Hvorfor han paa det sidsie sagde, at han intet andet begierede, end at jeg hannem den Forsikring vilde give paa min Herres Naadigste Velbehag, hvorpaa han mig et siileret Brev derom over, leverede. Men jeg ercufered mig fom tilforn, og for« visie hannem paa min Herres Naadigste Affection til alle dennem, fom den Handel fortbragte.

Den 15 fik jeg Bud, at Naichen lod Brevene forferdige, og om Aftenen lod han sige, sig ilde at vcere tilpas. Hvorfor jeg opstikked Tolken, at sige Naichen, at jeg ikke troede, at Naichen os udi sit Land vilde have, efterdi han mig dagligen opholdt, og lod hannem bede, at han os sin oprigtige Mening vilde sige, paa det vi ikke lcenger, os til stsrre Skade, stulde opholdes. Hvorpaa han lod mig svare, at jeg intet andet stulde erfare, end at hans Mening jo oprigtig var imod os.

Den1s var jeg om Middagen hos Naichen, og lod han mig da alt sit Guldverk og Klenodier see, som han og hans 365 Koner beugte. Hvilket var stort nok, dog ont Guld; og store Stene, dog sulde af Pletter og ustaaren. Og var deriblant store Perlekieder og store Smykker med ubesnedne Diamanter, Smaragder, Katteeien, Saphir, Hyacinter og Rubiner, hvilkealle« sammen jeg laudered meget, endog det var ikke efter sin Sts« relse Lov vcerd. Hvoraf han storligen glcedte sig og sagde, at han den Aften vilde giere mig al Wre og give mig min Afsted. Dog begiercde, at jeg den tilkommendes Dag vilde overblive, efterdi det var en ulykkelig Dag.

Om Astenen, der jeg lcenge havde forvagtet Nai« chensBud, opMked jeg Directeuren, som igien om 11 Slet nederkom med saadan Besteden, at Naichen stik« ked tvende Perfoner ud til haunem, og lod sig undstylde, med meget han havde havt at bestille, og lod os sige, at vi tvende Contracter stulde forferdige paa Portugist, eens liudende, hvorafhan den ene vilde beholde, og jeg den anden; og at altingest den efterfolgendes Dag om Aste« nen stulde blive fuldendiget, saa at jeg den anden ester« selgendes Dag kunde forreise. Item at Naichen alle Puncterue vilde samtykke, uudertagendes den 11, om de Portugiser, hvorom han og selv vilde mundlig tale med mig. .

Den 17 Nov. var jeg om Aftenen hos Naichen, og sagde han, sig ikke den Punct om de Portugiser at kunne lillade, efterdi de lcenge havde vceret udi hans Land, eg han aarligen havde mere end eet huudrede msend Da«

ler af dennem; forhaabendes ikke, at vi hans Stade ved vores Prosit Mlde begiere. Endog han havde hsrt, at vi ikke vilde blive i hans Land at handle, hvilket os dog maatte vcere fri. Derfom vi vilde der blive, vilde han os forhielpe med alt hvis han kunde, og bevise os al Wre. Og derfom vi vilde drage bort, vilde han hielpe os til Peber, og udi lige Maader giere os al )Ere. Og der jeg ham derpaa havde svaret, adspurgte jeg> om der vare stere Puncter, fom hannem udi Contracten ikke befaldt, og om jeg dennem maatte lade reenstrive? hvilket han bevilgede, og sagde, mig udi tilkommendes Mid« dag at stulle bekomme Afsted. Han adspurgte mig sam« me Tid, om jeg selv did til Landet igien kom? og hvem jeg efter mig vilde lade blive i Landet? og hvad hau min Herre kunde tilstikke, fom hannem befalde kunde? Hvor« paa der jeg hannem havde svaret, adspurgte han, om Rubiner og Katteeier ikke var udi meget stor Estime hos os?

Den 18 Nov. besvcerede Directeuren sig meget over den Punct udi Contracten, at min Herre maatte giere og lade udi Trangabari, alt hvis han vilde, og en« deligen begierede, at jeg den Mlde udelade. Hvilket jeg ikke vilde, efterdi Naichen sig derpaa ikke havde besvceret.

Samme Middag var jeg hos Naichen, hvor han mig strar adspurgte, hvor mange Folk jeg der i Landet vilde esterlade? Hvortil der jeg svarede, at jeg det endda ikke egentligen kunde vide, men formente 20 eller Zo Mand. Da sagde han, at esterdi vi ikke meer Folk

efterlode, hvorledes Byen da stulde blive stsrre? efterdi han saae gierne, at den stulde blive storre end Nega« patani, og at hau havde meent, at der stnlde handles altid udi Landet med 8 eller 1o Skibe. Hvorfor jeg sva« rede, at det var vores ferste Reise, derfor kunde vi ikke fiere Folk efterlade, endog der Z Skibe stulde forblive i Landet at handle, og endeligen begierede, at han Con« tracten vilde undertegne', hvortil han svarede, ja. Dog han om Aftenen med mig vilde tale om Afsied, efterdi han nogle Puncter havde, som han mig Mistligen vilde overlevere. Dermed lod han mig med sin Statholder og TypecNaichen omfsre, sin Sal og Pallads at beste, fom var efter deres Maneer bygt meget kosteligt, og alle« vegne med Maler- Guld stafferet. Han havde derudi et siort Bord og en Stoel overdragen med tyk Pladeguld, og derforuden kostelige Senge af fort Trce, indlagt Vcrk, ogStolperne og Benene as Elephant«Tomder, fom var meget fint Arbeide, undertagendes hvis Malerverk der var.

Samme Asten kom jeg op igien, og cfterat jcg havde siddet udi en Sal uden hans Pallads, blev jeg fremfordret, hvor mig uden Deren wedle fire af hans Fornemste, fom tilkiendegave, at Naichen vilde udi ingen Maader forunde os Byen Trangabari udi andre Maa< der, end fom han de Portugiftr havde forundt Nega« patam. Dog at vi der et stcerkt Steenhus maatte op« bygge, og at hvis Skibe af vores kunde under hans Land hende at strande og blive, dennem vilde han os efter sin Villie igiengive. Dog ligesom med de Portu« giser, at det hannem stulde tilhore. Dertil lod jeg han«

nem svare, at jeg paa saadan Maneer at accordere ikke var bemcegtiget. Men hvad derpaa og des Rente og Rettighed belangede, der stod jeg hart paa, efterdi han nltid saadant havde belovet, refererendes mig paa Crape, fom hos stod, (som da sagde mig det et lsgnagtigt Folk at vcere, og dem at vcere af de Pormgiser forferte). Hvorover de nogle gange vare iude, og endeligen med saadan Besteden udkom, at Naichen ikke vilde afstaae Renten og Rettigheden af Byen, dog han os udi den Plads en anden Dorpes Rettighed vilde forcere. Hvorfor jeg endeligen begieredeat tale med haM selv, og der jeg strar indkom, lod jeg hannem sige, at efterdi der ikke sattedes mere end den ene Punct, fom han tilforn havde bevil« get, da paa det altingest kunde fange en god Ende, var jeg tilfreds, hvorledes han selv vilde; endog jeg visse« ligen forttoede, at han hvis tilforn belovet var, skulde efterkomme, og efterdi jeg forstod hannem det ikke at ville afstaae, udi det allerringeste mm Hene den forejkr. By med des Rente og Rettighed lade beholde, indtil andre Skibe fra Danmark kome. Hvortil han efter lang Discours derom sagde, ar derfom vi den eet Aar havde, og vi den siden stulde miste, da stnlde vi dero« ver forternes, og prcesentcred os den udi eet Aar, dog endeligen consentered den udi 2 Aar, med Renten af et audet Dorp. Hvorpaa jeg svarede, at jeg ingen anden var begierendes, end den samme, fom han tilforn belovet havde. Han begicrede fremdeles, at vi med vores Skibe ikke stulde fere noqet fremmed Gods til hans Land for Fragt, saa han under det Skin stulde miste sin Told. Hvilket jeg sagde ikke at stulle stee. Og begierede jeg, «t om jeg hannem n«d de g Stekker ikke kunde, indtil

videre Betaling contentere for de Zoo Barres Peber, han dcrpaa havde tilsagt at ville os forstrekke, om han da med miu Hcmnd og Segl vilde vcere tllfreds? Hvil« ket der han godvilligen samtykte, adspurgte jeg, om han da Eontracterne paa Portugist vilde uudertegne? Hvortil han svarede; ja, dog sagde, at jeg hannem en anden lige med den liudendes stulde igiengive, som med min Haand undcrtegnet var, og dermed gav han mig minAMed, og forcered mig Z eller 4 buntede Klceichens. Hvorfor jeg hannem lod betakke, og begierede, at Com tracterne »naatte den efterfelgendes Middag blive under« tegnct, saa vilde jeg silv opkomme, dem at annnmme; hvilket han belovcde og sagde, at eftersom han tilforn havde sagt, at han min Herre vilde tilstikke noget nyt, af hvis han havde, det vilde han om 10 Dage neder« stikke til mig, og begierede, at een afhans Tienere maatte vcere Adrigar udi Byen Trangabari; hvortil Crape lod svare, mig uafvidendes, at han den Bestilling en an« den Perfon havde tilsagt. Hvorover Nciichen lod den samme Perfon, fom var hans Statholders Skriver, taste udi Fcengsel, saa han ikke siden den Tid kom til os.

Udaf denne Naichens endelige Refolution om Byen Trangabari, som han os ikke vilde forunde, kunde jeg nokfom erfare, Crapes Angivende derom falst at have vceret; saa at han ikkun Naichen med store Forcermger haver bragt til at sige, at han Crape og de andre Iachtens Folk forestrevne Recompense havde givet, for deres fortabte Maanedspenge, paa det han derfor Forsik« ring af »nig havde kündet bekomme.

/.B.ztesSt. G Dm

Den 19 lod jeg Contracterne paa ny udstrive, og tegned min Haand under den eene, hos mit underh,engende Segl, og gik dermed op til Hove, hvor jeg udi en gammel Sal blev henfert, indtil dm everste Prcest fr» Naichen udkom, hvor jeg siden med ham blev udfordret, og der begyndte paa ny Contracterne at udtyde. Og es» lerdi det stulde vare lcenge, ssrrnd Skriveren det alt« sammen havde giort, gik jeg efter deres Begiering neder, og lod Directeuren efter hans Begiering hos dcnnem blive med Tolken. Men han kom lidet derefter neder og sagde, at Contracterne om Aftenen vist stnlde blive uw dertegnet, og at Skriverne ikkun havde hort Meningen Veraf, thi de vare bleven kied, at antegne det alt. Derefter opstikked jeg Crape igien med Contracterne, at de kunde blive undertegnede. Men han om 12 Slet kom igien og sagde, at Naichen den 7 og 14Punct ikke vilde indgaae, fom han tilforn havde belovet.

Samme Nat, siden Crape var nederkommen, eg jeg fornam, Naichen saa mange nye Besvceringer forebragte, sagde jeg, at mig tyktes, at det Folk os ikkun med Bedragerie opholdt. Hvorfor jeg vilde drage til Flaaden, og lade hannem der blive at handle med dennem. Hvorpaa han ftarede, at det hannem in» tet vedkom, thi han havde ikke svoret Companiet. Hvorfor jeg hannem paamindte om hans Ord, fom han den 14 havde imod mig, (sagt) og det med Stocherie assiog.

Den 20 Nov. Dkked jeg Crape op igien til Hove, som nederkom med saadam Svar; « naar jeg den 7, 1Z og 15 Punct udi Contracterne havde sorandret, saa stulde de om Aftenen blive undertegnet. Han berettede fremdelcü, at han og den Portugiste Prcest var inde for Skriveren, og at han derudi al Forhindring giorde.

Conlracterne lod jeg udi de tre Puncter sirax for« andre, og efterdi de bver Dag optcenkte nye Molesta« tioncr, befrygtendes mig endda for fiere, drog jeg om I Slet af Byen, og laae 2^ Mil derfra om Natten, og havde saaledes med foreffrcvne Directeur forafstedet, at dersom Naichen derester nogen Bcsvcering forebragte, da stulde han sig »ned min Absents undstylde. Og der« fom han dennem jo ikke kunde bekomme, stulde han mig iligen om Natten derom advertere. Saa jeg den 21 kom til Trangabari igien, Gut» vcere lovet med temmelig Sundhed, dog alt vort Folk havde vceret syg afBlod« fott deroppe, hvoraf vi og een Mand havde mist. Dog jeg der maatte ligge udi Byen indtil den 27. Og kunde itke udkomme til Skibet, for den store Brending, der gik, hvoraf vi ncer nogle gange var omsiagen, der vi det forssgte.

Den 21 bekom jeg Crapes Brev, at Contraeterne vare understreven. Den 24 kom Crape selv om Mor« genen, og berettede, at Naichen hannem endda et Brev paa Trangabari Rente havde givet, uanseet han ikke havde bedet hannem derom. Og annammed jeg Eon« tracten af hannem, med een paa Malabarst, (om hvilken intet tilforu var talt, efterdi jeg den ikke forstod eller be« gierede) fom efter Crapes Sigelse stal linde eens med den Portugiste. Crape sagde, ferend han mig dennem leverede, at han vilde ferst tage en Copiam af samme Contracter, saa stulde jeg dennem bekomme. Men jeg svared, at naar han mig ferst sin Eed paa mm Herres, »egne havde giort, saa kunde han derom tale med mig^ saa kunde han kanstee dennem vel bekomme, og dermed lod han sig contentere.

Den 25 Nov. kom Naichens Bombarderer til Trangabari, at besee de Stekker, fom vi der udi Landet stulde lade blive udi Attestation, indtil Betalingm var steet for de Z00 Barres Peber, Naichen havde lo« vet at forstrekke os med derpaa.

Den Zo skrev Crape mig tvende Breve til, an«, gasende 1) at en Capitain maatte raade over sine Sol« dater, og en Kiebmand over Handelen. 2) At Iach« tens Styrmand maatte med Elcphanten hiemfare» Z) Om Regnstab, af hvis paa Landet var kommen. 4) At dersom jeg hannem til alting vilde bruge, Visltateu« ren da maatte blive sin Commando entlediget, eller om jeg Rosenkranz vilde bruge, jeg ham da> vilde lade vide, hvorfor han der stulde forblive? og Z) hvad Hoved Com« panie«Skibene der udi Landet stulde have?

December.

Den 1 skrev Crape mig til anlangende, 1) at Pen« gekisterne vare vel til Lanvet ankomne. 2) At han ikke nogen Kiebmand til Ceilon kunde forstikke, undertagen des jeg hannem striftlige Acta vilde give, at Erich Grubbe udi ingen Maader skulde besatte sig med Kieb» mcendene eller deres Gods og Handel, eller og derove» ommandere. Z) At Bogholderens Qvinde begiercde «t maatte seile med Patientia til Ceilon, og hendes Mand der lade blive. Og 4) at een af Adelüburschen maatte blive Boschotter paa Dannisborg, hvorom jeg og Erich Grubbe strar tilstrev.

Den 2 ffrev Crape mig til, at han sendte mig sit Brev uforseqlet, fom han Kiebmanden paa Ceilon om Handelen hcwde lilstrevet.

Den ^ strev Crape mig til', at den Hollandste Jacht, fom begierede at vide, om de til os maatte komme, havde ikkun 7 hvide Personer med nogle Sorte, og at de vare udscilet af Holland, endog de ikke vare udi Companiet. 2) Om Bombarderern, fom Tiden blev lang. Z) Om Swkker fra Kiobenhavn og Gods at stikke udi Land, hvortil han udstikker Chalinger. Og 4) at Rosenkranz (Visitateur) maatte overlevertz hannem Bevindhebbernes Instruction, saavel fom rig-tig Fortegnelse, paa hvis udi Skibet KwbenhavN var »ndkommen.

Den 1Z asserdiged jeg Naichens Bombarderer, fom jeg vel havde begavet, med Forcering og Brev til Naichen, anlangendes, at jeg med stor Besvcering 12 afFlaadens sterste Stekker havde til Landet ladet fere, udi den Forhaabning, at han efter sin Belefte os 600 Barres Peber derpaa vilde laane. Og dersom han ikke endda dermed vilde vcere contenteret, indtil Betaling kom/ da stulde jeg hannem videre forsikre; ei tvivlendes, at hvis jeg hannem udi saa Maader belovede, jo oprigtige« as min Herre med stor Naade stnlde blive erkiendt.

Den 14 giorde Crape >nig paa Kongl. Maj. vegne sin Eed, fom hau og striftligen overgav, hvorudi han sorpligtede, baade Visitateurstabet og Directeurstabet at stulle forestaae, og derudinden stg lroligen, cerligen og vel forholde.

Samme Dag adspurgte Crape mig, om vi ikke ferst vilde lade det Skib KiobenhavN? efterdi min Herres Skib ikke paa anden Manecr var fragtet, end dersom ingen afKiebmcmds«Skibc stulde hiemgaae;) hvil« ket han havde afErich Grubbes forrige Indstydelsc) hvor« for jeg lod hannem Contracten derem forelcese, og sagde, at vi vel derom vilde accordere, naar Peberen kom der neder. Hvis hannem og de andre syntes, min Herre og Companiet at vcere gavnligst, dermed vilde jeg i alle Maader vcere tllfteds.

Den 15 drog Crape til en By, heder Pcrtte, at opkiebe, hvis Peber der var at bekomme.

Den 17 bekom jeg et Brev fr« Naichen, liuden« des, at han havde erfaret, at vi Stokkerne og vores Kiebmandstab havde ladet til Landet fere; hvorfor han belover at hielpe os udi alt hvis vi havde fornoden. Den 19 bekom jeg Brev fra Crape, at de om Peberet den ef« terfelgendes Dag stulde handle, og at der i Byen var Besteden fra Naichen om de 6c?o Barres Peber; hülltet efterdi hannem 1kke endda var lilkiendegivet, stulde

han Miss den efterfolgendes Dag derom advertere. Iez skrev hannem strax til, og udi Brevet advertered ham, at der sandtes udi alt, Bly 28717 Skaalpund, og Tin 2914 Skaalpund.

Den 24Decemb. kom Crape neder igien, og med bragte Companiets Penge tilbage, og sagde, at Ind« vaanerne da vilde have 26 Dlr. for hver af deres Bar Pcber, som er ikkun Z60 Pund("), og at Naichen vilde kiebe os Stottern« af, dog ikkemere derpaa laane, end 12<200 Dlr.

De», 26 Dec. accordered jeg med Naichens Prcest ogBombarderer, som var stikket til os, og blev vi saa forenede, at Naichen maatte lade til Tanjour opfere 12 afde sisrste Stekker med en Fyrmerser, og 2 dobbelte Falkonetter, med 20 eller Zo Kugler til hver. Hvilke hau stulde have til Underpant med 10 andre dobbelte Falkonetter, fom paa Fcestningen stulde blive liggendes, sor 1g000 Dlr. udi Guld«Fanouer, som han inden 7 Dage stulde lade levere. Dog dersom han ikke bekom sin Betaling inden Z Aar, stulde han alle de forestrevne Stokker beholde; saa der strax om Pengene blev opstikket.

Den 29 December var de Sortes Nnaarsdag, fom kaldes Pungelen ('^), fom er deres forne»nste Hoitid, paa hvilken de lode deres Asgud ombcere i Byen den ga»»ste Nat. Og den ZO var deres anden Heitids^ dag, paa hvilken de bare deres forestrevne Spegerie ud paa Marken for deres Koer.

1621.

Ianuarms.

Den 1 kom der en Præst fra Naichen med Bombarderern, og Brev fra hannem, at han os ikkun 12200 Dlr. paa de Stykker vilde laane.

Den 2 var jeg hos Naichens Sendebud, og der vi fornam det ikkun Bedragerie at vcere, gik jeg, efter Crapes Begiering, vred fra dennem, og sagde, at jeg vilde om Borde fare, thi jeg begierede intet videre at handle med dennem. Dog jeg lod Crape blive hos dennem, efterdi vi formente saadant deres egen Digt at vcer«. O»n Aftenen var Crape igien hos dennem, og der han fra dem kom, sagde han, dennem heieligen at forsvcerge, at de ingen anden Magt havde at handle, uden fom Naichen havde streven.

Den Z lod jeg Crape accordere med dennem, est ter Naichens Begiering, saa at derfom Naichen ikke sin Betaling bekom, inden I Aar vare forloben, han da stulde beholde de 14 Stekker med Fyrmorseren for de 1200«? Dlr. Hvorom jeg ogsaa lolz, Crape strive Naichen til paa Malabarst, saavel fom om vores Folk, fom vare til Negapatam.

Den 7 Ianuarii strev Visitateuren Crape mig til, at Skipperen paa Kiobenhavn saldt hannem der heel besveerlig, og at han begierede, at dersom nogen anden

den Capitain stulde paa Skibet blive illdsat, han da maatte bekommt sin Afsted.

Samme Dag Crape tilstrevet, <tt eftersom han mig havde ladet forstaae, ar der en Champagne laae fer« dig, fom stulde til Ceilon, mig da tyktes raadeligt, i) at vi Keiseren af Ceilon stulde ved en vis Person om F000 Dlr. lade anmode, hvormed vi baade Soldalerne kunde contentere, saa og Handelen forhielpe. 2) At de Skibe David og PatienNa blive af Christian paa nogle Maaneders Tid udfcetalleret, saa de strar udi denne Monson kunde udseile, deres Flid at anvende, at de nogct til Contoret kunde indbringe, hvorved denne Handel kunde komme udi Svang, og blive fcestet ("). Begierede, han mig sin Mening derom vilde lade vide, og paa hvad Maueer hannem tyktes den at kunue blive bragt udi Verk.

Den 8 kom Crape ud til mig med et Brev fra Naichen, hvorudi han Sengcklxder til en Seng var be« gierendes, fom jeg hannem strax med al sin Tilbehsring tilstikkede. Item berette, at Kiobmcendene af Pcette var kommen til Trangabari, og begierede 26 Stekker v.Achten for hvcrBarPeber, fom erZ6oPund. Hvorfor jeg raadte hannem, at sti»tte Kiobet, paq det vi Pebcr udi Skibene kunde bekomme, efterdi Tiden forleb, og stor Omkostning dagligen paalob.

Den 1o strev Crape mig til, at den Champagne, der laae, stulde viere beredt at seile til Trinqvenamale, naar jeg vilde. 2) At han irke kan finde for uraadfomt, at der tvende Skibe stulde henseile om Bytte til det Rede Hav, alligevel Flaaden derover stulde bekomme nogen Mangel, efterdi de Cambayiste Klceichens ere meget begierlige udi det Kongenge Siam, hvorstienneVahre ere at bekomme, fom min Herre og Companiet stor Profit kunde indbringe, hvilket han speciatim optegner. Item striver, at der Breve var kommen, at de 12200 Dlr. stulde komme fra Naichen inden tre Dage.

Den 12 strev jeg Crape til, 1) at han med de andre Kiebmcend og Officerer vilde sig striftlig resolvere, om de nogen af min Herres tvende Skibe, nemlig David og Patientin, haver til Companiets Nytte fornoden. 2) Om de Skibet Elcphcmten efter den oprettede Contra« vilde lade, og ferst hiemsende; begierende, de vel ffulde betanke, 1) at de ikke künde asiade begge Ski« benc med de Penninge, fom ved Flaaden var, om Naichen endstient med de 12200 Dlr., fom han belovet havde, vilde os undsttte. 2) At naar Penningene og Godset var for Ladningen udgiven, og de intet havde at handle med, Folkene der udi Landet da intet kunde besiille; undertagendes tvende forestrevne Skibe kunde blive asserdiget, noget til Contorens Bestyrkelse at indforstaffe, esterdi det billigen syntes, at tage paa dennem, som os vilde tage. Hvorpaa Crape med Kiobmcendene efter min striftlige Begiering resolvered, som han mig den 19 striftligen tilsendte, liudendes 1) at David og Patientin stulde med det allerftrste seile fra Ceilon til Socotora, eller der omtrent, og der forvagte, hvis Gud og Lykken dennem vilde tilfsie; hvonilde afChri» stian kunde bekomme 200 Dlr., og hvis de endeligen  efter den Tids Leilighed fornoden havde. 2) At jeg , Crape stulde lade vide, hvorledes Byttet, om Gud no« getvilde give, stulde delcs imellem min Herre og Compa« Niet, og at det stulde registreres, og til storste Gevinst anvendes. Z) At hvis Pebcr for de Penninge, fom ved Flaaden findes, kan indkiobes, stal indlades udi begge Skibene, som ere udi Elephanten og Kloben« havN, paadet omnogen Ulykke tilflog, ikke des stor« Skade stulde sormerkes, som med det ferste stulde til« sammen hiemseile.

Derhos strev Crape mig til, 1) at han Peber havde bestilt, fom vi med en Hast stulde kunne bekomme. 2) At Bogholderen kunde stikkes til Ccilon, og til en anden Officio forordnes.

Den 1Z strev jeg Cr«pe til, 1) at jeg mig deres Resolution »m Skibsladningen til Elephanten lod befalde. Dog Bevindhebberne om den anden halve Fragt maatte med min Herre underdanigst accordere. 2) At om Byttet ikke kunde paa den Tid disponeces, ferend nogen Be> sted fta Ceilon kom; endog de tvende Skibe stulde man« deres, atsege Contoren med hvis de kunde bekomme, hvor fuldkommelig Refolution stulde findes. Og 3) om de tvende Skibcs Ftttallie, Folk og Penninge, og Pa> tientia at afhcmde, derfom Reisen ikke vil vel lykkes, paadet Companiet endog nogen Penninge kunde bekomme at trafiqvere med, begierendes, han mig derom sin Resolution vilde tilstille. Fremdeles, at jeg mig storligen glccdte ved den Pebers Ankomst, fom han mig om ad« verterede. Og at han Bogholdernes Officium efter hans

egen gode Tytte og Companiets Profit kunde forandre; beqierede, han Naichen stulde tilstrive om vores Folk til Negapatam, oq athan os Arrach (Vin) Olie, FisV ogEddise for vores to Skibe, som hiem stulde, vilde lade indkiebe. Paa hvillet allsammen han mig sfriftligen svarede den 14 ejusdem udi saadan Mening; 1) at de to ^Skibe, som stulde udseile om Bytte, for 5 Maaneder stulde fcetalleres. 2) Om Patlentice Vcerdi og Afhcen» delse. Og 3) om Folk Hg Offnerer M foreskrevne tvende Skibe. >

Den 16 Ianuarii var Crape hos mig i Skibet, oq beraadstog vi os ferst om vores Ladning, 2) om Nai» 6)ens Belofte, hvilket jeg befrygtede Milde sallere, og de os skulde bedrage. Hvorfor blev forordnet, at en Underkiebmand skulde opstikkes, om endelig Resolution at mcdbrmge.

