2021

 

 

Indkaldelse til generalforsamling i Foreningen Trankebar på Vestfyns Efterskole, Nørremarksvej 21.- 5690 Tommerup.

Hermed indkaldes til generalforsamling i Foreningen Trankebar

Torsdag den 24. juni 2021 .

Program:

14-14.45 Floramøde.  Kun for parthavere i Flora Cottage.

15- 15.30 Kaffe

15.30 – 18. 00 Generalforsamling i Foreningen Trankebar. Vi starter generalforsamlingen med et foredrag af Niklas Thode jensen, forsker på Rigsarkivet.

18.00  -  ?  Aftensmad med hyggesnak

Betaling for mad og drikkevarer sker på efterskolen. (deltagerne hjælper med opdækning, afrydning mm.)

Dagsorden iflg. vedtægterne. 

På valg er: Knud Helles, Erik Holm og Lene Sørensen (alle modtager genvalg)

Medlemmer kan, hvis det ønskes, modtage regnskabet fra kasserer Karin Knudsen inden generalforsamlingen.

Evt. aflysning meddeles på vores forenings hjemmeside.

Vi vil godt bede jer sende en tilmelding til generalforsamlingen hurtigst muligt og samtidig tilmelding til aftensmaden da vi bestiller maden udefra.

Tilmelding sker på mail til : poul@vestfynsefterskole.dk

Vi overholder naturligvis Corona reglerne mht. afstand mellem mødedeltagerne og efterskolens elever forlader skolen den 20. juni.

Så vi kan være helt rolige mht. smittefare.

Vi glæder os til at se jer. 

mvh. Poul Petersen, best. formand

 

'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''

Trankebarforeningens Generalforsamling

 

Torsdag, den 25. juni 2020 kl. 14.00

 

På Vestfyns Efterskole i sportshallen.

 

Fremmødt var 24 medlemmer her på en meget varm sommerdag.

 

Formand Poul bød velkommen. 

 

1.  Valg af dirigent og referent.  

 

Hans Jørgen Lauersen valgt til dirigent og Kirsten tog notater. Hans Jørgen lagde ud med, om generalforsamlingen var lovlig indkaldt, da den oprindeligt var planlagt til at finde sted den 25. april, men blev  p.g.a. Corona virus udsat til nu,  og det har ikke kunnet være anderledes.

 

2.  Formandens beretning.

 

Dansk Indisk Kulturcenter er blevet et mødested i Trankebar. Poul understregede vigtigheden af, at inderne føler, at de er en del af det. Via Museet foregår formidling til skolerne og forskellige institutioner. Mange andre bruger også museet til mødested for de lokale i området.  Guvernørboligen er vigtig at holde åben og vores lille dame er guld værd til at tage vare på det hele. Der er blevet lavet en ny fotoudstilling, som er en stor succes. Vores tegnefilm er stadig et stort tilløbsstykke. Poul berettede, at der på én gang befandt sig 197 begejstrede piger i lokalet og efterfølgende 155 drenge, hvor der blev vist tegnefilm og små historiske klip. 

 

Poul fortalte, om søstrenes uvurderlige hjælp dernede. Poul og Knud underviser på de lokale skoler, når de er i Trankebar – til stor glæde for alle parter.  Højskoleophold er også en dejlig oplevelse, både for deltagerne og de to herrer, som får mange gode oplevelser og fortællinger igen. En vind-vind historie for alle.  Højskoleophold er for max 10 personer af gangen. 

 

Rehlings gård i Kongegade fik vi ordnet taget på. På 1. sal er der nu et undervisningslokale, hvor de små elever bliver undervist i engelsk.

 

Kommandantens hus er det nyeste projekt. Det skrider langsomt fremad p.g.a. Corona. Arkitekt pigernes tegninger bliver fulgt, men de har måtte afbryde samarbejdet med dem, da pigerne stod fast på at holde sig til de gamle materialer, om det nu kunne holde eller ej. De var for teoretiske mht mørtel m.m. og der var mere tiltro til den lokale murer. Poul understregede vigtigheden af at stå sig godt med den lokale presse, og de kontakter dem, når der sker noget nyt. 

 

Vestfyns Efterskoles elever har været på besøg i Trankebar. Vores kulturcenter blev brugt som opholdssted og det forløb meget fint. Drengene sov på terrassen og pigerne i biblioteket. Forplejningen stod Merinal for. Der er 2 terrasser og eleverne indtog deres måltider, på den af terrasserne, der var i skygge. Det lille the køkken under trappen fungerer godt. Vi håber, at vi kan overtale Merinal til at lave lidt specialiteter, der kan serveres i cafeen, nu hvor hun er gået på pension. 

