Nyt

2015 årsmøde

Referat af Flora årsmøde 25.04.2015

1. Formanden Jan Skaarup bød velkommen.

2. Dirigent: Stig Holdgaard, der konstaterede, at mødet var rettidigt indvarslet.

    Referent: Kim Sørensen.

3. Forslag fra bestyrelsen om fratagelse af tale og stemmeret fra parthavere, der ikke lever op til deres økonomiske forpligtelser.

Henrik Jahnsen (HJ) satte spørgsmålstegn ved det demokratiske i punktet.

Dirigenten fastholdt punktet med den begrundelse, at det var lovligt iflg. tidligere årsmødebeslutning at opkræve op til 1000kr årligt og oplyste, at fratagelsen kun ville gælde det igangværende årsmøde.

HJ redegjorde for problemer omkring erhvervelsen af Flora og antydede, at man ville lukke munden på et mindretal, der ikke var enig med bestyrelsen.

HJ stillede ændringsforslag om, at det skulle være muligt at stemme separat om fratagelse af stemmeret og taleret.

Karen Stigsen (KS) spurgte om der var tale om en suspendering, hvilket blev bekræftet.

Afstemning 1 (om bestyrelsens forslag): Forkastet 15 – 12

Afstemning 2 (om at de, der ikke havde betalt 300kr, skulle have stemmeret): Ja 11, nej 16

Afstemning 3 (om at de, der ikke havde betalt 300kr, skulle have taleret): Ja 16, nej 11

Resultat af pkt. 3: De, der ikke har betalt 300kr har taleret men ingen stemmeret.

4a. Bestyrelsens beretning.

Formanden redegjorde for de forskellige forbedringer, der er sket i byen Trankebar. Desuden at han følte sig angrebet af HJ’s mail-korrespondance i det forløbne år.

Formanden udtrykte fuld tillid til Trankebar Development Trust (5 indere og 2 danskere).

Kommentarer fra forsamlingen:                      Vigtigt at kigge fremad.

At løsningen er trusten og at der ingen mulighed er for at vi får fuld kontrol over Flora.

HJ påpegede, at man ikke havde takket Helge Krüger for sit frivillige arbejde som kasserer ved det årsmøde, hvor han udtrådte af bestyrelsen.

Formanden sagde, at Flora ikke kan sælges, da huset ejes af trusten, hvilket fik HJ til at påpege, at problemet ikke var løst med trusten, eftersom huset blev ulovligt erhvervet i sin tid.

4b. Regnskabsaflæggelse. Regnskabet blev aflagt af kassereren, Niels Pedersen og vedtaget.

5. Indkomne forslag. Henrik Jahnsen havde to forslag til afstemning.

Forslag nr. 1:

  1. Styregruppen for Flora Cottage pålægges at finde ud af, hvor meget det vil koste at få overdraget Flora Cottage til et selskab, som kontrolleres af danske investorer. De nødvendige skridt til iværksættelse af en overdragelse skal tages omgående, hvis det er muligt.
  2. Styregruppen for Flora Cottage pålægges, såfremt a. er urealistisk (fx for dyr), at undersøge, om der i Danmark findes en ”Person of Indian Origin” – helst et medlem af Foreningen Trankebar – som proforma kan overtage ejerskabet af Flora Cottage på vegne af investorerne. Dette er lovligt iflg. de indiske regler publiceret hos Reserve Bank of India.
  3. Styregruppen for Flora Cottage pålægges, såfremt a. og b. ikke kan gennemføres, at sørge for, at Flora Cottage leases (udlejes) af Trankebar Development Trust til investorerne i en periode på 5 år, som er det maksimalt tilladte åremål iflg. Reserve Bank of India. (Til dette sidste påpegede HJ, at man så evt. kunne forlænge igen).

HJ fremlagde sit forslag 1. abc.

Bestyrelsen ( v. Henning Olsen) ville ikke undersøge forslag 1.a, men foreslog, at der, efter en evt. vedtagelse skulle nedsættes en arbejdsgruppe til at finde en nyordning for Flora Cottage.

Henning Olsen ytrede, at man ved omstændighederne efter Bent Christensens død, faktisk sagde til inderne, at huset var købt ulovligt, der derpå sagde, at eneste løsning var en trust.

Poul Pedersen sagde, at det ikke kunne undgås, at det er en inder, der styrer trusten og at han stolede på Sankar.

Afstemning

-          med ændringsforslag fra bestyrelsen ved Henning Olsen: Hvis Henrik Jahnsens forslag 1 vedtages, skal der nedsættes en arbejdsgruppe til at undersøge forslaget.

HJ’s forslag 1. abc blev forkastet af samtlige de nu 17 stemmeberettigede. Dermed bortfaldt Henning Olsens ændringsforslag.

 

Forslag nr. 2:

Styregruppen pålægges at fremlægge årsregnskab for Trankebar Development Trust på årsmødet for investorerne.

