Foreningen Trankebar

Vedtægter for “Foreningen Trankebar” (vedtaget ved den stiftende generalforsamling 21. maj 2002)

§1 Foreningens navn er “Foreningen Trankebar”.

§2 Foreningens hjemsted er den til enhver tid siddende formands adresse.

§3 Foreningens formål:

a. at bevare de danske bygningsværker i Trankebar og formidle kendskabet til Trankebars betydning for Danmark og for holdet mellem Indien og Danmark.

b. at skabe et dansk – indisk møde- og kursussted.

§4 Foreningens medlemmer er:

enkeltpersoner

skoler, foreninger, institutioner og virksomheder.

Medlemskab giver ret til en stemme på generalforsamlingen.

§5 Kontingent for det følgende regnskabsår for den enkelte medlemstype fastsættes på generalforsamlingen.

Ved indmeldelse i foreningen betales fuldt kontingent for det kalenderår, hvori indmeldelsen foregår

Et medlem, der ikke har betalt kontingent, eller som efter bestyrelsens afgørelse optræder i strid med foreningens formål, ekskluderes af foreningen.

Hvis et medlem er ekskluderet af bestyrelsen for at handle i strid med formålet, kan medlemmet kræve bestyrelsens eksklusion sat til afstemning på førstkommende generalforsamling.

§6 Foreningens øverste myndighed er generalforsamlingen, der afholdes hvert år inden udgangen af maj måned i Danmark.

Indkaldelse til generalforsamlingen udsendes skriftligt til hvert enkelt medlem med mindst en måneds varsel.

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 15. marts, således at forslaget kan anføres på dagsordenen.

Dagsorden for ordinær generalforsamling skal mindst indeholde:

1.    Valg af dirigent og referent.

2.    Formandens beretning.

   Orientering fra arbejdsgrupper.

3.    Forelæggelse og godkendelse af regnskab og budget.

4.    Fastsættelse af kontingent jfr. §5 stk. 1.

5.    Indkomne forslag.

6.    Valg af bestyrelsen.

7.    Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen.

8.    Valg af revisor og revisorsuppleant.

9.    Eventuelt.

På generalforsamlingen træffes alle beslutninger ved alm. stemmeflertalsafgørelser, med mindre andet følger af §15

§7 På generalforsamlingen har hvert medlem én stemme. Stemmeret kan udøves ved personligt fremmøde på generalforsamlingen.

§8 Bestyrelsen består af 7 medlemmer, der vælges på generalforsamlingen for 2 år ad gangen, således at der afgår 3 medlemmer i lige årstal og 4 i ulige årstal.

Hvis der på grund af større udskiftning bliver uorden i dette system, foretages lodtrækning om, hvilke bestyrelsesmedlemmer, der afgår.

Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand, kasserer og sekretær. Bestyrelsen fører fortløbende protokol over det på bestyrelsesmøderne passerede.

§9 På generalforsamlingen vælges 2 suppleanter til bestyrelsen for et år ad gangen.

Suppleanten indtræder i bestyrelsen, når et bestyrelsesmedlem af en hvilken som helst årsag er ude af stand til at varetage bestyrelsesarbejdet i mere end tre måneder.

Suppleanten indtræder i det afgåede bestyrelsesmedlems resterende valgperiode.

§10 Bestyrelsen kan til afgrænsede opgaver nedsætte faste eller midlertidige arbejdsgrupper med eller uden deltagelse af et bestyrelsesmedlem.

Arbejdsgrupperne kan indenfor et fast budget disponere på foreningens vegne.

Arbejdsgruppen udpeger den person i gruppen, der overfor bestyrelsen er ansvarlig for rapportering efter bestyrelsens anmodning.

§11 Foreningen tegnes af formanden og et andet bestyrelsesmedlem eller et af bestyrelsen udpeget medlem af samme arbejdsgruppe.

§12 Foreningens regnskabsår er kalenderåret.

Regnskabet revideres af den af generalforsamlingen valgte revisor.

På anmodning skal regnskabet sendes til medlemmerne senest 14 dage før generalforsamlingen.

§13 Foreningen kan ikke uden generalforsamlingens samtykke leje, købe, sælge eller pantsætte fast ejendom eller optage lån.

§14 Intet medlem af foreningen hæfter for foreningens gæld eller har andel i foreningens formue.

§15 Beslutning om ændring af denne vedtægt kan ske, når det af dagsordenen til generalforsamlingen fremgår, at der er foreslået vedtægtsændringer, og hele ordlyden af ændringsforslaget er udsendt med dagsordenen.

Til vedtagelse på generalforsamlingen kræves at 2/3-dele af de afgivne såvel som de fremmødte stemmer for forslaget.

§16 Beslutning om foreningens opløsning kan kun ske, når den vedtages med §15 majoritet på to på hinanden følgende generalforsamlinger med mindst tre måneders mellemrum, der er indkaldt i overensstemmelse med §15.

§17 Foreningens eventuelle formue skal ved opløsningen går til kulturelle eller sociale formål til gavn for befolkningen i Trankebar.

Således vedtaget på konstituerende generalforsamling den 21. maj 2002.

Advokat Stig Holdgaard, dirigent

——
Vedtægtsændring (§ 6) vedtaget på generalforsamlingen d. 30. maj 2006.
Vedtægtsændring (§ 8) vedtaget på generalforsamlingen d. 28. april 2007