 

Iflg. Sanka er der ingen tilfælde af Covid 19 i Trankebar, men skolerne er lukket ned og man kan ikke få materialer til byggeriet, så det er også lukket ned. Den planlagte dato for fejringen er ændret til den 13. februar. Vi afventer og ser om det bliver muligt.  Lige nu er det umuligt – der går ingen fly og rejseforsikringer dækker ikke, såfremt rejsemålet ikke er godkendt. Og vi tør heller ikke rejse nu …..

 

 

 

Den ny fiskerihavn er meget fin og stor. Molehovedet er 100 m ude og forhåbentlig holder kystsikringen, sagde Poul….   Der var forskellige spørgsmål til beretningen. Bl.a om Bestsellers rolle til Trankebar i dag ? Og om der kun var undervisning i dansk/ indiske forhold, når Poul og Knud var der ?   En ung og meget sympatisk inder, Roban Arocklam, deltog i mødet. Han er kommet til Danmark på green card for nogle år siden, men stammer oprindelig nede fra vores område. Han tilbød sin hjælp med undervisning og andet, hvad han kunne bruges til.  Han bor i København med sin indiske kone og 2 sønner.

 

En god og fyldig beretning, som blev godkendt af forsamlingen og vi alle klappede…

 

3.  Regnskab.

 

Revideret regnskab blev omdelt og gennemgået. Karin var desværre fraværende pga Viggos sygdom, så der var stand in på regnskabet. Vi sender Karin og Viggo varme hilsener og tanker og god bedring til Viggo fra os alle. Regnskabet blev godkendt og vi klappede igen.

 

4.  Kontingent for 2021.

 

Igen i år snak omkring en evt. stigning til kr. 200 , men det forblev uændret på kr. 175,-

 

5.  Indkomne forslag…. Der var ingen !

 

6.  Valg til bestyrelsen.

 

På valg var : Poul, Karin, Jan og Kirsten.  Alle 4 modtog genvalg.  ( De øvrige medlemmer af bestyrelse er: Lene, Knud og Svend Erik.)

 

7.  Valg af suppleanter til bestyrelsen : Genvalg af Anders og Niels Jørgensen

 

8.  Valg af revisorer:  Hans Jørgen Lauersen blev genvalgt og Birgit genvalgt som suppleant.

 

9.  Evt.

 

Der kom et spørgsmål om, hvad der egentlig skete med SMK. Margo berettede om foreningens endeligt. 

 

Derpå var generalforsamlingen slut. Hans Jørgen takkede for god ro og orden.

 

 

 

Efterfølgende havde vi et par hyggelige timer sammen. Lene havde sørget for at indkøbe smørrebrød og Poul havde sørget for drikkelse. Der manglede ikke noget. Det var enormt hyggeligt.

 

Efterfølgende har bestyrelse konstitueret sig pr. mail. Alle har beholdt de gamle pladser.  Formand Poul, næstformand Knud, regnskab Karin, sekretær Kirsten.

 

 

 

Jeg ønsker alle en rigtig god sommer i det danske, pas godt på jer selv og på hinanden.

 

Mange hilsener

 

Kirsten.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tilmelding sker på mail til : poul@vestfynsefterskole.dk

 

Torsdag den 25. juni 2020 .

 Indkaldelse til generalforsamling i Foreningen Trankebar på Vestfyns Efterskole. Nørremarksvej 21. 5690 Tommerup.

Hermed indkaldes til generalforsamling i Foreningen Trankebar

Torsdag den 25. juni 2020 .

Program:

14-14.45 Floramøde.  Kun for parthavere i Flora Cottage.

15- 15.30 Kaffe

15.30 – 18. 00 Generalforsamling i Foreningen Trankebar

18.00  -  ?  Aftensmad med hyggesnak

Betaling for mad og drikkevarer sker på efterskolen. (deltagerne hjælper med opdækning, afrydning mm.)

Dagsorden iflg. vedtægterne. 

På valg er: Poul Petersen, Karin Knudsen, Jan Skaarup og Kirsten Grønning. (alle modtager genvalg)

Medlemmer kan, hvis det ønskes, modtage regnskabet fra kasserer Karin Knudsen inden generalforsamlingen.

Mødet afholdes under forudsætning af at reglerne for forsamlinger tillader et større antal end 10 personer.

Evt. aflysning meddeles på vores forenings hjemmeside.

