Foreningen Trankebar

1761 - 1775 / 1779 - 1788

Abbesteé med kridtpibe

Peter Hermann Abbestée (1728 i København – 29. december 1794 sammesteds) var guvernør i Trankebar.

Han var søn af vinhandler Helvig Abbestée og hans søsterdatter Maria Barbara Fabritius (de Tengnagel), født i København. Efter faderens død ægtede moderen agent Peter van Hurk, meddirektør for Asiatisk Kompagni, og rimeligvis ved hans indflydelse antoges Abbestée 1752 som "Assistent ved Negotien i Trankebar", hvorhen han sendtes året efter. 1755 sendtes han af guvernementet til Kongen af Trevancours Land (sydligst på Malabarkysten) for at udvirke oprettelsen af et faktori på College; da dette lykkedes for ham, blev han dets "Opperhoved". Året efter sendtes han i samme egenskab til faktoriet i Kalikut1760 kaldtes han tilbage til Trankebar og valgtes her kort efter (29. april 1761) ved guvernør H.J. Forchs død af det sekrete råd til interims-guvernør; valget stadfæstedes året efter af direktionen i København. 1775 nedlagde han sit embede (hans efterfølger blev David Brown) og vendte med sin familie tilbage til Danmark, hvor han i det følgende efterår af Kompagniets generalforsamling valgtes til meddirektør (der var dengang i alt 7 direktører). Som sådan deltog han i forhandlingerne om koloniernes overtagelse af staten, der vedtoges af en generalforsamling 23. april 1777. Straks efter udnævntes Abbestée til brigader og samme år til kongelig guvernør i Trankebar. Han afgik til Ostindieni december samme år, men nåede først sit bestemmelsessted 13 måneder efter. Anden gang fik han sin afsked 1783 (han havde imidlertid fået generalmajors titel og rang) med tilkendegivelse af, at man på grund af den dygtighed og konduite, hvormed han havde klaret vanskelighederne i den engelsk-franske kolonikrig, ønskede, at han ville vedblive at fungere, indtil fredeligere forhold indtrådte. Hans endelige afskedigelse fandt sted i maj 1786, men først to år efter kunne han aflevere embedet til sin eftermand, den tidligere generalkonsul i London Peter Anker. I januar 1789 forlod han Trankebar. Han døde i København 29. december 1794. 1768 havde han i Trankebar ægtet Françoise Lange; deres datter Maria Barbara ægtede grev Conrad Detlev Blücher-Altona.

Abbestee Havde fået en datter uden for ægteskabet med  en slavinde, Pauline Hedvig, hun blev gift med Boalth. Hun er født i Trankebar, hvor hun blev døbt 25.okt.1772. De fik 6 børn sammen.

Jens døbt d. 18. juli 1794

Fanny  F. 18 oktr. 1795 

Abigael Catharina f. 14.juli 1797

johan Christian, f.10 feb.1799

 Pauline f.19 feb, 1800

Herman f. 5 1801.

1775 arvede han landstedet Rustenborg i Kongens Lyngby efter sin stedfader.

Han er begravet i Holmens Kirke.

Kilde: Wikipedia.