Samme Dag levered Crape mig et Bogholde^ rens Brcv, hannem in Novembri tilskrevet, anlangendes, at Erich Grubbe havde taget hans Kiod og Blod fra hcumem, (menendes sin Kone, som Erich Grubbe havde havt paa Landet hos sig udi sin Sygdom) og haw nem derforuden staget og ilde tracteret. Hvorover han hoieligen klagede, og beqierede, desudinden at hielpes til Retten, hvorom aldeles intet tilforn havde vceret angivet.

Den 19 skrev Crape mig til, at han havde beton« met Brev fra Kiebmanden til Pallicatte, 1) anga«» ende deres Soldaters Beftlding. 2) Naichens Sem debud var begierendes, han ved hannem skulde forreise til

Pcrtte om Peberet, og hvis Naichen havde belovet. Z) Om Bielker og Planker til Broen for Fcestningen, fom han havde Bud efter. Hvorpaa jeg strev hannem til, at han med de andre Officerer og Kiobmand vilde til mig udkomme.

Den 21 Ianuarn bleu af begge Skibes Officerer forordnet, at Crape stulde selv opdrage til Naichen at erfare, om vi de 12000 Dlr. kunde bekomme, og om vi Peber derfor udi 4 eller A Uger efter den Dag kuude bekomme, efter hvis Ankomst begge Skibene stuldeforvagte udi 12 Dage efter dette Datum; og at Crape stulde lade bestille, hvis til eet af Skibene paa Hiemreisen kunde gieresforneden, fom nogle Dage derefter stulde gange til Seils, om det forestrevne ikke kunde stee. Denne Dag tom der til Trangabari 14 eller 13 Barres Peber»

Februarius.

Den 2 bekom jeg Brev fra Crape, at Naichen ikke vilde laane mere paa forestrevne Stskker eud Zooa Dlr., (efterdi han siger dennem ikke mere at koste end Z eller 400 Dlr.) hvilket han dog dagligen dissererer, og at Kiobmcendene begierer idel Fanouer for deres Peber; hvorfor han formener, at KwbenhcwN stal seile tilCei« lon og der forsyne sig med hvis han behov haver, og siden med Skibet Christian did komme. Hvoras var at flutte, at der ingen Ladning for Elephanten var at formode.

Den 6 strev Crape mig til 1) om Folkenes Gage «fIachten. 2) Qn^ Forsikring paa hans egen Perfon. 3) At Iachtens Folk maatte forheres om alt hvis pa« Jachten pufferet var. 4) Om hans egen Gage og Officio, saavelsom om Soldaternes Eed, Befaling og anden Orden. 5) At jeg ikke vilde entblotte Borgerstibene for Folk og Victualier, hvorafde intet künde miste. 6) At jeg Patientiam vilde steife. 7) At jeg Kieb« manden paa Ceilon vilde vcere beforderlig, og 8) at jeg de Negapatamer ikke vilde attaqucre; med mere fom samMeBrev indeholder. Hvorpaa jeg hannem generaliter svarede sanune Dag udi saadan Mening; at jeg fornam, Companiet udi alle Maader af min Her« at ville vcere favoriserct, (^fom indtil des noksom steet var) dog ingen Velvillißhed igien bcvise; uanseet min Herres Skid, der saa lang Tid for dcres styld havde forvagtet, ogderesFcetallie, somdepaaHiemreisenstuldehave der fortaret. Hvilket dog intet havde paa sig, vi ncest Guds Hiclp dog vel stulde hiemkomme. Men jeg svarede hannem specialitcr den y hujus paa hver af stne Puncter, fom efterfolger. 1) At jeg ikke var befalet, nogen at forsikre for deres Gage, endog jeg dennem gierne dertil hos min Hcrre og Bevindhebberne vilde vcere be« hielpelig. 2) At der ikke udgives saadane Breve, fom han begierede, uden til cerlese Tyve og Skielmer. Z) At det stulde stee efter hans Begiering. 4) Lod jeg ham tilstikke hans Besialling, med Forsikring paa h«ns Gage og Bevindhebberie; og at Soldaterne stkulde betales af Companie«Penninge, hvortil de maatte oppebcerge Tran« gabari«Rettighed, og derfor giere min Her« tilberlig Contentement, og at jeg mit Beste vilde giere, en Commandeur med 20 Soldater fra Ceilon til Firsiningen at overstikke. 5) At jeg Companie«Skibene alle dcres Folk stal lade bekomme, hvorimod jeg min Herres Fol? fra dennem igien begierer, efter den medfolgende Seddcl, fom jeg dennem til Cabo Verde at anlage havde bevilget. 6) At jeg Patientia ikke kunde fleife, uden de paa Companiets vegne min Herre for des Betaling vilde for« sikre; og at Skibene af Skipperne maatte dirigeres, var imod min Herres Befalmger. 7) At Kisbmcendene efter deres Begiering stulde blive befordret. Og 8) at det fkulde efterlades, saafremt de os med Kwbcn« havns lille Baad vilde undsette; og vidtlsftigere, efter samme Copics Lmdelse. Ieg strev og et Brev til han« nem, og derudi tilraadte, han endeligen Skibet Kio« beichavn stulde lade, og det med det allerfsrsie hiem« stikke, efterdi der ellers meget besvcerligen stulde Skibe igien komme fra Danmark, udi Synderlighed, efterdi der altid havde manqveret paa Penninge, og ikke paaPebcr, og de nu havde 18022 Dir., efter Naichen dennem 6002 vilde bisette.

Den 7 kom Elephantens Skipper fra Landet og be» rettede, at Crape havde bekommet Brev fra Tanjour udi den Mening, at Naichsn lod os sige at dersom vi vilde drage fra hans Land med hvis vi havde, da stulde vi hannem det lade vide, saa vilde han tilstikke mig igten alt hvis jeg hannem havde forceret, og ei vilde, at vi nogen Skade for hans styld stulde lide.

Den 8 Febr. stikked Crape mig en Fortegnelse paa hvis Fsstallie vi til Elephanten fr« Companie-Skibene bene kunde bekomine. Samme Dag kom der een af NaichensLivtienere, fom var Type-Michells Broder, til os, og sagde, at Naichen vilde laane os 4000 Dlr. paaStokkerne, og Bly for 2000 Dlr. os «stiebe.

Den 9 strev Crape mig til, at han Dkked os 40 Pund Sukker, og at vi den efterfelgendes Dag stulde bekomme 2 Piber Vin de Pas. Om Capilainen paa BorgerDben«! at tilsette, saavel som ogCompanietsFolk, hvorom han mig tilfornh^vde »ilstrevet, hvilket han stri« ver, ikkun i den Mening vcere giort, at han sig i Frem« tiden derfor kunde undstylde.

Den 10 strev Crape mig til, atSoldaterne havde siaget Tnpe«Naichens Folk, at han heller vilde vcere hos Hedninger end hos dennem, at dersom han ikke maatte have fuldkommen Magt over begge Companie« Skibene, da maatte jeg see mig om en anden Visitateur, han vilde drage derfra. Derpaa Dev jeg hannem til, at jeg uudred, han for saa ringe Besvcering vilde foretage sig, ikke Companiet at tiene, efterdi jeg ikke meget uden Hans Raad havde ladet giere paa Companie « Skibene, hvilket ikke heller stulde st'ee, og paa Soldaterne var indtil des aldrig klaget, hvorfor jeg dennem ikke heller kunde have ladet straffe. Og fom jeg erfoer af Skippe« rens Skrivelse, at han med mit Svar paa hans Punc« ter ikke var contenteret, kom mig det selfomt for, esterdi jeg alt hvis han begierede havde eilstandet; undertagendes, Iachtens Folk for deres fortabte Gage at forsikre, fom jeg hannem lcenge tilsorn og udi Begyndelsen havde sagt, «t jeg ikke tunde giere, begierendes, han videre vilde

betragte'Mre og Reputation med Penninge og Gods, og at vi nu kunde stilles Venner ad, og at han ei stulde tvivle paa minHerre og Bevindhebberne, men lade al« tingest beroe, indtil han Svar derom fra Danmark havde bekommet.

Elephantens Skipper strev mtg tvende Seddeter til, nt jeg Mlde komme i Land, efterdi det stod under« ligentil, fordi Crape ikke var tilfreds med Mine Breve» Alt forestrevne uanstet, lod Crape sig udi en Pallenkin bcere af Byen, og befol Min Skipper, (fom hannem langt »den Byen oplsb, og for Guds styld bad, at han Min Ankomst til Landet vilde forvagte) at sige mig, at han i den ncermeste Dorp vilde forwve; dog Naichens Sendebud, som der var, lod ham igieu hente.

Den 11 om Morgenen drsg jeg i Land, og klare«« rod altingesi igien Med Crape, saa jeg gav hannem tvende Breve. Det ene, fom jeg ham tilfotn havde stndt, at hau baade Visitateurens og Directeurens Plads stulde betiene, og derfor have den forrige Visitateurs Gage, og ligesom Hans Formand, vcete en Bevindhebber udi Companiet; dog han sirax, efterfom han selv prcesent«t red, stulde ndi Handelen indlegge Zo0c> Dlr. Det an-det forsikrede jeg hannem med for min Herres og Com« paniets Tiltale for den forestrevne Iachts Forliis, efterdi han itkun efter Keiserens og hans Gesandtes Befalinger havde havt sig at regulere, og ingen Artikler, eller anden special Mandementhannem af minHerre eller Bevindhebberne , efter hans Sigelse, var medqiven. Med det tredie Brev contemered jeg Iachtens Folk, som liude, at Crape /

offentlig for mig havde bekiendt, at de dennem godvilligen der i Landct havde ladet bruge, udi alt hvis han denn m paa Companiets veane havde wanderet. Og dermed vd« gik jeg, at undervise Conducteurerne udi hvis de paa Fcest« ningen havde salleret, og foer derncest med Crape om Aftenen om Borde.

Den 12 Febr. levered jeg Crape de Malabarste Contracter, fom Erich Grubbe havde forhvervet af Naichen af Valdure; og den Tydste Contract, fom stulde accordere med den foreskrevne, levered jeg Hans Mollcr den Z0 Martii.

Den 17 Febr. sendte Crape os vores forte Baads« folk om Borde, og begierede, at vi vel med dennem vilde handle.

Den22kom Skibet Kiobenhavn til os, ssm for Trangabari var bleuen liggendes, at forvagte ester Visitateurens Breve, fom Skipperen mig da mcdbragte, udi denMening, 1) at jeg vilde forhielpe Kieb» manden, at han Gesandtens Gods, Guld og Credenzer vedVcegt og Pund maatte bekomme, efterdi det dennem meqet udi Handelen kunde behielpe, og det i Danmark ikke var mere, end Guld og Solv. 2) At Gesandtens Hustrue vel der kunde blive paa Contoret, indtil videre Advisement fra Danmark, g) At Goldsterne ikke ere vel tilfreds med Hendrich Hceß. 4) At jeg vilde stille det saa i Orden med Commandeuren, at han intet begynder uden hans Villie, og at god Euiqhed kunde holdes. 5) Begierer, at jeg vil vcere tilfreds med hans Tieneste og Forpligtning, hvorudi han sig altid tro. ligen stulde forholde, som vel med Tiden stulde erfares. Og 6) at han forhaabede, at KiobenhavN imod For, aaret stulde komme til Danmark, og at han med det Skib Christian imod de andre Skibes Ankomst megen Peber vilde forsamle.

Martins.

Skipperen paa forestrevne Skib KwbenhüvN var medgiven afVisitaleuren en Instruction, fom liude, at de ikke stulde tage paa nogen, Uden min striftlige Befaling, og ei Heller noget efter min Befaling fraSki^ bet lade folge, hvoras Companiet nogen Skade kunde have. At de stulde anholde om deres Folk fra Skibet Patientin, og dennem befiitte, atdemed det allerferstemed Skibet Christian kunde igien komme til Contoret. Hvor« for, der jeg den 2 April striftligeu begiercde, at de os med tvende Swkker, saa og med hvis forordnet var, til Ele« phanten fra Pkibet CtMltian at stulle leveres, vilde undsette, raadendes dennem, at eftersom de den 2y Mart. havde begieret, at ville igien seile til Kusten, de alligevel med os stulde henscile til Palligamme, og der indkiobe saa mcget ustodt Riis, fom de meest kunde bekomme, hvortil jeg dennem med Penninge, Klanchens, og hvis endda udi Skibet Elephanten kunde findes, vilde und, fette. Da svarede de mig den Z Apr. striftligen; i) at derfom jeg vilde dennem Penge og Gods forstrekke til at handle med, da vare de det styldig at efterkomme; dog at jeg dennem saadant ffriftligeu stulde befale. 2) At de ikke vare befalede, Skibet Elephanten noget «t bisette, hvilket de ikke heller kunde giere, endog de noget derestet bevilgede os 2 Stekker, 2 Fad Kisd og» Vandlegger.

Aprilis.

De» 3 om Aftenen stikked de Kiobenhavns Underkiobmand, at lade mig sige, at de ikke gierne vilde til Palligamme, hvorpaa jeg lod svare, at de selv horte afvores Folk, hvad Kleb der var paa Riis, og raadte, at de stulde derhen seile, efterdi det ellers stulde vcere Companiet stor Skade. Hvorpaa de mig den 4 lod sige, at de ikke vilde derben med til Palligamme Land, uden jeg dennem vilde forsikre for al den Skade, de derover kunde lide. Hvorom de og til mig sendte de« res Oversiyrmaud, som med god Bested tilkiendegav, dennem ikkun faa Anker og Toug at have, hvorfor (om de eet paa den onde Grund kunde hende at miste) de vare forlegen. Hvorfor jeg bevilged, at de kunde seile, naar dennem tyktes, endog Erich Grubbe deres Soepas (' 6) ^ke med sig havde. Dog at mig raadelig syntes, at de Hans Moller lod efterblive, at indkiobe hvis Riis de udi Companiets Champagne kunde overfore. Hvilket de siden concluderede, saa at Morten Finche dertil stuldevcereforordnet.

Den 5 April var jeg udi Skibet KiobenhabN, og levered dennem et Pas til Skibet, fom liude, mig vitterligt at vcere, at min Herres Soepas, Skibet Kie« benhavn medgiven, var af Capitainen udtaget, fom dew nem med det ferste igien stulde blive tilstillet; at dennem dersor intet utilborligt as nogen maatte begegnes, begierede. Visitateuren strev jeg til, 1) om den Ulykke med Skibet Christian, Davids Forrcisning til Danmark, Soldaternes stielmste Forholding, og at Kiobenhavns Skibsraad ikke vilde til Palligamme. 2) At de havde Elephanten undsatt med 2 Stokker, 2 Fad Kwd og 2 Vandlegger; og 3) at Patientia var seilet fra Palligamme den 17 Marti, til Trangabari; hvorfor jeg be« giered, at han dermed vilde forordne, efterfom ham syn^ <es det best at vcere, og det kunde komme min Herre og Companiet til Gavn og Beste. Saa foreffrevne Skid og Folk seilede samme Formiddag fra os.

Anno 1623 den 1 Maji haver jeg'.leveret Herr Canzeler disse forestrevne Fortegnelser.

Kurze Erläuterungen dieses Berichts.

(^) Die hier ausgelaßenen Worte sind dieselben, die im Tagebuche vorgekommen, und bereits im 2 Stücke dieser Samlung p. 109 und «o zu lesen sind.

(*) Bald nach der Ankunft aus Ceilon den 27 May sind zween der vornehmsten Officiere «uf der Dänischen Flotte, Thyge Stygge und Otto Urne, verstorben. Ove Gieddes Personalien.

(2) Modellar. BaldeUs schreibtModeliar, und übersetzt es Groß «Edelmann. Beschreib, v. Ceilon p. 210. Es kömmt diese Benennung sehr häufig bey ihm vor.

(') Siehe p. m im zweyten Stück.

(*) Unter Cinglesisch wird die eigentliche Ceilonische Landessprache verstanden. Baldeus sagt zum öfteru Zin« galesen für Einwohner von Ceilon. Nach ihm P. Z76, war zugleich die Zingalesische und die Mala» barische Sprache auf Ceilon im Gebrauche.

(') Die Beute bestand in den unter dem Grünen Vorgebirge eroberten zwey Raubschiffen, Patlentia und der Jäger, und in den in der Gegend von So« eotora von einem fremden Schiffe ausgeworfnen und aus der See aufgefangnen Maaren.

(') Olie oder Oljes sind die Palmenblätter, deren sich die Malabaren zu ihrer Schrift bedienen. Man sieht hier, daß sie auch aufCeilon gebräuchlich gewesen sind.

(^) Port heißt hier ein Hafen, woben zugleich nach dem 5 Art. den Dänen Freyhcit gegeben ward, den Hafen Trmqve^anale zu befestigen.

(') Galli, Baldms schreibt es Gate oder Puntegale. Es war ein wichtiger Ort auf der südlichen Küste von Ceilon, wo die Portugiesen sich festgesetzt hatten.

(') Der Kaiser wollte Ove Gledden nicht in seiner Haupstadt Candy empfangen, sondern ihm lieber nach Venchaneu entgegen, gehen. Die bey Gelegen

heit der Reise, von der Küste bis in die Mitte von Ceilon, genannten Oerter finden sich nicht auf der Charte.

l^°) Solche Worte, welche verschiedne Europäische Sprachen gewein haben, werden hier nach der Por« tugiesischen Aussprache geschrieben, altz nach welcher sie in Ostindien eingeführt waren.

(") Man sieht hieraus, daß Boshouwers Ceilonischer Ritterorden, von der goldenen Sonne blos ein Erdichtung von ihm war, um desto mehr Aufscheu zu machen. Doch hatte er hierzu einige Anleitung.

(") Kanon scheint mit dem Französischen Canot oder dem Deutschen Worte Kahn übereinzukommen.

(Durch ein Versehen find im Abdrucke des Textes die Zahlen »» und > 4 übergangen worden)

/") Da Ove Giedde sich vom September 1620 an mit dem Naichen von Tanjour, und mit Einrichtung der neuen kleinen Colon« zu Tranqvebar beschäftigte, so übergab er nun Erich Grubben die Angelegenheiten in Ceilon, und besonders die Erbauung einer Festung, als welche der König von Candy bewilligte. Ove Giedde selbst aber kam im März wieder nach Ceilon. Sonst war Erich Orubbe vorher zu den Unterhandlungen wegen Tranqvebar gebraucht worden.

(") Dieß bezieht sich auf den Aufruhr der Dänischen Soldaten vom Schiffe Christian, den sie knrz zuvor verübt hatten. Siehe die 72 Anmerk. zum Tagebuche.

(^) Diese Nachricht, die alles in sich begreift, was auf der Küste Coromandel und infonderheit in Königreiche Tanjour vorgefallen, ist, der Zeit nach, mitten in die vorhergehende einzurücken. Denn Ove Giedde verweilte sich erst auf fünf Monathe auf Cei» lon, hernach war er bennahe sechs Monathe auf der Küste, und zulezt blieb er wieder ein paar Monathe vor seiner Abreise unter Ceilon liegen.

(") Die folgenden Worte sind eine Wiederholung aus dem Tagebuche, und sind bereits im zweyten Stücke dieser Samlung p. 112 zu lesen. ^ .5

(") Die Portugiesen in Negapatam behandelten die Mannschaft von der Dänischen Iacht, der^resund, welche einige Monathe vor Ove Giedden von Kopenhagen ausgesegelt war, als Seeräuber. Denn sie hatten fünf beladne Portugiesische Fahrzeuge, Champagnen genannt, geplündert. Es war ein Glück für die übrigen, und infonderheit für den Directeur Moland Crape, daß der Naiche von Tanjour sie in seinen Schuh nahm und unterhielt.

 ('") Ragnato ist der eigentliche Name des damaligen Fürsien von Tanjour, und Naiche, welches überhaupt einen Vorsteher anzuzeigen scheint, der Name seiner Würde. Bciderley Namen werden verschiedentlich geschrieben, den Laut der Indianischen Sprache durch Buchstaben in den Europaischen genau auszudrücken; und eben darum unterscheiden sich auch die Europäischen Nationen so sehr in der Art, diese fremden Wörter zu schreiben. In einer Portugiesischen Urkunde, die auf dem hiesigen Archive verwahrt wird, ist er Kgzunaäo l^guä geschrieben. Sonst finde ich auch K^unaäu I^Ker.

(2l) Vermuthlich ist hier in der Handschrift das Wort Tage ausgelaßen.

(") Valdure. Von einer befondern Landschaft dieses Namens kömmt keine Anzeige weder in altern noch neuern Charten vor. DieMißions-Berichte gedenken eines Ortes Valladurei auf der nördlichen Gränze des Reichs Tanjour. Und vermuthlich ist es diese Gegend, die hier gemeynt wird, und die damals unter einem eignen Naichen gestanden. Mit ihm hatte. Erich Grubbe einen Comract auf Malabarisch und Deutsch errichtet, wie hernach unter dem 12 Febr. gesagt wird.

(*') Ove Gieddes Misverständniß mit den angesehensten Leuten, denen die Geschäfte der neuen Companie anvertraut waren, nehmlich mit Roland Crape, einem Holländer, der Indien und Ceilon gut kannte und die Malabarische Sprache verstand, und mit dem Visitatem- Hermann Rosenkranz, ist wohl eine H 5 ^ Hauptursache

Hanptursache der großen Schwierigkeiten gewesen, die er überall vor sich fand. Im Grunde hatte er sonder Zweifel gegen beide Recht. Er setzte daher auch den Visitateur ab, als welcher vor dem breiten Rathe verschiedener Vergehmigen überwiesen ward. Und Roland Crape war allerdings sehr straffällig. Denn der Verlust der Iacht <)resund, die er nach Indien geführt hatte, war offenbar seine Schuld. Er hatte den Dänen die öffentliche Feindschaft der Portugiesen lugezogen. Und er war hernach in den Unterhandlungen zu TanjourOve Gieddcn mehr widrig, als beförderlich. Demungeacht sähe sich dieser zuletzt in der Nothwendigkeit, ihm nachzugeben. Eine unzeitige Strenge in seinem sonst redlichen Diensteifer war Giedden nachtheilig. Es kam darzu, daß er kein Portugiesisch verstand, als in welcher Sprache allein die Angelegenheiten der Eurcpäer in Indien betrieben werden konnten; und er mußte sich daher auf geringe und ungetreue Dolmetscher verlaßen.

(") Patte. In dieser Stadt, deren großer Vorrach an Pfeffer hier gerühmt wird, ist hernach auch ein Theil von dieser Maare gekauft worden, womit Gieddes Schis, derElephant, nach Dänemark beladen ward. Aufder Charte von Ostindien bey den Mißions, Berichten stehet Patee als einHafen im Königreiche Tanjour, Ceilon gegen über.

(") Thype« Naichen. So wird hier derjenige Mi" nister de? Naiche genannt, deßen Amt es war, das Ceremoniel mit Gesandten zu beobachten, und in Unterhandlung wit ihnen zu treten. Diese Zusammensetzung mit Naiche bestätigt, was Anm. 63

zum i Theile über die Bedeutung dieses Worts erinnert worden. . (26) Der oberste Bramme. Aus der ganzen Beschreibung von der Hofhaltung und den Verrichtungen des Naichen von Tanjour erhellt, daß damals ein Bramme, auch in weltlichen Dingen, sein vornehmster Nachgebet und sein eigentlicher Statsminister gewesen. Ein andrer Bramme oder Priester ließ sich fo gar brauchen, mit den Dänen Handel über Cano« nen zu schließen, wie hernach unter dem 26 Dec. und 1 Ianuar vorkömmt. Die Dän1schen Mißions« Berichte geben keine vorcheilhafte Idee von dem itzigen Zustande der Brammen, und legen ihnen auch keinen befondern Einfluß in Statsgeschäfte bey. Doch haben auch Mißionarien bey weitem nicht dieselbe Gelegenheit, das Innere des Hofs und der Statsverfaßung zu kennen, die Ove Giedde hatte. (") Dänische Kronen. Diese Münzsorte war erst in demselben Iahre eingeführt, da Ove Giedde von Dänemark absegelte, nehmlich 1618. Geschichte K. Christian /^. B. ///. Ann,. 1°9- Es wurden damals goldne und silberne Kronen geprägt. Die silbernen waren ganze und halbe. Im Texte ist die Rede von ganzen silbernen Kronen, die damals in Dänemark 1! Rthlr. Species galten, und also doppelt so viel waren, als was man itzt schlechth1n eine Krone nennt. Da Giedde eine Krone für 15 Fanous ausgeben wollte, fo läßt sich dadurch der damalige Werch dieser Indianischen Münzforte best.mmen. Eine doppelte, oder damals schlechth1n fogenannte Krone gilt cmiht 68 Lß. Alfo beträgt ein Fanou, oder der funfzehnte Theil davon 4^ Lß. Mit diesem Gehalte stimmt ungefähr überein, was Ludovici unter dem Artikel Fanous von ihrem Wer« the sagt. Es giebt nach ihm nicht allein silberne, fondern auch goldne Fanous, die überaus klein sind.

('«) Velure, Madre, Wiroppe. Dieses waren damals mit Tanjour benachbarte Fürstenthümer oder Königreiche die unter besondern Naichen standen. Welure ist fonder Zweifel einerley mit den obgedach« ten Waldure, und Madre entweder daßelbige als Madras, der Hauptort unter allen Englischen Besitzungen in Ostindien, oder auchMadurei, eine Königreich gegen Westen von Tanjour, das von der eigentlichen Residenz auch Tirutschinapalli genannt wird. Von Wiroppe habe ich weder in älteru noch neuern Charten und Beschreibungen etwas gefunden.

(") Sein vornehmster Herr. Giedde versieht darunter den Götzen, den dieser Fürst vor, andern verehrte.