HJ begrundede forslaget med, at trusten har overtaget investorernes hus, og at investorerne har en naturlig interesse i at følge med i trustens aktiviteter. Der skulle ikke være noget problem for styregruppen at erhverve årsregnskabet, eftersom dette, efter indisk lov, skal aflægges og godkendes af en autoriseret revisor.

 

 

Jan  Skårup udtalte, at Sankars løn mm er blevet afregnet kontant (”cash”) i Indien/ overført til hans private konto. Desuden meddelte Jan forsamlingen, at trusten endnu ikke havde fået registreret en konto, da dette kun kan lade sig gøre tre år efter trusten officielt er blevet godkendt.

Karen Stigsen undrede sig eftersom der nu var gået mere end de tre år og oplyste forsamlingen om, at alle betalinger som direkte eller indirekte kommer fra udenlandsk kilde skal foregå efter FCRA-reglerne (Foreign Contribution Regulation Act) og anbefalede Stig at orientere sig, inden han udtalte sig yderligere.

KS understregede, at det var særlig vigtigt for hende og hendes virksomhed, at hun ikke direkte eller indirekte medvirkede til ulovlige pengetransaktioner.

Karen Stigsen var bekymret og spurgte om ikke trustens regnskab skulle revideres, og fik svaret, at det bliver det i Indien.

Forslag 2 blev vedtaget med stemmetallene 7 – 5.

6. Bestyrelsesvalg.

Jan Skaarup

Niels Pedersen

-          blev genvalgt.

Lene Sørensen blev valgt som suppleant.

Stig Holdgaard blev genvalgt som revisor.

7. Evt.

Celia Skaarup syntes at evt. fremtidige debatindlæg skulle i bladet og ikke via e-mail.

Karin Jensen spurgte til salg af sit parthaverbevis og ville vide hvilken rækkefølge der var for de, der havde sat til salg og fik det svar af dirigenten, at der ingen rækkefølge var, og at hun var fri til selv at finde en køber.

Henrik Jahnsen sagde, at  hvis der kommer fremtidige betalingskrav til ham og trusler om inkasso, ville han se sig nødsaget til at kontakte de indiske myndigheder og gøre opmærksom på omstændighederne  omkring købet af Flora Cottage.

 

Refereret af Kim Sørensen.

 

 

 

Konstituering :  formand : Jan Skårup

                        sekretær : Henningn Olsen

                        kasserer : Niels Pedersen

                        medlem : Viggo Knudsen

Årsmøde 2014

Efter årsmødet  konstituerede foreningen sig  således.

Konstituering: Formand:  Jan Skaarup

                        Sekretær: Henning Olsen

                        Kasserer:  Niels Pedersen

                        Medlem:  Viggo Knudsen

 

Referat af Flora Cottage årsmøde lørdag den 26. april 2014 på Vestfyns Efterskole.

 1. Formanden, Jan Skaarup, bød velkommen

 5. Valg af bestyrelsesmedlemmer. Viggo Knudsen og Henning Olsen genvalgtes. Som nyt bestyrelsesmedlem valgtes Niels Pedersen.

 6. Stig Holdgaard genvalgtes som revisor. Stig var fraværende, men havde givet tilsagn.

 7. Umiddelbart ingen nye tiltag.

 

 Referent: Floras sekretær, Henning Olsen

********************************************************

Tillæg til parthaverbevis for Flora Cottage

Revideret den 1. oktober 2013. Jan skaarup, formand og Henning Olsen, sekretær.

 Trankebarforeningens indiske samarbejdspartner, Trankebar Development Trust,

er juridisk ejer af Flora Cottage.

 Brugsrettigheden ligger hos parthaverne.

 For at erhverve og besidde et parthaverbevis – og dermed en part i Flora Cottage - skal man være medlem af Foreningen Trankebar.

 Skulle en parthaver ønske at afhænde sin part, kan dette kun ske via Flora Cottage’s bestyrelse og til et medlem af Foreningen Trankebar – jf. ovenstående. Bestyrelsen tilbagekøber IKKE anparter, men kordinerer videresalg jævnfør ovenstående regler.

 Parthaverne holder et årligt møde – herefter benævnt årsmødet – som regel i forbindelse med generalforsamlingen i Foreningen Trankebar.

 Ledelsen af Flora Cottage varetages af en bestyrelse bestående af 5 personer, hvoraf 4 vælges på årsmødet. Bestyrelsesmedlemmerne vælges for 2 år ad gangen – 2 i ulige og 2 i lige år.

 Den til enhver tid siddende formand for foreningen Trankebar er selvskrevet medlem af denne bestyrelse.

 Årsmødet skal indeholde følgende punkter:

 Valg af dirigent og referent.

Bestyrelsens beretning.

Fremlæggelse af årets regnskab.

