Rehling.

Johan Rehling

Johan Rehling1,2,3,4

 

M, f. 17 august 1775, d. 18 juni 1841

 

Student fra Frederiksborg skole 1793. Philolog Eksamen i oktober 1793 og philosophist eksamen april 1794. Tog den teoretiske latinsk-juridiske eksamen 17. juni 1803 og 2. juli samme år den praktiske del - alt med Laudabilis. Udnævnt 7. november 1804 til byfoged, byskriver, skifteforvalter og skriver, Auditør, Foged og Politimester i Trankebar (med 470 Rdlr. årligt). Gift 1. gang 4. april 1805 med Frederikke Augusta Erhart (død 1809). Rejste fra København 5. maj 1805 på paketten Kronprins Frederik; på grund af monsunen anløb skibet ikke Trankebar, men gik lige til Bengalen, hvor Rehling gik i land 10. december. Blev i logen Frederiksnagor til 3. januar 1806, da en anden paket var sejlfærdig til Trankebar. Afgik 4. januar med 'Twee Gisberts' og kom 18. januar 06 til Trankebar. Under den engelske okkupation 1808-15 vedblev han at fungere under engelsk tilsyn og fik gage som embedsmænd af tilsvarende rang i den engelske etat.

Konstitueret 22. november 1816 som 3. medlem af Guvernmentet (regeringsrådet), justitiarius og mand: og navnlig de nyankomne danske embedsmænd viste han den gæstfrihed at optage dem i sit hjem indtil de fik sig indrettede, således J.S. Hohlenberg, Peter Hansen (den senere Guvernør) og J.C. Boeck. Overfor den strenge, forhadte guvernør H.D. Brinck-Seidelin var han svag og eftergivende, og hans omdømme tabte derved.

Ridder af Dannebrog 1. december 1829.

Ansøgte 5. maj 1831 om en restitutionsrejse hjem. men da guvernør auktionsdirektør. Blev 1. maj 1822 virk. Justitsråd. Ved kgl. resolution af 31. juli 1824 blev han 2. medlem af Guvernementet. I 1829 sendtes 3 af hans sønner til København hvor de opdroges hos Major Beckmann. Hans nøjagtighed og hans flid blev meget påskønnet både i kolonien og af regeringen, og hans gæld til den kgl. kasse nedsattes 21. oktober 1826 til 675 M. Rup (fra 1654 M.R.). Han omtales som en meget gæstfri og forekommende Laur. Christensen skulle på rejse til Nikobarerne, måtte Rehling blive og stå for styret så længe. Da guvernør Mourier var sat ind i sagerne, satte Rehling sin hjemrejse igennem og fik pas og kreditbrev 13. febr. 1833. Den 11. februar havde han fratrådt sine embeder, og kort efter hjemgik han med sin familie fra Madras med det engelske skib 'The Wellington' med hvilket han 16. juni 1833 ankom til London. Samme måned fortsatte han rejsen med et dansk skib til København.

Ved ankomsten til København, ansøgte han om fri hjemrejse for ham og familien og fik det; 14. november ansøgte han om at blive chef i logen Frederiksnagor i Bengalen. Fik 15. januar 1834 en gratifikation på 5200 Rdlr. Udnævntes 22. februar 1834 til chef i Bengalen og fik 16. juli karakter af oberst. Den 12. august 1834 fik han tilladelse til fragtfrit at føre møblerne til chefsboligen i Bengalen med sig, og 4. september fik han bevilliget 600 Rdlr. til disse møbler. Fra København samme år, med sin hustru, 4 sønner og 2 døtre. En slægtning: en ung sømand Holst, samt huslæreren Bierring med 'Den danske Eg'. Ved ankomsten til Trankebar boede han en tid hos fru Beck og rejste så 5. juli 1835 fra Trankebar med 'Thoni' til Madras, hvor han havde lejet et hus, til der blev skibslejlighed til Calcutta; en jomfru Soetmann gjorde rejsen med. Til rejsen lånte han 1000 M.R. hos guvernmentet i Trankebar., 2605 M.R. i Madras.

Kom 24. juli 1835 til Bengalen, overtog delvis embedet 1. august, endeligt 1. november 1835. Chefhuset havde han straks taget i besiddelse. (Om forholdene i kolonien, se Kay Larsen: 'De danske Ost-Indiske koloniers historie' bind 2 s. 67-69). Ansøgte 10. december 1835 om at blive guvernør i Trankebar, og udnævntes (13. juli 1836) 16. september 1837 til guvernør fra 1. maj 1838. (se overnævnte værk bd. 1 s. 156-8; der nævnes s. 157 at R. havde en formue, men det har vist sig ikke at have været tilfældet. Led marts 1841 af 'Nervøs galdefeber' Død 18. juni 1841 i Trankebar og begravedes dagen efter. Rehling har skrevet nogle digte og fortællinger (Se Erslews Forf. Lex. bd. 2 s. 655).
 

1. hustru Frederikka Augusta f. Gerhardt

1. søn f. 25 dec. 1806 døbt 31 juli 1806  August Johan Rehling.

 
.Johan blev gift 2.gang , 9 maj 1810 i Zionskirken, Trankebar,  med Mette MarieStricker, datter af Otto Christian vonStricker   og  Charlotte Amalie Sundt .

Børn af Johan Rehling og Mette Marie Stricker

          August Johan Rehling  25 dec. 1806 døbt 31 juli 1806 

 
Oplysninger er hentet på  nettet af: Michael Erichsen, Vejby  

 

 Rehlings gård.

1762 Ejes den af en Portugiser

 1772 Af Sergent  Michael Sundt.

 1784 Ing. Kapt. Johan Carl Wilhem von Braun

 1790 Samme ejer

 1818 Estatsråd Peter Hermanson

 1823 Holdes der aution over P. Hermansons huset solgtes for 2860 Rupi til Rehling

 1944 overtager Sct. Theresas bygningen.