(2°) Stocherte scheint Spott« oder Stichelreden an< zuzeigen.

l^') Beschälter foll Bogenschützen bedeuten. Man versah also die neue Dänische Festung auch mit Leuten, die nach alter Indianischer Art bewafnet waren.

(") Chalinger, eine Art kleiner Indianischer Schiffen, welche fast eben so breit als lang sind. So wird dieses Wort in der Samlung der Reisebeschreibungen erklärt. Th.//.

(") Vorher ist, nack)Crapcs eignem Berichte, gemel« det worden, daß eine Bare Pfeffer im Lande Tan« jour 48c) Pfund sey, und nur 24 Rthlr. koste. Da ihm hier die Bare nur für Z6a Pfund, und doch zu einem höhern Preise, angeschlagen ward, fo scheint es theils, daß unter dem Worte Bare kein bestimmtes Gewicht zu verstehen sey, theils auch daß die Einwohner sich sehr eigennützig nach demBedürfniße der Käufer gerichtet haben.

(") Pungelen. Der Neujahrstag dieser Indianer fiel alfo beynahe aus eine Zeit mit dem unfrigen, nehm« lich den 29 Dec. Baldeus gedenkt auch in seiner Beschreibung vom Ostindischen Götzendienst ihres Neujahrfestes. Er giebt ihm aber einen andern Namen. Nach ihm besteht ihr Iahr aus 12 Mo«nathen. Sie haben aber jedes dritte Iahr ein Schalt« jahr von 1Z Monathen.

(^) Die Meynung war, wie aus dem folgenden er« hellt, daß diese Schiffe in den Indianischen Gemäßem wider die Portugiesen kreuzen, und auf solche Weise etwas zum Besten des neuerrichteten Contors zuwege bringen follten. (' 6) Das Wort ikke sieht im Originale. Es muß aber nach dem Zufammenhange ein Schreibesehler seyn. Denn das SchifKopenhagen war eben darum in Verlegenheit, weil Erich Grubbe zum Kaiser von Cei< lon verreist war, ohne vorher den königlichen Paß abzuliefern, durch welchen das Schis, bey einem Angriffe der Portugiesen, sich rechtfertigen» konnte, daß es nicht etwa ein Seeräuber se.y.

III.

Schreiben des Grafen Christian Rantzov an den königlichen geheimen Kammer«Secretair Theodor Lenthe.

Hamburg den 2 May 1660., nach dem Originale.

Vorbericht.

3I<om Grafen Christian Rantzov, einem Em ^^ kel des gelehrten Statthalters Heinrich Rantzov, findet man im Dänischen Magazine 5 2 und 5Z Heft, schöne Nachrichten. Er war gebohren den 2 May 1614, den 16 Nov. 1650 ward er vom Kaiser Ferdinand /// in den Reichsgrafenstand erhoben. Nach Einführung der Souveränität ward e,r imAnfange des Jahrs 1661, Danischer Reichsrath und Oberstatthalter und Aßeßor in allen Collegiis, und bald darauf Präsident im Collegio Status, und wirklicher Premier« Minister. Er starb in dieser Würde zu Kopenhagen den 8 Nov. 1663. Der gegenwartige Brief ist in der Zeit geschrieben, da Kopenhagen < von

den Schwedischen Kl iegsvo.'kem zu Lande noch eingeschloßen war, und da man außen vor dieser Stadt mit den Schweden allein, und zugleich mit andern Machten auch zu Oliva, über den Frie« den handelte. Er tragt manches zur Kenntniß dieses merkwürdigen Zeitpuncts bey, und betrift zugleich die damaligen Tractaten über die Ol» denburgische Erbfolge. Er zeigt auch den Cha» rcckter und die Geschicklichkeit des berühmten Ver» faßers. Die Aufschrift des Briefs ist: Dem Wohlwürdigen, Wohledeln und Besten Herrn Theobor Lentbe/ auf Sarrelhausen Erbgestßen, Canoniko der Stiftskirchen zu Schleswig, Königlich Danemarkischen Rath und Geheimen Kammer«Secretario, meinem besonders Hochehrten Herrn.

3 »»ach langem vergeblichen Aussehen ist endlich vorge« ^ ^ steigen Tages die Post von Kopenhagen «llhier angekommen, mit welcher ich unter andern auch zwsy Schreiben vom Herrn Kammer « Secretario, deren eines ohne Datum, das andre aber vom 22 passato, und deßen Poststriptum am 2Z ejuodem datirt gewesen, empfangen. Sage Ihm wegen der mir dadurch gegönnten Com« nmnication freuudlichen Dank.

Der gebrauchten abermaligen Bedankung wegen deßen, was ich bey hiesigem Capitel Seines Sohns halben von neuem versucht, hätte es nicht bedurft; wollte nur wünschen, daß ich was ftuchtbarliches hätte wirken können, oder annoch was gutes dabey thun möchte; sehe aber fast darzu keine'Mittel. Wegen Einziehung ihrer Intraden hat man auf Gottorp sich nicht zu verlaßen, sintemal ick) mich erinnere einmal gelesen zu haben, wie sie sich mit Gottorp wegen der 14 Dörfer verglichen, worin ich das unter andern enthalten gefunden, daß man Gottorpischen Theils in keincrley Weise oder Wege be« machtigt seyn foll, von allem dem, was Capitulum aus dem Amte Trlttov jährlich zu heben hat, es sey an Holz oder fonsten, einzuziehen oder zu arrestiren. Ob oder was Capitulum aus den Lüneburgischen Salin«Gütern hat, ist mir gar nicht bewußt. Wenn mein Rath gelten soll, würde am besten seyn, daß der Herr Kammer « Secreta« rius wegen dieses streitigen Canouikats nur seine Gedan« ken fahren ließe, eines andern künftigen Falls erwarten, und wegen seines Sohns um deßen Collation alleruuter« thänigst Ansuchung thäte; gestalt er denn zu diesem doch schwerlich gelangen wird, alldieweil ein andrer sthon m der wirklichen Possession und Perception begriffen,' wie Er selber schreibet; und da ein Cafus sich begäbe, ehe diese Sache erörtert würde, er alsdann der nächst« darzn wäre.

Der Herr Licentiat Kramprich hat auch um Geld an mich geschrieben. Ich habe ihn aber desfalls an Ihre Königl. Maj. verwiesen, maßen denn allhie ganz nichts vorhanden.

Daß ich mit der Reise nach England verschont bleibe, erfreuet mich so hoch, als sehr mir bisher dafür gegrauet. Wie ich dann den Herrn K.Secr. wohl versichern kann, daß ich folche Reise mit meinem höchsten Widerwillen würde angetreten haben, alldieweil mir dorten in England wenig Menschen und die Sprache gar nicht bekannt ist. Was fonst der Status daselbst, nachdem der General Monk nach London gekommen, für eine Gestalt wiederum gewonnen, wird man bey Einlangung dieses zu Kopenhagen schon wißen.

Wegen der dem Herrn Gener. Major Erkerich von Ihro Moj. gegönnten Landereyen, ist mir das anderweite königliche Rescripmm, wovon der Herr Kam. Secr. vidimirte Copen mit übergesandt, fonsten aber mir vorhin von gedachten Herrn Gener. Major bereits eine Absihrift zugeschickt worden, in Original», fo wahr mir Gott helft, nimmermehr zu Händen gekommen; wüßte fonsten nicht, warum oder aus was Ursache ich solches läugnen sollte. Vernehme aber in der bey dem Herrn Generalpostmeister Herrn Paul KlMgcnberg angestellten Nachfrage, daß im November eine Post, fo von Kopenhagen gekommen, mit allen bey sich gehabten Briefen durch Ungewitter im Meer untergegangen; gestalt denn auch folches von hinnen nach Kopenhagen der Zeit geschrieben worden, und mag vielleicht unter folchen Briefen gedachtes königliches Rescript sich auch gefunden haben. Daß ich aber hierunter mich bestermaßen fürsehe , und nicht eben auf eine folche Copey die Tradition der Landereyen zu Werk richte, fondern vorderst Ihre König!. Maj. eignes Handzeichen und Secret erwarte,

I folches

Der gebrauchten abermaligen Bedankung wegen deßen, was ich bey hiesigem Capitel Seines Sohns halben von neuem versucht, hätte es nicht bedurft; wollte nur wünschen, daß ich was ftuchtbarliches hätte wirken können, oder annoch was gutes dabey thun möchte; sehe aber fast darzu keine'Mittel. Wegen Einziehung ihrer Intraden hat man auf Gottorp sich nicht zu verlaßen, sintemal ick) mich erinnere einmal gelesen zu haben, wie sie sich mit Gottorp wegen der 14 Dörfer verglichen, worin ich das unter andern enthalten gefunden, daß man Gottorpischen Theils in keincrley Weise oder Wege be« machtigt seyn foll, von allem dem, was Capitulum aus dem Amte Trlttov jährlich zu heben hat, es sey an Holz oder fonsten, einzuziehen oder zu arrestiren. Ob oder was Capitulum aus den Lüneburgischen Salin«Gütern hat, ist mir gar nicht bewußt. Wenn mein Rath gelten soll, würde am besten seyn, daß der Herr Kammer « Secreta« rius wegen dieses streitigen Canouikats nur seine Gedan« ken fahren ließe, eines andern künftigen Falls erwarten, und wegen seines Sohns um deßen Collation alleruuter« thänigst Ansuchung thäte; gestalt er denn zu diesem doch schwerlich gelangen wird, alldieweil ein andrer sthon m der wirklichen Possession und Perception begriffen,' wie Er selber schreibet; und da ein Cafus sich begäbe, ehe diese Sache erörtert würde, er alsdann der nächst« darzn wäre.

Der Herr Licentiat Kramprich hat auch um Geld an mich geschrieben. Ich habe ihn aber desfalls an Ihre Königl. Maj. verwiesen, maßen denn allhie ganz nichts vorhanden.

Daß ich mit der Reise nach England verschont bleibe, erfreuet mich so hoch, als sehr mir bisher dafür gegrauet. Wie ich dann den Herrn K.Secr. wohl versichern kann, daß ich folche Reise mit meinem höchsten Widerwillen würde angetreten haben, alldieweil mir dorten in England wenig Menschen und die Sprache gar nicht bekannt ist. Was fonst der Status daselbst, nachdem der General Monk nach London gekommen, für eine Gestalt wiederum gewonnen, wird man bey Einlangung dieses zu Kopenhagen schon wißen.

Wegen der dem Herrn Gener. Major Erkerich von Ihro Moj. gegönnten Landereyen, ist mir das anderweite königliche Rescripmm, wovon der Herr Kam. Secr. vidimirte Copen mit übergesandt, fonsten aber mir vorhin von gedachten Herrn Gener. Major bereits eine Absihrift zugeschickt worden, in Original», fo wahr mir Gott helft, nimmermehr zu Händen gekommen; wüßte fonsten nicht, warum oder aus was Ursache ich solches läugnen sollte. Vernehme aber in der bey dem Herrn Generalpostmeister Herrn Paul KlMgcnberg angestellten Nachfrage, daß im November eine Post, fo von Kopenhagen gekommen, mit allen bey sich gehabten Briefen durch Ungewitter im Meer untergegangen; gestalt denn auch folches von hinnen nach Kopenhagen der Zeit geschrieben worden, und mag vielleicht unter folchen Briefen gedachtes königliches Rescript sich auch gefunden haben. Daß ich aber hierunter mich bestermaßen fürsehe , und nicht eben auf eine folche Copey die Tradition der Landereyen zu Werk richte, fondern vorderst Ihre König!. Maj. eignes Handzeichen und Secret erwarte, folches wird mir so wenig der Herr Generalmajor als derHerr Kam. Secr. oder fonst irgend ein vernünftiger Mensch hoffentlich verübeln, zumaln ich ja was habe» muß, womit ich gegen die königl. Herren Landräthe (als deren Hypothek gleichwohl hierdurch geschwächet wird) mich inskünftige schützen kann. Selbige aber werden mit keiner Copey sich vergnügen laßen, fondern das Original, wie billig, sehen wollen. Welches dann der Herr Kammer<Secretair, falls dem Werke eine Endschaft gegeben werden foll, mir förderlichst verschaffen wolle; alsdann, ich demjenigen, was Ihro Königl. Maj. mir desfalls befehlen, ungesäumt Folge leisten werde. Ie» dennoch werden wir, die gesamten Landräthe, wenn gleich die Tradition geschehen, bey Ihro Königl. Maj. fofort einkommen, und wegen gemeldter Ländereyen anderweitige Satisfaction suchen. Denn wir daran nicht genug haben, daß man uns vertröstet, wie man verhoffe, das Land wiederum einzulösen; welches dann eben fo viel ist, als wenn Ihro Königl. Maj. dem Herrn Kam. Secr. von seinem Gut Sarrelhausen, weil Sie Lehnherr davon seyn, einige Bauern nehmen, und andern in Bezahlung anthun, unterdeßen aber Ihn mit der Vertröstung, daß sie bald wiederum follten eingelöst werden, content»«u wollten.

Was die von dem Herrn Grafen zu Oldenburg verlangende nähere Verordnung wegen der künftigen Regier°und Verfaßung in derselben Grafschaft betrift, wie dieselbe vor der Reconciliation mit Gottorp füglich nicht geschehen sann, zumal der Herr Graf dieselbe nach seinem Sinn und Willen gern wird wollen eingerichtet  haben, worin aber Ihro König!. Maj., die doch auch dem Herrn Grafen nicht gern würden zuwider styn wollen, nicht eben condescendiren könnten, welches denn vielleicht nur einigen Widerwillen oder sonst andre Inconvonienzen gebahren dürfte. Wird demnach zu deßen Verhütung meines ohnmaßgeblichen Erachtens das beste seyn, daß mans alfo in dem Stande, wie es iho ist, bewenden, und alles bis dahin, daß der Sterbfall sich begiebt, beruhen laße, immittelst aber Hochgemeldten Herrn Grafen hös« lich antworte, daß mau seines Abgangs sich noch zur Zeit nicht versehe, sonden die Erstreckung seines Lebens von dem lieben Gott noch auf viel Jahre hoffe und wünsche, und daher mit der desiderirenden Verordnung alfo zu eilen eine Ohnnoth hielte, bevorab weil man noch nicht wüßte, welchen von allen iho Lebenden nach Gottes Willen und Verhängniß am ersten die Ordnung treffen würde. Solisten hielte ich nicht ohngerachen zu seyn, daß von Ihro Königs. Maj. dem Herrn Költeritzen dero Rachs Bestallung und, gleich dem Herrn Wolzogen, die Vollmacht appreKenden^Ä«: pollesslumZ gegeben würde, angesehen er ein sehr wohl ^uaüiicj1-t« 8uheÄumist, von welchem Ihro Königl. Maj. dermaleinst gute Dienste gewärtig seyn können. Ich kenne deßen Person nur von etlichen Iahren her, und habe allewege bey ihm eine rühmliche und vernünftige Conduite verspürt, dahero ich dann insonderheit ihm alles Gutes gsnne, und in Ihro Königl. Maj. Bestallung ihn gern sehen und wißen möchte.

Wegen der Eventual«Glückwünschung zu meiner Wienerschen Reise bedanke ich mich freundlich. Was an Ihro Königl. Maj. ich deßentwegen allerunterthänigst gelangen laßen, hat der Herr Kammer « Secr. aus dem Beyschluß mit mehrern zu vernehmen. Ich will zwar endlich, wenn ich ja eine Reise thun soll, mich lieber mit dieser, als einer andern an einem auswärtigen Ort, beladen laßen. Darzu aber einige Geldmittel vorzuschießen, ist meine Gelegenheit ganz und gar nicht, zumaln ich der Vorschüße bereits so viel (wiewohl ohne einige verspürte Reconnoissance) gethan, daß ich deßen nunmehro müde und überdrüßig bin. Wie ich dann auch bey dieser beschwerlichen Zeit, da ich von meinen ruinirten und gar erschöpften Gütern nichtseinbekomme, zu so viel Geldern nicht zu gerathen wüßte. Wird demnach nöthig seyn, daß, da ich folche Ambaßade aimoch verrichten soll, mir nicht allein die darzn behusige baare Mittel vorderst ver« schaft, fondern auch die von der Frankfurtischen Legation mir annoch beykommsnden 4500 Rthlr. (weil ich deren aus Mangel andrer Mittel zu meiner Mundierung höchst bedürfen werde) richtig bezahlt werden; welchen Falls dann ich meine Reise zu jeder Zeit, wenn es von mir begehret wird, wirklich antreten kann. Wegen der Instruction wird der Herr Kammer-Secr. meine wenigen Gedanken in gedachter meiner Relation ebenmäßig finden. Und will freylich nöthig seyn, daß iho alle vorhin confir« mirte Documenta äe nuvo wiederum bestätigt, und wir dero Behuf von jedem Stücke eine avthentique Copey mitgegeben werde. Wie denn folches Kill, und ich auch aus des itzigen Gottorpischen Gesandten zu Wien, Herrn Friedrich von Ahlefeld, dort eingereichten Memorial wahrgenommen, daß er ebenmäßig über alle da bevor «onsirmirte Stücke eine neue Consirmation gesucht. Nur allein aber wird man mit der Confirmation des zu Rendsburg aercsieuen Oldenburgischen Succcßions-Vergleichs zurückhalten müßcn, und es bcy dem, was man dessalls zuRegcnsburg bey jünqstenR^ichstc'ge erhalten, beruhen laßen. Zumalen man darüber doch nichts obliniren, fon» dern nur einen weitläufigen Proceß mit den abgeheilten Herzogen dadurch erregen wird. Wie ich denn folches gedachten, Herrn Friedrich von Ahlefeld vor seiner Abreise nach Wien allhicr Warnungswcist vorhergesagt, der aber folches nicht glauben wollen, und nichts desto weniger unterfangen, erwähnten Vergleich zur neuen Confirmation in den Reichshoftath zu übergeben. Jedoch wie er gemerket, daß es alfo, wie ich ihm gesagt, gehen würde, hat er dem lieben Gott gedankt, daß er nur sein Dom« ment wieder zurück bekommen; gestalten ich von dem Oldenburgischen Gesandten Herrn Hespcn verstanden.

Wegen fernerer Proviantirung der Glückstadt habe ich nunmehro mich weiter nicht zu bekümmern, fondern laße den über die Festungen bestallten General « Gouverneur und die General«Commissarien dafür billig rathen. Ich habe vorhin fo viel Jahre dafür Sorge getragen, dagegen aber nicht eines Hellers werth genoßen, fondern nur lauter Mühe und Ungemach davon gehabt, und bin dechero froh, daß ich nur einmal davon gekommen.

Die mir ccmmunicirte Deklaration der Englischen Gesandten an die Herren Extraordinair « Deputirten der Herrn Staten General (wofür ich mich fleißig bedanke) ist allhie vorhin schon bekannt gewesen, alldieweil die Schwedische dieses Orts bereits lange Zeit davon Nachricht gehabt. Dahero denn unnöthig gewesen wsre, deßentwegen die Posten so lange aufzuhalten. Nicht weniger sage ich auch dem Herrn Kammer«Secr. freund« lichen Dank, daß er mir von dem, was die königlichen Herren Ambaßadeurs im Hag bey der ersten Conferenz proponirt, Part gönnen wollen. Weil aber itztwohl« gemeldte Herren Ambaßadeurs selber mit mir correspon«, diren, und von ihrer Negotiation mir fast bey allen Posten ausführlichen Bericht thun, als mag ich dem Herrn Kammer« Secr. mit dergleichen weiter nicht lästig fallen.

Weil der Herr Kammer-Secr. schreibt, daß mein Schwiegersohn, der Herr Vicesiatthalter, bereits reisefertig gewesen, und nur auf guten Wind gewartet, er selber auch in seinen Briefen an mich gedenkt, daß er mit ehe« sien mich von allen mündlich zu berichten verhosse, fo habe ich daher an ihn voritzo nicht geschrieben. Sollte er aber über Vermmhen bey Einlangung dieses sich dor« ten etwa annoch finden, folchenfalls bitte ich ihn meinetwegen freundlich zu grüßen, und ihm hieraus dasjenige, was ihm zu wißen nöchig, zu communiciren. Er hat mir fonst«, das wegen der Gottorpischen Tractaten an. ihn und mich ergangne königliche Rcscript nebst einverleibter Instruction und gehöriger Vollmacht übersandt; werde alfo dessalls seiner Ankunft erwarten, um zu vernehmen, was wegen der Zeit und Orts, fo man den Gottörfern zu bestimmen, seine Meynung sey; und ob er etwan die Tractaten allein (welches mir dann fonders lieb seyn würde) über sich nehmen, oder mich mit dabey haben wolle. Welchen Falls dann, - meines Erachtens, so wohl wegen der Festungen Glllcksiadt und Krempe, als auch infonderheit mir, wegen meines Haufes Brei« tenburg, kein Ort beqvemer darzu seyn würde, als Itzehoe. Immittelst wird, meines Bedünkeus, nun« mehro und bey folcher Bewandniß, da von Ihro Königl. Maj. zu den GencrabTractaten commitirt bin, sichsgar nicht schicken, daß ich meine vorgehabte Reise nach Tönningen fortsetze, fondern ich werde dieselbe cht nur einstellen »nüßen.

Ich verlange höchlich zu vernehmen, wie Ihro Königl. Maj. meine Schreiben, fo an Ihro Maj. den König und die Königin von Polen ich der Polnischen Friedenstractaten halber vor einiger Zeit abgehen laßen, aufgenommen. Bitte demnach freundlich, mich davon unbeschwert mit wenigen zu benachrichtigen. Von mir weis ich itzo nichts veränderliches von hinneu zu berichten. Empfehle demnach den Herrn Kammer « Secr. dem lieben Gott, verbleibend

meines Hochgeehrten Herrn Kammer«Secretair dienstwilliger und ergebener Diener 

Christian Graf von Rantzov.

?. 8. Meine Reise nacher Wien wird daher um fo viel kostbarer fallen, weil Ihro Kaiser!. Maj. am 22 oder 23 hujus nach der Steyrmark, von dannen weiter nacher Linz, und förderst auf Prag zu reisen entschloßen seyn follen, welchenfalls man dann Deroselben allenthalben würde mitfolgen müßen. Bekommende meine Schreiben an Ihro Königl. Maj. sind unversehens zugesiegelt,

Was ich wegen der künftigen Regier«und Verfaßung in der Grafschaft Oldenburg hierin gemeldet, bitte ich Ihro Königl. Maj. unbeschwert vorzulesen, oder dafern der HerrKammer.Secr. noch nicht zu Hofe geht, will ichs entweder Ihro Königl. Maj. selber indirecte, oder auch an Herrn Christoph Gabeln schreiben. Da die Am< baßade nacher Wien noch vor sich gehen foll, bitte ich unbeschwert zu befördern, daß, gleich ich vor diesem geschrieben , mir unter Ihro Königl. Maj. Hand und Siegel concedirt werde, entweder aus dem Amte Steinburg oder Süderditmarschen einen Capellan nach meinem Belieben mitzunehmen. Daß alle hiebevor consiruiirte Dokumente von neuem » mnäernn Imperawre confirmirt werden, acht ich nochmalen uöthig zu seyn, wie ich dann zu Wien und Regensburg observiret, daß solches bey allen Chur-und Fürstlichen Häufern Herkommens sey. ^

Umständliche Nachricht vom Ursprünge der Ostindischen Kompanie in Dänemark,
 aus Urkunden. Beurtheilung der darüber vorhandnen

Schrissteller.

b^s fehlt nicht an Schriftstellern über diese interessante Materie, die ich bereits in dem 1771 herausgegebnen lll Bl1che der Geschichte Christian /l^angesübrt habe. Des Conferen,raths Slange weitläufige Geschichte dieses König? enthält nur weniges über die Ost« indische Companic, und fast nichts, das in andern Büchern nicht auch vorkäme. Der sel. Baron Holberg ist forgfältige g«wesen, er hat in diesem Stücke seiner Dänischen Historie, mehr als in den meisten andern, Handschristen zu Rache gezogen, die ihm aus  dem Ar6>ive der Companie mitgetheilt worden; doch ist er in nicht geringe Irrthümer verfallen, thcils weil er bey weitem nicht alles zur Hand gehabt, was zu dieser Handelsgeschichte gehort, theils auch weil er die ihm mitgetheilten Urkunden nicht mit gnugsamer Aufmerksam« keit gelesen und erwogen hat. Er handelt davon im II Theile der Dänischen Historie, S. 6§6 « 64 nach der Dänischen Ausgabe, und wiederholt diese Nachrichten, Mit einigen Zusätzen von den neuen Zeiten, im Stat von Dänemark und Norwegen S. ZZ1. — Z42.

Im VIII Theile der Deutschen Übersetzung der Allgemeinen Wclthistorie betrift das ganze sechste Hauptstück, S.533 « S79, dieOstmdisch«Däuische-Hand« lungsgesellschaft. Man ist nun in Deutschland guug« sam überzeugt, wie wenig man sich auf diese große Conv pilation, zumal in der ncucrn Geschichte verlassen könne. Die Englischen Verfasser haben ihre Arbeit ans allerley Reistbeschreibuugen und ausländischen Nachrichten zusammengetragen. Unter den letztern berufen sie sich onf eine Französische Schrift, die mir nicht zu Gesichte gekommmen: Le commerce 6cs llanui« iux InäeZ genannt. Ihr Werth aber kann nicht erheblich seyn, da sie gerade an folchen Stellen angeführt wird, wo die gröbsten Irrthümer vorkommen. Von Dänischen Q-vellen haben sie des sel. Pontoppidan (ietta K veNizi» vanarum und die Missionsberi6)te vor sich gehabt. Je« nes Buch enthält nur etwas weniges, das aus Ove Gieddes Perfonalien genommen ist. Und was die Mis> sionsberichte angeht, fo erinnert der Deutsche Herausgeber, Herr Doctsr Scmler, mit Recht, daß sie von den Englischen Versaßern noch weit besser hätten genützt werden können. Er selbst aber ist dura) einen Fehler in diesen Berichten, denen man in historischen Sachen nicht allzuviel trauen darf, verleitet worden, eine ungegründete Erinnerung gegen die Engländer zu machen. Denn er sieht es für ein Versehen an, daß der Name des Dänischen Admirals Ove Giedde geschrieben worden, und er meynt, Ofte sey sein rechter Name gewesen, da doch Ove, Onenius, ein ganz bekannter, und Ofre ein in Dänemark unerhörter Vorname ist.