Fremlæggelse af det kommende års budget under hensyntagen til det fremlagte regnskab.

Valg af bestyrelsesmedlemmer.

 Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand, kasserer, sekretær og menigt medlem.

Side 1 af 2

 

Der føres protokol over møderne. Protokollen opbevares hos formanden.

 Afhængigt af fremtidige indtægter og udgifter for Flora Cottage og afhængigt af det fremlagte budget kan parthaverne pålægges at indbetale et beløb på maximum 1000 kroner for det kommende år, regnet fra årsmødets dato.

 

Beløbet skal dække:

 

De årlige driftomkostninger.

De til enhver tid forekommende reparationer samt

Ny-, om- og tilbygninger.

 

Disse ekstrabetalinger er et bestyrelsesanliggende. De skal forelægges på årsmødet forinden opkrævning udsendes til parthaverne.

 

En parthaver har ret til – til hver en tid – uden vederlag at bebo Flora Cottage, så længe det ønskes, hvis der er plads. Dette koordineres med Jan Skaarup – eller den til en hver tid værende koordinator. Medlemmer af Trankebarforeningen, som ikke er parthavere,  betaler p.t. 80 kroner pr overnatning. Personer som ikke er medlemmer af Trankebarforeningen kan kun bebo Flora Cottage ifølge med medlemmer. Ikke-medlemmer betaler normal takst for overnatning plus et eengangs gebyr på 200 kroner. Flora Cottage kan med andre ord ikke bruges til almindelig hotelvirksomhed.

  

Januar 2011.


Flora har fået en større omgang reparation. Døren ud til haven er blevet ordnet. Taget er ordnet. Væggen, hvor det regnede igennem, er blevet udskiftet med nye sten. Bordet i Riddersalen er slebet under bordpladen, så den ikke mere er skarp. Alt træværk er malet. 
Taget på hele huset er omlagt. I soverummene er der kommet små firkantede sten op, så man nu ikke kan se tagstenene, og der kan ikke drysse så meget ned fra loftet.
Alle vifter er blevet efterset. Alle rummene er kalket. 
Al lys skulle være efterset. Huset er også blevet kalket udenpå.
Det der mangler nu er: Haven og verandaen. 

Der er i Flora enkelte håndklæder og viskestykker. Lidt sengelinnede. Skulle der være nogen, der synes, de kan undvære lidt umoderne sengetøj, viskestykker og håndklæder, må man gerne tage noget med hjemmefra, og lade det blive i Flora. De ting vi for snart længe siden slæbte med ned, er ved at være slidt.
Karklude og gulvklude, er også en mangelvare.!!! 

En varmtvandsbeholder er ved at blive sat op.  (sponsor gave.)

Man skal stadig kontakte Jan Skaarup for at booke sig ind på værelser.    Kun ved et skriftligt svar fra Jan, kan  I regne med en overnatning. Husk at skrive 


                  Flora@Foreningen-trankebar.dk

 

 

 

 

 

Jeg vil gerne gøre opmærksom på at : Flora er et gammelt hus, hvor Tagstene ligger frit ind til rummen i stue og 2 værelser. Det kan ikke undgå-es at der drysser "skidt" ned fra taget. Der tumler nu igen aber rundt i Floras have, så det er meget vanskeligt at holde huset pænt. Og efter dansk standdart, er det næsten umuligt, at komme til huset og kunne finde det i tiptop stand. 

Der var en gammel aftale at man afleverede huset i den stand som man gerne ville finde huse i. De fleste vil gerne betale Sankar for at gøre rent. Han har dog ALDRIG gået på efterskole og lært hvordan der skal/ kan gøres rent.  Vi kan ikke forlange at komme til et hus hvor rengøringen er som hjemme.

Vi er i Indien og vi er i Trankebar. Skal huset være som et hotel, skal vi have have en dame til Dagligt at gøre rent, dersom vi vil have rengørings standdart som på et hotel. Og så vil der alligevel være mangler. 

Jeg vil bede alle der kommer til huset, at bruge støvsugeren og støve af. For det er nødvendigt, også selv om der har gået en og gjort rent.

Med venlig hilsen Karin.

 

2006 blev der på generalforsamling besluttet, at Flora Cottage skulle have sin egen bestyrelse. 

De valgte var: Formand Jan Skaarup / Henning Olsen sekretær/ Helge Krüger kasserer./ Viggo Knudsen

Flora  har gennemgået en gennemgribende restaurering.

Alle vægge og vinduer er blevet malet. Gulvet i ” stuen ” har fået klinker på gulvet. Store lyse klinker, så rummet, synes vi selv, fremstår lyst og venlig. Værelserne oppe har fået ny seng med en god madras.

Forrummet har foreningen købt et stort granitbord. Så man mageligt  kan holde møde, uden at skulle forstyrre de andre der er i huset. Der er også købt fine kurvestole.(sponsorgave)