Vi vil godt bede jer sende en tilmelding til generalforsamlingen hurtigst muligt og samtidig tilmelding til aftensmaden da vi bestiller maden udefra.

Vi overholder naturligvis Corona reglerne mht. afstand mellem mødedeltagerne og efterskolens elever forlader skolen den 20. juni.

Så vi kan være helt rolige mht. smittefare.

Vi glæder os til at se jer. 

 

 Bestyrelsesmedlemmer. - 2019 - 2020 

Formand:           Poul Petersen (2)
Viceformand:     Knud Helles (1)
Sekretær:          Lene Sørensen (1)
Flora:                Jan Skaarup (2)
Kasserer:           Karin Knudsen (2)  
Medl.:               Sven-Erik Holm (1)
Medlem:            Kirsten Grønning. (2)
 
Redaktør:           Knud Helles,  (1)

Suppleant 1:      Anders Bjørn
Suppleant 2:      Niels Jørgensen
                         

Til revisor valgtes:  1.   Hans Jørgen Laursen.       

Rev.supp.:               2.   Birgit Stricker                                                            
 
Deltagerne hjælper med opdækning, afrydning mm.
 
Priser for mad mm.( prisen kan ændre sig lidt )  
 
 
 

Foreningen Trankebars generalforsamling 27.04.2019

 

1. Valg af dirigent og referent:

 

Stig Holdgaard valgtes til dirigent. Referent Hanne Djernis.

Stig indledte med at erklære generalforsamlingen lovligt indvarslet og gav derefter ordet til formanden.

 

2. Formandens beretning:

tog udgangspunkt i foreningens opstart i sin tid, fortsatte til omtale af diverse bygninger og forholdet til befolkningen i Trankebar. Opsummeringen endte med en konstatering af, at det er vigtigt at forhandle med alle, både dem man kan lide og de andre.

Kronborg mødet fik mange positive ord med fra formanden.

Fra idé mødet i Asia House fremdrog formanden mange forslag til fejringen af Ove Gjeddes ankomst til Trankebar for 400 år siden. Fejringen skal foregå den 13. september 2020 i Trankebar. Hvad der i sidste ende kommer til at ske, afventer vi i spænding, der er stadig 1½ år til at planlægge.  

 

Hvad sker der i Trankebar for øjeblikket: 

Mødestedet i dansk/indisk kulturcenter bliver flittigt brugt. Der er gang i aftenskole for byens unge. Museet har haft 10.000 betalende besøgende. Henvendelser fra diverse grupper om rundvisninger - også udenlandske grupper.

Man forsøger at forlænge lejen af kommandørgården med 5 år eller mere.

Fremtidige projekter:

Undervisning for alle, mere kulturudveksling (både indisk og dansk).

Beretningen blev taget til efterretning.

 

3. Regnskab

Karin fremlagde regnskabet med et pænt overskud. Heri er der penge til renovering og fejringer.

Regnskabet blev enstemmigt godkendt.

 

4. Fastsættelse af kontingent:

Enstemmig vedtagelse af uændret kontingent

 

5 . Valg til bestyrelse:

Genvalg : Knud Helles, Lene Sørensen og Svend Erik Holm  

1. Supliant:     1   Anders  Bjørn  -

                               2.  Niels Jørgensen

Til revisor valgtes:       1.   Hans Jørgen Laursen. 

 Revisor suppleant:   2.  Birgit Stricker

 

6. Evt:

Forslag om at forsøge at få en protektor på Trankebar projektet. F.eks. Prinsesse Benedikte.

Rundsending af en folder med udkast til restaureringen af kommandørgården. Det bliver lokale håndværkere, som skal stå for renoveringen.

Taget på Rehlings gård er blevet renoveret. Prøver at få Johannitterordenen til at overtage.

 

Referent : Hanne 

Bestyrelsesmedlemmer. - 2019 - 2020 

Formand:           Poul Petersen (2)
Viceformand:     Knud Helles (1)
Sekretær:          Lene Sørensen (1)
Flora:                Jan Skaarup (2)
Kasserer:           Karin Knudsen (2)  
Medl.:               Sven-Erik Holm (1)
Medlem:            Kirsten Grønning. (2)
 
Redaktør:           Knud Helles,  (1)

Suppleant 1:      Anders Bjørn
Suppleant 2:       Niels Jørgensen
                         

Til revisor valgtes:  1.   Hans Jørgen Laursen.       

Rev.supp.:               2.   Birgit Stricker
 
 
På valg: 1 = på valg i Ulige år (3 stk) 
           2= på valg lige år (4 stk.)