Die Innres lur I2 vancmarc, gedruckt zuKopenhagen 1764, deren erster Theil den in Dänischen Diensien 17ZY verstorbnen Herrn Roger, und der zweyte größtentheils den Herrn Etatsrach Reverdil zum Verfaßer hat, enthalten, 1'. I. p. 174 -184, merkwürdige Umstände über die Asiatische Comvaniein einer bündigen Kürze. Das viäionnaire äe Kammer« pgr Luvar^ 1°. V. p. 1647 « 166Z, nach der Kopenhagner Ausgabe von 1765, enthält über die Stiftung der Companie unter K. Christian /l^nur einige Zeilen, die, fo wie der ganze historische Theil des Artikels, aus den I^nre« lur le vanemarc genommen sind; den übrigen Rauin erfüllt die Octroi und Convention von 17.52. In der berühmten Französischen Encyklopedie "l. Vlll. ist unter dem Titel Inäe8 Orientale, p. 665«667 nach der Ausgabe zu Neufchatel 1765, auch eine Nachricht von der Dänischen Handlung nach Ostindien, die über die Stiftung ausführlicher und richtiger ist, als alle vorhergehenden. Der Verfaßer sagt davon: ce leralextrait surr adrezä ä'un memoire 1r« curieux lur ce su^e1, czue Xlr. I«

l!omte ä'l!c.!<ell)l3»n , ciäevant miniere 6e 8. iVl. D, en ?rgnce, a l)ic>i vuulu me communiquer, H paur leuue! ie lui rcnnuvclle nie« remercimenz. Es muß aber hier irgend ein Irrthum scyn. Die Buchstaben 8. Kt. v. find fonder Zweifel 8a IVl^. Oanoise zu lesen , und gleichwohl kennt man keinen Grafen Eckelblath, oder wie es wohl heißen soll, Eckeblad, der jemals Dänischer Minister in Frankreich oder überhaupt in Dänischen Diensten gewesen fty. Die Familie ist in Schweden berühmt; es müßte alfo vielleicht ein Schwedischer Herr diests Namens gewesen scyn, der von der Dänischen Handlung in Ostindien gute Nachrichten besetzen, Und sie dem Vcrfaßer dieses Artikels mitgetheilt hätte.

, §- 2.

Vom Zustande der Europaischen Handlung nach Ostindien um Anfang des siebzehn» , ten Jahrhunderts.

Die Portugiesen waren im ganzen sechzehnten Jahrhundert allein im Besitz der Ostindischen Handlung. Sie machten in den Inseln und auf den Küsten beträcht« liche Eroberungen, und selbst ihre Sprache ward die gemeine Handelssprache unter den Indianischen Nationen. Als Portugal! im Iahre 1Z80. mit Spanien vereinigt ward, begnügten sich die Hollander noch eine Zeitlang, die Ostindischen Waaren von Lißabon zu holen. Aber nachdem die Spanier, um die vereinigten Niederlande desto leichter zu bezähmen, ihnen diese Handlung unter« sagten, thaten sie im Jahre 1Z95 den ersten Versuch, selbst nach Ostindien zu schiffen. Ihr Fortgang war schnell, nachdem sie gnugsame Kentniß von diesen Ländern und von der Schwäche der Portugiesen unter Spanischer Oberherrschaft erlangt hatten. Den 20 März 1602 ward eine förmliche Ostindische Companie in Holland errichtet; sie erlangte auf den fruchtbarsten Inseln Asiens nicht allein freye Handlung, fondern auch nach und nach ansehnliche Besitzungen, und hierin kam ihr, der große Haß zu statten , den sich die Portugiesen bey den Einwohnern durch ihre Gewaltthätigkciten zugezogen hatten. Andre Nationen wurden auf diesen Fortgang aufmerksam , und hoften, gleichwie die Holländer , durch den Fall der Portugiesen zu gewinnen. Die Königin Elisabeth privilcgirte im December 1621 eine Gesellschaft Londonscher Kaufieute, die nach Ostindien handel»,. Und in Frankreich erlangte eine Ostindische Companie den 1 Iun. 1604 ein Patent von K. Heinrich /l< Sie hat aber erst lange hernach, nehmlich 161Z , Schiffe ausgerüstet. Sie that im Jahre 1619 den zweyten Versuch mit der Ostiudischen Schiffahrt, und da dieser den erwünschten Erfolg nicht hatte, schränkten sich die Franzosen eine Zeitlang auf die Insel Madagastar ein. Man darf sich über diesen geringen Fortgang nicht wundern , da Frankreich nach Heinrich /t^ Tode eine gewaltige Erschütterung erlitt, und ganz neuen Maßregeln folgte. Die Englische Companie hatte unter K. Jakob / einen größern Fortgang. Sie besegelte schon vor dem Jahre 1616, da die Dänische Companie gestiftet ward, alle Küsten Asiens vom Rochen Meere an bis nach Japan, sie suchte mit den Holländern die Handlung nach Iava und nach den Moluckischen Gewürzinstln zu theilen.

Sie mußte aber fast überall den Holländern weich«», als die ihre Handlung durch wohlbesetzte Festungen schützten , worauf die Engländer nicht fo zeitig dachten. Der Geldmangel, in dem sich K. Jakob fast immer be« fand, verursachte, daß er diese Handlung nicht mit gnug» samen Nachdruck unterstützte, und überhaupt war er nicht fo ausgelegt, einen festen Plan zu verfolgen, wie seine große Vorgängerin. Daher wagten es auch die Hol« länder, die größten Gewaltthätigteiten an den Englän« dem in Indien zu verüben, wovon besonders die Gesan« gennchmung und Hinrichtung der Englischen Handelsbe« dienten zu Amboina im Iahre 162Z ein schreckliches Bey« spiel ist. In folchen Zeitläuften hatte Dänemark viel vor andern Ländern voraus, nnd eine gegründete Hof« uung, in der Ostindischen Handlung die nächste Stelle nach Portugall und Holland einzunehmen, ja vielleicht beiden zuvorzukommen.

Dänemark hatte in dem Schwedischen Kriege > der sich im Anfang von 161Z endigte, nichts gelitten, nnd seine Ehre und Sicherheit befestigt. Es war bald nach dem Frieden Überfluß an Gclde, so wohl im Lande, als in der königlichen Schatzkammer. Unter einem hösithätigen Könige herschte viele Thätigkeit in allen Ständen. Schiffahrt und Handlung stiegen kenntlich. Es waren schon viele Dänische Seeleute bey den ersten Schiffahrten der Holländer mit in Ostindien gewesen, und eine gute Anzahl theils begüterter theils seeerfahrner Holländer verlangte nichts lieber, als mit den Dänen gemeine Sache zu machen, worzu wohl die damaligen Religionsuersolgungen in Holland nicht wenig beytrugen.

Nachdem nun im Lande selbst, wie die Geschichte Christian il^ zeigt, wichtige Verbeßerungen gemacht worden , fo war es ein sehr gelegener Zeitpunct für diesen großen König, auf die Schiffahrt nach Ostindien zu denken. Wenn man diese Umstände erwägt, fo zeigen sich die Sachen in einem ganz andern Lichte, als worin sie gemeiniglich vorgestellt worden. Weil in den folgenden Zeiten die Holländer fo übermächtig in Ostindien, und gegen andre Nationen fo eifersüchtig geworden , fo meynt man , daß Christian /l^ schon in den Iahren 1616 -18 sie als die vornehmsten Gegner seines Unternehmens betrachtet habe. Es ist wahr, daß die Holländer den' 14 Der. 1617 durch ein gedrucktes Patent ihren Unterthanen insgemein verboten, bey auswärtigen Ostindischen Companien in Dienste zu treten. Aber sie bestanden auf diesem Verbote am meisten in Absicht aufEngland und Frankreich, und haben es in Absicht aufDänemark aufgehoben. Und ob sie gleich, nach der Gewohnheit aller Handelnden, die Theilung des Gewinnes ungern gesehen haben mögen, fo haben sie doch den Dänen bey den« Anfange ihres Ostindischen Handels alle Art von äußerlicher Freundschaft bewiesen. Die Portugiesen waren in dieser Sache die eigentlichen Gegner der Dänen; denn dieselben betrachteten annoch die Schiffahrt aller andern Nationen nach Ostindien als Eingriffe in ihre Rechte, und als Beraubungen ihres verjährten Besitzes. Und weil es zwischen den Dänen und Portugiesen in Ostindien zu offenbaren Feindseligkeiten kam, fo waren die Holländer, die den Portugiesen nicht überall gewachsen waren, vielmehr froh, daß neue Widersacher gegen dieselben aufstunden.

§3

Stiftung der Ostmdischen Companiem Dänemark.

Ehe dieser Entschluß zur Reife kam, hat der Ks' «ig sonder Zweifel von erfahrnern Holländern genaue Kenntniß über den Zustand der Ost indischen Handlung eingezogen. Es gab damals in Kopenhagen nicht wenig angeseßene Kaufleute von dieser Nation. Noelant Crape, Peter von Santen, Ameling von Oßden und andre, die vorhin bereits in Ostindien gewesen, traten in Dänische Dienste gleich bey Errichtung der Companie, und inte« ressirten in derselben. Das letztere thaten auch manche von Holland aus, wie aus dem Verzeichnis der ersten In« teressenten zu sehen ist, darin viele Holländische Namen vorkommen. Unter ihnen befindet sich David de Willem in Amsterdam, der 5250. Rthlr. in die Däni« sche Companie sehte; für eine eben fo große Summe interessirte Johann de Willem in Kopenhagen, der vermuthlich sein Bruder war. Auf Roelant Crape, als welcher den vornehmsten Theil an der A»isführung nahm, gehen sonder Zweifel die Worte, welche der Pro« feßor Ole Worm den 18 Aug. 1616 schrieb: " Unfre " Kaufieute gedenken eine Schiffahrt nach Ostindien zu " unternehmen, die unser allergnädigster König nicht " Hülflos laßen wird. Den Weg wird ihnen ein qewißer " Hollander zeigen , der auf den Antrieb vieler Ein» " wohner von Amsterdam hieher gesendet worden. Auf Marcelis Boshouwers können diese Worte nicht gehen, wie die Umstände seines Lebens im folgenden §. 6 hinlänglich beweisen. Roelant Crape, ein in   Ostindien wohlbekannter Holländer hatte das Vertrauen des Königs, ehe sich Boshouwcrs in Dänemark melde« te, und er ist daher drey Monache früher als dieser nach Ostindien abgegangen. Er hat auch lange nach Boe shouwers Tode das Vertrauen des Königs behalten, wie ein eigenhändiger Brief von ihm an den König beweist, der in gebrochnen Deutsch geschrieben und zu Masiipat» Nam den n Sept. 1628. datirt ist.

Es ist alfo Boshouwers Tractat im Namen des Kaisers von Ceilon keineswegs der Grund der Ostindi« schen Handlung in Dänemark, fondern blos eine zufällige Erweiterung dieser Idee. Die Companie war mit Zuziehung vieler andern Holländer errichtet, ehe man von ihm und seinen Anträgen etwas in Dänemark wußte. Christian/^ hatte die vornehmsten Kausteme in Kopenhagen ermuntert, sich ZU dieser Handlung zu vereinigen. Sie verfaßten die Bedingungen nach seinem Entwurfe in ZZ Artikeln, welche der König durch ein Patent bestä« tigte, das zu Anderste»» den 17 März 1616 datirt ist. Die Artikel sind im Archive der Dänischen Kanzlcy im Seeländischen Register diefts Jahrs aufbehalten, und sie finden sich fonder Zweifel auch noch im Archive der Asiatischen Companie, aus welchem sie dem sel. Baron Holbcrg mitgetheilt worden. Weil diese Artikel bey veränderten Umständen nicht durchgängig zur Erfüllung gekommen, fo ist es genug, einen Auszug davon Hieher zu setzen.

Die Companie soll ein ausschließendes Privilegium haben, auf zwölf Jahr, oder nach des König« /B.ZwsSt. K Wohlgefallen länger, nach Ostindien, China, Iapan«, zu bandeln , und zwar nicht allein ums Vorgebirge der Guten Hofnung, sondern auch durch die Magellanische Straße, oder auf andern schon entdeckten oder noch zu entdeckenden Wegen. Ein jeder durfte in diese Com« panie nach seinem Vermögen cinschießen, fo lange bis ein hinlänglicher Fonds zufammen gebracht war, doch keiner weniger als 1Zc» Rthlr. Es war alfo die Größe des Fonds nicht in voraus festgesetzt, er war auch nicht in itzt gewohnliche gleiche Actien eingetheilt. Doch kömmt dieses Wort in den Artikeln vor, und bedeutet die ungleichen Ancheile der Interessenten. Die Com« panie follte neun Verwalter haben, den Admiral und Viceadmiral, die mit den Schiffen der Companie abreisten , darunter begriffen. Ieder von diesen Verwal« lern mußte für 4000, oder wenigstens Zvoo Rthlr., in der Companie interessiren. Sie sollten zusammen für ihre Bemühung 2 p. C. Provision vom Werthe der Waaren haben, so wohl bey der Ausreise, als bey der Heimreise. Sie follten dem Könige wegen redlicher Verwaltung einen Eyd thun, und die Rechnung bey jeder Ausrüstung fo viel möglich in Richtigkeit bringen. Die erste Reise follte mit zwey Schissen geschehen, die zweyte follte nicht eher unternommen werden, als bis eins von den ersten Schiffen nach Hause gekommen, und die dritte Flotte follte ein Iahr nach Absendung der zweyten abgehen. So bald sich 1§ p. C. Gewinn in der Geldkiste befänden, follte eine Austheilung an die Participanten geschehen. Wenn Holländische, Portugiesische, Englische oder andre Schiffe der Companie Schaden thä« ten, wird der König die Companie in allen ihren gerechten  Sachen unterstützen. Die Schisse der Comvame dür. sin sich gegen feindliche Gewalt wehren, und sie behalten die Eroberungen, die sie machen; doch so, daß dem Könige ein Drittel und dem Reichsadmiral ein Zehntel von dem reinen Gewinne bey dergleichen Eroberungen zukömmt. Zur Erkenntlichkeit für seinen Schutz bezahlt die Companie dem Könige von der ersten Reise L2aa Roseuobel, bey den folgenden Reisen aber entrict> tet die Companie von den ein' und ausgehenden Waaren Zoll, und zwar, wie er in Holland entrichtet wird, nach der im Haag 1609 gedruckten Zollrolle, oder andern Rollen, die mit der Zeit gedruckt und bey der Com« panie eingeführt werden möchten.

Die Ausführung dieses Plan« erfodette Zeit, die man angewendet zu haben scheint, sich genau von dem ganzen Detail der Holländischen Handlung in Ostindien zu unterrichten. Denn ich finde unter den Papieren, die den Anfang der Dänischen Companie betreffen, manche gedruckte und geschrisbne Holländische Aussatze, über die Ausrüstung ihrer Schiffe, die ihren Bedienten mitgcgebnen Instructionen, und dergleichen. Vielleicht ist man auch mit den Zuschüßcn zu einem Handel, den man in Dänemark noch nicht genugsam kannte, und bey dem fo viel zu wagen war, langsam und unschlüssig ge, wesen. Denn in dem Verzeichmße der ersten Interessenten, bey dem die Data des Einschußes angemerkt sind, sieheu keine ältere, als von 1618. Der König fttbst hat seinen Beytrag, der mit Aufgeld 16715 Rthlr. betrug, nicht eher als in diesem Iahre, den 17 März, 8 May und 13 I«n. auszahlen lassen. . Er hat ober

nach der Zeit noch große Summen hinzugegeben.. So hat er in sein.:, Kalendern angezeichnet: Den 18 Iul. 1618 lehnte ich den Ostindischen Bewindhebbers 12020 Thaler. Den 18 Sept. 1618 lehnte ich dcrOstmdischen Companie 16759 Rthlr. Den 30 Nov. gab ich Christian Ulrichen (Güldenlöwe) 5220Thaler, welche in denOstmdi« schen Handel angelegt wurden. Den 1Z Nov. bekamen die Bewindhebber 9000 Stück von Achten von mir Asil' rans. Ferner lehnte ich Thomas Lork, Iakob Micke!« .sen, Claus Condevyn und Iohann de Willem 400c» Stück von Achten, um sie zum Besten der Ostindischen Companie zu brauchen. Den 21 April 1619 lehnte ick Bürgemeister und Nach zu Malmöe, nebst Bürger« schaft dafelbst, 1Z200 Nthlr., die in der Ostindischen Companie angelegt wurden. Den 20 Oct. 1619 überlieferte ich Iohann de Willem 12202 Rthlr., die er anwenden follte, um ein Schis zum Ostindischeu Handel zu kaufen. Den 8 Dec. wurden durch Iohann de Willems Diener 9202 Rthlr. inSpecie nach den Niederlanden geschickt, die auf ein Schis daselbst verwendet werden follten, wofür der Beweis der Bewindhebber da ist.

Der Eifer, mit dem er diese Angelegenheit betrieb, hat auch Interessenten von allen Ständen zuwegegebracht. Unter denselben sind viele von Adel, sast alle. Kopen^ hagensche Profeßoren Und verschiedne Magistratspersonen aus den kleinern Städten. Ich will die Namen von einigen hersetzen, befonders solche, welcke annoch blühende Familien betreffen. Der Reichsadmiral Herr Albe« Scheel intereßirte zufammen sür Z6Z2 Hemrich Führen der ältere für 229I, Heinrich Führey

der jüngere sür12^Z, D. Ionas Carisius 1o^ D. Cafpar Berthelsen, der Stammvater der Bartholine, gab Z15,' Christian Langebcrg oder Longomontan , der berühmt« Sternkundige, 200, D. Thomas Fink, ein wohlhabender Proseßor und Ökonom der Universität 21o0, der^ Magistrat in Aalburg 52ZO, derinRipen 2940, die Stadt Droutheim 2656 :c. Diesem ist noch beyzufü« gen aus einem königlichen Schreiben von 29 Iul. 1618 an den Rach Jonas Carisius und Michael Mibe: Die Verwalter der Ostindischen Companie hätten angezeigt, daß zur Ausrüstung der ersten Schiffe noch eine anschn« liche Summe fehle. Weil nun dieser Handel den Un« terthanen mit Gottes Hülfe zu Nutzen gereichen werde, fo möchten sie bey vermögenden Leuten so wohl in Kopenhagen als anderwärts fleißig Anfodcrung thun, nach ihrem Vermögen etwas in die Companie einzuschießeu., Dergleichen Schreiben bekamen den 25 Nov. 1618 ver« schiedne Lehnsleute, die Vermögendsten in ihren unterhabenden Lehnen zu einem Einschuße zu bewegen, weil der König diese Handlung nicht gern mit fremden Gelde getrieben haben wolle.

Damaliger Zustand auf der Küste ., Coromandel.

So nützliches auch wäre, mit der Europäischen Handelegeschichte immer eine genaue Kenntniß der Länder , wohin diese Handlung gegangen, zu vereinigen, fo ist dieser Wunsch, befonders in Absicht auf Ostindien, nicht gänzlich zu erreichen, da weder die Geographie noch die Historie dieses Landes annoch gnugsam

bearbeitet sind. Es fehlt zwar nicht an Schriften hier< über, die theils aus morgenländischen Sprachen über« setzt, theils von reisenden oder auch belesenen Europäern verfertigt sind. Befonders haben sich Franzosen und Engländer darin hervorgethan. Iene hauptsächlich durch den großen Vorrats) von Arabischen, Persische» und andern morgenländischen Handschriften, die in der königlichen Bibliothek zu Paris gesammelt worden , wie die Schriften der Herren Petit de la Croix, Herbelot, und Desguignes beweisen. Sie haben auch «us dem vorigen Iahrhundert die Reisebeschreibungen sehr geschickter Männer, eines Bernier , Thevcnot und Tavernier. Die Engländer haben sich mehr in den ueuesten Zeiten auf die Kennlniß von Indien besiißen , da durch ihre fo ausgebreitete Macht und Handlung ih« nen diese Länder erst recht wichtig geworden. Es giebt auch gnug Portugiesische und Holländische Schriftsteller über diese Materie, jene am meisten aus dem sechzehnten, und diese aus dem siebzehnten Iahrhun« dert. Aber selbst ihre Menge macht eine zuverläßige Kenntniß desto schwerer, da man kaum weis, wem man trauen foll. Die Verfaßer der Neuern Allgemeinen Welthistorie halten die Geschichte des Mo« golschen Reichs, die Franz Catrou herausgegeben, und aus welcher vorzüglich der Baron Holberg die LebensbeschreibmWu des Akebar und Aureng Zeb in seiner Geschichte der Helden entlehnt, für weiter nichts «ls einen artigen Roman. Sie selbst können, bey den weitläufigen Nachrichten, die im p^, p^s und P^/I Theile der N. Allgemeinen Melthistorie vorkommen, wie quch, was die Zeiten des Cingiskan und Tan«rlanbetrift, im /// und /^ Theile nach der Deutschen Übersetzung, mehrere Bücher in allerley Sprachen nachgeschlagen haben. Aber man merkt es nur allzudeutlich, wenn man ihr Werk mit einiger Aufmerksamkeit liest, daß sie weder die Gabe zu beurtheilen noch zu erzehlen besitzen, ja daß sie nicht einmal ihre Materie inne gehabt oder durchgedacht haben. Die meistens unbestimmte Iahrszahl, die fo sehr abweichende Schreibart der Namen, der unentschiedne Widerspruch der angeführten Schriftsteller, sehen den Leser zum öftern außer Stand , sich richtige Begriffe zu machen. Es ist zu wünschen, daß ein BÜsching Muße bekäme, auch über die Erdbeschreibung dieser Gegenden so viel Licht zu verbreiten, als er über Europa und einen Theil von Asien mit unermüdetem Fleiß und Nachdenken gethan hat; und daß ein Gatterer weiter ausführe, was er in seinem Handbuche der Geschichte, in Absicht auf China und Japan, mit allgemeinem Beyfall angefangen. , »

Mein gegenwärtiger Zweck geht nur auf die Küste Coromandel, und insbesondre auf das Fürstenthum Tanjour, um diejenige Zeit, da die Dänische Handlung ihren Anfang nahm. Das Reich des bey uns fo genannten großen Mogols, der eigentlich der Schach oder König von Indostan oder dem Lande Indiett (Hindus) heißt, erstreckte sich damals nicht fo weit gegen Süden. Der annoch, obgleich in der Erniedrigung, vorhandene Stamm dieser Beherscher, hat erst mit dem Sultan oder Mirza Baber, einem Nachkommen Tamerlans, sich in Indien festgesetzt. Er war vorhin König von Sa« Nlarkcmd, das insgemein zur großen Tartarey gerechnet

wird, und brachte durch einen Sieg im Jahre 1Z26 die nördlichen Provinzen von Indien in seine Gewalt. Sein Sohn HemaylM, oder wie ihn Thevenot schreibt, Humayon, war eine Zeitlang vertrieben, aber er erlangte das verlorne wieder, und eroberte noch darzu um 1534 und ZZ die Königreiche Guzuratte und Bengalen. Deßen Sohn ist der berühmte Ekbar oder Akcbar, der fast 50 Iahre regierte, und auf der Westseite Candcchar, auf der Nordseite aber Caschemire an sein Reich brachte. Unter ihm ist durch eine Mißion der Portugiesen das Christenthum imInnern vonIndien bekannt geworden. Er hat erst Agra zu einer großen Stadt gemacht, und starb den 12 Ott. 1605. Sein Sohn Selim, der sich beym Antritt der Regierung Ichan Ghir nennen ließ, be« herschte diese Staten, als die Dänen nach Ostindien schiften; aber seine Gewalt erstreckte sich noch nicht bis auf die Halbinsel dißeit des Ganges. Die großen Reiche in dieser Gegend, Bisnagar, Dekan, Golkon« da, Visapour, sind erst theils von seinem Sohne Schach Iehan, theils von seinem Enkel, dem berühmten Aureng Zeb erobert worden, der den 21 Febr. 1707 starb. Um den Anfang seiner Regierung ist Thevenot im Iahre 1665 nach Indien gekommen. Er beschreibt alle Merkwürdigkeiten dieses großen Reichs, nach den 20 Provinzen oder Statthalterschaften, in die es eingethcilt ward. Die südliche Gränze war damals noch der Meerbusen von Bengalen nnd das Reich Dekan. Die Gewalt der Könige von Indostan stieg unter dem Aureng Zeb am höchsten, und ist gleich nach seinem Tode in Verfall gerathen. Die Ursachen waren innerlich?Krie, ge, die wieder in der schlechten Statsverfaßung ihren

Grund hatten, die weichliche Lebensart der Regenten, befonders aber der unglückliche Überfall des Persischen Königs Nader in den Iahren 1737 und Z8. Die zuverläßigste Nachricht hiervon findet man in eincm im Iahre 1757 ,auf Persisch geschriebnen Werke, davon 1770 eine Französische Übersetzung zu London ans Licht getreten ist, unter dem Titel: I-Mnire äe Naäcr (^,an cnnnu <ou5 !ä nom 6e Iliami»s Kuli liksn, Lmpereur äe ?erle, t1-zcluirL ä'un manuscrir ?ersän riar nräre 6e 8. !^l. 1e lioi 6e vanamarc, avec 6e norez clironnlozi^u<:8, Kilruri^ue«, z^o^rzriki^u«, sc un rrait^ sur I» ri^elie oriemale, ^»r ^lr. Inn« , Xl«m1?re äu cnllcze ^e I' univerlite 2 Oxtnr6. Ich setze mit Fleiß den vollen Titel her, theils weil dieses schätzbare Buch nur noch wenigen Gelehrten bekannt seyu wird, theils weil eine Anmeldung davon mit vie/em Rechte in eine Samlung Dänischer Sachen gehört. Der itzt in Kopenhagen lebende und durch die neulich herausgegebne Beschreibung von Arabien sehr verdiente Herr Capitain Niebuhr, hat die Persisihe Handschrift, nebst andern Merkwürdigkeiten, von seiner gelehrten Reise aus Persien mitgebracht. Der sel. Geheimde«Rath und Conseil« Minister Graf Bernstorf nahm sie mit sich nach England, als er im Iahre 1763 Se. Maj. den König dahin begleitete, und ließ sie mit königlicher Genehmhaltung einem Oxfordischen Gelehrten, dem Herrn Iones, übergeben, unter der Bedingung , sie ins Französische zu übersetzen , damit der Nutzen davon desto allgemeiner seyn möchte. Der Übersetzer hat auf seine Arbeit ungemeinen Fleiß verwendet, und sich nicht allein als einen Kenner der Geschichte/ffon« dern auch der Persischen und Arabischen Poesie bewiesen.

Dieses Werk zeigt eine Hauptursache von de« Verfalle der Mogolischen Macht in Indien, womit man doch noch andre Schriftsteller zufammenzuhalten hat, die den damaligen Zustand des Indianischen Hofs zu Dehly umständlicher beschreiben. Die Allgem. Welchistorie Th. l^ folgt kralät-5 Kittor/ «s^äi1-8cl«d, und in der Hauptsache stimmen beide Schriftsteller sehr wohl überein. Neue innerliche Unruhen, nebst der überhand« nehmenden Gewalt der Franzosen, und anitzt der Engländer, haben das Mogolsche Reich in seinem ganzen Umfange erschüttert.

Aus diesem kurzen Begriffe der Geschichte von Indostan erhellet, daß bey Ankunft der Dänen im Iahre 1620 die ganze Halbinsel dißeit des Ganges in keiner Gemeinschaft mit dem fogenannten großen Mogol gestan» den hat. Es sind in diesem Lande unabhängige, und darunter sehr mächtige Könige gewesen, denen auch einige Schriftsteller den kaiserlichen Titel beylegen. Der angesehenste unter ihnen war auf der Küste Malabar der fogenannte große Zamorin , und auf der Küste Coro« mandel der König oder Kaiser von Bisnagar. Das Reich Bisnagar, welches auch Carnate und Narsinge genannt wird, soll ums Jahr 1200 entstanden seyn. Es war im sechzehnten Iahrhundert im größten Flor, es erstreckte sich längs der Küste Coromandel bis jenseit des Vorgebirges Comorin, und begris also , nebst andern benachbarten Landschaften, auch das Fürstenthum Tanjour unter sich. Die Hauptstadt Bisnagar war von ungemeiner Größe, und befonders wegen der Diamant« gruben ein Sitz des Indianischen Handels. So beschreibt sie ein Reisender, der selbst im Jahre 1567 da gewesen (*). Aber um dieselbe Zeit ward das Reich Bisnagar von vier benachbarten Königen aus einmal angegriffen , und die Hauptstadt zerstört. Bald darauf ist eine allgemeine Zerrüttung erfolgt, in welcher sich die Statthalter der Provinzen au der Küste Coromandcl unabhängig gemacht. Unter denselben ist auch der von Talljour gewesen, der sich doch, fo wie seine Mitge« uoßen, mit dem Titel Naiche, das ist Vorsteher oder Fürst, begnügte, ob er gleich auch zuweilen sich König nennt. Der Name Ragnato, oder wie er in einer Ur, kunde geschrieben wird, Ragonado, muß entweder ein Name der Würde oder des Geschlechts seyn. Denn in der hernach anzuführenden Urkunde wird der Ausdruck gebraucht: " Für uns und unfre Nachkommen , " Ragonados, Könige zu Tansmre." So ist in der Portugiesischen Urkunde der Name dieses Lands geschrieben. Giedde schriebt ihn stets Tanjome und die Mis« sionsberichte haben Tcmschaur. Unter diesen Schreibarten , deren Verschiedenheit von der den Europäern schwer zufaßenden Malabarischen Aussprache herrührt, scheint Tanjour den Mittelweg zu halten.

Es war also dieser Stat, in welchem die Dänen ihre Ostindische Handlung gegründet, erst seit dem Jahre 1567 entstanden , und bey ihrer Ankunft weder dem großen Mogol noch einem andern fremden Herrn unterworfen. Das Fürstenthum war erblich, wie eine Stelle in Ove Gieddeö Unterhandlungen zeigt (siehe oben S. 86.) nnd noch deutlicher Craves Bericht, der hernach § n vor«

C) Cäsar Friedrich in rurclia/rUtzrim Vol. II- l> »704.

kommen wird. Es ist aber, nach Niekamps Auszuge auö denMission?berichtc»,, die Naä^kommenschaft desNaicheii Ragnato bald nach ihm erloschen , und das Reich ist erst in zwo andern Familien gewesen, und 1674 an das Geschlecht der Marradticr, vielleicht Maratten, gekommen. Wem, man alle Umstünde erwägt, die Ove Giedde von Nagnato und seinem Hofe erzehlt, scheint er ein reicher, kluger und gütiger Herr gewesen zu seyn. Er hatte den Portugiesen den Hafen Negapatnam eingeräumt , und weil dadurch die Handlung seiner Unter« thanen in Aufnahme kam, fo sah er es gern, daß auch andre Europäische Nationen sich bey ihm niederließen, ohne daß er deswegen mit den Portugiesen brechen wollte. Roetant Crape lsi sonder Zweifel am Tanjonrischen Hofe bekannt gewesen, ehe er sich in Dänische Dienste begab, und K. Christian /^ hat zuerst den Plan zu einer Handlung nach Ostindien auf die vorteilhaften Begriff« entworfen , welche ihm dieser Holländer von dem Zustande des Landes und von der Bereitwilligkeit des Nai« chen machte.

Die Dänische Mission zur Ausbreitung des Chri« stenthums evangelischer Religion ist seit 1726 in dem itzt« sogenanmen Königreiche Tanjour oder Tauschaur. In den Mißionsberichten , die 1708 angefangen und seitdem jährlich zu Halle herausgegeben worden, findet man hin und wieder gute Nachrichten von dem Zustande dieses Reichs in neuern Zeiten. Iohcmn Lucas Niekamp hat daraus 1740 einen Auszug verfertigt, der aber nur bis ins Iahr 1756 geht. Der erste Theil enthält eine zusammenhangende Nachricht von der Mission, von Tranqvebar avebar und der Dänischen Handlung, vom Königreiche Tanjour. und den Malabaren überhaupt; der zweite Theil aber die Missionsgcschichte selbst von Jahr zu Iahr. Dem Werke ist eine große Charte über die ganz? Halbinsel dißeit des Ganges beygefügt, die derHomannischen zum Grunde gedient. Nach ihm begreift das Reich Tanjour nur einige zwanzig Meilen in der Länge und siebzehn in der Breite. Es ist aber stark bevölkert, und volk:r Städte, Flecken und Dörfer, davon Niekamp p. 14«20 ein Verzeichniß mittheilt, das aber zu einer guten geographischen Kenntnis) bey weitem nicht hinlänglich ist. Seit dem Jahre 1729 ist dem Könige von Tanjour auch das benachbarte Maraver « Land unterworfen.

Nach der erwähnten Chatte, umgeben die Königreiche Schenschi und Madurei das Tanjoursche Gebiete. In Ove Gieddes Unterhandlungen werden die Naichen von Velure, Madre und Wiroppe als Nachbarn des Naichen von Tanjour erwähnt. Ich habe oben S. 124 meine Mulhmaßung darüber angeführt. Es ist kein Wunder, daß in einem Lande, welches immer grossen Revolutionen unterworfen gewesen, neue Herrschaften entstehen, und auch dergestalt wieder von andern ver« schlungen werden, daß man kaum ihre Lage zu bestimmen weis.

, §' 5'

Damaliger Zustand in Ceilon.

In der Nachricht davon werde ich vornehmlich dem Holländischen Prediger Philip

Valdeus folgen 5 deßen Beschreibung von Malabar, Coromandel und - - Ceilon

Ceilon mit vielen Kupfern im Holländisches, und bald hernach 1672 im Deutschen zu Amsterdam <ms Licht gestellt worden. Was die Küsten Malabar und Coro« Mandel betrist, fo geht seine Beschreibung fast'blos auf die Holländischen Eroberungen, und auf den in diesen Ländern hersetzenden Götzendienst. Aber in Absicht auf Ceilon ist er ausführlicher und auch zuverläßiger; denn er hat selbst in diesem Lande neun Iahre als Prediger von 16Z6. 1665 zugebracht. Baron Hol« berg hat ihn einigemal über die Begebenheiten Ore Gieddes angeführt, und mit Grunde des Irrlhums überwiesen. Aber es ist auch nicht hierin, daß seine Brauchbarkeit besteht. Baldeus kam erst 36 Iahr »ach Ove Giedden in dieses Land, und schreibt von ihm bloS nach dem Gerüchte, das durch die vielen neuen Aufftritte in der Zwischenzeit schon verdunkelt war. Baldeus ist auch ins Englische übersetzt, und die Ver« saßcr der neuen allgem. Welthistorie haben sich seiner bedient, da sie mit wenigen von den Eroberungen der Portugiesen, Theil f<il p. 513, und der Holländer Th. l^//I p. Z40, auf Ceilon handeln. Aber an keiner von diesen Stellen wird die Beschaffenheit und Geschichte dieser großen und fruchtbaren Insel hinlänglich erklärt.

Da die Beschreibung des Baldeus unter die selten gewordnen Bücher gehört, und da sein Vortrag nicht der deutlichste ist: so will ich das merkwürdigste über die Geschichte von Ceilon hieher setzen, wobey ich nicht allein diesen Schriftsteller mit sich selbst, fondern auch mit andern Nachrichten verglichen habe. Es giebt außer dem Baldeus noch zwo eigne Beschreibungen von Ceilon , die ich blos durch Anführung in der allgemeinen Welthistorie kenne. Die eine hat einenPormgiesen Ribeyro und die andere einen Franzosen den Abbe le Grand zum Verfaßer.

Ceilon wird von den meisten Gelehrten für das Taprobana der Griechen, und von einigen für das Ophir des Salomo gehalten. Unter dem Namen Taprobana steht es in des Cellarius und Köhlers Charten zur allen Geographie. Die Einwohner ncnnen es, nach dem Baldeus, Lawkcmwa. Der Ursprung des Namens Ceilon ist ungewiß, doch scheint er auch ein» heimisch zu seyn, und mit dem Namen Ciltgalesen , den die eingebohrnen Bewohner der Insel führen, in Verwandschaft zu stehen. Die eigentliche Landessprache heißt dieCingalesische, es wird aber zugleich, der starken Handluug wegen, die Malabarische dafelbst gebraucht, und in den Unterhandlungen mit Ove Giedden wird beider Sprachen gedacht.

Ceilon ist nicht allein durch seine Größe und vor« theilhafte Lage, fondern auch durch Fruchtbarkeit und starke Bevölkerung eins der wichtigsten Länder in IuDien gewesen; und ist es vcrmuthlich nicht mehr, nachdem es durch Kriege verheert, und durch die Holländer der Handlung und aller Gemeinschaft mit andern auswärtigen Völkern beraubt worden. Es liegt, nach dem Baldeus, zwischen dem 6 und 1o Grad Norderbreite, womit die neue Charte von Asien aus der Homannischen Officin genau zutrift , und es hat volle 6o geographische Meilen in dieser Ausdehnung. Baldeus sagt, daß die Holländer den

Umfang genteßen und Z<56 Meilen befunden hätten, da ihn Masfeus auf 400 angegeben. Es ist aber die Fra» ge, was für Meilen damit gemeym sir.d. Denn nach der angegebnen Ausdehnung von S üden nach Norden, und nach der rundlichen Gestalt des Landes kann der Umfang nicht viel über 220 geographische Meilen seyn, wenn man auch die vornehmsten Landspitzen mitrechnet. Nach dem Baldeus soll dieses Land ehemals, in der Gegend der darzu gehörigen Insel Manaar, mit dem festen Lande zufammengehangen haben. In dem zweyten Stücke dieftr San1« lung S. 170 habe ich vier Charten von Ceilon angeführt, die ich bcy meiner Arbeit vor Augen gehabt. Vermuth« lich giebl es deren mehrere, zumal in neuern Holländischen Samluugen. Die zwo Charten, die sich in Jansens Atlas befinden, sind von Portugiesen verfertigt.

Eine umständliche Nachricht von der Naturhistorie dieses Landes würde mich zu weit vom Zwecke abführen, und man müßte dabey neuere und kündige Schriftsteller zu Führern haben. Eine der schatzbarsten Samlungen über das Pflanzenreich ist die vom Ritter Linne heraus« gegebne slora Xeillinica. Das Original, nach welchem Linne' diese Schrift verfertigt, besteht aus fünf Bänden in groß Folio, die beides natürliche Pflanzen und Zeichnungen enthalten ; es ist itzt in Kopenhagen in der Bi« bliothek Se.- Hochgräft. Excellenz des Gehcimderaths von Moltke, und hat ehemals dem^ier verstorbnen Apotheker Herrn August Günther gehört. Der Urheber aber ist der berühmte Holländische Botanist Paul Herman, der sich lange auf Ceilon verweilt hat, und 1695 alß Profeüoe in P<id?n gestorben ist *) Über die von denü ^lben Herman, Iohann Hartog Und andern Hollands schen Aerzten in Ceilon gesammelten Pflanzen hat auch der Profeßor der Botanik zu Amsterdam Johann Bur« MünN ein prächtiges Werk Mit vielen Kupferstichen her« ausgegeben. Es führt den Titel: l'tieläUruz Teilanicu«, ^mtte;aä2m> t7^7 in groß Qvart. Baldeus beschreibt S. 4t8'427 einige natürlicheMerktvürdigkeiten dieserInsel ganz angenehm. Ich will hier blos der Elcphanten und des Zimmet gedenken. Die Ceilonischen Elephültten werden für die muthigsten in der ganzen Welt gehalten, Und darum zum kriegnschen Gebrauche vorzüglich gesucht, welches ihnen auch Thevenot zugesteht, Vo^^ ^eg tnäez p. 1Z2, aber et sagt zugleich , daß der Mogolsche Hof zum Stat und zu Reisen die Stephanien aus Golconda, Siam, Cochin und Sumatra den Ceilonischen vorzieht, weil sie größer Und sichrer auf den Füßen sind. Der ächte Zimmetbaum wächst nirgends in der Welt, als blos in Ceilon, und zwar nur im südlichen Theile > wo sich die Portugiesen zuerst festgesetzt. Daher haben die Holländer, seit der Vertreibung jener, nun diesen ganzen Handel in ihrer Gewalt, und sie haben sie auch aus dem Reiche Cochin auf der Malabarischen Küste ver« trieben, wo ein Zimmet von geringern Werlhe wächst. Die Holländer sollen annoch jährlich 622000 Pfund von dieser Waare nach Europa, Und eben fo viel nach

den andern Welttheilen verführen. BaldellS, d«5eu Zimmetbaum vielfältig gesehen, sagt, daß die Einwohner sein Holz zum Bauen und zu feiner Tischlerarbeit brauchen, und daß es als Brennholz einen sehr lieblicheu Geruch giebt. Er hat auch selbst starken Kampfer gehabt, der aus der Wurzel des Zimmetbaums bereitet worden. Ove Giedde gedenkt des Zimmets gar nickt, und scheint auf Ceilon nichts anders verlangt zu haben, als Pfeffer. Vermuchlich stand es weder in seiner noch in des Kaisers Gewalt, die Dänischen Schiffe mit jener kostbaren Waarc zu versorgen. Denn die Portugiesen hatten sich der ganzen Gegend bcmcistert, wo der Zimmer wachst, oder wenigstens der Hafen, wo er ausgeführt ward.

Die Geschichte von Ceilon, so weit sie dem Bal< deus bekannt geworden , hebt sich mit der Ankunft eines Chittesers an, der durch Sturm dahin verschlagen, und wegm seiner Weisheit zum Regenten des ganzen Landes angenommen worden. Er habe sich für einen Sohn der Sonne ausgegeben, und daher rühre die Verehrung der Sonne unter den Einwohnern , und daß die Kaiser sich Herren der goldnen Sonne schreiben. Wenn sich dieses zugetragen, wird nicht gemeldet, doch nach dem Geschlechtsregister der Regenten beym Baldeus zu urtheilen, scheint es etwa 200 Iahr vor der Ankunft der Portugiesen, und alfo um Anfang des vierzehnten Iahrhunderts geschehen zu seyn. Bey der Ankunft der Portugiesen war dieser chinesische Königsstamm schon durch Theilung des Landes unter mehrere Prinzen und durch innerliche Kriege in Versall. Die Versaßer der Allgemeinen Welthistorie

fttzen die Ankunft der Portugiesen ins Jahr 1526, so daß lhre Herrschaft gerade 152 Jahre gedauert hat, binnen wel« cher Zeit sie ihre Religion, Sprache und Sitten stark dafelbst ausgebreitet haben. Denn Giedde sähe selbst CeilonischeKrigsleute, die er anfänglich für Portugiesen hielt, weil sie nach ihrer Art gekleidet waren» Der Kaiser bediente sich in den Unterhandlungen Mit ihm der Portugiesischen Sprache, verschiedne Große des Landes waren christlich erzogen, und auch folche, die nach dem Anscheine noch Heiden waren, führten Portu« giesische Namen. Baldeus benennt zwar nicht das Jahr von der Ankunft der Portugiesen , er setzt sie aber S. Z54 unter dem K. Ememucl, der von 1495 « 1521 regierte, » Sie kamen zuerst in die Gegend von Colom« bo, die damals ihren eignen König hatte, und bauten gleich unter dem Scheine der Freundschaft eine starke Festung. Der König des Landes ward durch die von der Malabarischen Küste gesiüchleten Saracenen vor den Portugiesen gewarnt, und brach Mit ihnen. Aber er ward durch die Gewalt der Waffen dem König Emanuel zinsbar. Seit 1525 haben die Portugiesen weitet um sich gegriffen, und sich nach und nach der 9 vornehmsten Hafen auf Ccilon Und der Insel ^Nanaar bemächtigt. Die Clngalesen lhaten ihnen von Zeit zu Zeit tapfern Widerstand. Besonders hat es der Kaiser oder Naja Singa gechan, ein Herr von zweifelhafter Abkunft, der Mahdaßln, den rechtmäßigen Kaiset aus dem alten Geschlcchte, vom Throne stieß. Dargegen verwahrten die Portugiesen die Tochter des vorigen Kaisers und einen ftiner nächsten Verwandten, und erzogen sie ans der Insel Mcmaarin der christlichen Religion, unter dem L 2 Namen Donna Katharina und Don Philip. Naja Singa bekam auch selbst wegen seiner Graufamkeit ei« nen mächtigen Gegner an seinem bisherigen Minister, Viima Lamantia oder Ladarma, der sich zum Kaiser aufwarf. Dieser ward zwar, nach einem geschloßnen Vertrage hinterlistig vom Naja ums Leben gebracht; aber der Sohn des Vinna, Don Jan suchte den Tod seines Vaters zu rächen; er bediente sich eine Zeitlang des Beystands der Portugiesen, schlug den Naja Singa, und vertrieb ihn aus dem größten Tbeile von Ceilon. Allein er faßte den äußersten Haß gegen seine bisherigen Bundsgenoßen, als er inne ward , daß dieselben nicht ihm, fondern dem von ihnen erzognen Don Philip den Thron und zugleich die Hand der Donna Katharina be, stimmten, und diese beiden mit größter Pracht in Candy einführten. Don Ian vergiftete seinen Nebenbuhler den Don Philip. Allein die Portugiesen fanden bald eineu andern Ceilonischen Herrn, den sie ihm entgegen setzten. Dieser war Ianiere WanVaer, Geheimschreiber oder erster Minister des unter diesen Unruhen verstorbnen Naja Singa, der sich der Schätze seines Herrn bemäch, tigt hatte. Durch ihn ward Don Ian genöthigt, seine Zuflucht in den Wüsteneyen zu suchen. Allein auch er ward bald mit den Portugiesen misvergnügt, die ihm Hofnung zur Vermählung milder Prinzeßin Katharina, und durch ihreHand zum Throne gemacht hatten, und die Erfüllung unter allerlei) Vorwand aufschoben. Sie ga« ben unter andern vor, daß sie erst eine ausdrücklich« Einwilligung des Königs von Portugal! erwarten muß, »en, und sie scheinen zur Absicht gehabt zu haben , un« ttr dem Namen der jungen Katharina sich des ganzen

Reich« anzumaßen. Don Ianicre ward zuletzt hier« über ungeduldig, und söhnte sich heimlich mit dem flüchtigen Jan «Us, der noch immer mit einem kleinen Anhange in der Wüste mit Anschlägen umgieng, das Kaiserthum an sich zu bringen. Die Portugiesen entdeckten die Unterhandlungen des Ianiere, und ermordeten ihn verrütherisch Hey einer Zufammenkunft mit ihrem Generale. Allein dadurch gaben sie nur ihrem vornehmsten Widersacher, dcm Don Ian, das Schwcrd in die Hände, der nun den Bcystand der erbitterten Cingaleftu erhielt, und die Portugiesen aus der Haupt« siadt und dem Innern des Landes vertrieb. Er ward darauf von den Einwohnern als Kaiser erkannt, und befestigte sich auf dem Throne durch seine Vermählung mit der osierwähnten Donna Katharina. Dieser Herr ist während seiner ganzen Regierung siegreich gegen die Portugiesen gewesen, doch vermochte er nicht, sie aus Co« lombo und andern festen Seeplätzen zu vertreiben. Unter ihm kamen die Holländer zuerst nach Ceilon. Ihr Admirol, der wegen der gemeinschaftlichen Feindschaft gegen die Portugiesen sehr wohl aufgenommen ward, hieß Iorris von Spilbergen. Aber bald nach ihm, im Iahre 160Z, kam ein andrer mit 7 Holländischen Schiffen , Sebald de Weert, der da ein unglückliches Ende nahm. Denn er verlangte zu wiederholten malen und mit vieler Zudringlichkeit, daß der Kaiser selbst auf seine Schisse oder wenigstens auf die Rhede kommen möchte, wo sie lagen, . und er erweckte dadurch einen starken Verdacht, einen Anschlag auf die Perfon des Kaisers zu haben. Hierzu kam , daß er in der Trunkenheit sehr unbefonnene Reden gegen den Kaiser selbst ausstieß, der im Zorne seinen Leuten zurief: Bin« det mir den Hund! Allein weil er sich zur Wehre setzte, ward er von den Hofbedienten mit vielen Wun» den umgebracht, und zugleich ein Theil seiner Gefährten, die mit ihm am Lande waren. Die Holländer, denen bey ihren Kriegen mit den Portugiesen, mit der Feindschaft eines fo mächtigen Indianischen Herrn ulcht ge» dient war, haben diese That gänzlich ungrrochen gelaßen. Don Jan starb bald hernach 1604, und hinterließ von Donna Katharina drey unmündige Kinder, und darunter einen Prinzen.

Seine Wittwe, die Baldeus als eine sehr tugendhafte Prinzeßin abbildet, fand sich in der größten Verlegenheit. Auf der einen Seite setzten ihr die Portugiesen zu, und trugen ihr, als einer von ihnen erzoguen Person, ihre Beschulung an. Allein sie war groß« müthig genug, einen Antrag auszuschlagen, der sie und ihre Kinder in die gänzliche Abhängigkeit versetzt haben würde. Auf der andern Seite waren die Großen des Landes unruhig, und zween von ihnen, der Prinz von Ove, und Ceneradt Adaßin, ein Halbbruder des verstorbnen Kaisers Ian, strebten nach der Krone. Sie wurden anfänglich beide für Verrälher erklärt, aber bald darauf begnadigt. Als sie sich einst beide bey der Kaiserin einfinden follten, erstach Ceneradt den Prinzen von Ove im Thore des Palastes. Die hierüber erschreckne Katharina hielt es für das rathsamste, nicht allein die geschehene That zu billigen, fondern auch den Thäte? zu ihrem Gemahl und Kaiser zu erklären. Dieses ist der Ceneradt Adaßin, von dem bey Errichtung  der Ostindischen Companic in Dänemark die Rede ist. Der Anfang seiner Regierung fällt ungefähr ins Jahr 1625. Ich habe die IahrzcchKn beigefügt, wo ich sie gesunde?:, oder auch durch Zufammenhaltung der Umstände entdecken können. Valdeus aber hat in den altern Zeiten keine; die Geschlechtssolge, mit den übrigen Umständen, gicbt nur fo viel zu erkennen, daß die Regierung des Rcija Singa ums Jahr 1Z70, und des Don Jan seine nach 1592 zu setzen ist.

Ceueradt Adaßin suchte, um sich gegen die Portugiesen iu Sicherheit zu stellen, die Freundschaft der Holländer, und er hat, nach Boshouwers in Dänemark vorgezeigter Urkunde, schon im Iahre 1608 ein Bündniß mit ihnen geschloßen. Im Jahre 1609 endigten die Holländer ihren langwierigen Krjeg gegen Spanien und das damit vereinte Portugall. Es follte auch in Indien die Feindschaft zwischen beiden Völkern ruhen. Aber keines von beiden hat den zwölfjährigen Stillesiand in diesen entlegnen Welttheilen gcwißcnhast beobachtet. Die Holländer wollten nun wenigstens durch Tractateu mit den Indianischen Prinzen die Oberhand über die Portugiesen gewinnen. Und unter ihnen kam insonderheit der Kaiser von Ceilon in Betrachtung. Baldeus hat die Schreiben mitgetheilt, die im Namen der Generalstaten und des Prinzen von Oranien deshalben an ihn ergiengen. Sie sind im Hag den 15 Sept. und 5 Oct. 1609 datirt. Marcelis de Boshouwers, ein Holländischer Unterkaufmann auf der Küste Coro« mandel, überbrachte diese Schreiben, und hatte den 8 März 1611 seine «rste Audienz in der Hauptstadt Candy.

Baldeus setzet sie zwar p. 218 erst ins Jahr 1612, allein es muß ein Druckfehler seyn, da er selbst p. 221 Boshouwers Verrichtungen aufCeilon schon vom Iahre 16« anführt, und es ist auch keine Wahrscheinlichkeit, daß ein Schreiben der Generalstaten vom Iahre 16(39 erst drittehalh Iahre hernach follte bestellt geworden seyn. Boshouwers brachte den 11 Mrz KK2 ein Bündniß am Ceilonischen Hofe zu Stande, ^arjn die Holländer dem Kaiser Hülse wider die Portugiesen zufagten, und dieser hingeqen den Holländern erlaubte, eine Festung auf Her Küste zu CoUaram, und Packhäuser zu Eandy und anderwärts zu erbauen. Einer von den Artikeln des Bündnißes war, daß zweenNiederländer im Ceilonischen Krigsrache sitzen follten, wenn ein gemeinschaftlicher Feind zu bekriegen wäre. Diesen Artikel brauchte der Kaiser, um Boshouwers, der ihm gefiel , an sei« N?M Hofe zu behalten. Der Kaiser vertraute sich jhM/ nicht allein in Kriegssachen, sondern auch in ein» heimischen Geschäften. Er erhielt unter seiner Ansüh, rung verschiedn? Vortheile über die Portugiesen zu Maßer und zu Lande, und dämpfte durch seinen klugen Nach manche innerliche Unruhen. Aus Erkenntlichkeit er« klärte er ihn zum Prinzen von Migomme, zum Gebeim» den Rath und Admjral. Wegen dieser Würden wir» Boshouwers beständig in der Ceilonischen Sprache Mgommerale genannt; eine Benennung, die ven MUthlich ausMgomwe und Admiral zusammengesetzt ist. Im Iahre 1613 starb der Ceilonische Erbprinz. den Donna Katharina aus ihrer ersten Ehe mit dem vorigen

C) Biest« Datum bat Boshouwtts Urkunde. Baltesche den »2 May ibl,.

Kaiser Ian gebohren hatte, und hie Mutter, die dar« über in Schwernmth verfiel, folgte ihm bald nach. Der Kaiser Ccneradt wm-^ selbst nach diesem Verluste krank, und bestellte aufnnem feierlichen Reichstage den obgedachten Prinzen von Migomme, zugleich mit dem Prinzen von Ove, zum Reichsvogt und Vormund seiner Kinder. Aber er erholte sich, und war schon im Iahre 1614 gesonnen, seine Stieftochter, nehnilich eine Prinzeßin der Donna Katharina aus ihrer ersten Ehe, zu Heirachen. Doch unterließ er es mit thränenden Augen, als ihm der Prinz von Migomme vorstellte, daß eine folche Ehe wider Gottes Gebot streite. Die Portugiesen trugen ihm noch in demselben Jahre ihre Freundschaft an , und übergaben ihm im Namen des Königs von Spanien den Entwurf zu einem Bündniße. Allein der Kaiser, der einen Holländer zum Vertrauten hatte, schlug es aus, und der Krieg ward eifriger als jemals fortgesetzt. Zuletzt scheint er beides ihm und dem Prinzen von Migomme zu schwer geworden zu seyu, weil zu gleicher Zeit die zinsbaren Könige und Prinzen im Lande beständige Unruhen erregten, und nberdieß der versproch« n? Beysiand der Holländer ausblieb, die sich indeßen ganz mit Befestigung ihrer Herrschaft auf den Moluckischen Inseln und anfIava beschäftigten. Dich bewegte den Prinzen von Migomme, sich von Ceilon zu entfernen, um als kaiserlicher Gesandter/ entweder der Holländer, oder andrer Nationen Beistand mit Nachdruck zu suchen. Er verließ seinen Herrn den 9 May tiuZ.

Baldcus hat nichts von dem, was nach seiner Abreise bis zu Vve Gieddes Ankunft im Jahre 16,9, und also binnen fünf Iahren auf Ccilon vorgefallen. Mein aus Ove Gieddes Erzehlnngen erhellt, daß sich die Umstände sehr zum Nachthcile des Kaisers verändert halten, und daher die Dänische Unternehmung nicht st glücklich ausfallen konnte, als man zu Kopenhagen auf Boshouwcrs Bericht mit vielem Grunde hatte hoffen müßen. Die Gewalt der Portugiesen hatte binnen die« ser Zeit fo sehr überhand genommen, daß sie Schrecken verbreiteten, wo sie sich nur zeigten. Sie hatten so gar Canon und des Kaisers Schätze geplündert, und der Kaiser war fo herunter gekommen , daß er drey Jahre zuvor, und alfo im Jahre 1617, einen nachtheiligcn Frieden mit den Portugiesen eingieng , und nach den Worten seiner Gesandten, (oben p. 44.) kaum Z bis 4000 Mann ins Feld zu stellen vermochte. Das meiste hierzu thaten wohl innerliche Unruhen, denen Ceilon, wie die vorhergehende Geschichte zeigt, seit langer Zeit unter« worfen gewesen. Denn selbst der Prinz von Ove war zu den Portugiesen übergetreten, der doch zuvor als des Kaisers vertrautester Minister zugleich mit dem Prinzen von Migomme erwähnt worden. Er hieß, nach Ove Gieddcs Berichte, Antonius Boratt, und nahm bald nach deßcn Ankunft durch die Hände der Portugiesen, ein unglückliches Ende. Siehe oben S. Z<5, 45, 50, 52.

Ein Umstand aber, von dem im Baldeus sich keine Spur befindet, scheint den Kaiser am meisten zu« rückgesttzt zu haben. Die vorhergehende Geschichte zeigt gnugsam, daß dieser Ceneradt AdaßlN nicht vom allen koniglichen Hause abstammte, und nur dadurch Gelegenheit

hcit erhielt, den Thron zu besteigen, weil er ein Halb, bruder des vorigen Kaisers Jan war, und deßcn hinter« laßne Gemahlin hcirathete. Diese aber, die von den Einwohnern als rechtmäßige Erbin verehrt ward, starb das Iahr vor Boshcuwers Abreise, und die Verwand« schaft mit dem verstorbnen Jan konnte demCeneradt kein fonderliches Recht ^cden; denn auch dieser stammte nicht vom kaiserlichen Hause, fondern war nichts als ein glück« lichcr Kriegsmann, der einen andern Usurpateur überwältigt und zuletzt auch das Ioch der Portugiesen abgeworfen hatte. Der alte Stamm der Beherscher von Ceilon hatte sich , wie anfangs erinnert worden, in Nebenlinien gethcilt. Von demselben scheint ein Nachkömling übrig gewesen zu ftun, der seine Rechte nach dem Tode der Katharina gültig machen wollen. Und dieses ist unfehlbar der sogenannte große Madonnc oder König Madonne, der in Gieddes Nachrichten zum östcrn vor« kömmt, und den Baldeus gänzlich mit Stillschweigen übergeht. Er scheint anfänglich unter den Einwohnern starken Anhang gesunden, und den Ceneradt fast mn sein ganzes Ansehen gebracht zu haben. Hieraus bezieht sich, was Ove Giedde gleich bey seiner Ankunft zu 'Panva auf Ceilon von den Einwohnern erfuhr, daß der von ihm fogenannte Kaiser, den sie blos König von Can« dy nannten, nicht der vornehmste König im Lande scy , (St. //. p. 109.) und daß Giedde selbst den Madonne den rechten Erbm von Ceilon nennt. (Siehe oben p. 40.) Durch diesen innerlichen Krieg, der emweder gleich nach Bofhouwerü Abreise, oder auch noch vor derselben ausgebrochen, gewannen beide nichts, als daß die Portugiesen eine völlige Übermacht erhielten. Denn auch

Madonne ward von lhnen verfolgt, und fo erschreckt, daß er, da nur ein kleiner Haufe der Portugiesen sich sehen ließ , seine Zuflucht zu den Dänischen Schiffen nahm. ( Siehe oben p. 47.) Eben daher wünschte er, daß die Dänen sich in seinem Gebiete niederlaßen Möchten, und that gegen Giedden das demüthige Anerbieten, vier oder fünf Plätze aufCeilon wären genug für ihn , das übrige möchte für den König von Dänemark seyn. Weil die Portugiesen nicht nachließen, »mge« achtet des um 1617 gefchloßnen Friedens, beides den Ceneradt, und den Madonne zu bedrucken, sa hatte sich jener mit seinem bisherigen Gegner im Iahre 1620 bey» nahe ausgesöhnt. Er war es daher zufrieden, daß Madonne in ihrer beider Nann'n mit Ove Giedden Un« terhandlnngen pflog , p. 40, 46. Er lehnte selbst in den Unterredungen mit Giedden den kaiserlichen Titel von sich ab, und sagte , er sey blos König von Candy p. A<5, er bat ferner den Dänischen Gesandten inständig, es zu vermitteln, daß Madonne zu ihm kommen und sein Freund seyn möchte p. 64. Dieser innerliche Zwiespalt auf Eeilon muß hernach, vielleicht durch den Tod des Wa« donne, gänzlich weggefallen seyn. Denn in des Bah deus ausführlichen Berichten von dem mächtigen Nachfolger und Sohne des Ceneradt findet sich keine Spur, daß er einen Nebenbuhler in der Regierung gehabt. Genu.i ist es, daß eine folche Verwirrung gerade in Ove Gieddes Zeilen eingefallen ist , und das meiste Hey« getragen hat, die a-n sich ganz wahrscheinlichen und ungemein vortheilhaften Anschläge K. Christian ^ rück« gängig zu machen.

Die Neichsverfaßung in Ceilon war so eingerichtet, wie sie in mehrern Asiatischen Ländern, und besonders in den Staten des großen Mogols ist; ein Oberhaupt, aber viele mächtige Statthalter, die ihre Kriegsvölker dem Oberhaupte zuführen follten, aber oft unter sich selbst Krieg führten. Auf Ceilon wurden diese Statthalter Könige, Prinzen, wie auch Grasen genannt. SonderZweifel sind die letzternTitel erst durch die Gemeinschaft mit den Portugiesen aufgekommen. Und selbst der kaiserliche Titel, den der Oberherr in seinen eignen Schreiben sich beylegt, ist wohl nichts anders als eine von den Portugiesin herrührende Benennung ; denn die Asiatischen Völker haben von sich selbst keinen höhren Titel gekannt, als König, wie e5 der Natur gemäß ist. Die Beherscher von Persien und Indostan heißen auch in den neuesten Zeiten schlechthin Schach oder König ; blos einige morgenländische Herren haben sich König der Könige genannt, um sich von den ihtten UMerworfnen Königen zu unterscheiden.

Bey wichtigen Vorfallen wurden die Ccilonischen. Herren vom Kaiser zufammenberufen, um als Stande des Reichs mit ihm zu rathschlagen. Denn es giebt nicht Min in diesem, sondern in manchen andern Asiatischen Reichen, ordentlich fobenannte Stände. Baldeus gedenkt einer folchen Versamlung vom Iahre 16tZ, bey welcher folgende Herren erschienen: Die Könige von Cotiaram, Palugam, (Palligamme) Batecalou, Panva und Iafnapatam, die Prinzen von Ove, Mi« gomme, Velaren, Cotemale, Mevadre, Podere, der Graf von Qvatrecorle und noch einige Herren nnd Statthalter. Diese Namen geben die, damalige Ein« theüung von Ceilon zum Thcil zu erkennen; doch findet sich das Fürsienchmn Migomme auf keiner Charte.

§.6.

Des Prinzen von Migomme Verrichtungen, von seiner Abreise nach Ceilon 1615 bis an seinen Tod 1619.

Was dieser Holländer, der zu einem Ceilonischen Minister und Prinzen erhoben worden, bey seine« Landsleuten ausgerichtet, findet sich ganz deutlich inl Bäldens; aber seine Geschäfte in Dänemark sind au« hiesigen Urkunden zu beschreiben. Er reiste mitde< Kaisers Genehmhaltung den 9 May 1615 von Ceilon ab, und kam den 2 Iun. nach Masulipatam, wo « d.n Holländischen Directeur und Visitatcur von Indien HcntK von Hase antraf. Dieser nahm ihn mit sich nach Bantam auf der Insel Iava, um da wegen des für Ceilon verlangten Beystandes zu rachsch lagen. Al« lein der Holländische General dafelbst Gerhard Reynst war eben gestorben, und seine Landsleute in Ostindien waren mit andern Dingen so beschäftigt, daß sie nicht an Ceilon denken konnten. Es ward daher beschloßen, daß BoshoUwerö, der stets den Titel eines Prinzen von Migomme führte, selbst nach Holland reisen möchte, um sein Gewerbe den Generalsiaten, dem Prinzen von Oranien und den Bewindhebbern der Ostindischen Companie vorzutragen. Hier geriech er, nach den«

Baldeus, in Verdrießlichkeit, weil ihm die Holländer nicht genug Ehre, als einem Prinzen und kaiserlichen Gesandten erwiesen. Dicß ist an sich ganz glaublich, ober nicht die Hauptnrftche, aus der er sich nach Däne« mark gewendet. Denn die Vollmacht des Kaisers, wie dieser es selbst in den Unterhandlungen mit Gicdden zu erkennen giebt, (siehe oben S. 49.) gieng nicht allein die Holländer an, fondern auf ihre Verweigerung, auch andre Mächte, die sich zu seinem Verstande bereit finden ließen. Und die Holländer, die klüglich eine Sache nach der andern ausführten, halten damals weder den Willen noch das Vermögen, sich in die Ceilonischen Angelegenheiten zu mischen. Es war ihnen allzuwichlig, sich fürs erste, mit Ausschließung der Engländer, in den Moluckischen Inseln festzufetzen. Ihr graufames Versahren gegen die Engländer auf Am« boina im Iahre 162Z ist ein Beweis, wie weit sie ihren Eifer hierin trieben. Da Boshouwers in diesen Umständen von der Stiftung einer Ostindischen Companie in Däne« mark hörte, die erst eine bcqveme Niederlaßung in Asien suchte, fo war nichts natürlicher, als daß er sich hier einen glücklichen Fortgang in seinem Gewerbe versprach. Es ist wohl zu glauben, daß die Holländer diesen Schritt von Boshouwers Seite nicht gern gesehen haben. Aber sie waren auch noch weit entfernt, eine ausschließende Schiffahrt nach Ostindien behaupten zu können, und darum haben sie ihn nicht verhindert, fo wenig als fo viele andre von ihren Kaufieuteu und Seefahrern , die damals in Dänische Dienste traten. Die Holländer gaben sich vielmehr alle ersinnliche Mühe, in gutem Vernehmen mit Dänemark zu stehen. Der Zustand von

Europa, kurz vor dem Ausbruche des dreyßigjäbrigen Kriegs, der für die protestantische Religion und für die Freyheit der Holländer gleich gefährlich schien, erfoderte es, daß diese die Freundschaft des Großbritcmuischen und des genau mit ihm verbundnen Dänischen Hosts suchten. Die gedruckten Briefe des damaligen Englischen Ambas« sadenrs im Hag, Dudley CarK'ton , zeigen sehr zw verläßig und vollständig das Verhältniß zwischen Däne« tnark und Holland in den Iahren 1616 « 162c). Von Dänischer Seite kame», der Reichsralh Andreas Sinklar und der königliche Nach Ionas Carisius zum öfter« nach Holland, und der letztere überbrachte im Febr. 1618 eint Erklärung des Königs wegen des Handels nach Ostin« dien. Und von Holländ1scher Seite kam eine seyerliche Ambaßade nach Dänemark um die Mitte von 1618, als eben die Ausrüstung der Ostindisttzen Flotte am eifrigsten getrieben ward. Ich habe davon in der Ge« schichte K. Christian /j^, Buch /// S. 89 ausführliche Naäiricht gegeben. Der König hat sich auf die Versicherung dieser Ambaßadeurs berufen, daß die Gc, neralstaten die Verfügung in Ostindien treffen wollten, damit den Dänischen Schiffen dafelbst keine Überlast von den Holländischen wlederführe. So schreibt Carletoll den Z Nov. 1613, und füU hinzu: " Da der Befehl " hierüber noch nicht ergangen , und doch schon in Z»u " verficht darauf ein Dänisches Schis nach Ostindien ab' " gesegelt ist, fo dürfte dieses eine neue Gelegenheit zur " Unlust zwischen den b«denStaten geben." Es lstferner Mehr als ein Schis zum Dienste der Dänischen Companie im Holland öffentlich gekauft worden; und den 26Nov. «613 ergieng ein königliches Reskript ün Ove GieddeN i Es sey zwar vor einiger Zeit ein Verbot bekannt gemacht, daß Dänen und Norweger nicht auf den Schiffen andrer Nationen dienen follten; doch sey es der König aus Willfährigkeit gegen die Generalstaten, seine sonderlich guten Freunde, zufrieden, daß Dänische Ünterchanen in Holländischen Diensten, die er etwa auf der Reist Nach Ostindien antreffen möchte, deshalben nicht beun« duhigt werden follten.

Alle diese Umstände werden das eigentliche Ver« hältniß zwischen Dänemark Und Holland, in Absicht auf diese Handlung, in ein ganz andres Licht setzen, als in dem man es nach der Erzehlung des Barons Holberg be« trachtet, der sich wiederum auf den kurzen Bericht des Baldeus gründet; eines Mannes, der lange nach dem Westphälischen Frieden und zu einer Zeit schrieb, da Holland schon das volle Übergewicht in der Ostindischen Handlung hatte, und seine Eifersucht gegen andre Na« lionen kühnlich an den Tag legte.

Boshouwers ist demnach nicht als ein Verräther <m seinen Landsleuten, ja nicht einmal mit ihrer öffentlichen Misbilligung, nach Dänemark gekommen. Er kam dahin im November 1617, wie es der König selbst in seinem Kalender angemerkt: " Den 7 Nov. kam ein " Gesandter vom Könige von Celo in Indien nach Frie« " drichsburg. Den 8 hütte des Königs von Celo Ge« " sandter Audienz bey mir. "

Es ist nach allem, was § Z ausgeführt worden, ungezweifelt , daß in Dänemark die Schiffahrt nach IB. ZtesSt. M ' 'Ostin.

Ostindien fast zwey Jahre vor Bosbouwers Ankunft be« schloßen gewesen, und auch ganz ohne ihn würde zu Staude gekommen seyn. Ich habe schon § Z die Worte angeführt, die der Prof. Worm, einer der ersten Interessenten in der Ostindischen Companie, von ihrer Errichtung schon den 1g Aug. 1616 schrieb. Mit dem gewißen Niederlander, der den Danen den Weg nach Ostindien zeigen würde, ist Boshouwers nicht gemeynt. Denn dieser konnte noch nicht einmal aus Ostindien in Holland angekommen seyn, wie die Data im Anfange dieses § zeigen. Es muß also Roe« lant Crape damit gemeynt stm,, deßen Anschlag eigent« lich aufs Fürstenthum Taujour gieng, der auch ihm ins« besondre zur Ausführung anvertrauet worden. Aber Boshouwers Antrag gab neue Aussichten für die schon errichtete Ostindische Companie. Der Herr eines der reichsten Länder von Asien, wo die Holländer sich »och gar nicht festgesetzt hatten, und das in der Nachbarschaft von Tanjour, zeigte sich bereit, für den Beystand mit einer mäßigen Zahl Soldaten, die er gegen widerspensti» ge Unterthanen, und allenfalls auch gegen die Portugiesen brauchen wollte, die wichtigsten Handelsvorcheile einzuräumen. ,

In der Hauptsache kann man dem Boshouwers den wirklichen Charakter eines vom Ceilonischen Kaiser abge« sandten Ministers nicht absprechen. Aber in den Nebendingen , durch die er seine Unterhandlung zu erleichtern glaubte, hat er sich offenbar des Betrugs schuldig gemacht. Er mochte nicht mit einer folchen Vollmacht versehen seyn , die den dem Könige von Dänemark ein gnugsames Vertrauen gegen ihn erwecken konnte. Er hat sich daher selbst eine verfertigt. Sie ist noch auf dem königlichen geheimen Archive vorhanden, und ich will ihre Beschreibung, fo wohl der äußerlichen Form als dem Inhalte nach , Hieher setzen. Sie ist zugleich auf Maladarisch und Portugiesisch geschrieben, und es ist eine starke Sorte von unserm gewöhnlichen Papiere darzu gebraucht. Das Mcilabarische hat eine fonderbare Bedeckung. Es sind nehmlich auf beiden Seiten eines jeden besthriebnen Blattes zwey reine Blätter aufgeheftet, und auf den Faden mit gewöhnlichen Lack hin und wieder, zufammen 25 mal, versiegelt. Diese Bedeckung ist nur an einigen Stellen aufgeschnitten, so daß im gegenwärtigen Zustande nicht der ganze Malobarifche Text zu sehen ist, vermuthlich weil man sich bey Prüfung dieser Vollmacht mit der auf demselben Papiere ge« sclniebnen unbedeckten Portugiesischen Übersetzung begnügt hat. Das darunter hängende große kaiserliche Siegel/ wie es in der Urkunde heißt, ist in rothes Lack gedruckt, und von ziemlich grober Arbeit. Es besteht in einem nach unsrer Heraldik getheilten Schilde, der etwa zehn befondre nicht nllzukenntliche Wappen enthält. Der Schild ist von einer Ordenskette umgeben , und über demselben schwebt eine große Krone. Die Vollmacht ist den 22 März 16:5 im kaiserlichen Feldlager zu Dombre dati«. Die dem Boshouwers beygeleglen Titel sind: Prinz von Migomme, von Coutlekorle :c., Herr vom Orden der goldnen Sonne, Präsident vom Hohen und Kriegsrathe, zweyter im Secreten Rath, ^ldmiral, Cavitain General von der See im Kaiser« lhuM Seylon. Der Inhalt dieser Vollmacht ist , M 2 fürs erste von den Holländern schleunige Hülfe zu vertanqen, wo sie aber nicht erfolgte, den vorigen Vertrag für kraftlos zu erklaren, und die Holländer selbst für Feinde, und für Leute, die keinen Glauben halten. Und, heißt es weiter, weil wir Marcelo Prinz von Migomme vertrauen, wegen seiner großen Weisheit, gleich als ob Wir selbst in Person da wären, geben Wir ihm volle Macht, mit andern Königen, Prinzen und hohen Perfonen über den vorhin erwähnten Contra« zu handeln, oder neue Contracte zu machen und in Unserm Namen zu beeidigen.

Alle von Ove Giedden angeführte Umstände zeigen, daß diese Vollmacht von Boshouwers untergeschoben sey; obgleich Giedde selbst es schwerlich glauben und immer dem Kaiser das Gegencheil behaupten wollen. Des Kaisers Secretair sagte es auf den ersten Anblik der Ur, kunde, ( siehe oben P. 49,) der Kaiser selbst hat es zu wiederholten malen betheuert, als p. 57, 59, 6o, 61, und ist auch bey Schließung des Tractats dabei) verblieben. Er lachte in der Audienz, als Giedde ihm, nach dem von Boshouwers gebrauchten Formulare, seinen vollen Titel gab, und fragte, was die goldne Sonne bedeuten folle. (Oben p. Z6.) Er zürnte auch auf Martin Finche und Peter von Zanten, ein Par Holländer , die Boshouwers nach Dänemark begleitet hatten, weil er sie für Mitwißer in dem verübten Betruge hielt^ p> 59, 65. Dieß alles kann wohl nicht für eine bloße Verstellung geachtet werden, wenn man dabey die Vollmacht selbst nach ihrem Äußern und nach dem Inhalte betrachtet, und damit den v»m Kaiser wirklich in Gieddes  Gegenwart unterzeichneten und besiegelten Tractat zu« sammenhält. Denn diese gewiße, und jene höchstverdächtige Urkunde, die doch beide von einem Herrn herrühren follen, unterscheiden sich in allen Dingen von einander, in Titulatur, Siegel und der ganzen Einrichtung. Ich werde die ächte Urkunde im folgenden H 8 beschreiben. In der andern sind genug äußerliche Merkmahle der Falschheit, die nach der obigen Beschreibung leicht in die Augen fallen. Ich will daher blos bey dem Inhalte stehen bleiben. EZ ist nicht wahrscheinlich, daß ein -Herr, der immer noch seine vornehmste Hofnung auf die Hülfe der Holländer setzte, und von andern Europäischen Nationen, außer ihnen und den Portugiesen, wenig Begriffe haben konnte, in einer Vollmacht, die doch zuerst den Holländern vorgezeigt werden follte, sich der anstös« sigen Worte bedient habe: Er wolle sie widrigenfalls für Feinde und für Leute ansehen, die keinen Glauben halten. Boshouwers scheint diesen Ausdruck gewählt zu haben, um seinem Gewerbe in Dänemark einen desto größern Nachdruck zu geben.

' Kraft der vorgezeigten Vollmacht schloß er zu Kopenhagen den Z0 März 1618 mit K. Christian /l^ einen Hülfs- und Handels«Tractat, deßen von Boshouwers unterschriebnes Original ich gleichfalls vor Augen habe. Er ist auf Holländisch abgefaßt und besteht aus y Pergamenblättern in groß Qvart. Es hängt an demselben das Siegel des Prinzen von Migomme auf rothem Wachs in einer silbernen Capsel. Daßelbe ist überaus schön gestochen, da hingegen das vorgegebne kaiserliche fo schlecht gerathen ist. Vermuthlich haler dieses in Eil auf der Reise nach Dänemark, und sein eignes bey mehrerer Muße verfertigen laßen. Der Wappenschild des Prinzen von Migomme enthält 1Z bo fondre Wappen, die von den kaiserlichen ganz verschieden sind, und ist mit der Kette des vorgegebnen Ordens der goldnen Sonne geziert. Die Umschrift des Siegels ist: Kl. ve/o ?inzett^ ^li^omme Lanäar. Dcr Tractat ist sehr ausführlich, und von folgendem Inhalt. Es wird zwischen dem Könige von Dänemark und dem Kaiser von Ceilon ein Bündniß auf sieben Iahre geschloßen, und auf fo lange Zeit verspricht der Konig, dem Ceilonische» Kaiser gegen seine rebellischen Unter1hanen beyzustehen, und zu diesem EndeSchiffe, Ammunition, wie auch Zog versuchte Soldaten völlig in seinen Dienst zu überlassen. Dafür wird dem Könige von Dänemark fogleich nach Ankunft der Flotte vollkommene Erstattung, und über« dieß wegen des gutwilligen Beystands und des ohne vor« gängiges Benefice übernommenen Risieo ein stattlicher Rekompens zugesagt. Auf zwölf Iahre follen die Dänen in Ceilon eine ausschließende Handlung, und nach Verlauf derselben wenigstens den Vorzug vor andern Nationen haben. Es wird ferner in dleftm Tractate angenommen, daß eben fo wohl Ceilonische Unterchanen, der Handlnng wegen, nach Dänemark kommen würden, als Dänen nach Ceilon. Darum follte der Kaiser von Ceilon einen beständigen Gesandten oder Agenten in Dänemark unterhalten, und beide Potentaten follten von den aus und nach Ceilon gebenden Waaren den Zoll zu gleichen Theilen erheben. Doch follte der Zoll blos in Dänemark erlegt, und der Antheil des Ceilonischeu Kaifers durch seinen Gesandten daselbst in Empfang genom,

wen werden. Der Zoll der aus Ceilon nach Dänemark gehenden Waaren follte 6 von 1o0, aber bey denen aus Dänemark nach Ceilon gehenden nur 1 bis 2 von 102 seyn. Doch auf der ersten Reise follte überhaupt kein Zoll gefedert werden. Der Kaiser von Ceilon foll den Dänen behülsiich seyn, daß sie auch an andern Indianischen Plätzen, auf den Eylanden und dcm festen Lande, Handlung erlangen. Der Kaiser von Ceilon verspricht, den christlichen Glauben Augsburgischer Conseßion in seinem Lande zu befördern.

Wer sieht nicht, wenn er diesen Tractat nüt der § Z nütgecheilteu Nachricht von Ceilon zufammenhält, daß in demselben einige unthuliche ja blos chimärische Dinge vorkommen? Man muß das Urtheil fällen, daß Boshouwers hierin den König fast noch mehr als durch die untergeschobne Vollmacht hintergangen hat. Es ist offenbar , daß er die Macht und den Neichthum des Ceilonischen Reichs viel zu groß vorgestellt haben 1nüße. Man weis, daß bis auf den heutigen Tag kein , Volk in Ostindien unternehmend genug sey, um nach Europa zu schiffen. Gleichwohl läßt Boshouwers seinen Kaiser eine gegenseitige Handlung und Schiffahrt versprechen, einen Herrn , der fast ohne Schisse war, und deßen beste Häfen die Portugiesen im Besitze hatten. Dieß würde immer über die Kräfte des fogenannten Ceilonischen Kaisers gewesen seyn, wenn sich auch seit Boshouwers Entfernung seine Umstände nicht so verfchlilu« mert hätten, als wirklich geschehen ist. Man traute diesem fremden Prinzen in Dänemark allzuviel, da man fteylich noch nicht eine fo zuverläßige Kenntniß von M 4 Indien

Indien hatte, als man itzt haben kann. In diesem Vertrauen ward, als eine Folge des Tractats , eine doppelte Handelsgesellschaft angenommen ; eine wirklick) errichtete, nehmlich die Dänische nach Ceilon, und eine andre, die fürs erste'durch Boshouwers Perfon allein vorgestellt ward, nehmlich eine Ceilonische, die nach Dänemark handeln sollte. Beide Companien foll, ten vereinigt seyn, wie es der Tractat in Ansehung der Zölle mit sich brachte; und wenn eine folche gegenseitige Handlung statt gesunden hätte, fo würde der große Vortheil frenlich auf die Seite von Dänemark gefallen seyn. Ans diese gehoffte Vereinigung bezieht sich Bo< shouwers Verlangen (St. // p. 72) während derRei» se, auf ein erobertes Schifdas Bildniß beider Potenta« ten, die sich die Hände gäben, malen zu laßen; und Ove Gieddes wiederholtes Anerbieten gegen den Kaiser von Ceilon, den Wmh der bereits gemachten und küns« tig zu machenden Prisen mit ihm gleich zu theilen. Davon ist auch Roelant Crapes Verlangen, wegen der beiden Companien, zu verstehen. (St. //p.,12,173.) Am allerdeutlichsten aber ist die Überschrift der in Venu selben Stücke p. 185 mitgetheilten Berechnung: Aus« gäbe der vereinigten Ostindischen Comvanie von Danemark und Ceilon.

Dieser für Dänemark fo vortheilhaft scheinende Trattat, ward ihm in der Ausführung sehr nachtheilig. Denn weil man es für gewiß annahm, gleich bey der Ankunft in Ceilon eine beträchtliche Summe erheben zu können ( Ove Giedde rechnete die Erstattung, die der Kaiser fogleich bey seiner Ankunft dein Tractate gemäß auszahlen sollte, auf 94449 Rthlr. siehe oben p. 44. ) fo nahmen die Dänischen Schiffe nur einen mäßigen Vorrach an Waaren und Baarschaften mit, um die Handlung anzufangen, wie aus der St. // p. 187 und 188 mitgetheilten Berechnung zu ersehen ist. Und der Geldmangel war eine Hauptursache, daß die erste Reise nicht glücklicher aussiel.

i. Boshouwcrs genoß während seines Aufenthalts in Kopenhagen mancherlei) Annehmlichkeiten und Belohnungen. Der König hat in seinem Kalender ange« zeichnet: " Den 12 April 1618 hatte ich den Indianischen "Gesandten bey mir zu Gaste." Es ward ihm ein Sohn Hebohren, den der König zur Taufe hielt, und nach sich Christian nennen ließ. Und deswegen ließ Giedde diesen Sohn, der auf der Reise gestorben war, feyerlich in Ceilon Mr Erde bestatten. (// Stück p. 119, 177.) Boshonwers erhielt auch in Dänemark ein ansehnliches an Gelde. Denn die, // St. p. 186, mitgetheilte Berechnung zeigt, daß ihm auf Kosten der Companie 637t Rthlr. gegeben worden. Aber in Ausführung des von ihm vorgeschlagnen Unternehmens überließ man sich ihm nicht gänzlich. Es war daher im letzten Artikel des Tractats festgesetzt, daß er nicht eher in Cello,, ans Land gehen dürfte, bis ein andrer vornehmer Bedienter des Kaisers auf die Dänische Flotte käme, und daß bis zur Vollziehung des Tractats seine Familie mit Gütern und Gefolge auf den Schiffen verbleiben, sollte.

Er hatte keinen Theil am Commando der nach Ostindien gehenden Flotte, und war auch nicht auf ei« nein Schiffe mit dem obersten Befehlshaber Ove Giedde, fondern auf dem nächsigrößten Schiffe David. Während der Reise hatte er mit diesem manche Verdrießlichkeiten, deren Giedde selbst , in seinem Tagebuche vom 27 März 1619 an, hin und wieder gedenkt. Der erste Grund darzu war wohl, daß die Holländischen Handels« und Schiftleute, welche in großer Anzahl auf der Dänischen Flotte waren, sich mehr an Boshou« wers als ihren Landsmann, als an Ove Giedden hielten» Dieser strafte, als die Flotte sich unter dem Grünen Vorgebirge verweilte', einen Holländischen Schiffer Ian Ianssen sehr hart, (15 St. v. 74.) "egen seiner Leichtfertigkeit, wie er es nennt, und wegen der Lügen, die er dem kaiserliä^en Gesandten vorgebracht, und durch welche er die Holländer und andre Fremde gegen unfre Nation beyncche austührisch gemacht. Von dieser Zeit an herschte zwischen ihnen das äußerste Misrrailen. Es kann seyn, daß Voshouwers von einem ungeduldigen und auffahrenden Charakter gewesen, wie ihm Giedde in einem während der Reist geschnebnen Briefe beimißt, den Holberg anführt, Dan. Hift. // Th. p. 661. Aber der Dänische Befehlshaber war wohl auch nicht ohne Schuld. Ich habe schon in seiner Lebensbeschreibung (//St. p.44) etwas von seiner übertriebnen Strenge berührt, die auch genug aus seinem eignen Tage« buche hervorleuchtet. Die Klagen, die über seineu Eigenwillen und Mangel an hinlänglicher Einsicht im See « und Handclswesen geführt worden , sind zu allgemein, als daß man ihn ganzlich freysprechen könnte. Es wird in den folgenden Abschnitten mehr davon vor« kommen. Aus Verdruß über Ove Giedden scheint Boshouwers es versucht zu haben, sich mit dem Schiffe David schon unter der westlichen Küste von Afrika von der übrigen Flotte zu entfernen. (//St. p. 89.) Aber sein Schif ward eingeholt, Giedde veränderte die Oft ficiere, die sich gegen Boshouwers zu gefällig bezeigt hatten, und kam so, zugleich mit Boshouwers, unter das Vorgebirge der guten Hofnung. Hier entstand zwi« schen ihnen die letzte und lebhafteste Verdrießlichkeit. Boshouwers und andre vornehme Personen auf der Flotte hatten den Englischen Schiffen, die sie da antrafen , Briefe mitgegeben, um den Verlauf ihrer Schisfahrt und die Ursachen ihres Misvergnügens über Ove Giedden und andre Dänische Kriegsbediente, nach Kopenhagen einzuberichten. Der Befehlshaber ließ sich diese Briefe zurückliefern, er erbrach einen darunter, den der Gesandte selbst geschrieben , oder doch schreiben laßen , und verordnete, daß keine Briefe von der Flotte nach Europa abgehen follten, die nicht erst im breiten Rathe »erlesen und gebilligt wären. Er beschickte auch den

Gesandten über diese Angelegenheit, wie er selbst meldet, durch die Dänischen von Adel Thyge Stygge und Erich Grubbe (St. // p. 85.) Der Gesandte ward über dieses Versahren ungemein entrüstet, und legte eine feyerliche Protestation dargegen ein, worin es der Visitateur und der Fiscal von der Flotte mit ihm hielten. Beide Dokumente, fo wohl von der Beschickung als von der Protest«tion, habe ich vor Augen. Sie sind in Holländischer Sprache abgefaßt, und unter der Tafel« bay den 21 und 24 Iul. 1619 datirt. Es kann sich wohl nicht anders, als durch die königliche Instruction, entscheiden laßen,. welcher von beiden Theilei, hierin Recht gehabt; aber dem Gesandten kann man es nicht verdenken, daß er die Erbrechung seines Briefs für eine große Beleidigung aufnahm. Gicdde brauchte zum Verwande, dergleichen Briefe könnten in unrechte Hände fallen, und den Feinden der Dänischen Flotte, wenn sich welche fänden , ihre Schwäche verrathen. Der Gegentheil aber hielt diesen Vorwand für nichtig , und berufte sich auf seine Pflicht, der Ostindischen Com« panie in Kopenhagen den wahren Zustand ihrer Flotte zu berichten. Ben allen Veranstaltungen des Dänischen Befehlshabers, diese Correftondenz zu unterdrücken, sind doch verschiedne Briefe nach Kopenhagen gekommen, die auf der Tafclbay im Iul. 1619 geschrieben sind, unti für Ove Gicdden, Tyge Styggenund andre, denen sich durch

Johann Heinrich Schlehe!,

Profeßor und Königl. Danischen Historiograph.
Mit Kupfern.

Erster Band.

Drittes Stück.
Kopenhagen, 1772.

Gedruckt bey Nicolaus Möller,
König!. Hof' Buchdrucker,

Abhandlung

über die Gränze zwischen Norwegen  und Schweden, nach dem Schwedischen des Herrn Nils Marelius.

Vorbericht.

'Niese für Norwegen und Schweden ^ ^^ gleich interessante Nachricht ist in den der Schweb. Akademie der Wissensch. fürs Jahr 1?? t, zweytesQvartch gedruckt; und in dem vorhergehenden Qvarmle steht eine Abhandlung deßelben Verfaßers von den Land« und Gebirgerücken zwischen Schweden und Norwegen, welcher eine große Charte beygefügt ist, die nicht

Zl 2 allein

allein die Granze vom Svinesund an bis nach Iemteland, oder ungefähr bis in die Höhe von Drontheim, vorstellt, sondern auch an den Seiten ansehnliche Stücke von beiden Königreichen. Da meine Absicht, indem ich gegenwartige Schrift ans Licht stelle, blos auf eine genauere Bekanntmachung der Granze geht, so habe ich, so viel darzu erfodcrt wird, sorgfältig nachstechen laßen.

Gemeine Charten geben von der Granze sehr unrichtige Begriffe. Ganz anders aber verhalt es sich mit den Charten von Norwegen überhaupt, und von dem Stiftamte Aggershus insonderheit, die der sel. Wangensteen 1761 und 6z herausgegeben. Denn dieß ist mit vieler Sorgfalt und in der Zeit geschehen, da die Ausmessung der Granze von Norwegischer und Schwedischer Seite größtencheils vollendet war. Gleichwohl hat selbst die Specialcharte von Aggershus die Granzörter so häufig nicht angezeigt, als es in der gegenwartigen Arbeit des Herrn Marelius, auch in Absicht aufNorwegen, geschieht. Ueber« dieß hat dieselbe, wenn man sie mit der Abhandlung zusammenhält, andre und nicht gemeine Verdienste. Sie bestreitet das eingewurzelte und

selbst

jener am meisten vertraute, gar nicht vortheilhaft lauten. Ich habe einen gleichzcittgen Auszug aus diesen Briefen vor Augen.

Nach einem so heftigen Verdruße scheint Bosöou« wers , der überdieß schon auf dem Cap ganz krank war, sich'aufs neue bemüht zu Haben, von Ove Gicdden wegzukommen, obgleich dieser ausMiotrauen die Qfficiere auf dem Schiffe David abermal veränderte. Und es gelang ihm den ZO Aug. 1619, es sey durch Zufall, oder vorsätzlich und mit Einwilligung der Eqvipage. Denn das Schis David verlor sich in der sudlichen Gegend unter Afrika von der Flotte; Und gelangte etwas eher als die übrigen Schiffe, nach Ceilon, fo daß Giedde erst im May 1620 es wider zu sehen bekam. Da ward ihm berichtet, daß der Ccilonische Gesandte nebst seinem Sohne schon vor acht Monathen verstorben sey, und zwar in Stephan von Hagens Bay, wo sie Erfrischungen eingenommen. ( // St. p. m. ) Sein Tod fällt also in den October 1619.

Es ist demnach die Meyuung des Barons Holberg (Dän. Hist. ^/p. ZZ4, 5.) ungegründet, als ob Boshouwers Tod erst nach Ove Gieddes Ankunft in Ceilon erfolgt, oder auch von diesem aus seltsamen polü tischen Ursachen verhehlt wäre. Holberg schließt es aus einem von ihm angeführten Tractate, darin des Bo« shouwers oder Prinzen von Migomme als einer lebenden Person gedacht wird. Er hätte aber nur das Datum und selbst den Inhalt dieses Tractats betrachten dürfen, fo würde er leicht gefunden haben , daß derselbe nicht von Ove Giedden auf Ceilon, sondern von Boshouwers selbst im Kopenhagen mit K. Christian /5^ geschloßen worden, und kein andrer ist, als der oben p. 181 be« sihriebne vom gc» März 1618.

Der Kaiser von Ceilon schien sich Boshouwers Tod zu Herzen zu nehmen, ohne doch darüber den ge« ringsien Argwohn zu saßen. Denn er schickte, fo bald er davon benachrichtigt ward, ein Par Perfonen ab, um Migommerales hinterlaßne Frau zu trösten , und er versprach auch Ove Giedden, ein Par Dörfer in Ceilon zu ihrem Unterhalte auszufetzen. (Oben p. 42, 65. ) Und einige vornehme Cingalesen, die ihn gekannt hatten, kamen auf das Schis David, um seine Leiche zu sehen. Diese blieb, nebst der Wittwe und der ganzen Verlaßenschaft, eine geraume Zeit auf dem Schiffe, weil Ove Giedde erst den Erfolg seiner Unterhandlungeu mit dem Kaiser abwartete. Aber nachdem er inne ge» worden, daß Boshouwers die kaiserliche Vollmacht überschritten, und durch übertriebne Versprechungen dem wahren Intereße seines Königs sehr zuwider gehaw

delt, ließ er tm Sept. 1620 seine Vcrlaßenschaft regi« striren," um darin einige Schadloshaltung zu suchen. (St. // p. 119. ) Man findet nicht, daß der Kaiser Einwendung«n gegen dieses Versahren gemacht habe, und daß vielmehr die Vcrlaßenschaft wirklich zum Vor« theil der Dänischen Handlung verbraucht worden. (Oben p. 1t4.) Die Wittwe ließ man etwas von ihrem Gute und eine Magd zu ihrer Bedienung behalten. Sie begab sich zuerst nach Can'oy. Dahin schrieb ihr Ove Giedde, daß sie, wo sie nicht am kaiserlichen Hofe reichlichen Unterhalt erlangte, sich nach Tranqvebar begeben möchte. Dieß ist auch bald hernach geschehen, und sie hat ihr Leben an diesem Orte beschloßtn, wie Bal» deus meldet. Roelant Crape erbot sich gegen Ove Giedden, für sie dafelbst zu sorgen, bis ihrenthalben Bescheid aus Danemark käme. (Oben p.114. vergl. m. i/St.p.1Z5, 139.)

Der Beschluß dieser Abhandlung folgt im nächsten Stücke.

Inhalt.

I. Abhandlung über die Gränze zwischen Norwegen

und Schweden, nach dem letzten Tracta« und
der darauf erfolgten Ausnutzung, nebst einer
Gränzcharte. Settt t»

II. Ove Gieddcs Bericht von seinett Unterhandlnu:

gen mit den Kaiser von CeiloN und den» Nai-

chen von Tanjout. HZ.

Kurze Erläuterungen dieses Berichts t » g»

Hl. Schreiben des Grafen Christian Ztantzov Ott
den königlich Dänischen Kammer « Secrttair
Theodor Lenthe, das verschiedne Umstände von
dem 1660 mit Schweden geendigtcn Kriege,
wie auch Holsteinische und Oldenburgische Angn
legenheiten bcttift. t2s.

IV. Umständliche Nachricht vom Ursprung« der Ost-
indischen Companie in Dänemark, aus Ur-kunden. - lg?. 

Abhandlung  über die Gränze zwischen Norwegenund Schweden, nach dem Schwedischen des Herrn Nils Marelius.

Vorbericht.

'Niese für Norwegen und Schweden ^ ^^ gleich interessante Nachricht ist in den der Schweb. Akademie der Wissensch. fürs Jahr 1?? t, zweytesQvartch gedruckt; und in dem vorhergehenden Qvarmle steht eine Abhandlung deßelben Verfaßers von den Land« und Gebirgerücken zwischen Schweden und Norwegen, welcher eine große Charte beygefügt ist, die nicht allein die Granze vom Svinesund an bis nach Iemteland, oder ungefähr bis in die Höhe von Drontheim, vorstellt, sondern auch an den Seiten ansehnliche Stücke von beiden Königreichen. Da meine Absicht, indem ich gegenwartige Schrift ans Licht stelle, blos auf eine genauere Bekanntmachung der Granze geht, so habe ich, so viel darzu erfodcrt wird, sorgfältig nachstechen laßen.

Gemeine Charten geben von der Granze sehr unrichtige Begriffe. Ganz anders aber verhalt es sich mit den Charten von Norwegen überhaupt, und von dem Stiftamte Aggershus insonderheit, die der sel. Wangensteen 1761 und 6z herausgegeben. Denn dieß ist mit vieler Sorgfalt und in der Zeit geschehen, da die Ausmessung der Granze von Norwegischer und Schwedischer Seite größtencheils vollendet war. Gleichwohl hat selbst die Specialcharte von Aggershus die Granzörter so häufig nicht angezeigt, als es in der gegenwartigen Arbeit des Herrn Marelius, auch in Absicht aufNorwegen, geschieht. Ueber« dieß hat dieselbe, wenn man sie mit der Abhandlung zusammenhält, andre und nicht gemeine Verdienste. Sie bestreitet das eingewurzelte und  selbst iu den besten Geographien nicht bestrittene Vorurtheil, als ob Norwegen in seiner ganzen Lange durch eine Kette von Gebirgen sich von Schweden trenne/ da doch das Felsengebirge Kölen, dem man diese natürliche Granzscheidung zuschreibt, erst bey Ruten, ungefähr mit Anfang des 6 z Grads Breite anhebt; da die Felsenge« birge, die weiter südwärts hin und wieder auf der Granze liegen, nicht zusammengekettet sind, und also keine natürliche Granze ziehen, und da Wermeland und das Gochische Thalland sich von Norwegen gar nicht durch Berge, sondern durch Flüße, Seen, Waldungen, oder auch in freyen Ebenen durch das bloße, uur durch Tractaten fcst« ' gesetzte, Herkommen scheiden. Ein andres Verdienst des Herrn Marelius ist, daß er als ein Mann, der mit mathematischen und physikalischen Einsichten selbst alle die Orter bereist hat, die er beschreibt, viele Aufmerksamkeit auf den Lauf der Flüße, und auf den Land« und Bergrücken anwendet. Der Bergrücken ist der Gipfel von zusammenhangenden Bergen. Der Landrücken aber hat auch statt, wo es keine Berge giebt, und weil er nicht so merklich ist, kann ihn nur ein genauer Betrachter aus dem Laufe der Flüße bestimmen. Wo nehmlich Flüße auf beiden A 3 Seiten

Seiten entweder in andre Flüße oder. in Seen fallen, muß unfehlbar das Land am höchsten lie« gen, und ein solcher Strich ist, der Natur gemäß, der dürreste und Unfruchtbareste in der ganzen Gegend. Herr Marelius laßt den Schwedischen Landrücke« für diese Gegend zwischen den Seen Wetter und Wener hindurch gehen, weil mit« ten aus demLande Flüße und Bache in beide Seen fallen. Dieser Landrücken berührt beym Moberg die Norwegische Gra'nze, und geht wie die Charte ausweist, in einer langen Strecke, nehmlich längs dem Norwegischen Asterdal, über die» selbe hinweg.

Cs zeigt auch diese Schrift, mit Zusammen^ Haltung der Charte, die eigentliche Beschaffenheit der neuen Abtheilung, und daß Norwegen, wenn es gleich in einigen Dingen den Schwedischen Ansprächen oder Verjährungen nachgegeben, an« sehnliche Stücke Landes dabey gewonnen habe.

Endlich enthalt sie auch nicht allein gute an» tiqvarische, sondern auch physikalische und ökono, mische Nachrichten. Daß in Wermeland, auf der Gra'nze der NorwegischenVogtey Sollör, eine Colonie Finnen wohnt, ist meines Wißens eine in geographischen Werken noch unerwähnte An< zeige. Was der Verfaßer von Friedrichshall und Romas in Norwegen sagt, ist ganz merk« würdig. Und wenn gleich sein Anschlag, den Handel, den anitzt die Einwohner von Fried« richshall mit Schwedischen Unterthancn treiben, seinen Landsleuten zuzuwenden, jenen nicht angenehm seyn wird, so kann er ihnen dargegen zur Warnung dienen, kein Mittel aus der Acht zu laßen, sich bey diesem Handel zu erhalten.

Da ich für Danische und Deutsche Leser schreibe, so habe ich mich für verpflichtet gehalten, in dieser Schrift nicht blos Uebersetzer zu seyn. Ich bin, wo ich den Sinn einleuchtender zu ma; chen wußte, mehr bey ihm, als bey den Worten, geblieben, und ich habe den Text an einigen Ste» len abgekürzt, wo es mir. dienlich schien. Die Ursachen, wenn das letztere geschehen, sind in den Anmerkungen angezeigt.

Es ist noch übrig, etwas von dem Granztractate selbst zu sagen, welchem zufolge die Aufmeßung und Abstechung von beiden Seiten unternommen worden. Er ist zu Strömstad in Ba» huslehn auf der Norwegischen Oranze schon vor

lausig den ^ Apr. 1749 geschloßen, und den ^oc"' 1751 mit gencmern Bestimmungen vollendet worden. Er ist auf Danisch den königli« che« Verordnungen fürs Jahr 1752 einverleibt, und auf Deutsch in des Herrn Doctor Büsching Magazine für die neue Historie und Geographie, il Theil, zu lesen. Von Danischer Seite sind dabey gebraucht worden, zur Schließung des Tractats, der Norwegische General Mangelsen, und zur Untersuchung in Kopenhagen die Herren Conferenzrathe Hielmstiern und Stampe. Die Abstechung der Granze ist dem Profeßor George Nikolai Holm und dem Capitain Krog als Ingenieurs, und dem itzigen Stiftsamtmann von Island, Herrn Todal, als Secretair aufgetragen gewesen, welche ihr mühsames Geschäfte sogleich im Jahre 1752 angefangen, und es erst nach dem Antritte der Regierung des itzigen Königs im Jahre 1766 vollendet. Die hier mitgetheilte Beschreibung und Charte begreift nicht viel über ein Drittel von der ganzen Arbeit, indem die weitläufigen Granzen des Stiftamtes Drontheim gegen Osten und Süden beynche zwey Drittel davon ausmachen. Die ganze Granze wird auf der Medaille, die bereits dieser wichtigen Handlung wegen in Arbeit ist, genau angegeben, nehmlich

Norwegische Meilen, von denen 1 Q auf einen Grad gehen, und die also 348S geographi» sche Meilen austragen. Ich werde zu seiner Zeit die Medaille in dieser Samlung mittheilen, und lch hoffe alsdann im Stande zu seyn, von der ganzen Gränze ausführlichere Nachricht zu geben , und selbst die gegenwärtige Beschreibung aus Danischen Handschriften zu ergänzen.

Abhandlung.

^en Vertrag zu übergehen, der zwischen den Brüdern Gorr und Norr, Thors Söhnen von Fornwthers Geschlecht, über die Thei« lung des Landes errichtet seyn foll, fo scheint die älteste Nachricht von den Gränzen zwischen Schweden und Norwegen in der Antwort zu liegen, welche nach Snorre Sturlesöns Erzehlung ein vornehmer Bauer, Namens Brinjolfur Ulfaldi dem Norwegischen König Oluf Ha« raldsön gab '); nehmlich daß „ der Gotha' Elf vom „ Wenersee bis ans Meer die Gränze gemacht, und in „ der nordlichen Ebene der Eidawald, und von dar bis „ nach Finmarken des Gebirge Kölen. „ Derselbe Mann berichtete dabey, daß die Gränze von beiden Sei« ten zum öftern überschritten worden. So verhielt es sich auch. Denn der Schwedische König Erich Emundssn brachte die westliche Küste, von der Nordseite des Go« tha-Elf an bis an den Svinesund, in seine Gewalt, legte dieses Stück unter Westgochland, und setzte den Iarl Rcme den Gochen darüber, welcher auch Schätzungen davon eintrieb ^). Der Norwegische König Harald Haarfager schlug in einem Kriege diesen Iarl, und brachte nicht allein das gedachte Land, fondern auch die westliche Gegend am Wener nebst Werweland in seine Gewalt '). Da Heimskringla

') l<. c. p. 92. Auf der Charte, welch« Herr Professor Vchö.ying dem I Thtile semer Norwegischen Historie, , ' . gedruckt

Da nach Harald Haarsagers Tode Norwegen unter seine vielen Söhne zerchcilt ward, scheint st wohl Wermeland, als was östlich am Wener liegt, wieder an Schweden gekommen zu seyn; allein der west« liche Theil längs dem Meere blieb unter Norwegen, wie ans der Theilung zu schließen ist, die über dieses Reich nach OlufTryggesöns Tode, zwischen dem Schwedischen König Oluf Skotkonnung, dem Dänischen Sven Otto, und dem Erich Iarl vorgieng. Denn da bestandder Schwedische Theil aus Nanarike oder der westlichen Küste vom Gotha-Elf bis an den Svinesund, aus vier Hcrreden in Drontheim, nebst Nord«und Süder«Möre; Markelandaber, oder der östliche Theil neben Ranarike, wird gar nicht genannt, weil er fonscr Zweifel schon zu^ vor unter Schweden gehörte^).

Als Oluf HaraldsSn oder der Heilige König von Norwegen ward, nahm er zugleich den westlichen Theil oder Ranarike ein ^). Endlich kam es doch zu einem Vergleiche zwischen beiden Reichen"), der die alte Gränze wieder festsetzte?). Wie sie eigentlich gewesen ist, erhellet am besten aus dem Anspruche, den der Nor« wegische König Magnus Barfod machte, indem er sich die ganze Landschaft zueignen wollte, die westlich vom Wenersee liegt, als Sundal, Nordal, Wear, War«

dyniar mit zugehörigen Feldern und Waldungen '). Aber auf der berühmten Zufammenkunft der drey Könige zu Konghell ward Friede geschlossen. Magnus vermählte sich mit der Tochter des Schwedischen Königs Inge, und dablieben die Markmänner, oder die Einwohner der gedachten Landschaft, unter Schweden, kraft des Vertrags, daß jeder König sein Reich behalten sollte, fo wie es seine Vorfahren beseßen. Sie wird Markeland (das Feldland) genannt, weil sie ebner und mehr mit Waldung bewachsen ist, als das Land gegen Westen oder längs dem Meere, wo es viele Berge giebt ").

Auf diesen Fuß, oder doch beynahe so, verblieb die Gränze bis zu den Friedensschlüßen 1658 und 1660, da der westliche Theil, oder Bahus Lehn, an Schweden kam, welches daher annoch vom gemeinen Manne in dieser Gegend Schwedisch Norwegen genannt wird. Im Iahre 1661 ward die Gränzlinie vom Svinesund bis nach Hissn oder Häugsön in Nordlich Kol'N« slö gezogen ' °). Wegen des übrigen Theils von Markeland , oder wie es itzo heißt, Thalland, und wegen der Gränze von Wedboeherred, geschahe die Abscheidunz im Iahre 1752, kraft des zu Strömstad 1751 geschloße« nen Gränztractats. Man legte dabey meistentheils den verjährten Besitz zum Grunde, fo wie er sich zwischen  diesn Reichen befand. Diese Gränzlinie endigt sich bey Sahlholm (Solum), wo Wermeland angeht.

Nach des gedachten Brynjolfurs Berichte, follte die Glänze nördlich von Marke oder der Ebne bis nach dem Eidawald gehen. In alten Gränzbeschreibungen ist es gewöhnlich, blos die vornehmsten Oerter, auf die es ankömmt , zu benennen. Es ist glaublich, daß dieser Eida, oder wie es in der Schwedische Übersetzung des Smrlesön heißt, Adawald, damals noch unbewohnt gewesen ist. Wenn es gleich für eine streitige Sache angesehen wird, ob das Land ehedem volkreicher gewesen sey, als anitzo, fo ist es doch wohl gewiß, daß in dieser Gegend das Land nun stärker angebauet sty, als vorhin. Solches kann aus Smrlesöns Worten geschloßen werden, wenn er Reisen beschreibt, die durch diese Waldung geschehen sind, als die von Harald Haarsager und dem Skalden Sigvater ' ^). Dieser Wald, der nordwärts vom Kirchspiel Eda ") liegt, heißt anitzt der Zwölf« meilenwald. Er ist annoch auf beiden Seiten an der Gränze schwach genug von Finnen bewohnt, die sich da im vorigen Iahrhundert niedergelaßen und längs der Gränze ausgebreitet haben.

'«) Das Kirchspiel kömmt in Tunelds Geographie über Schweden vor, p. 198, und hat sonder Zweifel seinen Namen vom Walde. Denn die Schweden nennen den Wald EdaSkov. Ich habe nach dm, Texte des Sturlestn Eida beibehalten. .

Es ist bekannt, auf welche Weise Wermeland zuerst angebaut worden, nehmlich '') Olus, der Sohn des unglücklichen und verhaßten Königs von Schweden In« gialdIlraade, suchtein dieser Wüsteney seine Zuflucht. Durch eben diesen Oluf ist auch Wermeland unter Norwegen gekommen, indem derselbe durch Heirath in Norwegen ansäßig ward, und verschiedne Norwegische Provinzen an seine Familie brachte. Aber durch den König Erich Emundsön kam es wieder an Schweden '*). Und ob es gleich hernach der erste allgemeine König von Norwegen Harald Haarfager an sich brachte, fo ist es doch in den unruhigen Zeiten seiner Söhne aufs neue verloren gegangen, und hernach stets unter Schweden geblieben.

Wermeland ist zwar voll genug von Bergen und Wäldern. Aber Gebirge in eigentlicher Bedeutung (Field) glebt es da nicht, und noch weniger folche lange Strecken von hohen Gebirgen, die eine natürliche Gränz« scheidung ausmachen könnten. Es war daher blos der verjährte Besitz, nach dem man sich im Tractate V0N1751 richtete, bey deßen Vollführung sich ziemlich viele Zwi« stigkeiten hervorthaten, doch keine von Erheblichkeit, außer die über das eine Ende des Küpe«Walds, welche« die Schwedischen Bauern zu Morast über hundert Jahr inne gehabt. Allein von Norwegischer Seite ward durch Urkunden im Original erwiesen, daß im Jahre 146c»

") Herr Marellus erzchlt h«r das Gchittsal des Ingiald Und seine Nachkomme« «was weitläufiger. Es ist ab«r Liebhabern der Geschichte aus dem Balin und andern Schriften schon bekannt genug»

ein Drittel von diesem Walde zwischen Geschwistern in Norwegen als ein Erbe getheilt worden, man zeigte auch ei-» nen Kaufbriesvon 1509 zwischen zween Norwegischen Ein« wohnern über die zwey Drittel dieses Waldes, und ein noch späteres Norwegisches Unheil, das ein Drittel davon dem Norwegischen Hofe Gustad zufpricht, und die zwey Drittel dem Norwegischen HoftTranum. Daher fand man, daß Norwegen das älteste erweisliche Recht habe, und daß ein Kauf, der über Waldungen auf der Gränze zwischen Unterthanen des einen und des andern Reichs geschloßen worden, mit Zurückgebung der Kaufsumme, wieder aufzuheben sey. Die andern Zwi« siigkeiten waren weniger beträchtlich, man sprach einem jeden das zu, worzu er ein besseres Recht zn haben schien. Wenn aber die Gründe von beiden Seiten gleich ungewiß waren, so ward entweder das zwistige Stück gleich getheilt, oder es ward geloost, fo wie es in Absicht auf Elgeklint geschah, und dieß ist die einzige Stelle, bey welcher man diesen Weg ergrif.

Ob man gleich die Gränze von Wermeland nicht nach Berg« oder Felsen« Rücken bestimmen konnte, so fand man doch, daß die vor Alters angenommene Scheidung meistens natürlichen Merkzeichen folgte, als Holmen, Landspitzen, Seen, Bächen, Bergen und Hügeln, welches genugsam erhellt, wenn man die Gränz» liuie selbst auf der beygesügten Chane betrachtet' ^.

") Hierund in den folgenden Absitzen Hab« ich eine gute Anzahl Namen weggelaßen; denn «s sind größtentheils nicht Namen von Dörfern «der «inielnen Bauerhisen, sondern

Sie geht in einer großen Strecke über die Waßer weg, welch? sich in den Wener ergießen, zum sichern Merkmahle, daß der Landrücken, oder die größte Höhe des Landes, da auf der Norwegischen Seite sey. Doch kann dieselbe nicht eben betrachtlich seyn, weil es sich zuweilen im Frühjahre zutragen soll, daß der Fluß Glommen austritt, und sich bis an den Nasl«See ergießt, welcher nur eine halbe Viertelmeile von Winger ") liegt. Und der Ursprung des Wrangs« Elv ist, der in den Wener fällt. Aber bey dem Raaberg trift die Gränzlinie gerade auf den Landrücken, zwischen den Waßeru> die in den Glommen und die in den Wener fallen.

Vom Raaberg geht die Gränze auf Elgeklint, Und weiter über Gewässer, die in den Glommen fallen, woraus es klar ist, daß hier der Landrücken auf Her östlichen oder Schwedischen Seite sey. Weiter- geht sie überden Clar«Elv, der sich in den Wener stürzt, nach Kältegrad, welches ein schmales dicht mit Tannenholz bewachsnes Thal ist, wo aus der Schwedischen Seite Wer« welandsich endigt, und die Westerthäler'') angehen. < Dieß 'von unbewohnten Stellen, und sie stehen nicht einmal auf der beygesünten Charte. Die leztere yiebt immer einen deutlichem Begris von der Gränze, als ein langes Namenregister.

") wmger oder Rongnvinger, «ine bekannte Bcrgfestung in der Norwegischen Vogtey Sollir, am F!uße Glommen.

") Diese Landschaft gehört zum eigentlichen Schweden, und zwar zum insgemein sogenannten Dalekarlien, welche« die östlichen und westlichen Thäw' enthält. Dicse großen Thäler sind also vom obgcdachten Thallande gänzlich! unterschieden, als welches ein Theil des Gothischen Reichs ist.

Dieß alles zeigt hinlänglich, daß die Gränze von Wer, meland keinem Rücken von Gebirgen folgt.

Die Gränze zwischen Norwegen und den Westerlhälern geht über den großen Moberg, und da trist sie, wie es die Charte vorstellt, mit dem Landrüken zusammen. Drauf kömmt sie nach WaatUdalssyUN, eine Stelle im Westerthals« Elv, wo das Waßer von einem Fors aufgehalten wird, und als in einem Wirbel zurückläuft. Davon kömmt die Gränze nach Westen« Fareft'eld, welches das erste Felsen« Gebirge (Field) ist, welches hier aufstößt, und nach Millan«Farefield, wo die Westerthäler aufhören, und das Kirchspiel Serna " ) in den Osierthälern liegt. Mit dem Ende dieses weitläufigen Kirchspiels, beym Field WonstögU« stell, endigt sich auch die Gränze der Osterthäler, und die von Herjedalen nimt 1hren Anfang. Auf dieser Gränze beym Field Ruten stößt der Landrücken und der Gebirgerücken zusammen, und da geht eigentlich das Gebirge Kölen an, und macht, nach der angeführten Aussage des Brynjolfur, die alte Glänzscheidung zwischen Schweden und Norwegen.

") Sern« findet sich nicht allein auf der beygefügten Grinz° «harte und auf der Wangensteenischen Charte von Norwegen, sondern es steht auch selbst auf der gemeinen Homannischen in Dalelarlien, ziemlich weit von der Norwegischen Gränz«»

Sonst gieng die Schwedische Gränze ein gutes Stückneiter westwärts, nehmlich bis an die Insel Sol« lerö im Famundsee. Allein im Gränztractate 1751 geschah von Norwegischer Seite die Anfoderung, das ganze Kirchspiel Serna wieder zu erhalten, als welches erst im Kriege 1644 unter Schweden gekommen, aber imFriedensschluße 164Z, wie auch nachher, nicht genannt oder förmlich abgetreten worden. Nach freundlichen Berathschlagungen hat man sich imTractate von 17 51 verglichen, daß das Kirchspiel Sern« nebst den Dörfern Hede und Idre unter Schweden verbleiben folle. Doch follten die Wälder an der östlichen Seite des Famundsees, nach einer Linie von Herjehaagna bis Wonsiögusten, hinfüro zu Norwegen gehören, und zwar zum Besten des Kupferwerks zu Röraas "). Die Einwohner von Idre konnten sich ohnedieß wegen der Felsen, die zwischen ihnen und dem Famundsee liegen, auf keine an« dre Weise dieser Waldungen benützen, als daß sie Koh« len zum Dienste von Röraas brennten. Und weil sie demungeachtet annoch für die Kohlen, die sie brennen und nach Röraas führen, von den deshalben berühmten Einwohnern zu Röraas richtige Bezahlung erhalten, so haben sie im Grunde durch diese Abtheilung nichts verloren,

") Es ist dieses, wie bekannt, eins der reichsten, wo nicht da« allerreichste Norwegische Kupferbergwerk, und liegt in der Vogtey Guldal, im Amte Droncheim, nah« an der Gränze de« Stiftsamts Aggershus, und nicht weit vom Ursprung« d«s Flußes Glommen.  als die Fiftherey in einigen Seen, und die Freyheit, auf den Felsen«Gebirgen nach wildenRennchieren zu jagen.

Die Einwohner von Herjedalen haben durch die neue Abtheilung auch ein Stück Landes verloren, nehm« lich was zwischen den Linien liegt, die von der Insel Solleröe nach Ruten, und von darnach Wonsiögusten Zehen, nebst der Fischerei) im FamUNd und andern d» herumliegenden Seen.

Ehe das Kirchspiel Serna im Jahre 1644 an Schweden kam, fo war es ein Annex (Filial) des Norwegischen Kirchspiels »«) Elverom. Damals gehörten di« unbewohnten Wälder, zwischen den Kirchspielen Elve» dal ") und Serna, die itzt einenTheil der Schwedischen Osterthäler ausmachen, annoch zu Norwegen. Ihre Breite beträgt, vom nächsten Field amFämundsee an zu rechnen, wohl acht bis zehn Meilen.'

Es ist ein ganz gewöhnlicher von vielen Schrift« siellern angenommener Irrthum, als ob Schweden' und Norwegen der ganzen Länge nach durch hohe Felsengebirge geschieden würden. Rudbeck hat ihn in seiner Atlan«

2°) Elverom ist ein Kirchspiel in der Norwegischen Landschaft Oesterdalen, und liegt nach Wangensteen« Chatte «m Fluße Glommen^ ganz weit von Sern«.

'l) Groß und klein Elvtdal gehören zuNorwegm, «nd liegen beide am Glommen.

tica '^) aufgebracht, und andre sind ihm blindlings ge-> folgt, weil es an zuverlaßigen Beschreibungen von dieser Gränze fehlte. Rudbeck bat sich zwar bemüht, von verschiednen Orten Bericht einzuziehen, und auch zuweilen jemand in dieser Absicht reisen laßen; aber seine Nachrichten sind nicht immer zuverläßig gewesen. Er meynt, daß schon in Westgothland, unter derPolhohevon 57 Graden, sich das große Gebirge anhebe, aufweiche er die Worte des Plinius deutet: Klon« Leu« vel 8evo "), minum

.'«) Hicr habe ich den Vortrag des Verfaßers sehr abgekürzt. Dem Leser, der sich um die Gränze der beiden Nordischen Reiche bekümmert, ist es genug, überhaupt zu wißen, daß Her Marelius sie beßer untersucht hat, «ls Rudbeck.

") Da fast von allen Erdbeschreibern Sevo wirklich auf das Gebirg« Kölen gedeutet wird, und Rubbecks Irtthum eigentlich nur darin besteht, daß er dieses Gebirge zu weit nach Süden sich erstrecken lißt, so ist es ganz reimlich, den Ursprung dieses Namens in der Nordischen Sprache zu suchen. Dieß hat Herr Marelius in einer Anmerkung zu die« ser Stell« gethan. Sä hat bey den Alten eben da« bedeutet, ««« itzo, nehmlich See oder Meer. In gewissen Beugungen hat dieses Wort «in v oder f angenommen, und daher ist vermutlich das lateinische 8evo ««standen, daß es «lso nichts anders sagt, als «in Seegebirge. In der «benange» führten Stell« des Sturlestn ?. 44z steht im Original« fra-Vsni til Ssvar, welche« der Schwedische Herausg«b« Pttingstiold Hbtrsetzt: vom W«n«r bis zur S«.

InQermaniae. Die Uebereinstimmung verschiedu« Namen von Ortern mit dem Namen Sevo hat ihn in dieser Meynung bestärkt, fo wie er auch den Berg Ida, der nach den Alten beyTroja, wie auch auf der Insel Creta, zu suchen ist, auf die Gränze zwischen Norwegen und dem Schwedischen Osterthale versetzt, blos wegen der Aehn« lichkeit des Namens mit dem obengedachten Dorfe Idre.

Meines ist schon gezeigt worden, daß die Gränze nach Süden zu ganz andre Wege hält, und daß kein Felsenrücken weder ehemals,noch anitzo, das Guthische Thalland von Norwegen trennet, und daß dieses auf der Gränze von Wermeland noch weniger statt hat, wo es nicht einmal Felsengebirge giebt. Das Thalland hingegen ist voll von Klippen und Bergen, ob sie gleich nicht zur Gränze dienen, oder zufammenhangend sind. Dazwischen giebt es fruchtbare Stücken Landes, die von alten Zeiten her angebauet worden, und es liegen an mehrern Orten Schwedische und Norwegische Höft ganz dicht beysammen, als Iakobsrud auf der Schwedischen und Halleröd auf der Norwegischen Seite :c.

Es ist oben des Zwölfmeilenwaldes und der auf dasiger Gränze wohnenden Finnen gedacht worden. Diese wißen selbst nicht die Zeit anzugeben, wenn ihre Vorsahren sich da niedergelassen. Doch weis man

In Witts Chart« über Norwegen heißt, nach de« Herrn Mareliu« Bemerkung, das Norwegische gebirge La »gefield 8evo Klon«; und dieses erstreckt sich auch bis an die See.

mit Sicherheit, theils weil ihre Wohnungen in alten Land « oder Salbüchern nicht angeführt sind, theils auch aus K. Gustav / Verordnungen über Anlegung neuer Wohnplätze und Niederhauung überflüssiger Wälder, daß sie erst nach deßelben Königs Zeit in diese Gegend gekommen sind. Eben das ergiebt sich auch aus den bey Aufmeßung der Gränze gehaltnen Protokollen, da der gemeine Mann bey den in dieser Gegend vorfallenden Zwistigkeiten von beiden Seiten berichtete, es sey so oder fo mit der Gränze beschaffen gewesen, ehe die Finnen sich dafelbst niedergelassen. In dem Urtheile eines Landrichters (Lagnmn) Mathias Plenningschöld von 30 Iun. 1656 über ein streitig Eigenthum in dieser Gegend, sind verschiedne Zeugniße von Männern aus Norwegen angeführt, und darin kommen die Worte vor: Eher als Hie Finnen sich da niederließen. In demselben Urtheile wird einPergament von 15Z3 angeführt, welches beweist, daß der Finnische Wohnplatz Bogen damals noch nicht vorhanden gewesen, aber im Iahre 1656 war er da, und auf ein Achtzehntheil Hof geschätzt, und die damals Lebenden bezeugten, daß er erst zu ihrer Väter Zeiten aus, genommen worden. Im Landbuche von 1654 werden diese Finnischen Wohnplätze großentheils angeführt, doch nicht alle, zum Merkmahl, daß mehrere seit der Zeit hinzugekommen.

Also kann auf diese Finnen gar nicht gedeutet werden, was Adam von Bremen sagt, daß auf der Gränze zwischen Schweden und Norwegen Finnen wohnen. Er meynt damit die Lappen, die sich annoch im Gebirge zwischen Westbottn und Norwegen aufhalten;

denn die Lappen werden noch heutiges Tags von den Norwegern Finnen oder Finnlappen genannt. Die eigentlichen Finnen aber sind in Norwegen ehemals Qvaner genannt worden.

Obgleich das Feld im Zwölfmeilen« Walde, da es auf dem Landrücken zwischen dem Glommen und den Gewäßern liegt, die sich in den Wener ergießen, picht so fruchtbar seyn kann, als es südlich von Hovels» rud ist, so giebt es doch manche bequeme Stellen zum Ackerbau, und das Land könnte wohl noch beßer und dichter bebauet werden. Aber nördlich von Kftllegrav, da Wermeland aushört, giebt es nicht allein weniger Gelegenheiten barzu, fondern es ist auch das Land in sich selbst minder fruchtbar, und weil es näher gegen die Fel, sengebirge zuliegt, fo stehen die Gewächse in Gefahr von der Kälte zu verderben. Der alte Bauer Pehr Pehrsön in Lördal^) versicherte, daß er 1g Iahre nach einander auf einem gedüngten Acker gesät, aber nur in Zwey Iahren, was der Mühe werth wäre, eingebracht habe, in den übrigen eilfIahren gieng die Saat verloren. Er legte sich darum nach der Zeit blos auf Rinder und Schafe. Man kann leicht denken, was für ein weitläufiges Feld darzu gehört, fo viel Fütterung einzufammeln, als das Vieh für eine Haushaltung in mehr als neun Monaten bedarf, da das Gras nur an wenigen und schmalen Stellen zwischen den Bergen wächst.

Über die Norwegische Gränze führen nur zween große Landwege, nehmlich beym Svinesund in Ba« huslehn und bey Magnorbro in Wernjeland. Der kleinen Wege aber gicbt es viele, doch sind diese alle fo, daß man im Sommer nur zu Pferds fortkommen kann, und das nicht ohne Beschwerde und Gefahr, wegen der jähen Felsenstücke, Ritzen und Sümpfe, die sich auf dem Wege finden, wie auch weil es hin und wieder am Fuße der Berge nur schmale Steige giebt. Dergleichen Wege giebt es bey Iakobsrud, Solum « ").

Um bey so vielen Wegen und Überfahrten dem Schleichhandel abzuwehren, hat man an verschiednen Orten Gränzzölle anlegen müßen, als bey Svinesund, Hello, Vasbon, Iakobsrud, Solum, Sandvicken, Smugsund, Wäng, Haahn, Dalen, Skillingemark, Maynorbro,Heljeboda, Bogen, Lekwaßer, Laangerud, Wingaang, Fulunäs, Hammerby, Idre, Funesdal.

"') Ich laße hier wiederum «ine Menge von m«l)»«ls 40 Namen weg, indem die meisten sich auf unbewohnte Stellen beziehen, und auf keiner Chatte stehen. Der folgende Ab« sah aber, welcher die Wege anzeigt, wo man Zolle einfo.dert, ist unabgekürzt. Denn solche Wege gehören zu einer genauem Kenntniß beider Reiche. Und der Umstand, daß es auf den andern gemeldeten möglichen Wegen keine Zoll» ftitte giebt, ist «in sichres Merkmahl,' daß, sie wenig oder gar nicht gebraucht werden.

Vom See Stora « Lee kann man durch den Toksee mit Booten bis nach Ivarsby kommen, und mau muß blos bey der Kirche Töksmark den Fors vor« bey ein wenig zu Lande gehen; wie auch bey der Kirche Aster«Valstog, und bey Strömne muß zuweilen im Sommer, wenn wenig Waßer ist, das Boot ausgela« den und die Last ein kleines Stück Weges über Land geführt werden. Es würde also für das anliegende Wer« meland und Thalland sehr nützlich seyn, wenn man die Gemäßer zwischen den Seen Stora Lee und Wener schisbarer machte, und bey Wcster« Ed oder anderwärts am Stora« Lee eine Niederlage oder einen Handelsplatz anlegte, wo die benachbarten Einwohner ihre nöthigen Maaren, als Salz, Haringe, Tobak holen könnten, fo daß sie sich den beschwerlichen Weg nach Friedrichshall ersparten. Es würde auch dadurch dem Schleichhandel abgeholfen, wenn Schwedische Unterthanen nicht mehr nöthig hätten, die unentbehrlichsten Dinge aus Norwegen zu holen; und der ganze Handel würde wegfallen, wenn ein folcher Platz, durch Erleichterung des Transports und mit Beyhülfevon Privilegien, einigermaßen in den Stand gelangte, Preis mit den Einwohnern von Friedrichshall zu halten. ,

Bey Aufmeßung der Grunze sind mit geographischen Instrumenten, deren Beschreibung in den Handlungen der Akademie der Wißenschaften von 1750 zu finden ist, folgende Polhöhen aufgenommen worden "):

") Die hier angeführten Oerter sind zwar fast alle Schwedisch. Doch tragen s«/ weil sie auf der Grsnze, oder nicht weit davon liegen, ungemein viel bey, die Richtigkeit der Norwegischen Charten zu prüfen. Ich habe die Wangensteenisch« Charte damit zusammengehalten, und befinde sie im Ganzen mit diesen Beobachtungen übereinstimmend. Doch sind «uch Abweichungen da. Wangensteen setzt die Kirch« Sern« in die Polhihe von6»" undungesthr 27^; da der Schwedische Beobachter 61", 40^ hat.

Man bemerkt hieraus, daß die Abweichung der Magnet» nadel nach Westen, (woben doch nicht aus der Acht zu laßen, daß die Beobachtungen in verschiednen Jahren angestellt sind) in dieser Gegend fast in dem VerlMniße abnehme, wie die Polhihe zunimt. Nur bey der zweyten Beobachtung ist eine Ausnahme, indem Nord« Emterud etwas nördlicher liegt, als Haahn und BihN/ und doch dt» Abweichung d» «m grlßtln «Mesew ilK

II

Fortcgnelse paa alt hvis paa

C e t l o n  med Kciscrcn saa og paa Coromandel med Naichcn af Tanjour  forefalden er

fra 18 May 1620 til i Iun. 1621
ved

Ove Giedde.

Bericht  von allem was auf

C e t l 0 n  mit dem Kaiser  «nd «uf d« Küste Cowma,!del mit dem

Naichcn von Tanjour  binnen Iahrszeit vorgefallen

durch

Ode Giedde,eingegeben den 1 May 1623.

 Fra Google bog.